Alla författningar

Lag (2023:347) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2020-03-18

Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:79, Rskr. 2022/23:205, Bet. 2022/23:SfU19

Lag (2023:346) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2020-06-08

Omfattning: upph. 11 kap. 12 b §, rubr. närmast före 11 kap. 12 b §
Ikraftträder: 2026-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU18, Rskr. 2022/23:201, Prop. 2022/23:84

Lag (2023:342) om ändring i revisionslagen (1999:1079)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 31 §; ny 30 a §
Ikraftträder: 2023-06-22
Förarbeten: Prop. 2022/23:88, Rskr. 2022/23:196, Bet. 2022/23:CU19

Lag (2023:341) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2020-06-03

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2023-06-22
Förarbeten: Bet. 2022/23:CU19, Rskr. 2022/23:196, Prop. 2022/23:88

Lag (2023:339) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2022/23:66, Rskr. 2022/23:198, Bet. 2022/23:SfU18

Lag (2023:338) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2019-09-11

Omfattning: ny 7 §
Förarbeten: Prop. 2022/23:66, Rskr. 2022/23:198, Bet. 2022/23:SfU18

Lag (2023:337) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2023-02-16

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 8 §, 12 kap. 23 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §, rubr. närmast före 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §
Förarbeten: Rskr. 2022/23:198, Bet. 2022/23:SfU18, Prop. 2022/23:66

Förordning (2023:336) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 8 §§, 2 kap. 1, 5, 7 §§, 3 kap. 33 §, 4 kap 20 §, 5 kap. 5, 15, 22, 24 §§, 7 kap. 12, 19, 20 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 14, 63 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 1 kap. 7 a, 7 b §§, 2 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 47 a, 66 a §§
Ikraftträder: 2023-06-22

Förordning (2023:334) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, 9 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:333) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:332) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:331) om ändring i rättshjälpsförordningen (1997:404)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:330) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:329) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

2019-12-12

Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:325) om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-02

Förordning (2023:324) om upphävande av förordningen (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023

2023-05-02

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2023-07-01

Lag (2023:322) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2023-05-02

Omfattning: ny 9 a kap. 14 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:195, Prop. 2022/23:71, Bet. 2022/23:JuU24

Lag (2023:320) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:71, Rskr. 2022/23:195, Bet. 2022/23:JuU24

Förordning (2023:318) om ändring i ordningsbotskungörelsen (1968:199)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:317) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

2020-03-04

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:316) om ändring i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:315) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-12-12

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:314) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2020-02-03

Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraftträder: 2023-07-01

Lag (2023:313) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2020-05-30

Omfattning: ändr. 12 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU21, Prop. 2022/23:78, Rskr. 2022/23:193

Lag (2023:312) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2020-01-13

Omfattning: ändr. 7, 11, 31, 32, 34, 36 b, 36 e, 38 §§; nya 32 b, 38 a, 38 b, 38 c, 38 d §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:193, Bet. 2022/23:JuU21, Prop. 2022/23:78

Lag (2023:311) om ändring i rättegångsbalken

2020-05-26

Omfattning: ändr. 48 kap. 2, 4, 10 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU21, Rskr. 2022/23:193, Prop. 2022/23:78

Förordning (2023:310) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, rubr. 1 kap.; nya 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 13 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Lag (2023:309) om ändring i spellagen (2018:1138)

2023-05-01

Omfattning: upph. 18 kap. 26, 27 §§, rubr. närmast före 18 kap. 26 §; nuvarande 17 kap. 6, 7 §§ betecknas 17 kap. 9, 10 §§; ändr. 17 kap. 5 §, den nya 17 kap. 9 §, 19 kap. 11 §, 21 kap. 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 17 kap. 6, 7 §§ sätts närmast före 17 kap. 9, 10 §; nya 14 kap. 17 §, 17 kap. 6, 7, 8 §§, 18 kap. 9 a §, 21 kap. 1 a §, rubr. närmast före 14 kap. 17 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KrU7, Rskr. 2022/23:189, Prop. 2022/23:33

