Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2019:613) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2019-10-17

Omfattning: nya 2 kap. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 2 kap. 41, 43, 53 §§
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:612) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-10-17

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-11-12

Förordning (2019:611) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2019-10-17

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-11-12

Förordning (2019:610) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-19

Förordning (2019:609) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-10-16

Omfattning: ny 21 a §
Ikraftträder: 2019-11-01

Lag (2019:608) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01

Lag (2019:605) om ändring i rättegångsbalken

2019-10-18

Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-11-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU2, Prop. 2018/19:125, Rskr. 2019/20:1

Lag (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

2019-10-16

Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Rskr. 2019/20:6, Prop. 2018/19:126, Bet. 2019/20:SkU2

Förordning (2019:603) om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

2019-10-16

Förordning (2019:602) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01

Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

2019-10-16

Ikraftträder: 2019-11-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:5, Prop. 2018/19:143, Bet. 2019/20:SkU3

Förordning (2019:600) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

2019-10-11

Omfattning: ändr. 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraftträder: 2019-12-01

Förordning (2019:599) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

2019-10-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:598) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-10-02

Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:597) om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-10-02

Omfattning: ikrafttr.

Förordning (2019:596) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

2019-10-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:595) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

2019-10-02

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:594) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

2019-09-27

Omfattning: ändr. 46 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:593) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

2019-09-25

Omfattning: ändr. 55 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:591) om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

2019-09-25

Omfattning: ändr. 52 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:590) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

2019-09-25

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:589) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

2019-09-25

Omfattning: ändr. 31 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:588) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

2019-09-25

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:587) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

2019-09-25

Omfattning: ändr. 36 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:586) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

2019-09-25

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:585) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

2019-09-25

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:584) om ändring i förordningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem

2019-09-25

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:581) om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol

2019-09-20

Omfattning: ny 21 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:580) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

2019-09-20

Omfattning: ny 18 §
Ikraftträder: 2019-11-01

Förordning (2019:578) om ändring i förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten

2019-09-20

Omfattning: ändr. 2, 14 §§; nya 2 a, 17 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:576) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

2019-09-18

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:574) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

2019-09-13

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-10-15

Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

2019-09-11

Ikraftträder: 2019-10-15

Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020

2019-09-11

Förordning (2019:571) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

2019-09-11

Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:570) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning

2019-09-11

Omfattning: forts. giltighet; upph. 12 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:568) om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget

2019-09-07

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:567) om passagerarregister

2019-08-28

Ikraftträder: 2019-10-01

Förordning (2019:566) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2019-07-27

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-07-25

Omfattning: upph. 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2019:563) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

2019-07-24

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:562) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer

2019-07-17

Omfattning: upph. 3 a kap.; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1 §, rubr. till 3 kap.
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:561) om ändring i förordningen (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik

2019-07-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

2019-07-17

Omfattning: upph. 5 a §
Ikraftträder: 2023-01-01

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2019-07-17

Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

2019-07-10

Omfattning: upph. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest., p 4 i ikrafttr- och övergångsbest. i 2016:1191; ändr. 3, 4, 10 §§; ny 10 b §
Ikraftträder: 2019-07-22

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Tillkännagivande (2019:552) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-07-04

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Tillkännagivande (2019:550) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-07-09

Lag (2019:548) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28, Rskr. 2018/19:297

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28

Förordning (2019:546) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:545) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2019-07-09

Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 37 §; ändr. 3, 8, 10 och 20 §§, rubr. närmast före 36 § sätts närmast före 37 §; nya 32 a, 36 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:544) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

2019-07-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:538) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:532) om ändring i förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

2019-07-09

Omfattning: ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-16

Förordning (2019:531) om ändring i postförordningen (2010:1049)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:526) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 7, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:522) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29 §§, rubr. närmast före 6, 28 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:521) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 12, 15 §§, 7 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:519) om ändring i förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

2019-07-09

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:517) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:516) om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:515) om ändring i förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:514) om ändring i förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

2019-07-09

Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil., rubr. närmast före 11, 12, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 16 §§ sätts närmast före 2, 19 §§; nya 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:513) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2019-07-09

Omfattning: ändr. 21, 26 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:512) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU16, Rskr. 2018/19:285, Prop. 2018/19:93

Förordning (2019:511) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:510) om ändring i förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:292, Prop. 2018/19:118, Bet. 2018/19:FiU43

Förordning (2019:507) om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-07-09

Omfattning: forts. giltighet

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

2019-07-09

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:273, Bet. 2018/19:UbU21, Prop. 2018/19:58

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:501) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-07-09

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2019:493) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:492) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 a, 15 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:490) om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

2019-07-09

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:489) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21, Prop. 2018/19:99

Lag (2019:485) om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

2019-07-09

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:755
Förarbeten: Rskr. 2018/19:295, Bet. 2018/19:SfU26, Prop. 2018/19:128

Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21, Rskr. 2018/19:288

Lag (2019:477) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21

Förordning (2019:476) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-07-09

Omfattning: ändr. 13, 16, 17 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:475) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-06-20

Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

2019-07-09

Omfattning: nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, Rskr. 2018/19:228, Bet. 2018/19:JuU25

Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

2019-06-15

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2019-06-15

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2019-06-14

Omfattning: ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU20, Rskr. 2018/19:247, Prop. 2018/19:89

Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 28 §; ändr. 1, 7, 15, 17, 20, 28 §§, rubr. närmast före 1, 7, 17 §§, rubr. närmast före den tidigare 24 § sätts närmast före den nya 28 §; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24, 26 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:242, Prop. 2018/19:111, Bet. 2018/19:TU15

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

2019-06-13

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

2019-06-13

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

2019-06-13

Omfattning: upph. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

2019-06-13

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-06-13

Omfattning: upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Kustbevakningsdatalag (2019:429)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Förordning (2019:428) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

2019-06-26

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:409) om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-06-26

Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-19

Omfattning: ändr. 16 § i 2019:197

Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:398) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

2019-06-26

Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 6, 8, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 13, 16, 37, 41 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-07-01