Alla författningar

Förordning (20223:686) om ändring i förordningen (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 39 §
Ikraftträder: 2023-12-01

Förordning (2024:218) om ändring i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 5 a, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2024-05-22

Förordning (2024:216) om ändring i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

2020-06-12

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2030-01-01

Förordning (2024:213) om ändring i förordningen (2021:403) om Allmänna arvsfonden

2024-01-22

Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:212) om ändring i förordningen (2012:365) om häradsallmänningar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:211) om ändring i förordningen (2012:363) om ensamrätt till bärgning

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:210) om ändring i förordningen (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden

2018-08-19

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:209) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 4 a, 4 b §§
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:208) om ändring i pantbanksförordningen (1995:1189)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2, 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:207) om ändring i förmynderskapsförordningen (1995:379)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 20, 25, 27 §§
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:206) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

2019-11-28

Omfattning: ändr. 1 a, 1 b, 7 §§
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:205) om ändring i förordningen (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:204) om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2024-05-14

Förordning (2024:203) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 23, 25, 39 c, 39 e §§; ny 25 b §
Ikraftträder: 2024-05-14

Förordning om statligt stöd för vissa åtgärder som syftar till att bevara eller återställa biologisk mångfald (2024:202)

2024-04-16

Ikraftträder: 2024-05-09

Förordning (2024:201) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

2019-12-24

Omfattning: ändr. 20 b §, rubr. närmast efter 16 §; nya 19 a, 19 b, 19 c §§, rubr. närmast före 17, 19 a §
Ikraftträder: 2024-05-15

Förordning (2024:199) om statsbidrag för att öka engagemanget inom det civila samhället

2024-04-16

Ikraftträder: 2024-05-07

Förordning (2024:198) om ändring i förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter

2019-05-09

Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2024-05-01

Lag (2024:197) om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2020-05-27

Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1262; nuvarande 11 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 11 kap. 10, 11,12,13 §§, nuvarande 7 kap. 19 g § betecknas 11 kap. 14 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 7 kap. 3, 5 §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 1, 6, 17, 18 §§, rubr. närmast före 11 kap. 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 11 kap. 10, 11,12, 13 §§; ny rubr. närmast före 11 kap. 14 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:150, Prop. 2023/24:54, Bet. 2023/24:SoU9

Förordning (2024:196) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

2020-03-07

Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 10 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:195) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

2023-05-02

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:194) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 §§; nya 1 a, 4 a, 4 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 25 a, 30 §§, rubr. närmast före 2, 3, 4, 4 a, 4 b §§.
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:193) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

2024-04-16

Ikraftträder: 2024-05-01

Lag (2024:192) om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation

2022-05-31

Omfattning: ändr. 11 kap. 13 §, 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 11 §; nya 1 kap. 13, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:60, Bet. 2023/24:TU10, Rskr. 2023/24:147

Förordning (2024:190) om ändring i förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation

2023-03-01

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 5 §§; nya 1 kap. 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:189) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

2019-12-14

Omfattning: ändr. 1 c §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:188) om ändring i förordningen (2022:1457) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2020-03-21

Omfattning: ändr. 16, 17 §§ i 2022:1457, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1457; ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1457

Förordning (2024:185) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

2020-01-04

Omfattning: upph. 15 a §§; ändr. 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder: 2024-05-06

Förordning (2024:184) om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

2019-05-29

Omfattning: ny 2 b §
Ikraftträder: 2024-05-06

Förordning (2024:183) om konsekvensutredningar

2024-04-14

Ikraftträder: 2024-05-06

Förordning (2024:182) om ändring i passförordningen (1979:664)

2019-12-19

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:181) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:180) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

2020-01-17

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2024-03-31

Lag (2024:179) om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:148, Bet. 2023/24:TU11, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:178) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 28 §§
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:64, Rskr. 2023/24:148, Bet. 2023/24:TU11

Lag (2024:177) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:148, Bet. 2023/24:TU11, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:176) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2020-03-18

Omfattning: ändr. bil. 2
Förarbeten: Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64, Bet. 2023/24:TU11

Lag (2024:175) om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Prop. 2023/24:64, Rskr. 2023/24:148

Lag (2024:174) om ändring i väglagen (1971:948)

2020-01-13

Omfattning: ändr. 29 §
Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:173) om indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklasser

2024-03-29

Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64

Lag (2024:172) om infrastrukturavgifter på väg

2024-03-29

Ikraftträder: 2024-05-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:TU11, Rskr. 2023/24:148, Prop. 2023/24:64

Förordning (2024:171) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2020-03-21

Omfattning: upph. 6 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:170) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och pedagogisk personal inom förskolan som leder till lärar- eller förskollärarexamen

