Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2020:149) om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

2020-03-22

Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 12, 13, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder: 2020-03-22

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

2020-03-22

Ikraftträder: 2020-03-21

Förordning (2020:147) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2020-04-19

Förordning (2020:146) om ändring i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

2020-03-21

Omfattning: ändr. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2020-04-19

Förordning (2020:145) om ändring i förordningen (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2020-03-21

Omfattning: nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 2, 3, 4 §§; ny 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Lag (2020:144) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 4 kap. 5, 6, 7, 8 a, 9 §§, rubr.närmast före 4 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 c, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 c §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:57, Bet. 2019/20:FiU27, Rskr. 2019/20:182

Lag (2020:143) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 31 kap. 4 §, rubr. närmast före 31 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:182, Prop. 2019/20:57, Bet. 2019/20:FiU27

Förordning (2020:142) om upphävande av förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

2020-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2020:141) om upphävande av förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

2020-03-21

Omfattning: upph.

Förordning (2020:140) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2020-03-21

Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:139) om ändring i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

2020-03-21

Omfattning: ny 1 a §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:138) om ändring i förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering

2020-03-21

Omfattning: ändr. 19, 22 §§
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:137) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2020-03-21

Omfattning: ändr. 43 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:136) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2020-03-21

Omfattning: ändr. 42 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:135) om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

2020-03-21

Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:134) om ändring i förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen

2020-03-21

Omfattning: ändr. 5, 25 §§
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:133) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2020-03-21

Omfattning: ändr. 17 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:132) om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

2020-03-21

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:131) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

2020-03-21

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:130) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

2020-03-21

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:129) om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

2020-03-21

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:128) om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

2020-03-21

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

2020-03-20

Ikraftträder: 2020-03-19

Förordning (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-03-18

Ikraftträder: 2020-03-17

Lag (2020:125) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2020-03-18

Omfattning: ändr. 2 kap. 31 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU15, Rskr. 2019/20:184, Prop. 2019/20:68

Lag (2020:124) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2020-03-18

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU15, Prop. 2019/20:68, Rskr. 2019/20:184

Förordning (2020:123) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2020-03-18

Omfattning: ny 20 §
Ikraftträder: 2020-04-15

Förordning (2020:122) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

2020-03-18

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:121) om ändring i förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter

2020-03-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:119) om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2020-03-18

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:118) om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2020-03-18

Omfattning: ikrafttr. av 2014:1491

Förordning (2020:117) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2020-03-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-04-14

Ändring (2020:116) Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

2020-03-18

Ikraftträder: 2020-03-17

Förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

2020-03-13

Ikraftträder: 2020-03-12

Förordning (2020:113) om ändring i djurskyddsförordningen (2019:66)

2020-03-12

Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-04-15

Lag (2020:112) om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:111) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

2020-03-12

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:110) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:108) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

2020-03-12

Omfattning: upph. 8, 9, 10 §§; ändr. 2, 2 a, 4, 4 a, 4 b, 5, 12, 14, 14 a, 15 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:107) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

2020-03-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:162, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:106) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU6, Rskr. 2019/20:161

Lag (2020:105) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2020-03-12

Omfattning: ändr.1 a §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Lag (2020:104) om ändring i riksdagsordningen

2020-03-12

Omfattning: ändr. 9 kap. 17, 18 §§, 13 kap. 5, 6, 24 §§, rubr. närmast före 9 kap. 18 §, 13 kap. 5, 6 §§, rubr. närmast före tilläggsbest. 13.6.1, 13.6.2, tilläggsbest. 9.17.6, 13.5.1, 13.6.1, 13.6.2, bil. tilläggsbest. 7.5.1, rubr. närmast före 9 kap. 19 §, rubr. närmast före 13 kap. 7 §, rubr. närmast före tilläggsbest. 9.17.6; ny 13 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:161, Bet. 2019/20:KU6

Förordning (2020:103) om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2020-03-12

Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:102) om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

2020-03-12

Omfattning: nya 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:101) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2020-03-12

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:100) om ändring i förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

2020-03-12

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:99) om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

2020-03-12

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:98) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

2020-03-12

Omfattning: ny 3 a §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:97) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

2020-03-12

Omfattning: ändr. 8 §; ny 6 a §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:95) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

2020-03-12

Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:94) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

2020-03-12

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:93) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

2020-03-12

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraftträder: 2020-04-10

Förordning (2020:92) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

2020-03-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:91) om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

2020-03-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-03-31

Förordning (2020:90) om ändring i förordningen (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

