ARN 1994-1534
I försäkringsvillkor anges att annan person än försäkringstagaren omfattas av försäkringen om personen i fråga är folkbokförd på samma adress och bosatt i samma bostad som försäkringstagaren. Fråga om en 14-årig flicka som var folkbokförd hos modern kunde anses ha varit bosatt där också under den tid hon hade vistats hos fadern.
ARN 1994-2162
När en bank medger uppskov med betalningen av en kredit blir det enligt nämnden fråga om ett nytt kreditavtal och krediten är därför till ingen del förfallen till betalning. Bank har ansetts vara ersättningsskyldig för felaktig uppgift om en sådan kredit (21 § kreditupplysningslagen /1973:1173/).
ARN 1994-3089
Fråga om flygbolags ansvar enligt 9 kap. 20 § luftfartslagen (1957:297) för skador till följd av dröjsmål vid lufttransport av passagerare.
ARN 1994-3277
Den omständigheten att annan resenär begärt rättslig prövning av sitt ärende utgör inte något skäl som i sig ger konsument rätt att skjuta upp sin reklamation (19 § lagen /1992:1672/ om paketresor).
ARN 1994-3300
Förhållandet mellan lagen (1992:1672) om paketresor och sjölagen (1891:35 s.1) vid inställd kryssningsresa.
ARN 1994-3784
Avbeställningsskydd. Resenärer (två systrar, 17 och 18 år) har ansetts ha rätt att få resans pris återbetalat sedan deras far före avresan hade framställt ett allvarligt hot mot dem; tillämpning av de allmänna villkoren för paketresor.
ARN 1994-3834
Ett väggspegelset som på grund av sin tyngd inte kunde monteras på en gipsvägg har ansetts felaktig. Felet ansågs vara av sådan väsentlig betydelse för köparen att denne fick rätt att häva köpet.
ARN 1994-4283
Att någon först fått en reservplats men sedan kommit in på en högskoleutbildning har inte ansetts vara en sådan händelse som ger resenär rätt till att avbeställa en bokad resa till annan kostnad än vad som gäller enligt de allmänna villkoren för paketresor punkten 3.1.
ARN 1994-4296
När färgen på ett plåttak börjat flagna redan efter fem år har konsumenten med tillämpning av konsumenttjänstlagen (1985:716) ansetts ha rätt att få felet avhjälpt; också fråga om reklamationsfrister och s.k. nyttoavdrag.
ARN 1994-4362
Sedan blåsor uppkommit i fasadfärgen redan efter fyra år efter målning ansågs tjänsten inte ha utförts på ett fackmässigt sätt varför konsumenten hade rätt att få felet avhjälpt; också fråga om reklamationsfrister och s.k. nyttoavdrag.
ARN 1994-4399
Fråga om mäklares ansvar för uppgift om lägenhets bostadsyta.
ARN 1994-4474
När plagg säljs med valmöjlighet att kombinera olika storlekar har det ansetts åligga säljaren att upplysa köparen om risken för att färgskillnad kan uppkomma vid tvätt av plaggen.
ARN 1994-4555
När skada drabbat ett av flera föremål som ingår i en enhetlig och till sitt antal given serie har skadan, eftersom återan skaffning inte varit möjlig, ansetts ha påverkat också de oskadade föremålens restvärde. Nämnden ansåg därför att ersättning bör utgå för samtliga de föremål som ingått i serien.
ARN 1994-4754
Säljarens produktansvar enligt 31 § konsumentköplagen (1990:932).
ARN 1994-4775
Det har ansetts åligga bilverkstad att klarlägga om bilägaren eller försäkringsbolaget skall ses som beställare och därmed betalningsansvarig för en reparation; tillika fråga om bilägaren i något avseende härvidlag varit försumlig.
ARN 1994-4827
Särskilt villkor att som gemensamt beställd resa räknas det deltagarantal som biljetterats på en och samma biljett har bedömts vara strängare än de allmänna resevillkoren och därför betraktats som oskäligt.
ARN 1994-5047
Rederiets ansvar för resenärernas extra kostnader i anledning av inställd färjetransport (188 och 191 §§ sjölagen /1891:35 s.1/).
ARN 1994-5078
Att tillfälligt använda sig av annans simbassäng för ett bad har inte ansetts innebära sådan rådighet över egendomen att denna kan anses "lånad" i den mening uttrycket används i hemförsäkrings villkor; ej heller har ett bruk under sådana omständigheter ansetts innebära att användaren på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med anläggningen.
