Alla författningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2018-12-22

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2118:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

2018-08-19

Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2018-07-01

Förordning (2019:2) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2019-01-17

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2019-01-30

Tillkännagivande (2019:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-01-09

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

2018-08-19

Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46, Rskr. 2017/18:418

Förordning (2018:2122) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2019-01-09

Omfattning: ändr. §§, 34 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2121) om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2019-01-09

Omfattning: 24 kap. 5 § i 2018:1752 utgår
Förarbeten: Rskr. 2018/19:84

Förordning (2018:2119) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

2019-01-09

Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2118) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2117) om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2116) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

2019-01-09

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2115) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2114) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2113) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 12, 25, 33 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2112) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2111) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2110) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2109) om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§
Ikraftträder: 2009-01-11

Förordning (2018:2107) om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2106) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2019-01-09

Omfattning: ändr. 9, 50 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2105) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2104) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap. 2 §; nya 3 kap. 5 a, 7 a §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2103) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2019-01-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 4 kap. 12, 13 §§, betecknas 4 kap. 15, 16 §§, 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 3, 9, 10, 11, nya 15, 16 §§, 6 kap. 1, 2, 7 §§, rubr.till 1 kap., rubr. närmast före 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 12, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2102) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., nuvarande 24, 25, 26 §§ betecknas 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 24, 25,26 §§ sätts närmast före 45, 46, 47 §; nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 24, 36, 39, 40, 41, 42 §§
Ikraftträder: 2019-01-11

Förordning (2018:2101) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2100) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2019-01-09

Omfattning: upph. 32 a §; ändr. bil. §; nya 36, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2098) om garantier för utvecklingssamarbete

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-02-15

Förordning (2018:2097) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 13 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2096) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §; nya 4, 5, 5 a §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Lag (2018:2095) om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2094) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 13 §, 15 kap. 5, 9 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/19:SoU3, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2093) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 30 kap. 20 §, rubr. närmast före 30 kap. 20 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2092) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 1, 29 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2091) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 a, 16 a §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3

Lag (2018:2090) om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:156, Bet. 2018/2019:SoU3, Rskr. 2018/19:61

Lag (2018:2089) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU3, Rskr. 2018/19:61, Prop. 2017/18:156

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-05-20
Förarbeten: Rskr. 2018/19:61, Bet. 2018/19:SoU3, Prop. 2017/18:156

Förordning (2018:2087) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning

2019-01-09

Omfattning: forts. giltighet; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.

Lag (2018:2085) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2019-01-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 13 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU1, Prop. 2018/19:1, Rskr. 2018/19:62

Lag (2018:2084) om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

2019-01-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

2019-01-09

Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2079) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2019-01-09

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2078) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-01-09

Omfattning: ändr 4, 5 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2077) om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

2019-01-09

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2076) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

2019-01-09

Omfattning: ändr. 8, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2075) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

2018-12-28

Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2074) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

2018-12-28

Omfattning: ändr. 26 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2073) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

2018-12-28

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2072) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

2018-12-28

Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2071) om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

2018-12-28

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2070) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

2018-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

2018-12-28

Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2068) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

2019-01-03

Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2067) om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

2018-12-22

Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 7 a, 9, 10, 11 §§, bil. 1
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2066) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

2018-12-22

Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2065) om ändring i förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar

2018-12-22

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2064) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

2018-12-22

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2063) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

2018-12-22

Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2062) om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

2018-12-22

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2061) om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

2018-12-22

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-01-18

Förordning (2018:2057) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2019-01-18

Förordning (2018:2056) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2055) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2018-12-22

Omfattning: ändr. 1, 2, 22 a §§
Ikraftträder: 2019-02-01

Förordning (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

2018-12-22

Omfattning: upph.

Mediestödsförordning (2018:2053)

2018-12-22

Ikraftträder: 2019-02-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:407, Prop. 2017/18:154, Bet. 2017/18:KU43

Försäkringskassans föreskrifter (2018:2052) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

2018-12-22

Förordning (2018:2051) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2018-12-22

Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 16, 18 §§, rubr. närmast före 6, 10, 16 §§; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2050) om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2018-12-22

Omfattning: ändr. bil., ikrafttr.- och övergångsbest. i 2018:1823

Förordning (2018:2048) om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

2018-12-22

Omfattning: ändr 2 §
Ikraftträder: 2019-01-09

Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2018-12-19

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-20

Förordning (2018:2043) om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

2018-12-19

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2018:2042) om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

2018-12-14

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2041) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2018-12-19

Omfattning: nuvarande 5 kap. 7 a § betecknas 5 kap. 8 §; ändr. den nya 5 kap. 8 §, 5 kap. 11 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2038) om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel

2018-12-14

Omfattning: ändr. p 4 ikraft- och övergångsbest. till 2018:1139
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2037) om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-12-14

Omfattning: ändr. 23 kap. 2 § i 2018:625
Förarbeten: Rskr. 2018/19:60, Bet. 2018/19:SkU5, Prop. 2018/19:9

Lag (2018:2036) om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2018-12-14

Omfattning: ändr. kap. 1, 9, 15, 16, 18, 22 §§, 3 kap. 1, 2, 5, 11 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 3 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, Bet. 2018/19:SkU5, Rskr. 2018/19:60

Lag (2018:2035) om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

2018-12-14

Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 9, 15, 16, 18, 21 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 6 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4 §§; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU5, Prop. 2018/19:9, Rskr. 2018/19:60

Förordning (2018:2032) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2018-12-14

Omfattning: ny 5 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2031) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

2018-12-14

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 10 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2030) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2018-12-14

Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 18 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2029) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-12-14

Omfattning: ändr. 12 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2028) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2018-12-14

Omfattning: ändr. 2, 6 b, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2018-12-14

Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4

Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2018-12-14

Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU18, Prop. 2018/19:4, Rskr. 2018/19:53

Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2018-12-14

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:53, Prop. 2018/19:4, Bet. 2018/19:FiU18

Lag (2018:2022) om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2018-12-13

Omfattning: nuvarande 24 § betecknas 25 §, rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §; nya 4 a, 24 §§, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2021) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2018-12-13

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54, Bet. 2018/19:FiU29, Prop. 2018/19:3

Lag (2018:2020) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-12-13

Omfattning: ändr. 23 kap. 15 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Rskr. 2018/19:54

Lag (2018:2019) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2018-12-13

Omfattning: nuvarande 17 § betecknas 19 §; ändr. 1, 2, 3, 11, 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; nya a, 14 a, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 a, 18, 19 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:3

Förordning (2018:2017) om ändring i förordningen (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2018-12-13

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

2018-12-13

Ikraftträder: 2019-01-02

Förordning (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2018-12-13

Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2018-12-13

Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:271, Rskr. 2018/19:52, Bet. 2018/19:FiU14

Förordning (2018:2012) om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

2018-12-13

Omfattning: ändr. 5, 9, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2011) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-12-12

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2010) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

2018-12-12

Omfattning: upph. 8 §; ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2009) om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

2018-12-12

Omfattning: upph. 13, 17 §§; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:2007) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

2018-12-12

Omfattning: upph. 14, 16 §§; ändr. 12 15 §§
Ikraftträder: 2019-01-05

Förordning (2018:2003) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

2018-12-12

Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1, 3, 10, 18, 20, 28, 53, 66, 71, 81 §§, bil. 2; ny 5 a §
Ikraftträder: 2019-01-05

Lag (2018:2002) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2018-12-12

Omfattning: ny 4 kap. 3 §, rubr. närmast före 4 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5

Lag (2018:2001) om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

2018-12-12

Omfattning: upph. 13, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16, 17 §§; ändr. 3, 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1999) om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

2018-12-12

Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:298, Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44

Lag (2018:1998) om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

2018-12-12

Omfattning: upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15, 16 §§; ändr. 2, 12 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:UbU5, Rskr. 2018/19:44, Prop. 2017/18:298

Lag (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2018-12-12

Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, rubr. närmast före 10 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5, Prop. 2017/18:274

Lag (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2018-12-12

Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:274, Rskr. 2018/19:50, Bet. 2018/19:SoU5

Förordning (2018:1995) om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

2018-12-12

Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 11, 12, 14 §§, 6 kap. 6, 7, 9 §§, 7 kap. 10, 11 §§, 8 kap. 2, 4, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 5 kap. 11 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1994) om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2018-12-12

Omfattning: ny 21 j §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1993) om ändring i förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2018-12-12

Omfattning: upph. bil.; ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

2018-12-12

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1991) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2019

2018-12-11

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1990) om ränta på körkortslån för 2019

2018-12-11

Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1989) om ändring i utsökningsbalken

2018-12-11

Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 15 §§
Ikraftträder: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:257, Bet. 2018/19:JuU6, Rskr. 2018/19:41

Förordning (2018:1988) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2018-12-07

Omfattning: ändr. 32, 33 §§, rubr. närmast före 32 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1987) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

2018-12-07

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1986) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

2018-12-07

Omfattning: ändr. 7, 31, 34, 44, 53, 58 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1985) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

2018-12-07

Omfattning: ändr. 2, 3, 18, 34 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1984) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

2018-12-07

Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1983) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

2018-12-07

Omfattning: ändr. 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraftträder: 2019-01-01