2020-03-11

Omfattning: ändr. 10 §; ny 10 a §
Ikraftträder: 2020-04-07

Förordning (2020:89) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2020-03-11

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:88) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

2020-03-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:87) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

2020-03-07

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:85) om ändring i vapenförordningen (1996:70)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §; ny 4 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:84) om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:83) om ändring i förordningen (1990:415) om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål

2020-03-07

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:82) om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

2020-03-07

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; ny 4 a kap.
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2020:81) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2020-03-07

Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU18, Rskr. 2019/20:158, Prop. 2019/20:38

Lag (2020:80) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2020-03-07

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 4 § rubr. 5 kap; ny 4 a kap.
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:158, Bet. 2019/20:JuU18, Prop. 2019/20:38

Förordning (2020:79) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-03-06

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:78) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2020-03-05

Omfattning: upph. 2 kap. 7 §; ändr. 2 kap. 4, 4 a §§
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:77) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

2020-03-05

Omfattning: ändr. 21, 24 §§
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2020:76) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2020-03-05

Omfattning: nuvarande 5 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§ betecknas 5 kap. 11 c, 11 d, 11 e §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 9 a, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 a, 19, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap. 6, 7, 7 a, 11, 14, 18, 18 a, 22, 25, 32, 38 a, 38 b, 39 §§, 7 kap. 1, 3, 5, 6, 7, 10 §§, 11 kap. 10 §, 13 kap. 1, 2, 4 §§, 16 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 7, 12 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23, 27 §§ sätts närmast före 3 kap. 27, 23 §§; nya 3 kap. 6 a, 6 b, 9 a, 18 a, 19 a §§, 5 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:168, Prop. 2019/20:52, Bet. 2019/20:CU7

Lag (2020:75) om ändring i miljöbalken

2020-03-05

Omfattning: ändr. 7 kap. 18 e §
Ikraftträder: 2024-09-11
Förarbeten: Bet. 2019/20:CU7, Rskr. 2019/20:168, Prop. 2019/20:52

Förordning (2020:74) om ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

2020-03-04

Omfattning: ändr. 11 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2020:73) om ändring i ellagen (1997:857)

2020-03-04

Omfattning: ny p 6 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1448
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:NU9, Prop. 2019/20:53, Rskr. 2019/20:167

Riksåklagarens föreskrifter (2020:72) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2020-03-04

Omfattning: ändr. bil. 1, 4.1
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:71) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:70) om ändring i förordningen (2017:1019) om en europeisk utredningsorder

2020-03-04

Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 3 kap. 10 §, 4 kap. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:68) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2020-03-04

Omfattning: ändr. 5 b, 5 c, 7 §§; nya 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2020:67) om ändring i lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 5 §, 3 kap. 10 §; nya 2 kap. 19 a, 19 b §§, 3 kap. 37 a, 37 b §§, 4 kap. 16 §, rubr. närmast före 2 kap. 19 a §, 3 kap. 37 a §, 4 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19

Lag (2020:65) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 4 §§; nya 4 kap. 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 4 kap. 28 c, 28 e, 28, f, 28, g, 28 h §§
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Bet. 2019/20:JuU19, Prop. 2019/20:64

Lag (2020:64) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

2020-03-04

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU19, Prop. 2019/20:64, Rskr. 2019/20:170

Lag (2020:63) om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

2020-03-04

Omfattning: ändr. 28 §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:170, Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19

Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning

2020-03-04

Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, Bet. 2019/20:JuU19, Rskr. 2019/20:170

Förordning (2020:61) om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

2020-03-04

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:60) om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

2020-03-04

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:59) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2020-03-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §; nya 2 kap. 18 §, rubr. närmast före 2 kap. 18 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:58) om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter

2020-03-04

Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket

2020-03-04

Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:56) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2020-03-04

Omfattning: ändr. 27 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:55) om ändring i förordningen (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:54) om ändring i förordningen (2007:954) om statsbidrag till organisationer på konsumentområdet

2020-02-27

Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:53) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-02-27

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-05-01

Förordning (2020:52) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2020-02-27

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2020:51) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-02-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 26, 27 §§; ny 4 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:55, Rskr. 2019/20:156, Bet. 2019/20:FiU32

Förordning (2020:50) om ändring i förordningen (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter

2020-02-27

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:48) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

2020-02-27

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:47) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2020-02-21

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-03-04

Förordning (2020:46) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2020-02-18

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2020:45) om upphävande av förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

2020-02-18

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2020-04-01

Lag (2020:44) om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

2020-02-13

Ikraftträder: den dag re
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU17, Prop. 2019/20:43, Rskr. 2019/20:151