ARN 1994-5090
Vid ett muntligt avtal (telefonbokning) om hyra av stuga har arrangörens villkor inte ansetts införlivade i avtalet; i stället har allmänna avtalsrättsliga grundsatser tillämpats.
ARN 1994-5127
Fråga om researrangörs ansvar för att en resa försenas och förseningen beror på någon som arrangören har anlitat (15 och 16 §§ lagen /1992:1672/ om paketresor).
ARN 1994-5327
Ett villkor som begränsar säljarens garantiansvar när köparen tecknar ett visst försäkringsskydd har ansetts inte vara förenligt med de intentioner som legat bakom regleringen i 21 § konsumentköplagen.
ARN 1994-5474
Fråga om säljares undersökningsplikt av inbytesvara.
ARN 1994-5504
Försäkringstagare som i en sporthall lämnat väska med dyrbart armbandsur utan tillsyn har visat bristande aktsamhet. Med hän visning till nämndens praxis ansågs att försäkringsersättningen inte kunde sättas ned med mer än 25 procent av den ersättning som annars skulle ha utgått på grund av skadan.
ARN 1994-5707
Förutsättningarna för att häva reseavtalet och resa hem har ansetts föreligga. Eftersom detta inte har tillåtits har nämnden ansett researrangören ersättningsskyldig för den skada som resenärerna härigenom drabbats av. Vid bedömningen av prisavdragets storlek har nämnden tagit hänsyn till att resan trots allt bör ha haft ett visst värde för resenärerna (15 § lagen /1992:1672/ om paketresor).
ARN 1994-5877
Resenärer har med ledning av researrangörens kataloguppgifter haft anledning utgå från att den lägenhet de bokat skulle ha balkong i vanliga mening. Eftersom så inte blev fallet ansågs inkvarteringen ha avvikit från vad de haft anledning att förvänta sig och inneburit sådana olägenheter som berättigade till prisavdrag.
ARN 1994-5943
Fråga om köpare äger rätt att tillgodogöra sig en rabatt efter det att parterna träffat skriftligt avtal om bl.a. priset för köpet/tjänsten.
ARN 1995-0006
Fråga om anspråk mot näringsidkare i tidigare säljled (46 § konsumentköplagen /1990:932/).
ARN 1995-0100
Fråga om besiktningsman gått utöver sitt uppdrag när det avslutats med en skriftlig rapport.
ARN 1995-0165
Fråga om ersättningsresa för inställd s.k. sista minutenresa.
ARN 1995-0185
Fråga om aktsamhetskravet när försäkringstagare vid akut sjukdomstillstånd lämnat handbagage på flygplan utan uppsikt.
ARN 1995-0476
Fråga om ränteskillnadsersättning och tillämpningen av lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.
ARN 1995-0477
Borgen; tillämpning av 36 § avtalslagen.
ARN 1995-0614
När en säljare inte upplyst om att en skinnkappa var känslig för regn har kappan bedömts vara felaktig och felet ansetts vara väsentligt för köparen. I december 1994 köpte M en stentvättad nappaskinnkappa för 2 995 kr. Vid köpet hade M frågat säljaren om kappan tålde regn och snö och hade fått till svar att det inte var något att oroa sig för. När kappan senare användes i snöväder blev det fläckar på skinnet. Hon borstade kappan med mjuk borste men fläckarna gick inte bort. M klagade hos säljaren som ville smörja in kappan med balsam. Säljaren visade M en annan kappa som hade åtgärdats, men M ansåg att det resultatet var dåligt och godtog inte erbjudandet. Säljaren rekommenderade också M att duscha kappan för att få bort fläckarna. M ansåg att säljaren vid köpet borde ha informerat henne om kappans känslighet mot väta. M yrkade att få byta kappan eller häva köpet. Säljbolaget anförde i sitt svar till nämnden att kappan var felfri. Den hade tillverkats av mycket mjuk two-tone kalvnappa och stentvättats. Skinnet var därför aningen känsligt för regndroppar. Fläckarna kunde man borsta bort med en mjuk klädborste. Behandling med skinnbalsam skulle göra att skinnet blev fullständigt vattenavstötande som en oily calfnappa. Säljbolaget erbjöd att behandla kappan enligt köparens önskemål så att skinnkappan skulle ha antingen den ena eller den andra egenskapen. Nämndens bedömning: Enligt nämndens mening borde säljaren ha upplyst köparen om att kappan var känslig för regn. Eftersom detta inte har skett, skall kappan anses felaktig. Felet är väsentligt för köparen. Hon har därför rätt att häva köpet.