2019-04-05

Omfattning: ny 2 a §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:169) om ändring i förordningen (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

2021-12-30

Omfattning: ändr. 4 §; nya 2 a, 4 a §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:168) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 1 b §§; ny 1 c §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:167) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

2019-12-24

Omfattning: ändr. 1, 1 b §§; ny 1 c §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:164) om ändring i förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare

2022-01-01

Omfattning: nuvarande 1 kap. 4, 5 §§ betecknas 1 kap. 5, 4 §§; ändr. 1 kap. 2 §, den nya 1 kap. 4 §, 3 kap. 6, 7, 8 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, rubr. till 4 kap., rubr. närmast efter 4 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 4, 5 §§ sätts närmast före nya 1 kap. 5, 4 §§; ny 1 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:161) om återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket

2024-03-29

Ikraftträder: 2024-06-02

Förordning (2024:160) om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2024-04-23

Förordning (2024:159) om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

2020-03-12

Omfattning: ändr. 8 kap. 10 §
Ikraftträder: 2024-04-15

Förordning (2024:158) om statsbidrag till kommuner för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet

2024-03-29

Ikraftträder: 2024-04-23

Förordning (2024:157) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

2019-06-26

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-04-23

Förordning (2024:156) om riskbedömning avseende fastighetsinstallationer för dricksvatten

2024-03-23

Ikraftträder: 2024-04-22

Förordning (2024:155) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

2019-12-07

Omfattning: ändr. 16 §; ny 20 b §
Ikraftträder: 2024-04-07

Förordning (2024:154) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2020-04-30

Omfattning: nya 2 kap. 13, 13 a §§
Ikraftträder: 2024-04-07

Förordning (2024:153) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

2018-08-19

Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; nya 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2024-04-07

Förordning (2024:152) om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som arbetar med volontärsamordning

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-16

Förordning (2024:151) om upphävande av förordningen (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron

2018-08-19

Omfattning: upph.

Förordning (2024:150) om upphävande av förordningen (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

2019-04-05

Omfattning: upph.

Lag (2024:149) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 4 a, 4 b, 18 §§, 4 kap. 9 §
Ikraftträder: 2024-06-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:43, Rskr. 2023/24:136

Förordning (2024:148) om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

2019-10-17

Omfattning: ny 18 a §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:147) om statsbidrag för samiska organisationer

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-16

Förordning (2024:146) om ändring i förordningen (2022:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2023-05-02

Omfattning: upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträder: 2024-07-01

Lag (2024:145) om ändring i lagen (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:137, Bet. 2023/24:TU8, Prop. 2023/24:40

Förordning (2024:144) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

2019-12-14

Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 1 §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:143) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-12-14

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a §§; nya 24 a, 24 b, 24 c §§
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:141) om ändring i förordningen (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f §§
Ikraftträder: 2024-03-18

Förordning (2024:140) om ikraftträdande av lagen (2023:166) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

2020-09-15

Omfattning: ikrafttr. av 2023:166

Förordning (2024:139) om ändring i förordningen (2021:664) om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 9, 12, 18, 19, 22 §§
Ikraftträder: 2024-04-09

Förordning (2024:138) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1, 8, 13, 17, 17 a §§
Ikraftträder: 2024-04-09

Förordning (2024:137) om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

2023-05-02

Omfattning: upph. 21, 37 §§, rubr närmast före 37 §; ändr. 1, 4, 6, 19, 20, 23, 24, 28, 29 §§
Ikraftträder: 2024-04-09

Förordning (2024:136) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2020-02-18

Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:135) om ändring i vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

2020-02-03

Omfattning: nuvarande 9 kap. 2, 3 §§ betecknas 9 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, de nya 9 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före nuvarande 9 kap. 3 § sätts före 9 kap. 4 §; nya 4 a kap., 9 kap. 2 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:134) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2020-06-06

Omfattning: nuvarande 4 kap. 13 § betecknas 4 kap. 8 §; ändr. 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §, rubr närmast före nuvarande 4 kap. 13 § sätts närmast före nya 4 kap. 8 §; nya 4 kap. 2, 12, 13 §§, 8 kap. 4 §, 10 kap. 13 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:132) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

2020-03-21

Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 9 §; ändr. 4, 4 c, den nya 9, 19 §§, rubr. närmast före nuvarande 10 § sätts närmast före nya 9 §; ny 10 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:131) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

2023-05-02

Omfattning: ny 4 b §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:130) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:129) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2020-01-13

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:128) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2023-05-02

Omfattning: ändr. 16 f §
Ikraftträder: 2024-07-01

Förordning (2024:127) om clearing och avveckling av betalningar

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-07-01

Lag (2024:126) om ändring i lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion

2022-07-06

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:125) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2023-05-02

