Författningar utgivna av Statens jordbruksverk

SJVFS 2021:20: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden

2021-06-05

SJVFS 2021:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2021-05-29

SJVFS 2021:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

2021-05-29

SJVFS 2021:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

2021-05-08

SJVFS 2021:16: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får, höns och kycklingar

2021-05-08

SJVFS 2021:15: Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

2021-04-24

SJVFS 2021:14: Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

2021-04-17

SJVFS 2021:13: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

2021-04-17

SJVFS 2021:12: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2021-04-10

SJVFS 2021:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:56) om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige

2021-03-26

SJVFS 2021:10: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

2021-04-10

SJVFS 2021:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

2021-04-10

SJVFS 2021:8: Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

2021-04-10

SJVFS 2021:7: Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9) om smittreningsåtgärder m.m. för den som kommer från land där mul- och klövsjuka förekommer

2021-04-10

SJVFS 2021:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin

2021-04-10

SJVFS 2021:5: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

2021-04-10

SJVFS 2021:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

2021-05-15

SJVFS 2021:3: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

2021-01-16

SJVFS 2021:2: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2021-03-06

SJVFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

2021-01-16

SJVFS 2020:37: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease

2021-01-04

SJVFS 2020:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder

2020-12-15

SJVFS 2020:35: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av vattenbruket

2020-12-05

SJVFS 2020:34: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23) om översyn, funktionstest och godkännande av utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

2020-12-08

SJVFS 2020:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2020-11-07

SJVFS 2020:32: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

2020-11-07

SJVFS 2020:31: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för offentliga kontroller

2020-11-14

SJVFS 2020:30: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

2020-11-14

SJVFS 2020:29: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer

2020-11-14

SJVFS 2020:28: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter

2020-10-23

SJVFS 2020:27: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets gränskontrollstationer

2020-09-15

SJVFS 2020:26: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2020-09-19

SJVFS 2020:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket

2020-06-16

SJVFS 2020:24: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:9) om behörigheter för djurhälsopersonal

2020-05-29

SJVFS 2020:23: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om uppfödning och hållande av pälsdjur

2020-05-29

SJVFS 2020:22: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och annan avlivning av djur

2020-05-29

SJVFS 2020:21: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

2020-05-29

SJVFS 2020:20: Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter

2020-05-18

SJVFS 2020:19: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

2020-05-18

SJVFS 2020:18: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av bevarandesorter av lantbruksväxter och om produktion och saluföring av utsäde av sådana sorter

2020-05-18

SJVFS 2020:17: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av icke-vedartade arter av prydnadsväxter

2020-05-18

SJVFS 2020:16: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

2020-05-18

SJVFS 2020:15: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter

2020-05-18

SJVFS 2020:14: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde av stråsäd

2020-05-18

SJVFS 2020:13: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter

2020-05-18

SJVFS 2020:12: Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

2020-05-18

SJVFS 2020:11: Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde

2020-05-18

SJVFS 2020:10: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella honungsprogrammet

2020-05-18

SJVFS 2020:9: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

2020-05-18

SJVFS 2020:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

2020-05-18

SJVFS 2020:7: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

2020-05-18

SJVFS 2020:6: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

2020-05-18

SJVFS 2020:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

2020-05-18

SJVFS 2020:4: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2020-05-18

SJVFS 2020:3: Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

2020-05-18

SJVFS 2020:2: Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket

2020-05-18

SJVFS 2020:1: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

2020-05-18

SJVFS 2019:83: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbrukarstöd

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:80: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar

2020-05-18

SJVFS 2019:79: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:34) om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor

2020-05-18

SJVFS 2019:78: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:29) om innesluten användning av genetiskt modifierade växter

2020-05-18

SJVFS 2019:77: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:5) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter

2020-05-18

SJVFS 2019:76: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:4) om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter samt avgifter för tillsyn av produkter som släppts ut på marknaden

2020-05-18

SJVFS 2019:75: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

2020-05-18

SJVFS 2019:74: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

2020-05-18

SJVFS 2019:73: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

2020-05-18

SJVFS 2019:72: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer

2020-05-18

SJVFS 2019:71: Statens jordbruksverks föreskrifter om skyddsåtgärder mot växtskadegörare

2021-01-06

SJVFS 2019:70: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:39) om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg

2020-05-18

SJVFS 2019:68: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:4) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:66: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare och sändningar som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:58: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av sändningar som transiteras till inspektionsplatsen och av sändningar som kontrolleras utanför Jordbruksverkets ordinarie inspektionsorter

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:56: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

2021-01-06

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:49: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

2020-05-18

SJVFS 2019:48: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:42: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:15) om producentorganisationer för frukt och grönsaker

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:40: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:10) om avgifter i vissa djurskyddsärenden

2020-05-18

Beslut om ändring i Statens jordbruksverks beslut (SJVFS 2019:37) om skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta: (Titel saknas)

2020-05-18

SJVFS 2019:37: jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster hos bin.

2020-05-18

SJVFS 2019:36: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

2021-01-06

SJVFS 2019:35: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut

2021-01-06

SJVFS 2019:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

2020-05-19

SJVFS 2019:32: Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

2020-05-18

SJVFS 2019:31: Statens jordbruksverks föreskrifter om avelsarbete

2020-05-18

SJVFS 2019:30: Statens jordbruksverks föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

2020-05-18

SJVFS 2019:29: Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

2020-05-18