Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

2019-05-25

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-14

Förordning (2019:296) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

2019-05-25

Omfattning: ändr. 1, 38 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Lag (2019:295) om ändring i miljöbalken

2019-05-25

Omfattning: ändr. 15 kap. 37 §, 24 kap. 5 §; ny 15 kap. 37 a §
Ikraftträder: 2019-08-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:MJU14, Rskr. 2018/19:212, Prop. 2018/19:64

Förordning (2019:294) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-05-25

Omfattning: ändr. 3, 4, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 17 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:293) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-05-25

Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:292) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10

Lag (2019:291) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2019-05-25

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; nya 8 kap. 27 a, 27 b, 27 c, 27 d §§, 10 kap. 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap. 27 a §, 10 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Lag (2019:290) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2019-05-25

Omfattning: nya 6 kap. 13 a, 13 b, 13 c,13 d §§, 16 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a §, 16 kap. 8 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Lag (2019:289) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2019-05-25

Omfattning: ändr. 9 kap. 2 §, 25 kap. 12, 15 a §§; nya 8 kap. 20 a, 20 b, 20 c, 20 d §§, 9 kap. 30 a §, rubr. närmast före 8 kap. 20 a §, 9 kap. 30 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16

Lag (2019:288) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2019-05-25

Omfattning: upph. 8 kap. 52 §; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 49, 56 b, 61 §§, 8 kap. 51, 53 §§, rubr. närmast före 7 kap. 61 §, 8 kap. 51 §; nya 16 a kap., 7 kap. 62 §, 8 kap. 52, 53 a, 53 b §§
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2019-05-25

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §; nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16

Lag (2019:286) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2019-05-25

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Rskr. 2018/19:213, Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2019-05-25

Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Rskr. 2018/19:213, Prop. 2018/19:56

Lag (2019:284) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU16, Prop. 2018/19:56, Rskr. 2018/19:213

Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

2019-05-24

Omfattning: upph. 3, 4 §§; nuvarande 5 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:282) om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

2019-05-24

Omfattning: ikrafttr. av 2019:155

Lag (2019:280) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-05-24

Omfattning: ändr. 30 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2019-05-24

Omfattning: ny 3 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU37, Prop. 2018/19:38, Rskr. 2018/19:200

Lag (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-05-24

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:200, Prop. 2018/19:38, Bet. 2018/19:FiU37

Förordning (2019:275) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

2019-05-23

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-06-15

Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten

2019-05-23

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2, 3, 13 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:271) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

2019-05-23

Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ändr. 8, 11 §§; ny rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

2019-05-23

Omfattning: ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

2019-05-23

Omfattning: upph.

Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 25 §
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:267) om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:266) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 12, 12 a §§
Ikraftträder: 2019-06-11

Lag (2019:265) om ändring i häkteslagen (2010:611)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:264) om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

2019-05-23

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU21, Rskr. 2018/19:206, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:263) om ändring i rättegångsbalken

2019-05-23

Omfattning: ändr. 21 kap. 3 a §; nya 21 kap. 9 a §, 33 kap. 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-11
Förarbeten: Rskr. 2018/19:206, Bet. 2018/19:JuU21, Prop. 2018/19:71

Lag (2019:261) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2019-05-17

Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU36, Rskr. 2018/19:204, Prop. 2018/19:73

Förordning (2019:260) om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

2019-05-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-06-15

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2019-05-17

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2019:258) om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-05-15

Omfattning: upph. rubr. närmast före 3, 5, 6 §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 2 §; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 8, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:257) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2019-05-15

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2019-05-15

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-05-15

Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:254) om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

2019-05-15

Omfattning: ny 62 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:253) om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675)

2019-05-15

Omfattning: ny 60 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48

Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2019-05-15

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:251) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

2019-05-15

Omfattning: nya 4 kap. 15 §, rubr. närmast före 4 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU15, Prop. 2018/19:48, Rskr. 2018/19:205

Lag (2019:250) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2019-05-15

Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 8 §§; ändr. 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 15 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:205, Prop. 2018/19:48, Bet. 2018/19:CU15

Lag (2019:248) om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

2019-05-15

Omfattning: ändr. 6, 7 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:247) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2019-05-15

Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2019-05-15

Omfattning: ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22, Prop. 2018/19:66

Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden

2019-05-15

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, Rskr. 2018/19:195, Bet. 2018/19:JuU22

Lag (2019:244) om ändring i jordabalken

2019-05-15

Omfattning: ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:JuU22, Rskr. 2018/19:195, Prop. 2018/19:66

