ARN 1996-0580
Försäkringsbolags regressanspråk mot en försäkringstagare som varit vållande till en trafikolycka där en bil skadats. Fråga om värdering av den skadade bilen med tillämpning av 5 kap. 7 § skadeståndslagen (1972:207).
ARN 1996-1992
Fråga om försäkringsgivares ansvarsfrihet när försäkringstagare lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd (6 § första stycket försäkringsavtalslagen). Även fråga om preskription av försäkringsgivarens ansvarsfrihet i sådant fall (8 § försäkringsavtalslagen).
ARN 1996-2747
En brevbärare har låtit en otymplig försändelse sitta kvar i brevinkastet. Sedan försändelsen stulits har Postbefraktningsföretaget ansetts skadeståndsskyldigt enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Även fråga om adekvat kausalitet.
ARN 1996-3072
Fråga om anspråk mot näringsidkare i tidigare säljled sedan säljaren av en felaktig vara gått i konkurs (46 § konsumentköplagen).
ARN 1996-3650
Fråga om preskription av anspråk på försäkringsersättning (29 § försäkringsavtalslagen).
ARN 1996-3709
Det har inte ansetts ligga på en energileverantör att se till att varje kund alltid har den för kunden mest fördelaktiga mätarsäkringen och tariffinplaceringen.
ARN 1996-4282
De uppgifter som lämnats av ett svenskt företag, som förmedlat och administrerat försäkringar för ett utländskt bolags räkning, har ansetts binda försäkringsgivaren. Även fråga om tillämplig lag.
ARN 1996-4451
Skadeståndsskyldighet har ansetts föreligga för flygbolag som medvetet överbokat en flygning varigenom några resenärer blivit försenade i cirka 18 timmar. Tillämpning av 9 kap. 20 och 22 §§ luftfartslagen (1957:297).
ARN 1996-4532
Fråga om beräkning av den ersättning säljaren har rätt till när köparen avbeställer en specialbeställd vara (41 § konsumentköplagen).
ARN 1996-4578
En konsument har vid provkörning av en bil orsakat skador på bilen. Fråga om storleken på den ersättning konsumenten skall betala för skadorna.
ARN 1996-4645
Sedan nämnden funnit att bristande information om ändrade villkor för gruppförsäkring har lett till att en konsument underlåtit att teckna en fortsättningsförsäkring, har nämnden rekommenderat försäkringsbolaget att betala ersättning enligt de villkor som gällde före villkorsändringen.
ARN 1996-4697
En hotellägare som i sin prislista reserverat sig för eventuella prisförändringar har inte ansetts berättigad att, med åberopande av rerservationen, utan särskild överenskommelse ta ut ett högre pris för en särskild helg som man redan vid tiden för prislistans framställande hade bestämt skulle vara dyrare.
ARN 1996-4954
1. En konsument har ansetts berättigad att frånträda ett skoköp eftersom säljaren inte överlämnat någon ångerblankett (4 § hemförsäljningslagen). Köpeavtalet träffades på konsumentens arbetsplats.
ARN 1996-5422
< Allmänna reklamationsnämnden > Fråga om beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsinlösen av lån; tillämpning av 24 § konsumentkreditlagen i dess lydelse under tiden 1 januari 1993 - 30 juni 1994.
ARN 1996-5443
Fråga om reklamation skett "inom skälig tid" i den mening som avses i 19 § lagen (1992:1672) om paketresor.
ARN 1996-5479
Rätt till ersättning för förlorade semesterdagar har ansetts föreligga för resenärer som erhållit flygbiljetter med kortare giltighetstid än vad som avtalats; analogitillämpning av 32 § konsumentköplagen (1990:932) och 31 § konsumenttjänstlagen (1985:716).
ARN 1996-5602
Den som på auktion köpt en begagnad videokamera har ansetts berättigad att häva köpet eftersom kameran varit i sämre skick än han kunnat förutsätta. Tillämpning av 17 § konsumentköplagen (1990:932).
ARN 1996-5637
Fråga om vilken bevisning som bör krävas när en näringsidkare gör gällande att en skada inte omfattas av lämnad garanti (21 § konsumentköplagen).
