Alla författningar

Förordning (2020:727) om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

2020-06-03

Omfattning: ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:725) om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

2020-04-27

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-07-31

Förordning (2020:724) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

2019-04-05

Omfattning: upph. 10, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17, 18 §§, rubr. närmast efter 16 §
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:723) om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2020-03-12

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:722) om ändring i förordningen (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-07-15

Lag (2020:721) om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

2020-06-02

Omfattning: ändr. 29 §
Ikraftträder: 2020-07-06
Förarbeten: Rskr. 2019/20:369

Förordning (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-17

Förordning (2020:719) om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd

2020-06-19

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-04

Förordning (2020:718) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraftträder: 2020-07-06

Förordning (2020:717) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2020-06-02

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-06

Förordning (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-06

Förordning (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:714) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning

2020-06-06

Omfattning: forts. giltighet; upph. 3 a §; ändr. 3 §; ny bil.
Ikraftträder: 2020-07-04

Förordning (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-20

Lag (2020:712) om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:370, Prop. 2019/20:184, Bet. 2019/20:SoU26

Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-17

Tillkännagivande (2020:710) av uppgift om Riksbankens referensränta

2020-07-04

Förordning (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 4, 26, 34, 40 §§, p 3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:708) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:707) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:706) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1, 25, 32, 33, 33 a, 34 §§; nya 32 a, 33 b §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:705) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2019-11-14

Omfattning: ändr. bil 2
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:704) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-06-18

Omfattning: ändr. 74 b §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:703) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

2020-02-05

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71, 74 §§, rubr. närmast före 29 §; nya 61 a, 61 b §§, rubr. närmast före 61 a §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:702) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

2020-01-08

Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 10, 21, 22 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:701) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

2019-12-12

Omfattning: ändr. 5, 10, 22, 29, 30 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:700) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

2020-01-04

Omfattning: ändr. 14, 16, 17 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:699) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 12 §§; nya 10 a, 12 a §§, rubr. närmast före 10 a, 12 a §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:698) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

2020-01-04

Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 15 a, 29, 43 §§; nya 3 e, 10 a, 10 b, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:697) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

2018-08-19

Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:696) om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:695) om ändring i förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning

2018-08-19

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:694) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

2020-03-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:693) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 58 §, 3 kap. 19 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:692) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 13 33, 83 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:691) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:690) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

2020-01-04

Omfattning: upph. 11 kap. 8 a, 13 §§; ändr. 8, 9, 10, 11 §§; ny 11 kap. 8 b §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:689) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2, 21, 23, 27 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:688) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 8, 8 a §§, 10 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:687) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Lag (2020:686) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2019-12-28

Omfattning: ny 15 a §
Ikraftträder: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:157, Bet. 2019/20:FöU10, Rskr. 2019/20:308

Lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 §; nya 5 g, 5 h, 5 i, 5 j, 5 k, 5 l §§, 14 b §, rubr. närmast före 5 j, 14 b §
Ikraftträder: 2020-11-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FöU10, Rskr. 2019/20:308, Prop. 2019/20:157

Förordning (2020:683) om ändring i förordningen (2020:562) om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

2020-06-06

Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest. i 2020:562

Förordning (2020:682) om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-06-06

Omfattning: ändr. p 7 i krafttr.- och övergångsbest.; ny p i ikrafttr- och övergångsbest. i 2020:561

Förordning (2020:681) om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:680) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2020-02-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:679) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:678) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

2019-04-05

Omfattning: upph. 1 b kap, 3 kap. 7, 11 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 a, 3, 4 §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5 a, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 §§, 4 kap. 12, 18, 22, 23, 25, 26 , 29, 30, 31, 32, 33 §§, 5 kap. 2 §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 26 §§; nya 1 a kap. 3 §, 4 kap 32 a §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:677) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Lag (2020:676) om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

2019-11-28

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:675) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2020-04-27

Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §, 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:674) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

2020-06-03

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:673) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2020-01-10

Omfattning: ändr. 16 kap. 4 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:672) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2020-06-03

