Författningar utgivna av Kriminalvården

KVFS 2022:5: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:5 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) FARK Häkte Utkom från trycket den om häkte 7 oktober 2022

2022-10-01

KVFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022

2022-10-01

KVFS 2022:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2022-10-01

KVFS 2022:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2022-10-01

KVFS 2022:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2022-04-12

KVFS 2021:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:11) om OC-spray

2021-06-05

KVFS 2021:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2021-04-20

KVFS 2021:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2021-04-21

KVFS 2021:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2021-04-20

KVFS 2020:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2021-01-12

KVFS 2020:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2021-01-12

KVFS 2020:3: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2020:3) om verkställighet av ungdomsövervakning beslutad den 14 december 2020 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 11 § förordningen (2020:792) om verkställighet av ungdomsövervakning och beslutar följande allmänna råd.

2021-01-04

KVFS 2020:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transporter av frihetsberövade personer

2021-01-04

KVFS 2020:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2021-01-04

KVFS 2019:11: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:11) om OC-spray

2020-03-03

KVFS 2019:10: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2012:5) om behandling av personuppgifter inom Kriminalvården

2020-01-12

KVFS 2019:9: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-01-12

KVFS 2019:8: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2020-01-12

KVFS 2019:7: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål

2020-01-12

KVFS 2019:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2020-01-12

KVFS 2019:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2020-01-12

KVFS 2019:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

2020-01-12

KVFS 2019:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2020-01-12

KVFS 2019:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2020-01-12

KVFS 2019:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om inledande av verkställighet av fängelsestraff och strafftidsberäkning

2020-01-12

KVFS 2018:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2018-12-11

KVFS 2018:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2018-12-11

KVFS 2018:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2018-08-18

KVFS 2018:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2018-08-18

KVFS 2018:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2018-08-18

KVFS 2018:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2018-08-18

KVFS 2017:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2009:7) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården

2018-08-18

KVFS 2017:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

2018-08-18

KVFS 2017:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:2) om häkte

2018-08-18

KVFS 2017:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

2018-08-18

KVFS 2016:6: Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, dels ändring i samma föreskrifter beslutade den 12 december 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, som gäller till och med den 31 december 2016, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2017, samt att 1 § ska ha följande lydelse. 1 § Under tiden den 15 juli 2016 till och med den 31 december 2017 ska på anstalten Johannesberg, anstalten Kolmården, anstalten Västervik Norra, VO Frivården Stockholm stad, VO Stockholms län och VO Frivården Östergötland genomföras försöksverksamhet med att använda elektronisk positionsövervakning (GPSövervakning) för att kontrollera att meddelade villkor för permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och för särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap. 2-5 §§ fängelselagen (2010:610) följs.

2018-08-18

KVFS 2016:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll att 11, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse, och beslutar att de allmänna råden till 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2016:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 17 § ska upphävas, dels att 12, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till 17 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 15 §.

2018-08-18

KVFS 2016:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte dels att 1 kap. 9 och 25–28 §§ samt mellanrubriken närmast före 1 kap. 25 § ska ha följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till 1 kap. 9, 25 och 26 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 27 och 28 §§. 9 § En säkerhetsbedömning ska upprättas i omedelbar anslutning till att en intagen tagits in i häkte och fastställas inom tre dagar. Säkerhetsbedömningen ska löpande följas upp, dock minst varannan månad, och ändras när det är motiverat. Allmänna råd Säkerhetsbedömningen bör identifiera behov av säkerhetsåtgärder i samband med vistelsen i häkte. Sådana åtgärder kan vara motiverade utifrån t.ex. risken för att den intagne – rymmer eller fritas, – använder hot eller våld eller – gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet.

2018-08-18

KVFS 2016:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 1 kap. 31 § ska upphävas, dels att 1 kap. 26, 29 och 30 §§ och 2 kap. 5 § samt underrubriken närmast före 1 kap. 30 § ska ha följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till 1 kap. 31 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 26, 27 och 29 §§ samt till 6 § första och tredje styckena fängelseförordningen (2010:2010) ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2015:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 2 mars 2015. Kriminalvården beslutar att 1 kap. 18 § och allmänna råd till 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2015:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 12 januari 2015. Kriminalvården beslutar att de allmänna råden till 12 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) och 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2014:7: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 1 december 2014. Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska upphöra att gälla.

