Inaktuell version

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-28
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2009:935
Upphäver
Sekretessförordning (1980:657)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 §  En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av

 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap.3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller
 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

[S2]I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande till en enskild av handlingen prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

[S3]En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning.

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 §  Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

MyndigheterHandlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen– handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande
Arbetsgivarverket– förslag till kollektivavtal
Arbetslöshetskassor– handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning, och
– handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket– handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och
– statistiskt primärmaterial
Fiskeriverket– handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och
– statistiskt primärmaterial
Försäkringskassan– handlingar i försäkringsärenden,
– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,
– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och
– statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal
Kommerskollegium– ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor
kommunala myndigheter och trafikhuvudmän– handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst
Kriminalvården– handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret,
– handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och
– transportbeställningar
Kustbevakningen– anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter
landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting– bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård
Läkemedelsverket– statistiskt primärmaterial
Migrationsverket– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser– statistiskt primärmaterial
Naturvårdsverket– provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret, och
– handlingar som avser inbetalningar för jaktkort
nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade– handlingar som hör till enskildas personakter
Polismyndigheter– anteckningar om det löpande polisarbetet,
– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och
– underrättelser från kriminalvården om permissioner
Premiepensionsmyndigheten– handlingar i försäkringsärenden enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
Riksbanken– statistiskt primärmaterial
Rikspolisstyrelsen– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående brott,
– handlingar som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622),
– framställningar om fingeravtrycksundersökning, och
– statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter– patientjournaler, – läkarvårdskvitton, och
– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök
Skatteverket– deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål,
– handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
Smittskyddsinstitutet– remisser avseende patientprov
Socialnämnder– handlingar som hör till enskildas personakter
Socialstyrelsen– statistiskt primärmaterial, och
– anmälningar till donationsregistret
Statens institutionsstyrelse– handlingar som hör till enskildas personakter
Statens jordbruksverk– statistiskt primärmaterial
Statistiska centralbyrån– statistiskt primärmaterial
Totalförsvarets pliktverk– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga
Tullverket– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,
– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter
Åklagarmyndigheter– utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
– utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och andra register som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622),
– utdrag ur vägtrafikregistret, och
– rekvisitioner av sådana utdrag
Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

3 §  Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

MyndigheterRegister
allmänna domstolardiarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
allmänna förvaltningsdomstolardiarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)samtliga diarier
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitutdiarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst
polismyndigheterdiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
Regeringskanslietdiarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden
Rikspolisstyrelsendiarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m.
Signalspaningsnämndendiarier över ärenden om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Skatteverketdiarium över ärenden om könsbyte
Socialstyrelsendiarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden
Tullverketdiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning
åklagarmyndigheterdiarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 §  Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
  • landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,
  • rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
  • underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
  • planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
  • militärtekniska forskningsresultat, och
 2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 §  Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

 • bankregistret som förs av Bolagsverket,
 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
 • diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
 • diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644),
 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
 • filialregistret som förs av Bolagsverket,
 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
 • registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 §  Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs, och
 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S3]Verksamheten avser

[S4]centrala hundregistret

[S5]fastighetsregistret

[S6]kommunala fastighetsregister

[S7]Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort

[S8]röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens pensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 §  Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycketoffentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