Omfattning: ändr. 4 kap. 6, 9 a §§, 5 kap. 12, 13 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:124) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:123) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:121) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2023-05-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:120) om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:119) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 8, 13 a, 16 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:118) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2019-12-31

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:117) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2020-04-27

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135, Bet. 2023/24:FiU15

Lag (2024:116) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

2020-06-03

Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135

Lag (2024:115) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2020-01-10

Omfattning: upph. 19, 20, 21 kap., rubr. närmast efter 18 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a, 4 b, 4 c, 11, 12, 13 §§, 23 kap. 1, 2, 4, 7, 11, 12, 15 §§, 24 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 8 a §§, 25 kap. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 16 §§, rubr. närmast före 22 kap., 25 kap. 1, 16 §§
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Rskr. 2023/24:135, Prop. 2023/24:8

Lag (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:FiU15, Prop. 2023/24:8, Rskr. 2023/24:135

Förordning (2024:113) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-18

Omfattning: ändr. 12 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:112) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

2019-06-26

Omfattning: ändr. 13 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder: 2024-05-01

Förordning (2024:111) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §; ny 2 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2024-04-10

Förordning (2024:110) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

2023-05-02

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9 a §§
Ikraftträder: 2024-04-02

Förordning (2024:107) om stöd för en nationell yrkesutbildning

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-02

Förordning (2024:105) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

2018-08-19

Omfattning: ny 6 a §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:104) om ändring i förordningen (2020:833) om skolenhetsregister

2020-10-14

Omfattning: upph. 9, 10, 11 §§; ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14 §§; ny 5 a §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder: 2024-04-02

Förordning (2024:103) om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:102) om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:101) om ändring i förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd

2022-07-06

Omfattning: ändr. 4, 5, 10 §§; nya 4 a, 5 a §§
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:100) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

2019-12-31

Omfattning: upph. 17 §, rubr. närmast före 1 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 6, 15, 18 §§; ny rubr. närmast före 3 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:99) om resultatredovisning av det regionala utvecklingsarbetet

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:98) om ändring i förordningen (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt

2018-08-19

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:97) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:96) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 3, 5, 5 a, 11, 13, 14, 15, 19, 20 §§, 4 kap. 1, 1 a, 3 c §§, 8 kap. 5 §; nya 3 kap. 1 b, 3 a §§
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:95) om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

2019-04-05

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:92) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

2020-03-21

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Lag (2024:91) om ändring i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

2019-12-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:90) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:89) om ändring i skollagen (2010:800)

2023-05-01

Omfattning: ändr. 9 kap. 13, 15 c, 16 §§, 10 kap. 25, 33 §§, 11 kap. 25, 32 §§, 16 kap. 43, 49, 49 a §§, 17 kap. 1, 19, 21 a §§, 18 kap. 31 §, 19 kap. 1, 35, 40 a, 42, 42 a §§; ny 17 kap. 15 a §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:87) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:86) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

2019-12-10

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6

Lag (2024:86) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

2020-05-30

Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 d §, 6 kap. 2, 4, 7, 8 §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 4, 6 §§, 11 kap. 3, 3 a, 4 b §§, 12 ka. 2, 10 §§; nya 1 kap. 4 §, 6 kap. 1 a, 6 d §§
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:84) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2020-06-08

Omfattning: ändr. 16 d §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:83) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

2023-03-01

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6

Lag (2024:82) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2020-05-30

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:81) om ändring i föräldrabalken

2023-03-01

Omfattning: ändr. 6 kap. 13 a §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:31, Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130

Lag (2024:80) om ändring i rättegångsbalken

2020-05-26

Omfattning: ändr. 36 kap. 5 §
Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:SoU6, Rskr. 2023/24:130, Prop. 2023/24:31

Lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:130, Bet. 2023/24:SoU6, Prop. 2023/24:31

Förordning (2024:78) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

2024-03-22

Ikraftträder: 2024-04-01

Ändring (2024:78) None

2020-01-15

Omfattning: upph.

Förordning (2024:77) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:76) om ändring i förordningen (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:75) om upphävande av förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

2018-08-19

Omfattning: upph.

Förordning (2024:74) om upphävande av förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

2019-10-17

Omfattning: upph.

Förordning (2024:73) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 4, 5 §§
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:72) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:71) om ändring i förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter

2023-05-02

Omfattning: upph. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 28 §§; nya 8, 9, 10, 12, 13, 13 a, 13 b, 15, 28 §§
Ikraftträder: 2024-03-26

Lag (2024:70) om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

2024-02-23

Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:131, Bet. 2023/24:JuU11, Prop. 2023/24:62

Förordning (2024:69) om upphävande av förordningen (2019:621) om stöd med anledning av förbudet att fiska torsk i Östersjön

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2024:68) om ändring i förordningen (2022:1461) om stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 4 kap. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:67) om ändring i valförordningen (2005:874)

2019-12-14

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2024-03-15

Förordning (2024:66) om upphävande av förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare

2023-05-02

Omfattning: upph.