2018-08-18

KVFS 2014:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, samt ny mellanrubrik närmast före 13 § med följande lydelse och beslutar följande allmänna råd till 2 §.

2018-08-18

KVFS 2014:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 28 och 29 §§ ska betecknas 30 respektive 31 §§, dels att det i föreskrifterna ska föras in två nya paragrafer, 28 och 29 §§ samt ny mellanrubrik närmast efter 26 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 26 kap. 11 § brottsbalken ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd under rubriken Bidrag av allmänna medel samt till 28 och 29 §§.

2018-08-18

KVFS 2014:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte dels att 1 kap. 12 §, 2 kap. 15 §, 3 kap. 19 § samt 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § och beslutar dels att de allmänna råden till 2 kap. 5 § och till 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611) ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.

2018-08-18

KVFS 2014:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att 1 kap. 12 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 a § samt 11 kap. 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.

2018-08-18

KVFS 2014:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 29 augusti 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2014:1: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården beslutade den 3 mars 2014. Kriminalvården föreskriver att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:2) om förordnande av ledamöter i nämnd för den andliga vården ska upphöra att gälla.

2018-08-18

KVFS 2013:7: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:4) om personutredning och yttrande i brottmål beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården beslutar att det allmänna rådet till 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse. Allmänna råd till 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. I utredningen ingår att, efter förutsättningarna i det enskilda fallet, bedöma om den misstänkte är i behov av övervakning samt att utreda den misstänktes inställning till och övriga förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen bör vara baserad på en riskbedömning, en behovsbedömning och en bedömning av den misstänktes mottaglighet för insatser.

2018-08-18

KVFS 2013:6: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:3) om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården beslutar att det allmänna rådet till 4 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse. Allmänna råd till 4 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Att den dömde så snart det kan ske ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring samt upplysas om när och hur det kan ske innebär att sådan information, om domen har avkunnats i den dömdes närvaro vid rätten, ska lämnas vid återkomsten till häktet eller anstalten, dock senast dagen efter det att domen avkunnades. I annat fall ska informationen lämnas i anslutning till att den dömde delges domen. I att den dömde ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring ingår att han eller hon ska informeras om innebörden av en nöjdförklaring.

2018-08-18

KVFS 2013:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte dels att nuvarande 3 kap. 2 § upphävs, dels att nuvarande underrubriker närmast före 3 kap. 1 § och nuvarande 3 kap. 2 § upphävs, dels att nuvarande 4 kap. 1 § ska betecknas 4 kap. 1 a §, dels att 1 kap. 16 och 19 §§, 3 kap. 23 § samt 6 kap. 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 3 kap. 25 och 26 §§ och 4 kap. 1 § samt ny underrubrik närmast före 3 kap. 26 § av följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till nuvarande 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 4, 16 och 25 §§, till 2 kap. under rubriken Placering i häkte, till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611) och till 6 kap. 7 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 3 kap. 25 §.

2018-08-18

KVFS 2013:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 7 kap. 4 § upphävs, dels att nuvarande underrubrik närmast före nuvarande 7 kap. 4 § upphävs, dels att 1 kap. 10, 16 och 19 §§, 3 kap. 2 och 4–9 §§, 7 kap. 12, 23, 28 och 30 §§, 10 kap. 2, 3, 6 och 9 a §§, 11 kap. 11 och 17 §§ samt 13 kap. 3, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 a, 5 a och 8 a §§, 7 kap. 31 §, 8 kap. 1 a § och 10 kap. 12 § samt ny mellanrubrik närmast före 10 kap. 12 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till nuvarande 7 kap. 4 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 4 och 16 §§, till 6 § andra stycket fängelseförordningen (2010:2010), till 3 kap. 1, 2 och 4 §§, till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), till 3 kap. 12 §, till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610), 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610), till 10 kap. 3 §, till 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt till 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 3 kap. 1 a och 7 §§, till 13 § fängelseförordningen (2010:2010), samt till 7 kap. 12, 31 §§ och 10 kap. 12 §.