MyndigheterUndersökningSärskilda begränsningar i sekretessen
Boverketundersökning av byggnaders tekniska utformningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Brottsförebyggande rådetkriminologiska undersökningar
Forum för levande historiaenkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtrycksekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärderingutvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och av arbetsmarknadens funktionssätt
Kommerskollegiumekonomiska undersökningar på det handelspolitiska områdetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden
Konsumentverketundersökningar av produktrelaterade olycksfallsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Livsmedelsekonomiska institutetekonomiska undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet
Livsmedelsverketundersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker matsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapundersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser
Premiepensionsmyndighetenundersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta
Regeringskanslietundersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brottsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen
undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård
Rikspolisstyrelsenundersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EUundersökningar av ansökningar om och deltagande i EUprogrammen för forskning och teknisk utveckling
sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningarmiljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studiersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Socialstyrelsenundersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt
undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Statens folkhälsoinstitutundersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer
Statens institutionsstyrelseundersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vårdsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Statskontoretundersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndighetersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomarsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitikensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektivsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Arbetsförmedlingens endast uppgifter om kontroll av felaktiga utbetalningarsekretessen gäller enskildas personliga förhållanden
uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för läraresekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningarsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Stiftelse och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09)undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, förhållanden registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska
Strålsäkerhetsmyndighetenundersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetetsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05)undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen
Ungdomsstyrelsenundersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden
utbildningsanstalter och forskningsinrättningarsociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studiersekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05)undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavårdensekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)undersökning om tillämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och tidigare lydelsesekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Vägverkethaveriundersökningar
Åklagarmyndighetenundersökning rörande straffmätning och påföljdsval i mål om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkningsekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
Förordning (2009:935).

 • HFD 2012:64:Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 §  Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:

 • Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
 • Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
 • Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
 • Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
 • Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
 • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
 • De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
 • Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
 • Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
 • Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
 • Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
 • Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
 • Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
 • Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
 • Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
 • Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
 • Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
 • Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
 • Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
 • Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
 • Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
 • New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
 • Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
 • Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
 • Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007, och
 • Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008.

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 §  Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

[S3]Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

 • RÅ 2010:77:En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

9 a §  Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 §  Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

 • allmänna domstolar,
 • allmänna förvaltningsdomstolar,
 • Arbetsförmedlingen,
 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,
 • Försäkringskassan,
 • hyres- och arrendenämnder,
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
 • Jordbruksverket, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • Justitiekanslern,
 • kriminalvårdens myndigheter,
 • Kronofogdemyndigheten,
 • Kustbevakningen,
 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
 • Migrationsverket,
 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
 • nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
 • polismyndigheter,
 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,
 • Rikspolisstyrelsen,
 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
 • Skatteverket,
 • Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,
 • Socialstyrelsen,
 • Statens institutionsstyrelse,
 • Statens kriminaltekniska laboratorium,
 • Tullverket,
 • Vägverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort, och
 • åklagarmyndigheter.

 • HFD 2015:57:En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 §  Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap.4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 §  Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder och Statens va-nämnd.

