Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2019:566) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2019-07-27

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-07-25

Omfattning: upph. 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2019:563) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

2019-07-24

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:562) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer

2019-07-17

Omfattning: upph. 3 a kap.; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1 §, rubr. till 3 kap.
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:561) om ändring i förordningen (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik

2019-07-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

2019-07-17

Omfattning: upph. 5 a §
Ikraftträder: 2023-01-01

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2019-07-17

Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

2019-07-10

Omfattning: upph. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest., p 4 i ikrafttr- och övergångsbest. i 2016:1191; ändr. 3, 4, 10 §§; ny 10 b §
Ikraftträder: 2019-07-22

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:555) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

2019-07-10

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:554) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-07-10

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-08-06

Tillkännagivande (2019:552) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-07-04

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Tillkännagivande (2019:550) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-07-09

Lag (2019:549) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU28, Prop. 2018/19:96, Rskr. 2018/19:297

Lag (2019:548) om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28, Rskr. 2018/19:297

Lag (2019:547) om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:297, Prop. 2018/19:96, Bet. 2018/19:JuU28

Förordning (2019:546) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:545) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2019-07-09

Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 37 §; ändr. 3, 8, 10 och 20 §§, rubr. närmast före 36 § sätts närmast före 37 §; nya 32 a, 36 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:544) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

2019-07-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-07-15

Lag (2019:543) om ändring i lagen (2018:1799) om ändring i lagen (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 15 kap. 2 § i 2018:1799
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, Bet. 2018/19:FiU19, Rskr. 2018/19:286

Förordning (2019:538) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-15

Lag (2019:536) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §, 7 kap. 32 §
Ikraftträder: 2019-10-02
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU18, Prop. 2018/19:108, Rskr. 2018/19:266

Lag (2019:535) om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5, 21, 25 §§
Ikraftträder: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, Bet. 2018/19:CU18, Rskr. 2018/19:266

Förordning (2019:532) om ändring i förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

2019-07-09

Omfattning: ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-16

Förordning (2019:531) om ändring i postförordningen (2010:1049)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:527) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-07-09

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:526) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 7, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:522) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29 §§, rubr. närmast före 6, 28 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:521) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 12, 15 §§, 7 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:520) om ändring i förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:519) om ändring i förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

2019-07-09

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:517) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:516) om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:515) om ändring i förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:514) om ändring i förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

2019-07-09

Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil., rubr. närmast före 11, 12, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 16 §§ sätts närmast före 2, 19 §§; nya 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:513) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2019-07-09

Omfattning: ändr. 21, 26 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:512) om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:NU16, Rskr. 2018/19:285, Prop. 2018/19:93

Förordning (2019:511) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:510) om ändring i förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:292, Prop. 2018/19:118, Bet. 2018/19:FiU43

Förordning (2019:507) om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-07-09

Omfattning: forts. giltighet

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

2019-07-09

Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:273, Bet. 2018/19:UbU21, Prop. 2018/19:58

Lag (2019:503) om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 42 a, 44 §§; nya 41 d, 41 e §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:AU13, Rskr. 2018/19:283, Prop. 2018/19:105

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:501) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-07-09

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2019:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 kap. 16 a, 16 d §§
Ikraftträder: 2019-10-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:296, Bet. 2018/19:JuU27, Prop. 2018/19:86

Lag (2019:495) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:95, Rskr. 2018/19:244, Bet. 2018/19:MJU15

Förordning (2019:493) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:492) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 a, 15 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:491) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2019-07-09

Omfattning: upph. 6 a kap. 3, 3 a §§; nuvarande 6 a kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 6 a kap. 3, 3 a §§; ändr. 1 kap. 11 a §, 6 a kap. 1 §, den nya 3 a §, 5 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 2, 5 §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:288, Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21

Förordning (2019:490) om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

2019-07-09

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:489) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21, Prop. 2018/19:99

Lag (2019:485) om ändring i lagen (2018:755) om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

2019-07-09

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:755
Förarbeten: Rskr. 2018/19:295, Bet. 2018/19:SfU26, Prop. 2018/19:128

Lag (2019:481) om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag

2019-07-09

Omfattning: forts. giltighet; upph. 7 §; ändr. 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 g, 16 i, 19 §§; ny 18 a §
Ikraftträder: 2019-07-20
Förarbeten: Rskr. 2018/19:295, Prop. 2018/19:128, Bet. 2018/19:SfU26

Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Bet. 2018/19:FiU21, Rskr. 2018/19:288

Lag (2019:479) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §; ny 2 kap. 28 §, ny rubr. närmast före 2 kap. 28 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:477) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, Rskr. 2018/19:288, Bet. 2018/19:FiU21

Förordning (2019:476) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-07-09

Omfattning: ändr. 13, 16, 17 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:475) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-23

Lag (2019:471) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2019-07-09

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, Rskr. 2018/19:261, Bet. 2018/19:SoU20

Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-06-20

Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

2019-07-09

Omfattning: nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:463) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 11 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, Rskr. 2018/19:228, Bet. 2018/19:JuU25

Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

2019-06-15

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2019-06-15

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:451) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

2019-06-14

Omfattning: ändr. 7, 17, 19 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU20, Rskr. 2018/19:247, Prop. 2018/19:89

Lag (2019:449) om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2019-06-19

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 28 §; ändr. 1, 7, 15, 17, 20, 28 §§, rubr. närmast före 1, 7, 17 §§, rubr. närmast före den tidigare 24 § sätts närmast före den nya 28 §; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24, 26 §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:242, Prop. 2018/19:111, Bet. 2018/19:TU15

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

2019-06-13

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

2019-06-13

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

2019-06-13

Omfattning: upph. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

2019-06-13

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-06-13

Omfattning: upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30

Lag (2019:436) om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 7, 10, 11 §§, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:435) om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3 §§, 4 kap. 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1 § , rubr. närmast före 4 kap. 3 §; ny 4 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU26, Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65

Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 16, 17 §§ , rubr. närmast före 7, 16, 17 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Kustbevakningsdatalag (2019:429)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30
Förarbeten: Rskr. 2018/19:238, Bet. 2018/19:JuU26, Prop. 2018/19:65

Förordning (2019:428) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

2019-06-26

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21

Lag (2019:419) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 §, 22 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40, Rskr. 2018/19:237

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21
Förarbeten: Rskr. 2018/19:237, Prop. 2018/19:83, Bet. 2018/19:FiU40

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:409) om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-06-26

Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-19

Omfattning: ändr. 16 § i 2019:197

Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:398) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

2019-06-26

Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 6, 8, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 13, 16, 37, 41 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:392) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

2019-06-08

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 7, 12 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:386) om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

2019-06-19

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2019-06-19

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01

Vägtrafikdataförordning (2019:382)

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:381) om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5 kap. 8 § i 2018:1125
Förarbeten: Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:379) om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:241, Bet. 2018/19:TU12, Prop. 2018/19:33

Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241