2018-08-18

KVFS 2013:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 9 juli 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2013:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 25 mars 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2013:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. beslutade den 21 januari 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården att bilaga 1 och 2 till Kriminalvårdens föreskrifter (2011:15) om myndighetens lokala organisation m.m. ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2012:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten beslutade den 4 juni 2012. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010), 30 § häktesförordningen (2010:2011) och 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2012:5: Kriminalvårdens föreskrifter om behandling personuppgifter inom Kriminalvården

2018-08-18

KVFS 2012:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll att det i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse och närmast före den en ny rubrik av följande lydelse. Vistelse utomlands 9a§ En intagen får beviljas vistelse utanför bostaden i ett annat land endast om det finns synnerliga skäl och en tillräcklig kontroll kan uppnås

2018-08-18

KVFS 2012:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 28 § ska betecknas 29 §, dels att 16 § ska ha följande lydelse, dels att det föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 28 §, av följande lydelse. 16 § Verkställighetsplanen ska upprättas inom 30 dagar från övervakningens början. För villkorligt frigivna ska den plan som upprättats under verkställighet av fängelse följas upp inom samma tid. Verkställighetsplanen ska följas upp när det finns anledning till det, dock minst inom sex månader från övervakningens början samt inför övervakningens upphörande. Uppföljning ska även ske – inför överflyttning av övervakningen till annat verksamhetsställe, – inom 30 dagar efter överflyttning av övervakningen, samt – inför överflyttning av övervakningen till annat land. Angivna tider för upprättande och uppföljning gäller inte om det finns särskilda skäl mot det.

2018-08-18

KVFS 2012:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 29, 30 och 33 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvården föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte att 6 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse samt beslutar att de allmänna råden till samma bestämmelser ska ha följande lydelse.

2018-08-18

KVFS 2012:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 8, 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att rubriken Kvalifikationstid i 10 kap. samt 11 kap. 10 och 15 §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 11 kap. 8–9, 11–14 och 16 §§ samt 15 kap. 3 § ska betecknas 11 kap. 9, 11–12, 14–15, 17–18 respektive 15 kap. 4 §, dels att 1 kap. 12 och 30–31 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 7 §, de nya 11 kap. 9, 11–12, 14–15 och 17–18 §§, 13 kap. 1 och 6-8 §§ samt rubriken närmast före det allmänna rådet till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelslagen (2010:610) ska ha följande lydelse dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 10 kap. 9 a §, 11 kap. 8, 13, 16 och 19– 23 §§, 13 kap. 9 § och 15 kap. 3 § samt nya rubriker närmast före 11 kap. 8 §, 11 kap. 20–21 §§ och 15 kap. 3 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) under rubriken Kvalifikationstid ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610), 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), 11 kap. 9, 11–12 och 17–18 §§, 11 kap. 8 § 1 och 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt 13 kap. 1, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 12 §, 3 kap. 3 §, 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) samt 11 kap. 20 och 22–23 §§.

2018-08-18

KVFS 2011:14: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll dels att det ska införas fem nya paragrafer, 19–23 §§, samt dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och beslutar följande allmänna råd

2018-08-18

KVFS 2011:13: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 23 och 24 §§ ska betecknas 27 och 28 §§, dels att rubriken närmast före 27 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 23–26 §§, dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och beslutar följande allmänna råd till 23 §.

2018-08-18

KVFS 2011:12: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte ska ha följande lydelse, dels att nuvarande 7 kap. 1 § ska betecknas 8 kap. 3 §, dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 8, 13 och 17 §§, 2 kap. 15 §, 3 kap. 16, 23 och 24 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 10 a § samt nya rubriker närmast efter rubriken till 8 kap. och närmast före 8 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 3 § häktesförordningen, 1 kap. 13 och 17 §§ och 3 kap. 23 § ska ha följande lydelse, dels följande allmä

2018-08-18

KVFS 2011:11: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse dels att nuvarande 14 kap. 1 § ska betecknas 15 kap. 4 §, dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 13 och 17 §§, 3 kap. 4, 10 och 12 §§, 5 kap. 7, 10 och 19 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 12, 28, 29 och 30 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. samt rubriken till 10 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 15 kap., tre nya paragrafer, 3 kap. 8 a §, närmast efter de allmänna råden till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), 5 kap. 14 a § och 8 kap. 11 a § samt nya rubriker närmast före det allmänna rådet till 15 kap. 3 § fängelselagen och närmast före 15 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 3 § fängelseförordningen, 1 kap. 13, 17 och 22 §§, 3 kap. 4 § fängelselagen och 7 kap. 28 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 5 § fängelseförordningen, 15 kap. 3 § fängelselagen, 5 kap. 10 § samt 15 kap. 2 §.