Bilaga

Verksamheten består i Särskilda begränsningar i sekretessen
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet
2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet
3. stöd som handhas av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden
6. bidrag till utvecklingsarbete som Statens jordbruksverk tar befattning med sekretessen gäller inte beslut i ärenden
7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium
8. stöd som handhas av
Exportkreditnämnden
9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige samt Vägverket sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
10. utredning, planering och tillsyn med avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt sådan verksamhet som bedrivs av bolag där staten direkt eller genom förmedling av ett annat bolag äger aktier sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet
12. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
13. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
14. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg
15. utredning, planering och tillsyn hos Konsumentverket eller Konsumentombudsmannen sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
17. tillståndsgivning och tillsyn hos Transportstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
18. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen
(1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
21. tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt utredning och planering som handhas av Lotteriinspektionen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
22. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1956:413) om klassificering av kött, lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
23. tillståndsgivning för nya verksamheter med påverkan på miljön enligt 17 kap.miljöbalken sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
24. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring
25. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
27. tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
28. tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land, kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
29. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
30. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, behörighet att utöva veterinäryrket och EGbestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion sekretessen gäller inte beslut i ärenden
31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
32. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (1992:859) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
34. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor sekretessen gäller inte beslut i ärenden
35. tillståndsgivning för marinvetenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden
36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
38. tillsyn enligt förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
39. utredning som handhas av Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen sekretessen gäller inte beslut i stödärenden
40. tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
44. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
45. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
46. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EG-förordningar inom samma område sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
47. stöd enligt förordningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2000:1281) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
49. stöd enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland sekretessen gäller inte beslut i ärenden
50. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina
52. tillståndsgivning och tillsyn enligt minerallagen (1991:45), lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretess för ingivna undersökningsresultat enligt 14 kap. 3 § minerallagen gäller i högst fyra år
53. stöd enligt förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
54. stöd enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
55. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond
56. tillståndsgivning och tillsyn med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre bestämmelser sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
57. tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
58. utredning och tillsyn enligt lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 26 § första stycket lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
59. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
61. tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte för uppgifter som ingår i information som ska spridas till konsumenter enligt 3 § tobaksförordningen (2001:312)
62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 §årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
64. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524), förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Statens bostadskreditnämnd samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret
66. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
67. stöd enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning sekretessen gäller inte beslut i ärenden
68. stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
69. utredning enligt förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar sekretessen gäller inte beslut i ärenden
70. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)
71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd, förordningen (1981:666) om statligt kredit vid försäljning inom landet i vissa fall eller enligt motsvarande äldre bestämmelser stöd för
73. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
74. stöd enligt förordningen (1993:449) om statligt litteraturstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling samt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
76. utredning och tillsyn enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut
77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
78. tillsyn som utövas av Nämnden för offentlig upphandling sekretessen gäller inte beslut i ärenden
79. stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare sekretessen gäller inte beslut i ärenden
80. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg sekretessen gäller inte beslut i ärenden
81. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial sekretessen gäller inte beslut i ärenden
82. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artiklarna 4, 9 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning
83. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag
86. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning
87. utredning, planering och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
88. utredning, planering och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet sekretessen gäller inte beslut
89. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
90. stöd enligt förordningen (1982:1228) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
91. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd
92. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen gäller inte beslut i ärenden
93. stöd enligt förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
94. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
95. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser
96. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar, tillsyn över verksamhet som avser import och återvinning av dryckesförpackningar av aluminium samt över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket sekretessen gäller inte beslut i ärenden
97. tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter sekretessen gäller inte beslut i ärenden
98. stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
99. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Post- och telestyrelsen sekretessen gäller inte beslut i ärenden
100. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission sekretessen gäller inte i ärende som avses i 29 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen
101. tillsyn som utövas av Granskningsnämnden för radio och TV samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Radio- och TV-verket sekretessen gäller inte beslut i ärenden