Förordning (2020:43) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

2020-02-13

Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraftträder: 2020-03-15

Förordning (2020:42) om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

2020-02-13

Omfattning: ändr. 1, 9, 12 §§
Ikraftträder: 2020-03-15

Lag (2020:40) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2020-02-12

Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 10 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SoU13, Rskr. 2019/20:154, Prop. 2019/20:59

Förordning (2020:39) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

2020-02-12

Omfattning: ändr. 1, 3, 9, 10 §§, bil.
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:38) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 13 §§; nya 6 kap. 6 a, 7 a §§, ny rubr. närmast före 6 kap. 7 a §
Ikraftträder: 2020-03-01

Lag (2020:37) om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 § i 2019:1275
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:36) om ändring i tullagen (2016:253)

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-05-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Lag (2020:34) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-02-07

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:150, Bet. 2019/20:SkU13, Prop. 2019/20:47

Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

2020-02-07

Ikraftträder: 2020-03-01

Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar

2020-02-07

Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU13, Rskr. 2019/20:150, Prop. 2019/20:47

Förordning (2020:30) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

2020-02-06

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:29) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

2020-02-06

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:28) om ändring i förordningen (2017:1085) med instruktion för Delegationen mot segregation

2020-02-05

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:27) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2020-02-05

Omfattning: ändr. 2, 20, 33 §§; nya 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder: 2020-03-02

Förordning (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

2020-02-05

Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:25) om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

2020-02-05

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:24) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

2020-02-05

Omfattning: ändr. 7, 8, 24, 57, 64 §§
Ikraftträder: 2020-03-01

Lag (2020:22) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter

2020-02-05

Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU7, Rskr. 2019/20:144

Lag (2020:21) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

2020-02-05

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:45, Bet. 2019/20:FiU31, Rskr. 2019/20:148

Förordning (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV

2020-02-03

Ikraftträder: 2020-02-02

Förordning (2020:19) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

2020-02-01

Omfattning: nuvarande 3 a § betecknas 3 §; ändr. 2 §, den nya 3 §, 4 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2020:18) om ändring i förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman

2020-01-30

Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 8 a §
Ikraftträder: 2020-02-25

Förordning (2020:17) om ändring i polisförordningen (2014:1104)

2020-01-30

Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-02-25

Lag (2020:16) om ändring i brottsbalken

2020-01-29

Omfattning: ändr. 19 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:145, Prop. 2019/20:36, Bet. 2019/20:JuU13

Lag (2020:15) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2020-01-29

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, Rskr. 2019/20:145, Bet. 2019/20:JuU13

Lag (2020:14) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

2020-01-29

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 2 §; ändr. 3, 4, 5 b, 6, 7, 7 a, 8 §§; nya 2 a, 2, b, 7, a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b §§, rubr. närmast efter 2 a §
Ikraftträder: 2020-03-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:JuU13, Prop. 2019/20:36, Rskr. 2019/20:145

Förordning (2020:12) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2020-01-29

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-02-25

Förordning (2020:11) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

2020-01-29

Ikraftträder: 2020-02-15

Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

2020-01-22

Ikraftträder: 2020-01-21

Förordning (2020:7) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2020-01-22

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2020:5) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

2020-01-15

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2020-02-15

Förordning (2020:4) om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

2020-01-15

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-02-01

Tillkännagivande (2020:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

2020-01-10

Förordning (2019:1318) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3 §§, 3 kap. 9 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1317) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

2019-12-31

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1315) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2019:1314) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2019-12-31

Omfattning: ändr. 4, 5, 5 a, 11, 11 b, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder: 2020-01-24

Förordning (2019:1313) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

2019-12-31

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2019:1310) om ändring i förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

2019-12-31

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1308) om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

2019-12-31

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2020-02-01

Lag (2019:1307) om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar

2019-12-31

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, Rskr. 2019/20:127, Bet. 2019/20:AU2

Förordning (2019:1306) om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-05

Förordning (2019:1305) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Af- färsverket svenska kraftnät

2019-12-31

Omfattning: ändr. 3, 13 §§; ny 19 a §
Ikraftträder: 2020-01-05

Förordning (2019:1304) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Sta- tens energimyndighet

2019-12-31

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-05

Förordning (2019:1303) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2019-12-31

Omfattning: ändr. 7, 11 §§
Ikraftträder: 2020-01-15

Förordning (2019:1302) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-12-31

Omfattning: upph. 1 a §; ändr. 2, 8, 9, 13, 17 §§; nya 8 a, 8 b, 17 a §§
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1301) om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14 §§
Ikraftträder: 2020-01-20