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 10 §§; ny 10 a kap.
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:670) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 37 kap. 23, 26 §§, 39 kap. 23, 24 a §§, 40 kap. 5 §, 42 kap. 21 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97, Rskr. 2019/20:346

Lag (2020:669) om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

2020-01-09

Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU50, Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:668) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2020-04-27

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50

Lag (2020:667) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2020-01-04

Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 8 kap. 3 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, Bet. 2019/20:FiU50, Rskr. 2019/20:346

Lag (2020:666) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU50, Rskr. 2019/20:346, Prop. 2019/20:97

Lag (2020:665) om upphävande av lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2019-12-31

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:346, Bet. 2019/20:FiU50, Prop. 2019/20:97

Förordning (2020:664) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

2020-01-17

Omfattning: utgå rubr. närmast före 40 §; nuvarande 39 § ska betecknas 39 b §; ändr. 28, nya 39 b, 40 §§, rubr. närmast före 39 §; nya 39, 39 a, 42 a, 42 b, bil.
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:663) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 2 a §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Lag (2020:662) om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

2020-01-04

Omfattning: ny 1 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, Rskr. 2019/20:342, Bet. 2019/20:FiU41

Lag (2020:661) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU41, Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148

Lag (2020:659) om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU41, Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148

Lag (2020:658) om ändring i revisorslagen (2001:883)

2020-01-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148, Bet. 2019/20:FiU41

Lag (2020:657) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

2020-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU41, Rskr. 2019/20:342, Prop. 2019/20:148

Förordning (2020:656) om ändring i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

2018-08-19

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:655) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. 46 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:654) om ändring i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

2018-08-19

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:653) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 39 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:652) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

2020-01-04

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:651) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

2019-11-16

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:650) om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

2019-11-01

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:649) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:648) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

2019-07-10

Omfattning: ändr. 34 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:647) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2020-06-05

Omfattning: utgå rubr. närmast före 1 kap. 28 §; nuvarande 1 kap. 28 § ska betecknas 3 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 19, 33, 35 §§, 3 kap. 2, 15, 17, den nya 21 §§, rubr. till 2 kap., 3 kap; nya 3 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:646) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

2020-06-05

Omfattning: ändr. 58 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:645) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-07-09

Omfattning: ändr. 24 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:644) om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:643) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 47, 48 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:642) om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

2019-06-26

Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:640) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

2019-12-07

Omfattning: ändr. 39 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:639) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-12-07

Omfattning: ändr. 22 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:638) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden

2018-08-19

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:637) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

2020-01-04

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:636) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

2018-08-19

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:635) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2020-03-04

Omfattning: ändr. 22, 49 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:634) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

2019-06-26

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:633) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:632) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

2020-03-07

Omfattning: ändr. 3. kap 11 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:631) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:630) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2020-01-13

Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:629) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2020-02-27

Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:628) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

2020-05-19

Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 3, 11 §§, 6 kap. 7 §, bil. 3, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-09-01

Lag (2020:627) om ändring i miljöbalken

2020-03-05

Omfattning: utgå rubr. närmast före 26 kap. 25 §; nuvarande 26 kap. 8 § ska betecknas 26 kap. 7 §; ändr. 26 kap. 1, 6, 14 §§, 27 kap. 1 §, 28 kap. 1 §, 29 kap. 3, 5 §§, 31 kap. 10 § rubr. närmast före 26 kap. 1 §; nya 26 kap. 1 a, 3 a, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 26 kap. 26 §, närmast före 26 kap. 27 §, närmast före 26 kap. 28, 30, 35, 37 §§
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:337, Bet. 2019/20:MJU19, Prop. 2019/20:137

Lag (2020:625) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

2020-01-04

Omfattning: ändr. 3, 11 §§; nya 12, 13 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:357, Prop. 2019/20:124

Förordning (2020:624) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§; ny 11 b §
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:623) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2020-01-04

Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 b §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:622) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 15, 16, 22, 24 §§
Ikraftträder: 2020-09-03