2018-08-18

KVFS 2011:10: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:2) för häkte beslutade den 19 september 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) att 3 kap. 21 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte ska ha följande lydelse. 21 § Den som en intagen vill ta emot besök av eller kommunicera elektroniskt med ska tillfrågas om han eller hon samtycker till att kontakten ska äga rum. I samband med det ska den som kontakten ska äga rum med informeras om – att han eller hon, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att registreras i Kriminalvårdens datasystem, – att Kriminalvården, om samtycke till kontakt lämnas, kan komma att undersöka om han eller hon är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet och inhämta upplysningar om hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt, samt – att han eller hon kan komma att bli föremål för kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning vid ett besök. Den intagne ansvarar för att samtycke inhämtas på en blankett som fastställs av Kriminalvården. Om det finns särskilda skäl kan dock samtycke inhämtas på annat sätt.

2018-08-18

KVFS 2011:9: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 september 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att punkt 2e övergångsbestämmelserna till Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse ska ha följande lydelse. 2 e. Om en intagen enligt villkoren får beviljas permission var tredje månad eller permissionsperiod får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas permission en gång per permissionsperiod. Om den intagne som en följd av villkoren får beviljas permission varannan månad får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas sammanlagt tre permissioner på två permissionsperioder, dock högst två permissioner i samma period. En intagen vars permissionsgång ska inledas med tre permissioner under bevakning eller åtföljande av kriminalvårdstjänsteman följt av dagspermission på egen hand får dock beviljas fyra permissioner på två permissionsperioder.

2018-08-18

KVFS 2011:7: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40-41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) dels att 1 kap. 9 §, 3 kap. 2, 5 och 6 §§, 7 kap. 26 och 28 §§, 10 kap. 3 § samt 13 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att bestämmelserna om ikraftträdande ska ha följande lydelse, dels att det närmast före bestämmelserna om ikraftträdande ska föras in en rubrik med följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande lydelse samt beslutar att det allmänna rådet under 1 kap. 9 § ska utgå.

2018-08-18

KVFS 2011:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2011:5: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 och 1 a §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2011:4: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om personutredning och yttrande i brottmål beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2011:3: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 19 § förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m. och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2011:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för häkte beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 29, 30 och 33 §§ häktesförordningen (2010:2011) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2011:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 40-41§§ fängelseförordningen (2010:2010) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2009:7: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2009. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och meddelar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2009:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om skjutvapen för kriminalvårdstjänstemän i utlandstjänst Beslutade den 27 april 2009 Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.

2018-08-18

KVFS 2008:18: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:32) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:16) om planering av kriminalvårdspåföljd m.m. ska upphöra att gälla.

2018-08-18

KVFS 2008:17: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 20 § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft ska upphöra att gälla.

2018-08-18

KVFS 2008:16: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2007:6) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2006:26) ska upphöra att gälla.

2018-08-18

KVFS 2006:12: KriminalvårdensKriminalvårdens föreskrifter om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område beslutade den 25 januari 2006. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 8 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. 1§ Statsbidrag kan företrädesvis utgå till frigivningsförberedande verksamhet för intagna i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen. 2§ Ansökan om bidrag till ideella organisationer för arbete inom Kriminalvårdens område skall vara Kriminalvårdens huvudkontor tillhanda senast den 31 oktober för nästkommande år. Ansökan skall vara skriftlig. Av handlingarna skall framgå med vilka verksamhetsställen organisationen avser att samarbeta, att dessa är införstådda med planeringen och vilken verksamhet som avses. 3§ Till ansökan skall fogas - stadgar - beslutad verksamhetsplan enligt förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område och - senaste verksamhets- och revisionsberättelse. 4§ Av Kriminalvårdens beslut skall framgå villkor för beviljat bidrag samt när och hur medelsanvändningen skall redovisas. 5§

2018-08-18