Förordning (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2019-05-11

Omfattning: ändr. 1 § i 2018:1865

Förordning (2019:240) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

2019-05-11

Ikraftträder: 2019-06-01

Lag (2019:239) om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

2019-05-11

Omfattning: upph. 3 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 8 §; nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 3 kap. 8 §; rubr. närmast före 3 kap. 11 § sätts närmast före 3 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:238) om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

2019-05-11

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:237) om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

2019-05-11

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:50, Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184

Lag (2019:236) om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

2019-05-11

Omfattning: upph. 2 a, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 5, 6, 23 §§; ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50

Lag (2019:235) om ändring i äktenskapsbalken

2019-05-11

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Rskr. 2018/19:184, Prop. 2018/19:50

Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

2019-05-11

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:CU14, Prop. 2018/19:50, Rskr. 2018/19:184

Förordning (2019:232) om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

2019-05-10

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:231) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

2019-05-10

Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:230) om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

2019-05-10

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 §§
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:229) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2019-05-10

Omfattning: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:228) om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

2019-05-09

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2019-05-09

Omfattning: ändr. 26 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

2019-05-09

Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-05-09

Omfattning: ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

2019-05-09

Ikraftträder: 2019-05-20

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

2019-05-09

Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:222) om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

2019-05-09

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:221) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2019-05-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 b, 17, 19, 21 §§, bil. 1 a, 4
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

2019-05-08

Omfattning: upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §; ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:219) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2019-05-03

Omfattning: ny 15 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

2019-05-03

Omfattning: ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:217) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

2019-05-03

Omfattning: ändr. 15 §; ny 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

2019-05-03

Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service

2019-05-03

Ikraftträder: 2019-06-01

Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service

2019-05-03

Ikraftträder: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, Bet. 2018/19:KU35, Rskr. 2018/19:185

Förordning (2019:211) om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

2019-05-03

Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:210) om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

2019-05-03

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 3 a §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

2019-05-01

Omfattning: nya 3 c, 3 d §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:208) om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

2019-05-01

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-05-06

Förordning (2019:207) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2019-04-28

Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 6 §; ändr. 10 kap. 29, 30 §§; nya 2 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 2 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:206) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-04-28

Omfattning: ny 2 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Lag (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna

2019-04-26

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Rskr. 2018/19:178, Prop. 2018/19:55, Bet. 2018/19:SfU23

Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2019-04-26

Omfattning: ändr. 6 c, 16 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Tillkännagivande (2019:203) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

2019-04-19

Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering

2019-04-19

Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-04-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:199) om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

2019-04-18

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-05-22

Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

2019-04-18

Omfattning: forts.giltighet

Förordning (2019:196) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-04-17

Omfattning: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 1, 4 §§, 7 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1 §; nya 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2019:195) om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2019-04-17

Omfattning: ikrafttr. av 5 kap. 10, 13, 17, 19, 25 §§, 5 b kap. 4 § i 2018:175

Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

2019-04-17

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:193) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

2019-04-12

Omfattning: ändr. 35, 41, 43, 46 §§, bil.; nya 3 a, 8 a, 35 a §§
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:192) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2019-04-11

Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder: 2019-05-08

Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2019-04-11

Omfattning: ändr. 4, 7, 19, 20 §§; ny 3 §
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

2019-04-11

Omfattning: ändr. 1, 12 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

2019-04-11

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-04-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-05-15

Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

2019-04-11

Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:184) om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

2019-04-11

Omfattning: ändr. författningsrubr., 13 §
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10

Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-04-11

Omfattning: ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10, Rskr. 2018/19:167

Lag (2019:182) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-04-11

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:36, Bet. 2018/19:TU9, Rskr. 2018/19:157

Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2019-04-10

Omfattning: upph. 9 kap. 3 e §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

2019-04-10

Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, Bet. 2018/19:JuU18

Lag (2019:178) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-04-06

Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:160, Bet. 2018/19:JuU20, Prop. 2018/19:42

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-04-06

Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:160, Prop. 2018/19:42, Bet. 2018/19:JuU20

Lag (2019:176) om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

2019-04-10

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU6, Prop. 2018/19:11, Rskr. 2018/19:140

Lag (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

2019-04-10

Omfattning: upph. 4, 5 §§; nuvarande 6 § betecknas 3 §; ändr. 1 §, bil.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:140, Prop. 2018/19:11, Bet. 2018/19:SkU6

Förordning (2019:174) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-04-10

Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 10 a §; ändr. 15 c §; nya 10, 14 a §§
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-04-04

Omfattning: ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:172) om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2019-04-03

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:171) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2019-04-03

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-07-01