Lag (2020:621) om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2019-06-18

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:333, Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118

Lag (2020:620) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2020-06-08

Omfattning: nuvarande 35 kap. 10 b § betecknas 35 kap. 10 d §; nya 23 kap. 6 a §, 26 kap. 9 b §, 35 kap. 10 b, 15 a §§, rubr. närmast före 23 kap. 6 a §, 35 kap. 15, 15 a §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34, Rskr. 2019/20:333

Lag (2020:619) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

2020-01-13

Omfattning: ändr. 17, 18 §§
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:333, Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118

Lag (2020:618) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

2020-01-13

Omfattning: ändr. 30 b §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118, Rskr. 2019/20:333

Lag (2020:617) om ändring i brottsbalken

2020-06-02

Omfattning: ändr. 26 kap. 25 §, 32 kap. 4 §, 34 kap. 1, 3, 6 §§, 38 kap. 1, 3 §§; ny 32 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, Bet. 2019/20:JuU34, Rskr. 2019/20:333

Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

2020-06-30

Ikraftträder: 2021-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:333, Bet. 2019/20:JuU34, Prop. 2019/20:118

Avfallsförordning (2020:614)

2020-06-30

Ikraftträder: 2020-08-01

Lag (2020:613) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2020-01-18

Omfattning: ändr. 5 kap. 15 §, 7 kap. 28 §, 8 kap. 36, 37 §§, 13 kap. 28, 42 §§, 14 kap. 44, 49 §§, 15 kap. 27, 44 §§, 16 a kap. 4 §, 31 kap. 2 §; nya 7 kap. 69, 70, 71 §§, 16 kap. 5 a §, 27 kap. 6 a §, rubr. närmast före 7 kap. 69, 71 §§, 27 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2020-09-03
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU21, Rskr. 2019/20:328, Prop. 2019/20:116

Lag (2020:612) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 12 §; nytt 3 a kap.
Ikraftträder: 2020-09-03
Förarbeten: Rskr. 2019/20:328, Prop. 2019/20:116, Bet. 2019/20:CU21

Lag (2020:611) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2020-01-08

Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträder: 2020-09-03
Förarbeten: Prop. 2019/20:116, Rskr. 2019/20:328, Bet. 2019/20:CU21

Förordning (2020:610) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-12-31

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:609) om ändring i förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-15

Lag (2020:608) om ändring i riksdagsordningen

2020-03-12

Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU19, Rskr. 2019/20:320, Prop. 2019/20:100

Förordning (2020:607) om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

2019-04-05

Omfattning: upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §; ändr. 12, 18, 21 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Lag (2020:605) om ändring i skollagen (2010:800)

2020-06-08

Omfattning: upph. 23 kap., 29 kap. 22 a §; ändr. 1 kap. 3, 12 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 6 §, 15 kap. 11 §, 18 kap. 11 §, 26 kap. 10 §, 28 kap. 2, 5, 12, 13 §§, 29 kap. 14 §; nya 21, 22, 23 kap., 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §, 10 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:127, Rskr. 2019/20:348, Bet. 2019/20:UbU23

Lag (2020:604) om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2019-12-18

Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:MJU20, Prop. 2019/20:156, Rskr. 2019/20:338

Lag (2020:603) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 11, 19 §§
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:338, Prop. 2019/20:156, Bet. 2019/20:MJU20

Förordning (2020:600) om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare

2019-04-05

Omfattning: upph. rubr. närmast före 10 §; nuvarande 10, 11 §§ betecknas 12, 13 §§; ändr. 2, 4, 5, 7, 8, 9 §§, de nya 12, 13 §§; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före de nya 10, 12 §§
Ikraftträder: 2020-07-30

Lag (2020:599) om ändring i lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, Bet. 2019/20:AU14, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:598) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2020-01-18

Omfattning: ändr. 6 b kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, Rskr. 2019/20:329, Bet. 2019/20:AU14

Lag (2020:597) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

2020-01-10

Omfattning: ändr. 6 d §
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, Bet. 2019/20:AU14, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:596) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

