ARN 2006-2652
Ett flygbolags villkor om rätt för bolaget att ta ut en administrativ avgift vid avbokning av flygbiljetter har ansetts oskäligt. Villkoret har därför jämkats på så sätt att någon administrativ avgift inte tagits ut.
ARN 2006-2968
En vägfraktförare har ansetts ansvarig för skada på oemballerat gods när den huvudsakliga skadeorsaken varit fraktförarens bristfälliga stuvning av godset (27 § och 29 § lagen [1974:610] om inrikes vägtransport).
ARN 2006-3861
En transportörs villkor om ansvarsbegränsning vid förlust av föremål som tagits emot för transport har jämkats med stöd av 36 § avtalslagen då konsumenten inte upplysts om begränsningen. Företaget har ansetts skyldigt att ersätta skadan fullt ut.
ARN 2006-3945
En paketresa har ställts in p.g.a. omständigheter som arrangören inte kunnat råda över. Resenären har likväl ansetts ha rätt till en ersättningsresa utan extra kostnad, men inte till skadestånd. Då ersättningsresan har varit sämre än den ursprungliga resan, har resenären medgetts ett prisavdrag.
ARN 2006-4737
En förmedlare av tand- och sjukvårdsresor till Thailand har ansetts skyldig att ersätta resekostnader som blivit onyttiga för konsumenten p.g.a. bristfällig information om behandlingstider och priser.
ARN 2006-5053
Tillverkaren av ett visst bilmärke har ändrat sina rekommendationer för tidpunkten för byte av kamrem. När bilen såldes hade tidpunkten för byte inträtt, men kamremmen inte bytts. Bristande kännedom hos säljaren om de nya rekommendationerna har inte fritagit företaget från köprättsligt ansvar för fel i bilen och de skador detta orsakat.
ARN 2006-5572
Genom att sända meddelande om ändrad flygtid till den e-postadress som resenärerna uppgett har ett flygbolag ansetts gjort vad som ålegat det för att informera resenärerna. Dessa har därför inte ansetts ha rätt till skadestånd. (jämför nämndens avgörande i ärende 2002-2507)
ARN 2006-5813
Obehöriga uttag med kontokort. Fråga om kontokortet har förlorats genom grov oaktsamhet (34 § konsumentkreditlagen [1992:830]);
ARN 2006-6073
Ett avtalsvillkor som begränsat en näringsidkares skadeståndsskyldighet till ett belopp som motsvarat priset för avtalad tjänst har ansetts oskäligt och lämnats utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218);
ARN 2006-6357
Fråga vid ersättning ur reseförsäkring om förlorat bagage varit incheckat i villkorens mening. Den s.k. oklarhetsregeln har tillämpats till konsumentens förmån.
ARN 2006-6789
Skadeståndsskyldighet för fastighetsmäklare på grund av oriktig uppgift om att det till en bostadsrättslägenhet hört en uteplats. Avgörande 2007-08-12; ärendenr 2006-6789.
ARN 2006-8021
Fråga om innebörden i ett avtal om köp av bil av uppgiften att bilen var "från 2003". Den s.k. oklarhetsregeln har tillämpats.
ARN 2006-8356
En bestämmelse i ett garantivillkor att fel i varan ska avhjälpas har till följd av konsumentköplagens tvingande karaktär inte ansetts inskränka konsumentens rätt att häva köpet på grund av fel i varan som omfattas av garantin.
ARN 2006-8391
Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har ansetts tillämplig på avtal om leverans av elström.
ARN 2006-8443
När näringsidkaren, som tillhandahållit avtalstexten, hävdat en tolkning av ett avtalsvillkor om justering av månadskostnaden för ett serviceavtal, som avvikit från avtalets uttryckliga lydelse har den s.k. oklarhetsregeln tillämpats till konsumentens förmån. Regeln har också tillämpats för att fylla ut avtalet när det gäller konsumentens betalningsskyldighet vid uppsägning av serviceavtalet.