ARN 1996-5650
Fråga om när en konsument borde ha upptäckt och åberopat (reklamerat) fel i en vara. Avgörande 1997-06-02 ; 1996-5650
ARN 1996-5736
Fråga om beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsinlösen av lån; tillämpning av 24 § konsumentkreditlagen i dess lydelse under tiden 1 januari 1993 - 30 juni 1994.
ARN 1996-5991
Ett bristfälligt skötselråd i ett barnplagg har medfört att nämnden ansett konsumenten berättigad att häva köpet och säljaren skyldig att utge ersättning för skadad tvätt.
ARN 1996-6109
Tilläggsfakturering; grupptalanärende
ARN 1996-6114
Fråga om researrangörs ersättningsskyldighet när förändringar i paketresan gjorts efter avresan (15 § paketreselagen).
ARN 1996-6160
En researrangör har ansetts ansvarig för skada som orsakats resenärer under en båtutflykt då en explosion inträffat ombord. Tillämpning av 15 kap. 17 och 20 §§ sjölagen (1994:1009) samt 5 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)
ARN 1996-6302
Den som vill rikta anspråk mot säljaren av en vara måste kunna visa var den är inköpt.
ARN 1996-6317
Borgen. Banken har inte ansetts skyldig att göra någon ny kreditprövning av gäldenären när denne begärt att få använda en tidigare beviljad kredit även för handel med optioner och borgensmannen medgivit detta.
ARN 1996-6400
Fråga om konsumentköplagens tillämpning vid förmedlingsköp (1 § konsumentköplagen)
ARN 1996-6478
Fråga om rätt för en bank att utan uppsägning sänka ett beviljat kreditutrymme.
ARN 1996-6571
En konsument som köpt barnstövlar till kraftigt reducerat pris har, sedan stövlarna visat sig vara otäta, ansetts berättigad till omleverans av vattentäta stövlar (26 § konsumentköplagen) alternativt berättigad att återfå köpesumman jämte skadestånd i form av ersättning för prisskillnaden vid s.k. täckningsköp (33 § konsumentköplagen).
ARN 1996-6661
Fråga om ett laddningsbart batteri till en dator omfattats av en lämnad garanti.
ARN 1996-6715
Förlust av bankomatkort; tillämpning av 34 § konsumentkreditlagen
ARN 1997-0078
Nämnden har funnit att upplysningarna på en tågbiljettautomat varit så oklara att en resenär med fog fått uppfattningen att automaten varit trasig.
ARN 1997-0165
Ett auktionsföretag som av misstag betalat ut pengar till ett dödsbo har frånkänts rätten att kräva tillbaka beloppet (condictio indebiti).
ARN 1997-0170
Fråga om vilket pris köparen skall betala. Tillämpning av 35 § konsumentköplagen.
ARN 1997-0255
Fråga om vad som skall förstås med begreppet inbrott.
ARN 1997-0460
Den som köper en nyare bil bör kunna räkna med att bilen genomgått av tillverkaren föreskriven service så att garantier och avgasreningsåtagande gäller.
ARN 1997-0597
En bank som verkställt ett betalningsuppdrag som lämnats per fax har ansetts ha betalat med befriande verkan.
ARN 1997-0798
<
ARN 1997-1339
Vid tvist mellan en näringsidkare och en konsument har innehållet i två av näringsidkaren upprättade och inbördes motstridiga handlingar tolkats till konsumentens förmån. Tillämpning av 10 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.
ARN 1997-1433
Fråga huruvida förutsättningarna för utnyttjande av avbeställningsskydd varit uppfyllda.
ARN 1997-1625
Fråga om storleken på den avräkning en konsument vid hävning av ett klädköp skäligen bör vidkännas för den nytta hon haft av plagget.
ARN 1997-1757
Fråga om rätt för researrangör att behålla erlagd anmälningsavgift när resa inställts på grund av att för få deltagare anmält sig.
ARN 1997-1800
Fråga om resebyrås skyldighet att vid bokningen av en resa särskilt upplysa köparen om uppgifter om resmålet som lämnats i arrangörens katalog.
