Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2018-12-22

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2118:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2018-07-01

Lag (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-03-22

Omfattning: ändr. 11, 21 §§
Förarbeten: Prop. 2018/19:32, Rskr. 2018/19:152, Bet. 2018/19:SkU9

Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2019-03-22

Omfattning: ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Lag (2019:153) om ändring i lagen (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn

2019-03-21

Omfattning: ändr.; ny 2 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Lag (2019:152) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-03-21

Ikraftträder: 2019-03-24
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU8, Prop. 2018/19:39, Rskr. 2018/19:150

Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-03-21

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:150) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-03-21

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

2019-03-21

Omfattning: änd. 7 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

2019-03-21

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-03-21

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:146) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-03-21

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2019-03-21

Omfattning: ny 5 b §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2019-03-21

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-03-21

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

2019-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

2019-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2019:140) om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel

2019-03-21

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:139) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

2019-03-21

Omfattning: ändr. 54 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:138) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

2019-03-21

Omfattning: änr. 56 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:137) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

2019-03-21

Omfattning: ändr. 32 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

2019-03-21

Omfattning: ändr. 33 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:135) om ändring i förordningen (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden

2019-03-21

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:134) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Omfattning: upph. 7 kap.
Ikraftträder: 2022-01-01

Lag (2019:132) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-03-21

Omfattning: upph. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2022-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:149, Bet. 2018/19:FiU35, Prop. 2018/19:44

Förordning (2019:130) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-03-21

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 11 §; ny 11 e §
Ikraftträder: 2019-04-15

Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2019-03-20

Omfattning: upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §; ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:153, Bet. 2018/19:SkU15, Prop. 2018/19:45

Lag (2019:128) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-03-20

Omfattning: upph. 67 kap. 9 e, 9, f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast efter 67 kap. 9 d §, rubr. närmast före 67 kap. 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§; ändr. 1 kap. 11 §, 67 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:153, Bet. 2018/19:SkU15, Prop. 2018/19:45

Förordning (2019:127) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2019-03-20

Omfattning: nuvarande 13 a § betecknas 15 §, rubr. närmast före nuvarande 13 a § sätts närmast före den nya 15 §; ny 14 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:126) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-03-20

Omfattning: ändr. 8. 10 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:125) om ändring i tobaksförordningen (2016:354)

2019-03-20

Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:124) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-03-20

Omfattning: ändr. p 1 i ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. 11 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU17, Rskr. 2018/19:151, Prop. 2018/19:43

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2019-03-20

Omfattning: ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:122) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2019-03-16

Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2019-03-16

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:120) om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

2019-03-16

Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:119) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2019-03-16

Omfattning: ändr. 4 kap. 17 a, 20 §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:117) om ändring i förordningen (2011:306) om behandling av personuppgifter i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet

2019-03-14

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:116) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

2019-03-14

Omfattning: ändr. 15, 19 a §§; ny 19 b §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2019-03-14

Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:113) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2019-03-14

Omfattning: ny 6 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:112) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2019-03-14

Omfattning: nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-03-30

Förordning (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

2019-03-13

Ikraftträder: 2019-03-30

Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2019-03-13

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-03-12

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-05

Förordning (2019:107) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2019-03-10

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-04-05

Förordning (2019:106) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:104) om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-03-07

Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:103) om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-03-07

Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:102) om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

2019-03-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:101) om ändring i förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård

2019-03-07

Omfattning: nya 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:100) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

2019-03-07

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2019-03-07

Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:98) om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

2019-03-07

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:97) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

2019-03-07

Omfattning: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Strafftidsförordning (2019:95)

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:94) om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

2019-03-07

Omfattning: ändr. 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:93) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:92) om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

2019-03-07

Omfattning: ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:91) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2019-03-07

Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:89) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 22, 52 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:88) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-03-07

Omfattning: upph. 8 kap. 3, 4 §§; ändr. 9 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:87) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2019-03-07

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:86) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

2019-03-07

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:85) om ändring i förordningen (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

2019-03-07

Omfattning: ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Kustbevakningsförordning (2019:83)

2019-03-07

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:82) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-03-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8 §§, 3 kap. 1, 9 §§, 7 kap. 1, 3 §§, bil., p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2019:81) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

2019-03-06

Omfattning: ändr. 13, 30 §§
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:80) om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

2019-03-06

Omfattning: upph.

