Avskedande

Ett omedelbart avslutande av ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så grovt att det är fråga om avtalsbrott.

Bestämmelserna finns i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utöver det högt ställda kravet på arbetstagarens avtalsbrott krävs som huvudregel även att avskedandet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

Ett avskedande ska normalt föregås av att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren enligt 30 § LAS ("LAS-varning").

Avskedande ska inte förväxlas med uppsägning av arbetsavtalet.