ARN 1995-0810
När färdhandling saknat information om vart resenär skulle ringa för att kontrollera preliminär hemresetid och arrangören inte heller vidtagit några åtgärder för att hjälpa resenärerna sedan de missat sitt flyg, har arrangören ansetts vara skyldig att betala en viss ersättning; ersättningen har dock jämkats på grund av resenärernas medvållande.
ARN 1995-0908
Fråga om uppsägning av kreditavtal skett i strid med konsumentkreditlagens tvingande regler. Sedan den frågan besvarats nekande har nämnden prövat om det förelegat grund för uppsägningen.
ARN 1995-1043
Tvätteri som inte iakttagit vad som gäller enligt lagen (1985:982) om näringsidkarens rätt att sälja saker som inte har avhämtats har förklarats ersättningsskyldigt för två kavajer som inte kunnat återfinnas.
ARN 1995-1365
Köp av skinnsko. Bristande materialkvalitet har berättigat köparen att häva köpet; även fråga om avdrag för nytta.
ARN 1995-1472
Den information som har lämnats i tillverkarens marknadsföring av parkettgolv har ansetts vara vilseledande genom att vara ofullständig. Eftersom informationen har inverkat på köpet har fel på varan ansetts föreligga (19 § konsumentköplagen /1990:932/).
ARN 1995-1507
Fråga om skadestånd när hund skadat annan hund; skadeståndets storlek och eventuell jämkning.
ARN 1995-1625
Presentkorts utformning har gjort reglerna om löpande skuldebrev i lagen (1936:81) om skuldebrev analogiskt tillämpliga.
ARN 1995-1905
Det ankommer på näringsidkaren att visa att avtalat pris inte omfattar hela det utförda arbetet.
ARN 1995-2094
Fråga om resebyråns ansvar för att rätt information förmedlas mellan researrangören och resenären. P och tre medresenärer bokade i september 1994 hos resebyrån en resa till "Brasilien, Amazonas och Samba i Sydamerika". Resan beställdes ur researrangörens katalog 1994. I den fanns bara en resa till Sydamerika. Arrangemanget kostade 20 675 kr per person och resan skulle äga rum i februari 1995. Vid välkomstträffen efter ankomsten till Brasilien förstod resenärerna att de hade hamnat på en annan resa än den de trodde sig ha bokat. I resebeviset angavs visserligen "Rio de Janeiro Sydamerika rundresa" men de hade inte reagerat på det eftersom det bara fanns en Sydamerikaresa i broschyren. Resenärerna var medvetna om skyldigheten att studera färdhandlingarna men de hade fått dessa först på flygplatsen, en timme före avgång. På resmålet undersöktes möjligheterna för en alternativ resa men det visade sig inte vara möjligt med så kort varsel. Större delen av resan tillbringade de i Rio de Janeiro och Santiago de Chile istället för i Amazonas djungel som de hade räknat med. Resenärerna yrkade prisavdrag med 10 300 kr per person och ersättning för fax- och telefonkostnader med 2 000 kr. Researrangören invände att man varken hade anledning eller kapacitet att kontrollera att samtliga inbokade resenärer verkligen önskar deltaga i de resor som bokats. Researrangören måste utgå från att kunden och återförsäljaren är överens om vad som bokats. De båda resornas namn, pris och avresedatum var olika varför researrangören ansåg att resenärerna borde ha reagerat när de fick bokningsbekräftelsen. Researrangören erbjöd tots det ett presentkort om 1 000 kr per person. Resebyrån framhöll att resenärerna fått färdhandlingarna/ bekräftelserna i mycket god tid före avresan och att det ålegat dem att studera dessa handlingar. Nämndens bedömning: Nämnden konstaterar inledningsvis att en resebyrå har ett professionellt ansvar för att rätt information förmedlas mellan resenären och researrangören och att reseavtalet blir klart och tydligt. I detta ligger givetvis att rätt resa skall bokas. Så harinte skett i detta fall. En resenär är dock skyldig att noga granska resebeviset och att påtala eventuella felaktigheter och oklarheter. Formuleringarna i det aktuella resebeviset passar enligt nämndens mening emellertid lika bra på den beställda resan som på den som resenärerna hade avsett att beställa. Resenärerna har därför inte haft någon anledning att reagera mot formule-ringarna i resebeviset. Det har inte heller framkommit att det funnits anledning för researrangören att reagera mot resebyråns beställning. Ansvaret för det inträffade får således helt läggas på resebyrån. Felbokningen har inneburit att resenärernas utbyte av resan har blivit väsentligt lägre än vad de hade anledning att förvänta sig. Till följd härav bör de vara berättigade till ett prisavdrag med ett belopp som skäligen kan bestämmas till 7 000 kr per person. Detta bör utges av resebyrån. Deras utlägg för telefon och telefax har inte ifrågasatts och de bör därför vara berättigade till ersättning även för dessa utlägg med yrkat belopp, 2 000 kr. Nämnden förutsätter att de tillgodohavanden som researrangören har erbjudit resenärerna kvarstår.