Lag (2023:308) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU22, Prop. 2022/23:67, Rskr. 2022/23:194

Förordning (2023:297) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6, 7 §§, bil.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:296) om ändring i förordningen (2020:879) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2020-12-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:295) om ändring i förordningen (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

2019-12-14

Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3, 6 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:KU34, Prop. 2022/23:83, Rskr. 2022/23:187

Förordning (2023:294) om ändring i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:293) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

2019-12-14

Omfattning: upph. 4 a, 4 b, 6 §§, rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:289) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §; ny 11 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:288) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2020-03-04

Omfattning: ny 8 kap. 7 §, rubr. närmast före 8 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:287) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

2019-04-05

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:286) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

2023-05-26

Ikraftträder: 2023-07-01

Lag (2023:285) om ändring i biobankslagen (2023:38)

2023-05-02

Omfattning: ny 1 kap. 5 a §
Förarbeten: Rskr. 2022/23:188, Prop. 2022/23:82, Bet. 2022/23:JuU19

Lag (2023:283) om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

2019-12-20

Omfattning: ändr. 8 §; ny 7 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:82, Rskr. 2022/23:188, Bet. 2022/23:JuU19

Lag (2023:282) om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

2019-12-07

Omfattning: nuvarande 14 a § betecknas 14 b §; ändr. 12, 14 §§; nya 5 b, 14 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:82, Bet. 2022/23:JuU19, Rskr. 2022/23:188

Lag (2023:281) om Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

2023-05-26

Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:188, Prop. 2022/23:82, Bet. 2022/23:JuU19

Förordning (2023:280) om upphävande av förordningen (1999:9) om underrättelseskyldighet beträffande vissa avslagsbeslut

2019-06-19

Omfattning: upph.

Förordning (2023:279) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

2019-02-08

Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:278) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

2023-05-02

Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraftträder: 2024-01-01

Förordning (2023:274) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2019-04-05

Omfattning: ändr. 13, 20 a, 20 f §§, bil. 1, 2 a, 3, 4, 5, 6
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:273) om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

2019-11-16

Omfattning: ändr. 7 kap. 15 §
Ikraftträder: 2023-07-03

Förordning (2023:269) om ändring i järnvägsmarknadsförordningen (2022:416)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:268) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2023-06-07

Förordning (2023:267) om ändring i förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2023-06-07

Lag (2023:266) om ändring i paketreselagen (2018:1217)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Prop. 2022/23:72, Bet. 2022/23:CU18

Lag (2023:265) om ändring i järnvägstrafiklagen (2018:181)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 9 §§; ny 3 a §
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Rskr. 2022/23:180, Prop. 2022/23:72, Bet. 2022/23:CU18

Lag (2023:264) om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

2019-11-26

Omfattning: ändr. 2, 4 §§; ny 15 a §
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Prop. 2022/23:72, Rskr. 2022/23:180, Bet. 2022/23:CU18

Lag (2023:263) om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder: 2023-06-07
Förarbeten: Bet. 2022/23:CU18, Prop. 2022/23:72, Rskr. 2022/23:180

Lag (2023:262) om ändring i terroristbrottslagen (2022:666)

2022-07-06

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:53, Rskr. 2022/23:179, Bet. 2022/23:JuU8

Lag (2023:261) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU8, Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53

Lag (2023:260) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU8, Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53

Lag (2023:259) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2023-05-02

Omfattning: ändr. 35 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53, Bet. 2022/23:JuU8

Lag (2023:258) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

2020-01-13

Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 3 b, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53, Bet. 2022/23:JuU8

Lag (2023:257) om ändring i brottsbalken

2020-06-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 5 §, 9 kap. 4 §, 13 kap. 3, 12 §§, 26 kap. 1 §, 29 kap. 2 §; nya 16 kap. 5 a §, 26 kap. 3 a §, 29 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU8, Rskr. 2022/23:179, Prop. 2022/23:53

Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

2023-05-26

Ikraftträder: 2025-06-28
Förarbeten: Rskr. 2022/23:181, Bet. 2022/23:SoU10, Prop. 2022/23:42

Lag (2023:253) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 7 kap. 1, 17 §§
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:93, Bet. 2022/23:FiU39, Rskr. 2022/23:177

Förordning (2023:252) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2020-04-30

Omfattning: nuvarande 2 a kap. 8 b § betecknas 2 a kap. 8 m §; ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a §§, den nya 8 m §, 9, 11 a §§; nya 2 a kap. 3 b, 3 c, 4 a, 5 b, 5 c, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 8 i, 8 j, 8 k, 8 l §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:251) om ändring i förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

2019-12-19

Omfattning: ändr. 8, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2023-06-15

Förordning (2023:249) om ändring i förordningen (2021:808) om nätkoncession

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:248) om ändring i förordningen (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:247) om ändring i förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:246) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2023-05-02

Omfattning: upph. 20, 21, 22 §§, rubr. före 20, 22 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:245) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

2023-05-02

Omfattning: ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:244) om ändring i förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: nuvarande 32, 33 a §§ betecknas 32 b, 33 b §§; ändr. 2, 4, 23 §§, den nya 32 b §, 33 §, rubr. närmast före 33 a § sätts närmast före 33 b §; nya 9 a, 31 a, 32, 32 a, 33 a §§, bil. 1, 2, rubr. närmast före 31 a, 33 a §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:243) om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:242) om leverans av el och aggregeringstjänster

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:241) om det nationella elsystemet

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Ändring (2023:241) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Ändring (2023:241) None

2023-05-02

Omfattning: upph.

Lag (2023:240) om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:NU9, Rskr. 2022/23:170, Prop. 2022/23:59

Lag (2023:239) om ändring i lagen (2003:436) om effektreserv

2019-12-07

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:59, Bet. 2022/23:NU9, Rskr. 2022/23:170

Lag (2023:238) om ändring i ellagen (1997:857)

2023-05-02

Omfattning: upph. 8, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 43 §§; ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 6, 7, 11, 41, 42 §§, 6 kap. 3 §, 12 kap. 1, 3 §§, 13 kap. 1, 7 §§; nya 8, 9, 11 kap., 4 kap. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 4 kap. 40, 41, 43, 46 §§
Ikraftträder: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:59, Rskr. 2022/23:170, Bet. 2022/23:NU9

Förordning (2023:237) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-10-23

Omfattning: ny 6 a §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:236) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2023-05-02

Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Lag (2023:235) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2023-05-01

Omfattning: ny 15 kap. 3 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:FiU37, Rskr. 2022/23:174, Prop. 2022/23:65

Lag (2023:234) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 10 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 b §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:174, Prop. 2022/23:65, Bet. 2022/23:FiU37

Förordning (2023:233) om elstöd till företag

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-05-09

Lag (2023:231) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2023-05-08
Förarbeten: Prop. 2022/23:107, Bet. 2022/23:SkU16, Rskr. 2022/23:176

Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-05-08
Förarbeten: Rskr. 2022/23:176, Bet. 2022/23:SkU16, Prop. 2022/23:107

Förordning (2023:226) om ändring i förordningen (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 1, 1 b §§ betecknas 1 b, 1 c §§; ändr. 1 a, den nya 1 b, 11 a, 11 b, 11 c, 37 b §§; nya 1, 1 d §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:225) om ändring i förordningen (2022:315) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §; nya 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:224) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2023-05-02

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2023:223) om ändring i förordningen (2021:1142) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

2021-12-13

Omfattning: ändr. p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2023-05-30

Förordning (2023:221) om stöd till den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:220) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:219) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:218) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

2019-06-26

Omfattning: nuvarande 68 § betecknas 44 a §; ändr. 38 a, 39, 40, 43, 44, den nya 44 a, 59 §§; ny 40 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:216) om ikraftträdande av lagen (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)