Förordning (2019:79) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2019-03-06

Omfattning: ändr. 16, 19 §§
Ikraftträder: 2019-04-02

Förordning (2019:78) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2019-03-06

Omfattning: ändr. 18, 22 §§
Ikraftträder: 2019-04-02

Förordning (2019:77) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2019-03-06

Omfattning: ändr. 23 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:76) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-03-06

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:75) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar

2019-03-06

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:74) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2019-03-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a, 8, 11, 12 , 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. 2 §, rubr. närmast före 19 §; nya 5 a, 5 b, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 16, 20, 21 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:73) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

2019-03-02

Omfattning: ändr. 31 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2019-03-02

Omfattning: ändr. 28 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:71) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

2019-03-02

Omfattning: ändr. 40, 49 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:70) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2019-03-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:68) om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

2019-03-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Tillkännagivande (2019:67) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar

2019-03-02

Ikraftträder: 2019-03-01

Djurskyddsförordning (2019:66)

2019-03-02

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:65) om upphävande av förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vacci- nering mot galtlukt

2019-03-02

Omfattning: upph.

Förordning (2019:64) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

2019-03-02

Omfattning: ändr. 2 §; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:63) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

2019-02-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-03-26

Förordning (2019:62) om ändring i förordningen (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

2019-02-28

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-03-13

Förordning (2019:61) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2019-02-28

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 7 kap. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-02-28

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

2019-02-28

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:26, Bet. 2018/19:NU6, Rskr. 2018/19:129

Förordning (2019:58) om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

2019-02-28

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-03-13

Förordning (2019:56) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-02-28

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-03-15

Lag (2019:55) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-02-28

Omfattning: ändr. 23 c, 23 d, 23 f §§
Ikraftträder: 2019-03-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:125

Förordning (2019:54) om ändring i förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

2019-02-28

Omfattning: upph. 8 §; nuvarande 21, 22 §§ betecknas 22, 21 §§; ändr. 11 §, rubr. närmast före 21, 22 §§ sätts närmast före 22, 21 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:53) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2019-02-28

Omfattning: nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. och närmast före 20 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:52) om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

2019-02-28

Omfattning: ändr. 8, 11 §§
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:51) om ändring i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående

2019-02-28

Omfattning: nuvarande 18 § betecknas 19 §; ändr. 6, 9 §§, rubr. närmast före 18 § sätts närmast före 19 §; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:50) om ändring i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m.

2019-02-28

Omfattning: nuvarande 19, 20 §§ betecknas 20, 21 §§; ändr. 7, 10, den nya 21 §§, rubr. närmast före 19, 20 §§ sätts närmast före 20, 21 §§; ny 19 §, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:49) om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

2019-02-28

Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 20 § betecknas 21 §; ändr. 9 §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 21 §; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder: 2019-03-25

Förordning (2019:48) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2019-02-27

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

2019-02-27

Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-02-27

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

2019-02-27

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:43) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2019-02-27

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:41) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-02-27

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:40) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:39) om ändring i fiskelagen (1993:787)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:38) om ändring i jaktlagen (1987:259)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 47 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:37) om ändring i polislagen (1984:387)

2019-02-27

Omfattning: ändr. 20 a, 29 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:36) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-02-27

Omfattning: upph. 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 17 §§; nuvarande 11 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§ ska betecknas 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 11 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 11 kap. 9, 14, 15 §§ sätts närmast före 11 kap. 1, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Bet. 2018/19:FöU4, Prop. 2018/19:16

Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4

Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken

2019-02-27

Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Lag (2019:33) om ändring i rättegångsbalken

2019-02-27

Omfattning: ändr. 7 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4, Rskr. 2018/19:130

Kustbevakningslag (2019:32)

2019-02-27

Ikraftträder: 2019-04-01

Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2019-02-27

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2019-02-27

Omfattning: ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2019-02-27

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:128

Lag (2019:28) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2019-02-27

Omfattning: ändr.. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:128

Lag (2019:27) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2019-02-27

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:KU14, Rskr. 2018/19:127

Lag (2019:26) om ändring i riksdagsordningen

2019-02-27

Omfattning: ändr. 13 kap. 5, 7, 8 §§, bil., rubr. närmast före 13 kap. 8 §; nya tilläggsbest. 13.5.1, 13.8.1, rubr. närmast före 13.5.1, 13.8.1
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14

Förordning (2019:23) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

2019-02-22

Omfattning: ändr. 6 kap. 16 §, 13 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:22) om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

2019-02-22

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:21) om ändring i förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

2019-02-22

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:20) om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

2019-02-22

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-14

Förordning (2019:19) om ändring i förordningen (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd

2019-02-22

Omfattning: ändr. 1, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

2019-02-22

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-03-24

Förordning (2019:17) om ändring i förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

2019-02-22

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:16) om riksmätplatser

2019-02-22

Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:15) om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

2019-02-22

Omfattning: upph.

Förordning (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning

2019-02-22

Ikraftträder: 2019-03-24

Förordning (2019:13) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-02-22

Omfattning: ändr. 10 §; ny 12 c §
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län

2019-02-22

Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:11) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

2019-02-15

Omfattning: ändr. 6, 20 §§
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:10) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

2019-02-13

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2019:8) om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

2019-01-30

Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder: 2019-03-01