2018-08-19

Omfattning: ändr. 16 §; nya 12 a, 12 b, 14 a §§
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Rskr. 2019/20:329, Bet. 2019/20:AU14, Prop. 2019/20:150

Lag (2020:595) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

2020-01-10

Omfattning: ändr. 41 c §
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU14, Prop. 2019/20:150, Rskr. 2019/20:329

Lag (2020:593) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

2020-01-10

Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-30
Förarbeten: Bet. 2019/20:AU14, Prop. 2019/20:150, Rskr. 2019/20:329

Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

2020-06-27

Ikraftträder: 2020-07-28

Förordning (2020:591) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2020-06-08

Omfattning: ändr. 37 §; nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder: 2020-07-27

Förordning (2020:590) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2020-04-27

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:588) om ändring i förordningen (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

2020-05-07

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:587) om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2020:585) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2020-04-27

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-28

Förordning (2020:583) om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

2020-04-27

Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

2020-06-27

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:580) om statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

2020-06-27

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:579) om ändring i mineralförordningen (1992:285)

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 8 a § betecknas 8 b §; ny 8 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Lag (2020:578) om ändring i minerallagen (1991:45)

2020-01-04

Omfattning: ny 2 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU20, Prop. 2019/20:183

Förordning (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon

2020-06-25

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:576) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

2019-06-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-20

Lag (2020:574) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2020-05-30

Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:123, Bet. 2019/20:JuU35, Rskr. 2019/20:321

Förordning (2020:572) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-01-09

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-09-01

Lag (2020:570) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-06-06

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU21, Prop. 2019/20:99

Lag (2020:568) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-12-20

Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§; 8 a, 10 b, 10 c, 13 a, 15 a, 15 b §§
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, Bet. 2019/20:FiU21

Förordning (2020:567) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

2019-11-23

Omfattning: upph. 18, 20 §§; ändr. 2, 8, 10, 13, 14, 23 §§; nya 10 a, 14 a §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:566) om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

2019-06-19

Omfattning: ändr. 9, 12, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:565) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)

2018-08-19

Omfattning: utgå rubr. närmast före 13 §; nuvarande 13 § ska betecknas 14 b, nuvarande 14 § ska betecknings 13 §; ändr. 2, 3, 4, 9, 10, den nya 14 b, 18 §§, rubr. närmast efter 1 §, närmast före 2, 3 §§; rubr. närmast f.re 14 § ska sättas närmast före 13 §; nya 9 a, 14, 14 a, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 13 §, närmast före 9, 10, 14, 14 b, 14 d §§, rubr. närmast före 6, 7, 8 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:564) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

2018-08-19

Omfattning: ny 30 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2020-05-26

Omfattning: nya 7 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:558) om ikraftträdande av lagen (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang

2020-06-06

Omfattning: ikrafttr.

Förordning (2020:555) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

2020-03-11

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-06-22

Lag (2020:549) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

2020-06-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-06-22
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, Bet. 2019/20:FiU61, Rskr. 2019/20:351

Lag (2020:548) om omställningsstöd

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-06-22
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU61, Rskr. 2019/20:351, Prop. 2019/20:181

Lag (2020:546) om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312, Bet. 2019/20:NU18

Lag (2020:545) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

2019-12-11

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:312, Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149

Lag (2020:544) om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:312, Prop. 2019/20:149, Bet. 2019/20:NU18

Lag (2020:543) om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

2019-04-05

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, Bet. 2019/20:NU18, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:542) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

2019-12-24

Omfattning: ändr. 35 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:541) om ändring i patentlagen (1967:837)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 57 §
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:540) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2019-12-31

Omfattning: ändr. 53, 59 §§
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU18, Prop. 2019/20:149, Rskr. 2019/20:312

Lag (2020:539) om ändring i lagen (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2019-06-01

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:316, Bet. 2019/20:KU8

Lag (2020:538) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU8, Rskr. 2019/20:316

Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-08-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU8, Rskr. 2019/20:316

Förordning (2020:536) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-20