102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet
103. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Revisorsnämnden sekretessen gäller inte beslut i ärenden
104. tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) sekretessen gäller inte beslut i ärenden
105. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om ínformationsskyldighet för vissa fartyg
106. utredning och stödverksamhet enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
107. utredning och tillsyn enligt lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden, lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, lagen (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter, förordningen (2009:27) om ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. och förordningen (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
108. utredning och tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor sekretessen gäller inte beslut i ärenden
109. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet
110. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namn på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämning på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, föroreningar eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse
111. utredning och planering hos Banverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1 sekretessen gäller inte beslut i ärenden
112. utredning och tillståndsgivning enligt 21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
113. utredning och tillståndsgivning enligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycketbokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag sekretessen gäller inte beslut i ärenden
114. tillsyn enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. sekretessen gäller inte beslut i ärenden
115. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)
117. utredning, planering och uppföljning hos Banverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur
118. utredning och planering som handhas av Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet sekretessen gäller inte beslut i ärenden
119. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
120. tillsyn enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
121. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
122. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser sekretessen gäller inte beslut i ärenden
123. utredning och planering enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
124. utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och tillsyn i fråga om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut
125. tillståndsgivning och tillsyn enligt EG-förordningar om ekonomiska sanktioner och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn
126. tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel
126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan
Affärsverket svenska kraftnät 9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 108
Arbetsförmedlingen 3
Arbetslivsforskning 9, 66
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79
Avfall 40, 44
Avgaser 57
Banverket 111, 117
Bekämpningsmedel 110
Beredskapslagring 26
Beredskapsplanering 86, 123
Bevakningsföretag 85
Bilskrotningslagen 57
Biluthyrning 73
Biocidprodukter 110
Biotekniska organismer 46
Bolag, statligt 10
Brandfarliga varor 56
Byggnadstillstånd 45
Byggnadsverksamhet 3
Byggprodukter 114
Datakommunikation 47
Djur 30, 97
Dryckesförpackningar 96
Dumpning 44
Dumpnings- och subventionsundersökningar 69
Dyrkverktyg 80
EG:s LIFE-fond 55
Ekologiskt framställda produkter 107
Ekonomiska sanktioner 125
Elektriska och elektroniska produkter 124
Elsäkerhetsverket 9
Energibesparande åtgärder 14
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 90
Epizootilagstiftning 30
Europeisk läkemedelsmyndighet 33
Explosiva varor 56
Exportkreditfinansiering 72
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 22
Farledsavgift 48
Farligt avfall 40
Farligt gods 50
Fartyg 36
Fastighetsmäklare 104
Film 98
Fiskeriverket 24
Fjärrvärme 90
Foder 22
Fordonslagen 116
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 66
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 66
Fritidsbåtar 120
Fyr- och farledsvaruavgift 48
Förbränning 44
Företagshälsovård inom lantbruket 96
Företagsstöd, regionalpolitiskt 75
Förfogandelagen 71
Förorening 84
Förrättningsavgift 48
Försvarets materielverk 91, 95
Försvarsuppfinningar 43
Försäkringskassan 16
Försörjningsberedskap 63
Garanti 65
Gasskyddsmateriel 20
Genetiskt modifierade organismer 82
Granskningsnämnden för radio och TV 101
Guld 51
Hamnskydd 118
Humanläkemedel 33
Husdjur 30
Hälso- och sjukvård 58
Hälsofarliga varor 34, 115
Hälsoskydd 29
Importreglering 22
Industrifonden 83
Industrigarantilån 75
Investeringar 9, 90
Investeringsstöd 75
Jordbruk 24, 107
Järnvägstrafik 14
Kammarkollegiet 102
Kasino 21
Kemikalier 108
Kemiska produkter 46
Kol 26
Kommersiell service 75
Kommerskollegium 7
Kommitté 2
Konstnärer 98
Konsumentombudsmannen 15
Konsumentverket 15
Kontinentalsockeln 37
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 19
Krisberedskap 31, 123
Kulturtidskrifter 64
Kustbevakningen 24
Kärnteknisk verksamhet 25, 87
Kött 22
Laboratoriesed 41
Larmanläggningar 94
Litteraturstöd 74
Livsmedel 28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet 109
Livsmedelsförordningen 28
Lokaliseringssamråd 11
Lotterier 21
Läkemedel 16, 28, 33
Läkemedelslagen 33
Länsstyrelser 24, 31, 88
Läromedel 54
Marinvetenskaplig forskning 35
Materielleveranser 95
Medicintekniska produkter 33
Miljöavgift 67
Miljöbalken 23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92,
97
Miljöfarlig verksamhet 40
Miljön 23
Minerallagen 52
Mobila maskiner 121
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13, 31
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 9
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige 9
Måttenheter 76
Narkotikaklassificering 115
Narkotikakontrollagen 34
Narkotikaprekursorer 34
Naturvårdsverket 55
Nikotinläkemedel 126
Nämnden för offentlig upphandling 78
Olja 26, 60
Olyckor 100
Platina 51
Post- och telestyrelsen 99
Presstödsförordningen 64
Prisreglering, hos regeringen 1
Prisreglering och utredning, hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område 5
Producentansvar 124
Produkter med dubbla användningsområden 19
Produktsäkerhetslagen 119
Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle 9
Provtagning på djur 30
Radio- och TV-verket 101
Ransoneringslagen 70
Receptfria läkemedel 126
Regeringen 1
Regional utvecklingspolitik 75
Rennäringen 24
Revisorsnämnden 103
Riksgäldskontoret 65
Risk- och sårbarhetsanalys 123
Rymdstyrelsen 9
Rörledningar 52
Salmonella 30
Sametinget 24
Silver 51
Sjöfart 36, 49, 68, 118
Sjöräddningscentralen i Göteborg 105
Skatteverket 112, 113
Skjutvapen 89
Skogsbruket 53
Skogsodlingsmaterial 39, 81
Skogsstyrelsen 39
Skogsvård 18, 81
Småföretagsstöd 75
Statens bostadskreditnämnd 65
Statens energimyndighet 9
Statens haverikommission 100
Statens jordbruksverk 6, 24
Strukturfonder 106
Strålskyddslagen 27
Strålsäkerhetsmyndigheten 9
Styrgruppen för Food from Sweden 9
Sveriges ekonomiska zon 42
Sysselsättningsbidrag 75
Sågverk 39
Säkerhetsskydd 91
Särskild utredare 2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16
Teknisk kontroll 12
Teknisk sprit 32
Tekniskt bistånd 19
Tillväxtverket 9
Tjänsteresor 47
Tobakslagen 61
Torvfyndigheter 52
Trafiktillstånd 77
Transportbidrag 49
Transportstyrelsen 17, 118
Trädgårdsväxter 38
Tullagen 48
Tullkontor 48
Täktverksamhet 35
Upphandling 78
Uppvärmning 93
Utsläpp av koldioxid 122
Utsäde 59
Vapenlagen 89
Vattenverksamhet 92
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 66
Veterinär 30
Veterinärmedicinska läkemedel 28
Virkesmätning 18
Vägverket 9
Växter 38, 59, 97
Yrkestrafiklagen 77
Årsredovisningslagen 62
Ädelmetallarbeten 76
Ägarfrågor 10
Förordning (2009:935).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).
 2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.
 3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.
 4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket
Ikraftträder
2009-06-30

Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:899) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2009:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2009:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-12-01

Förordning (2009:1241) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:18) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:165) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:289) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2010-06-01

Förordning (2010:534) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:733) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1055) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2010-11-01

Förordning (2010:1766) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:96) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:166) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:308) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:382) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:420) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
CELEX-nr
32003R1946
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2011:432) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-05-17

Förordning (2011:673) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:818) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:948) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-07-25

Förordning (2011:961) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1025) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2011:1479) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 8 §, bil.
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:40) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-02-21

Förordning (2012:48) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2012:164) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2012:248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:351) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:460) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:557) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2012:610) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:634) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2012:812) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:49) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:204) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:364) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:661) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:710) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2013:730) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2013:931) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1113) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-01-15

Förordning (2014:4) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-02-17

Förordning (2014:6) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ny 11 a §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:69) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
CELEX-nr
32010R0995
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:131) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-04-08

Förordning (2014:160) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:416) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:820) om ändring av offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2014:1080) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2014:1310) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-11-25

Förordning (2014:1369) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:134) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:298) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:531) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:637) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, bil.
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:695) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:944) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-01-15

Förordning (2016:99) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:123) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:139) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:305) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:323) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:355) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-05-20

Förordning (2016:403) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:555) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-07-02

Förordning (2016:864) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bil.
Ikraftträder
2016-10-01

Förordning (2016:1005) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:101) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §, bil.
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:118) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-04-03

Förordning (2017:446) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2017:898) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2017:935) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-11-26

Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-04-21

Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1182) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1301) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-08-02

Förordning (2018:1485) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-07-31

Förordning (2018:1526) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 7, 10, bil.
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1866) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1929) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:2056) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-02-01

Förordning (2019:76) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:215 ) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2019:315) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Omfattning
ändr. 2, 7 §§, bilagan
Ikraftträder
2019-07-01