ARN 2006-8478
Fel på en motorcykel har reparerats efter drygt 18 veckor. Avhjälpandet har med hänsyn till felets art och övriga omständigheter ansetts inte blivit genomfört inom skälig tid (27 § konsumentköplagen [1990:932]);
ARN 2006-8628
Tolkning av avtalsvillkor rörande omvärdering av inbytesbil i samband med köp av bil.
ARN 2006-8731
En konsument har inte ansetts ha rätt till full ersättning för klädinköp som gjorts på grund av bagageförsening, eftersom konsumenten i så fall skulle överkompenseras på flygbolagets bekostnad och då de inköpta kläderna kunnat användas även efter hemkomsten.
ARN 2006-8805
Köpare har ansetts ha rätt att utgå från att en vara som är skötselmärkt med handtvätt skall kunna tvättas i tvättmaskin med programmet handtvätt om det inte särskilt har angetts att den inte får tvättas i maskin.
ARN 2007-0030
Öppet köp har enligt uppgifter på ett kvitto inte gällt för prisnedsatta varor. Denna begränsning har inte ansetts gälla för en vara där priset bestämts efter en individuell förhandling mellan konsumenten och säljföretaget.
ARN 2007-0514
Innehavaren av ett digital-tv-abonnemang har ansetts vara berättigad att trots bindningstid frånträda abonnemangsavtalet eftersom innehållet i tjänsten förändrats väsentligt.
ARN 2007-0683
En bank har vid utbetalning av ett lån gjort avdrag med ett belopp som kompensation för den risk för värdeminskning som banken skulle få vidkännas vid en överlåtelse av skuldebrevet. Fråga om banken haft rätt enligt konsumentkreditlagen att ta ut beloppet av låntagaren.
ARN 2007-1948
En konsument har via Internet köpt utländska aktier i utländsk valuta över en värdepappersdepå hos en svensk bank. En ändring i villkoren för parternas depå-/kontoavtal har medfört att konsumenten fått en kredit för vilken banken debiterat ränta. Konsumenten har inte ansetts bunden av denna ändring då informationen om ändringen och dess innebörd inte varit tillräckligt tydlig och klar. Också fråga om konsumenten reklamerat i rätt tid.
ARN 2007-2320
En tidtabellsändring har ansetts utgöra en inställd flygning enligt förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Flygbolaget har inte visat att resenärerna underrättats om den inställda flygningen i sådan tid att dess ersättningsskyldighet enligt förordningen fallit bort. Resenärerna har därför ansetts ha rätt till kompensation i enlighet med förordningens artikel 7.
ARN 2007-3116
En konsument har via ett svenskt bolags bokningstjänst på Internet bokat en hyrbil som skulle hämtas ut hos ett bolag i Frankrike. De båda bolagen har ingått i samma internationella kedja av biluthyrningsföretag. Fråga, när den bokade bilen inte hållits tillgänglig för avhämtning, om avtalet träffats med det svenska eller det franska bolaget.
ARN 2007-3834
En köpare som vill utnyttja öppet köp och har betalat varan med ett tillgodokvitto har inte rätt att få tillbaka något annat betalningsmedel än ett tillgodokvitto.
ARN 2007-3968
Fråga om en näringsidkare haft rätt att hålla kvar och därefter sälja en gräsklippare som mottagits för reparation till säkerställande av en annan fordran än kostnaden för arbetet på gräsklipparen. Även fråga om skadeståndsskyldighet för näringsidkaren.
ARN 2007-5591
Otydlighet i villkoren för självriskeliminering och avbrottsskydd i ett avtal om hyra av personbil har tolkats till nackdel för uthyraren som ställt upp villkoren. Även fråga om hyrestagaren förfarit vårdslöst.
ARN 2007-6632
Fråga om näringsidkarens ansvar för parkeringsskada på en bil som uppstått på näringsidkarens inte helt avskilda parkering efter utförd reparation. 32 § konsumenttjänstlagen (1985:726);