2020-01-04

Omfattning: ikrafttr. av 2016:726

Lag (2023:214) om ändring i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 kap. 16 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:213) om ändring i lagen (2022:155) om tobaksskatt

2023-03-01

Omfattning: ändr. 11 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:212) om ändring i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:211) om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:210) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167

Lag (2023:209) om ändring i tullagen (2016:253)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 10, 19 §§, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:208) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 4, 12 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 26 kap. 2, 5, 7, 21, 24, 33 a, 33 b, 33 e §§, 35 kap. 2, 4 §§, 38 kap. 3 §, 39 kap. 1, 2, 14, 14 a §§, 41 kap. 2, 3 §§, 50 kap. 7 §, 53 kap. 1 §, 64 kap. 6 §, rubr. närmast före 39 kap. 14 §, 50 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:207) om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 2 a, 3, 4, 6 b, 6 c, 12 a §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10

Lag (2023:205) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167

Lag (2023:204) om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:203) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2023-05-02

Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:202) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2019-12-07

Omfattning: upph. 2 kap. 3 a, 3 b, 4 §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5, 8, 10 §§
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167, Prop. 2022/23:46

Lag (2023:201) om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, Bet. 2022/23:SkU10, Rskr. 2022/23:167

Mervärdesskattelag (2023:200)

2023-05-15

Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Ändring (2023:200) None

2019-04-05

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Ändring (2023:200) None

2020-06-08

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2022/23:167, Bet. 2022/23:SkU10, Prop. 2022/23:46

Förordning (2023:199) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2023-06-15
Förarbeten: Rskr. 2022/23:73, Prop. 2022/23:1, Bet. 2022/23:KrU1

Förordning (2023:198) om ändring i förordningen (2023:108) om elstöd till konsumenter för november-december 2022

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ikraftträder: 2023-05-12

Förordning (2023:197) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2020-06-05

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-06-07

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:JuU9, Prop. 2022/23:43, Rskr. 2022/23:161

Förordning (2023:195) om ändring i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §; nya 3, 4 §§
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:194) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-03-06

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:193) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 5, 6, 12, 15 §§, 6 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2023-07-01

Förordning (2023:192) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

2019-04-05

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 6, 7 a, 7 e §§; ny 7 f §
Ikraftträder: 2023-07-01

Lag (2023:191) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; ny 2 kap. 8 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:164, Prop. 2022/23:45, Bet. 2022/23:SoU11

Lag (2023:190) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2020-05-27

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 5 §§, 17 kap. 2 §; nya 14 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 14 kap. 4 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:45, Bet. 2022/23:SoU11, Rskr. 2022/23:164

Lag (2023:188) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2020-05-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraftträder: 2023-07-01
Förarbeten: Bet. 2022/23:SoU11, Prop. 2022/23:45, Rskr. 2022/23:164

Förordning (2023:186) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, bil. 1
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:185) om ändring i förordningen (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

2023-05-02

Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:184) om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

2019-12-28

Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, 9 kap. 3 §; nuvarande 3 kap. 12, 13 §§, 6 kap. 14, 16 §§ betecknas 3 kap. 10, 12 §§, 6 kap. 17, 18 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2, 6, 7, 8, den nya 10, 11, den nya 12 §§, 4 kap. 1, 8 §§, 5 kap. 4 §, 6 kap. 15, den nya 17 §§, 7 kap. 1, 2, 4, 7 §§, 9 kap. 1, 15 §§; nya 8 a kap., 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 33 §, 3 kap. 5 a, 13, 14, 15 §§, 6 kap. 14, 16 §§, 9 kap. 17, 18 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:183) om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

2020-04-27

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:182) om ändring i förordningen (2022:1397) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 § i 2022:1397

Förordning (2023:180) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 10 kap. 4, 14 §§, 13 kap. 5 §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-10

Förordning (2023:178) om ändring i förordningen (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag

2023-05-02

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:177) om ändring i förordningen (2022:1469) om statlig medfinansiering för åtgärder inom det nationella programmet för Fonden för en rättvis omställning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 6 §; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:176) om ändring i förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 19, 35 §§; ny 19 a §
Ikraftträder: 2023-05-15