Lag (2019:1299) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU1, Rskr. 2019/20:125, Prop. 2019/20:1

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

2019-12-31

Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, Bet. 2019/20:SfU1, Rskr. 2019/20:125

Förordning (2019:1296) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-12-14

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1293) om ränta på körkortslån för 2020

2019-12-24

Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:1292) om ändring i lagen (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

2019-12-28

Omfattning: utgår 2019:169
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU12, Rskr. 2019/20:117, Prop. 2019/20:26

Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

2019-12-24

Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1287) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik, dels ändring i samma förordning

2019-12-28

Omfattning: forts. giltighet; upph. 6 §; ändr. författningsrubr., 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1286) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2019-12-28

Omfattning: upph. 3, 8 a, 11 §§; ändr. 4, 6, 10 §§
Ikraftträder: 2020-01-08

Förordning (2019:1285) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2019-12-28

Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1284) om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

2019-12-28

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-01-27

Förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering

2019-12-22

Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

2019-12-22

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1281) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 25, 49 a §§, bil., rubr. närmast före 46 §; nya 43 b, 47, 52 a §§, rubr. närmast före 43 b, 52 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1280) om ändring i förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

2019-12-28

Omfattning: upph. p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr.p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-12-30

Förordning (2019:1279) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1278) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

2019-12-28

Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1277) om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraftträder: 2020-02-01

Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2019-12-18

Ikraftträder: 2020-04-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SkU12, Rskr. 2019/20:91, Prop. 2019/20:32

Förordning (2019:1273) om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

2019-12-28

Omfattning: upph. 28, 29 §§; ändr. 3, 30, 31 §§, rubr. närmast före 27, 31 §§; ny rubr. närmast före 30, 32 §§
Ikraftträder: 2020-02-01

Lag (2019:1272) om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:59, Bet. 2019/20:FiU1, Prop. 2019/20:1

Förordning (2019:1271) om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

2019-12-28

Omfattning: ändr.
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2019:1270) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

2019-12-28

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2019:1269) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

2019-12-18

Ikraftträder: 2020-03-01

Förordning (2019:1262) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

2019-12-28

Omfattning: ändr. 5, 15 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1261) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 65 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1260) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1, 5, 28, 29, 31, 33, 48 §§, bil. 1; ny 50 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1258) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

2019-12-28

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 71 §; nya 71 a, 71 §§
Ikraftträder: 2019-12-31

Förordning (2019:1257) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1256) om uppgifter för Myndigheten för press, radio och tv vid förhandsprövning av tjänster hos public service-företagen

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:1253) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2019-12-31

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 6 kap. 14 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, Bet. 2019/20:FiU28, Rskr. 2019/20:76

Lag (2019:1252) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:FiU28, Rskr. 2019/20:76, Prop. 2019/20:14

Lag (2019:1248) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 15 kap. 15 a §
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:76, Bet. 2019/20:FiU28, Prop. 2019/20:14

Förordning (2019:1247) om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1246) om upphävande av förordningen (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

2019-12-28

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1243) om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort

2019-12-28

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-02-01

Förordning (2019:1240) om ändring i förordningen (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-12-28

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1235) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1234) om ändring i förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020

2019-12-14

Omfattning: Utgår

Förordning (2019:1230) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

2019-12-28

Omfattning: ny 12 a §
Ikraftträder: 2019-12-11

Förordning (2019:1229) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-12-28

Omfattning: nya 6 b, 6 c, 13 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1228) om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

2019-12-24

Omfattning: Ändr. 3 §; ny 7 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning med (2019:1223) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-02-01

Lag med (2019:1215) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, Bet. 2019/20:FiU19, Rskr. 2019/20:88

Förordning (2019:1214) om ändring i förordningen (2008:353) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

2019-12-24

Omfattning: upph. 3, 4, 5 §§, rubr närmast före 3 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Lag (2019:1210) om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3, 6, 7 §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:SfU10, Rskr. 2019/20:72, Prop. 2019/20:9

Lag (2019:1206) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2019-12-28

Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11, 23, 24 §§, 7 kap. 6 §, 8 kap. 19, 19 a §§
Ikraftträder: 2020-01-01
Förarbeten: Rskr. 2019/20:74, Bet. 2019/20:TU4, Prop. 2019/20:15

Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

2019-12-14

Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:1203) om upphävande av förordningen (1988:336) om befrielse från och nedsättning av grekisk skatt för person med hemvist i Sverige

2019-12-24

Omfattning: upph.