ARN 1997-1883
Säljarens underlåtenhet att i samband med telefonförsäljning översända en ångerblankett har medfört att konsumenten haft rätt att frånträda köpet (4 och 5 §§ hemförsäljningslagen). Konsumenten har dock inte fått tillbaka sina portokostnader.
ARN 1997-1919
I särskilda resevillkor har angivits att avbeställning av en resa måste göras senast sista vardagen före avresan. Nämnden har, i ett fall då insjuknande inträffat samma helg som avresan, funnit att villkoret är oskäligt och lämnat det utan avseende.
ARN 1997-1963
En säljare av s.k. clownfärger som orsakat skador på barn som sminkat sig med färgerna har ansetts skadeståndsskyldig enligt 6 och 7 §§ produktansvarslagen (1992:18).
ARN 1997-2036
En researrangör som utan resenärens tillåtelse hämtat hennes bagage på hotellrummet och kört det till ett annat hotell har ansetts skadeståndsskyldig (självtäkt enligt 8 kap. 9 § brottsbalken).
ARN 1997-2070
<
ARN 1997-2125
Trots att den som brutit benet under en skidsemester inte skaffat ett sådant läkarintyg som försäkringsvillkoren föreskrivit, har han ansetts berättigad till ersättning ur försäkringen
ARN 1997-2166
En researrangörs friskrivning från ansvar för skador på barnvagn som medförts under paketresa har lämnats utan avseende eftersom en sådan friskrivning strider mot luftfartslagens tvingande bestämmelser.
ARN 1997-2277
Fråga om hemförsäljningslagens tillämpning när försäljning skett vid hembesök.
ARN 1997-2289
Den som lämnat in sin jacka, innehållande en plånbok med kontokort, till förvaring i en bevakad restauranggarderob har ansetts oaktsam och därför inte berättigad till ersättning från restaurangen när plånboken försvunnit.
ARN 1997-2380
Uppgiften "svensktalande reseledare medföljer under hela resan" har lämnats vid marknadsföringen av en rundresa i Vietnam. Nämnden har, då guidning gjorts på annat språk än svenska, funnit resenärerna berättigade till ett prisavdrag.
ARN 1997-2633
Nämnden har ansett det strida mot tro och heder att åberopa ett köpeavtal som ingåtts vid hemförsäljningsbesök hos en äldre dam. Tillämpning av 33 § avtalslagen (1915:218).
ARN 1997-2728
Fråga om hur skyndsamt förlust av ett kontokort måste anmälas för att kortinnehavaren skall undgå betalningsansvar för obehörigt gjorda uttag (34 § konsumentkreditlagen)
ARN 1997-2847
Researrangörs skadeståndsskyldighet vid bagageförsening (16 § paketreselagen)
ARN 1997-2944
<
ARN 1997-2953
I ärendet, som haft sitt upphov i en trafikolycka där en hund blivit påkörd av en bil, har nämnden tagit ställning till ansvarsfördelningen mellan en bilförare och en hundägare, som båda enligt lag har ett strikt ansvar.
ARN 1997-3286
Fråga researrangörs rätt att höja priset på grund av ändringar i växelkurser (8 och 11 §§ paketreselagen).
ARN 1997-3382
Fråga om tågföretags ansvar för otydligheter i en tidtabell. Eftersom något avtal aldrig kommit till stånd mellan konsumenten och tågföretaget har konsumenten inte ansetts med civilrättslig verkan kunna åberopa eventuella otydligheter mot tågföretaget.
ARN 1997-3573
Fråga om förutsättningarna för att en kontokortshavare skall kunna göras betalningsansvarig för uttag som gjorts av någon obehörig person (34 § konsumentkreditlagen).
ARN 1997-4042
Ett kapitalförvaltningsbolag har tillhandahållit sina kunder möjlighet att lämna sina köp- och säljorder till bolaget via Internet. Fråga har uppkommit om skyldighet förelegat för bolaget att ersätta skada som uppkommit till följd av avbrott i förbindelserna till bolagets datorsystem och om avtalsvillkoren varit oskäliga.