ARN 1995-2097
Borgensåtagande i hyresförhållande. När hyresvärden inte under rättat borgensmannen om hyresgästens bristande betalningsbenägenhet har det ansetts vara skäligt att jämka borgensmannens betalningsskyldighet.
ARN 1995-2105
Fråga om tvätteri borde ha reserverat sig skriftligt för tvättresultatet av skinnjacka med skötselråd F.
ARN 1995-2127
Att en bank i vissa fall kan medge avsteg från sina villkor avseende aktiehandel, har inte ansetts innebära att banken varit skyldig att avvika från villkoren eller upplysa kunden om att en sådan avvikelse i vissa fall kan göras.
ARN 1995-2154
Fråga om resebyrå var att anse som resenärens motpart i reseavtalet; tillika fråga om prisavdrag för sämre prestation än vad som avtalats, skadestånd för förlorade semesterdagar och ränteberäkning.
ARN 1995-2544
Fråga om rätt att avvisa näringsidkarens erbjudande om avhjälpande av fel efter tvätt.
ARN 1995-2578
Ett oklart garantivillkor har, med stöd av lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, tolkats till köparens förmån.
ARN 1995-2824
Försäkringsbolag har ansetts bundet av det beslut om ersättning som lämnats av bolagets ombud till försäkringstagaren.
ARN 1995-2920
Eftersom paketreselagen är tvingande till resenärernas förmån har researrangörs friskrivning avseende ersättning för förlorad arbetsförtjänst ansetts vara utan verkan.
ARN 1995-2948
Researrangörs skadeståndsskyldighet vid inställd resa (14 § paketreselagen).
ARN 1995-3009
I ett kreditavtal har inte någon räntesats angivits. Kreditgivaren har vid sådant förhållande inte ansetts äga rätt att debitera räntekostnad.
ARN 1995-3288
Borgen. När bank inte företagit någon kreditprövning och inte heller i önsvärd omfattning informerat borgensmannen om borgensåtagandets innebörd och konsekvenser har banken ansetts ha brustit i sitt ansvar att medverka till att borgensmannen gavs förutsättningar att fullt ut förstå vad borgensåtagandet innebar för hans del. Det betalningsansvar borgensmannen kunde komma att åläggas har därför satts ned.
ARN 1995-3315
Beviskravet har satts lägre när det varit fråga om eventuellt ursprungligt fel i en tekniskt komplicerad vara.
ARN 1995-3372
Sedan paketresa försenats p.g.a dåligt väder har resenärerna ansetts ha rätt till prisavdrag; vid bedömningen av prisavdragets storlek har beaktats att arrangören under resan inte bistått resenärerna i erforderlig utsträckning (15 - 16 §§ paketreselagen).
ARN 1995-3411
En flygomläggning p.g.a. strejk, vilken hindrat arrangören att genomföra resan planenligt, har ansetts utesluta rätt till skadestånd, däremot inte rätt till prisavdrag (15 - 16 §§ paketreselagen).
ARN 1995-3457
Sedan köparen uppvisat ett kvitto till stöd för sitt påstående om en varas pris ankommer det på säljaren att visa att kvittot i fråga inte hänför sig till det aktuella köpet.
ARN 1995-3607
Reseförsäkring för innehavare av betalkort har ansetts gälla även om resan har betalats med medresenärs betalkort.
ARN 1995-4146
När arrangör inte förmått visa att information lämnats om avbeställningsskydd får denne bära risken för att resenären inte tecknat avbeställningsskydd.
ARN 1995-4192
En trafikskolas erbjudande om bl.a. två gratis körlektioner har - även om erbjudandet riktats till en obestämd krets mottagare - ansetts utgöra ett anbud i avtalsrättslig mening.
ARN 1995-4497
Fråga om ändrade avtalsvillkor före avresan (11 och 12 § lagen /1992:1672/ om paketresor).