Förordning (2024:65) om ändring i förordningen (1991:360) med instruktion för Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:64) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2023-05-02

Omfattning: ändr. 14, 15 §§; ny 13 a §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:63) om ändring i förordningen (2024:000) om statsbidrag för inköp av litteratur

2024-02-22

Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder: 2025-01-01

Förordning (2024:61) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

2020-04-27

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder: 2024-03-19

Förordning (2024:57) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2023-05-02

Omfattning: ändr. 24, 27 a §§
Ikraftträder: 2024-03-12

Förordning (2024:56) om statsbidrag för handledare i språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling

2024-02-22

Ikraftträder: 2024-03-15

Förordning (2024:55) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2023-05-02

Omfattning: ändr. 8, 26 §§, ny 20 a §
Ikraftträder: 2024-08-01

Lag (2024:54) om ändring i lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

2018-08-19

Omfattning: ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:5, Rskr. 2023/24:125, Bet. 2023/24:CU7

Förordning (2024:53) om ändring i förordningen (2021:316) om statsbidrag till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor med socioekonomiska utmaningar

2021-05-22

Omfattning: ändr. 9, 15 §; nya 3 a, 11 a, 13 a §§, rubr. närmast före 11 a, 13 a §§
Ikraftträder: 2024-03-15

Förordning (2024:52) om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-10-17

Omfattning: ändr. 4, 13, 14 §§; ny 4 a §
Ikraftträder: 2024-03-01

Förordning (2024:51) om ändring i förordningen (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-06-18

Omfattning: ändr. 5, 6 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder: 2024-03-01

Förordning (2024:50) om ändring i förordningen (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2019-06-18

Omfattning: upph. 15, 25 §§, rubr. närmast före 23, 24, 25 §§; ändr. 6, 7, 8, 13, 14, 22 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 5 a §
Ikraftträder: 2024-03-01

Förordning (2024:49) om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2018-08-19

Omfattning: ändr. 4, 15 §§, rubr. närmast efter 2 §; nya 4 a, 15 b §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraftträder: 2024-03-01

Förordning (2024:48) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

2020-06-03

Omfattning: ändr. författningsrubr.; ny 13 §, rubr. närmast före 1, 13 §§
Ikraftträder: 2024-03-01

Lag (2024:47) om ändring i lagen (2021:709) med kompletterande bestämmelser om straffrättsligt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

2023-05-02

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37, Rskr. 2023/24:126

Lag (2024:46) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

2020-06-03

Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:126, Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37

Lag (2024:45) om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

2020-06-03

Omfattning: ändr. 20, 26 a §§
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:37, Rskr. 2023/24:126, Bet. 2023/24:JuU5

Lag (2024:44) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2019-12-24

Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 1 §; ny 2 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37, Rskr. 2023/24:126

Lag (2024:43) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2020-01-04

Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 1, 5, 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §, bil.; nya 2 kap. 5 a, 7 §§, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Rskr. 2023/24:126, Bet. 2023/24:JuU5, Prop. 2023/24:37

Förordning (2024:42) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

2020-01-08

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2024-04-01

Förordning (2024:41) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

2020-01-13

Omfattning: ändr. 6 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2024-03-08

Förordning (2024:40) om ikraftträdande av lagen (2018:475) om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

2018-08-19

Omfattning: ikrafttr. av 2018:475

Förordning (2024:39) om ikraftträdande av lagen (2018:474) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

2023-05-02

Omfattning: ikrafttr. av 2018:474

Förordning (2024:38) om ikraftträdande av lagen (2018:473) om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

2023-05-02

Omfattning: ikrafttr. av 2018:473

Förordning (2024:37) om ändring i förordningen (2023:132) om producentansvar för bilar

2023-05-02

Omfattning: ändr. 31 §
Ikraftträder: 2024-03-05

Förordning (2024:35) om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter

2021-11-17

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2024-03-05

Förordning (2024:34) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2023-05-02

Omfattning: ändr. 7 kap. 9 b §
Ikraftträder: 2024-03-05

Förordning (2024:33) om ändring i förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2024-03-10

Lag (2024:31) om skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

2024-02-22

Ikraftträder: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:50, Rskr. 2023/24:124, Bet. 2023/24:SoU10

Tillkännagivande (2024:30) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

2024-02-22

Ändring (2024:30) None

2023-10-24

Omfattning: upph.

Förordning (2024:29) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; nya 2 kap. 1 b §, 7 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2024-03-01