Förordning (2023:175) om ändring i förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

2022-08-24

Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 6, 29, 36 §§; nya 2 kap. 19, 20, 21 §§, 3 kap. 29 a, 39 a, 46 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 19 §
Ikraftträder: 2023-05-15

Lag (2023:174) om ändring i riksdagsordningen

2023-05-02

Omfattning: ändr. 13 kap. 21 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:158

Lag (2023:173) om ändring i lagen (2017:267) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-04-27

Omfattning: ändr. p 1, 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:267
Förarbeten: Prop. 2022/23:56, Bet. 2022/23:CU16, Rskr. 2022/23:153

Lag (2023:172) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 a §, 8 kap. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:62, Bet. 2022/23:TU8, Rskr. 2022/23:155

Lag (2023:171) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2020-01-04

Omfattning: upph. 3 kap. 5, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7, 8, 9 §§, 6 kap. 4, 5, 5 a, 8 §§, 7 kap. 6 a, 6 b, 7 §§, 9 kap. 2, 6 §§, 10 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 6 kap. 5 b, 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f, 11 g, 11 h §§, rubr. närmast före 6 kap. 4, 5 b, 11 a §§
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:155, Bet. 2022/23:TU8, Prop. 2022/23:62

Förordning (2023:170) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

2018-08-19

Omfattning: ny 3 a §
Ikraftträder: 2023-06-01

Förordning (2023:168) om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering

2023-05-02

Ikraftträder: 2023-05-03
Förarbeten: Prop. 2005/06:4, Bet. 2005/06:KrU6, Rskr. 2005/06:99

Ändring (2023:168) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Lag (2023:167) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

2020-05-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 7 kap. 5 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:152, Bet. 2022/23:SoU23, Prop. 2022/23:31

Lag (2023:166) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

2020-09-15

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Förarbeten: Bet. 2022/23:UU16, Rskr. 2022/23:148, Prop. 2022/23:74

Lag (2023:165) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

2020-05-07

Omfattning: ändr. bil.
Förarbeten: Prop. 2022/23:74, Bet. 2022/23:UU16, Rskr. 2022/23:148

Lag (2023:164) om ändring i lagen (2022:1700) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2022:1700
Förarbeten: Bet. 2022/23:SkU8, Prop. 2022/23:41, Rskr. 2022/23:156

Lag (2023:163) om ändring i lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut

2021-12-25

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2023-05-01
Förarbeten: Rskr. 2022/23:156, Prop. 2022/23:41, Bet. 2022/23:SkU8

Lag (2023:160) om ändring i ärvdabalken

2020-01-08

Omfattning: ändr. 20 kap. 3, 3 a, 8 a §§
Ikraftträder: 2023-09-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:41, Bet. 2022/23:SkU8, Rskr. 2022/23:156

Förordning (2023:159) om ändring i förordningen (2022:701) om särskild kontroll av vissa utlänningar

2022-07-06

Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:158) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 7 a, 8 b, 15 b §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:157) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-06-26

Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:156) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 7, 11, 13, 14 a, 18 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 5 b, 5 c §§, rubr. närmast före 5 b §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:154) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Lag (2023:152) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

2020-05-19

Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2022/23:SoU27, Prop. 2022/23:57, Rskr. 2022/23:154

Förordning (2023:151) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

2019-12-14

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:149) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

2023-05-02

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2023-04-25

Förordning (2023:148) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 5 a, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 6 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 3 kap. 4, 7 §§, rubr. närmast efter rubr. 3 kap.; nya 3 kap. 5 b, 5 c, 5 d, 9 §§, rubr. närmast före 3 kap. 5 b, 9 §§
Ikraftträder: 2023-05-01

Förordning (2023:147) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-12-14

Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraftträder: 2023-04-01

Förordning (2023:146) om ändring i förordningen (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 8, 10, 12, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2023-07-02