ARN 2003-3542
Skador har uppkommit på en hyrbil som hyrestagaren, i strid med hyresavtalet, hade lånat ut till en person som var under 24 år. Fråga bl.a. om hyrestagarens handlande typiskt sett medfört fara för den skada som uppstått.
ARN 2003-4189
Finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Frågan om den särskilda preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken är tillämplig på rådgivning som lämnas i anslutning till ett kommissionsuppdrag har besvarats nekande av nämnden. Nämnden har inte heller ansett att bankens rådgivning och kapitalförvaltning varit vårdslös.
ARN 2003-4343
Tillämpning av 20 a § konsumentköplagen vid köp av begagnad bil; pleniavgörande. (se även avgörandena 2003-4989, 2003-4991, 2003-5093 och 2003-5348).
ARN 2003-4822
En konsument har vid tecknande av bundna fastighetskrediter erhållit räntereduktion. Fråga hur ränteskillnadsersättningen skall beräknas vid förtida lösen.
ARN 2003-4989
Tillämpning av 20 a § konsumentköplagen vid köp av begagnad bil; pleniavgörande. (se även avgörandena 2003-4343, 2003-4991, 2003-5093 och 2003-5348).
ARN 2003-4991
Tillämpning av 20 a § konsumentköplagen vid köp av begagnad bil; pleniavgörande. (se även avgörandena 2003-4343, 2003-4989, 2003-5093 och 2003-5348).
ARN 2003-5093
Tillämpning av 20 a § konsumentköplagen vid köp av begagnad bil; pleniavgörande. (se även avgörandena 2003-4343, 2003-4989, 2003-4991 och 2003-5348).
ARN 2003-5348
Tillämpning av 20 a § konsumentköplagen vid köp av begagnad bil; pleniavgörande. (se även avgörandena 2003-4343, 2003-4989, 2003-4991 och 2003-5093).
ARN 2003-6113
När det i en faktura avseende elförbrukning har angetts att den avsett avstämning efter avläsning har fakturan i visst fall tolkats så att den avser slutlig reglering för den ifrågavarande perioden.
ARN 2003-6164
Hyra av bil utomlands. Betydelsen av att det avtal som konsumenten undertecknat varit upprättat på ett språk som konsumenten inte behärskade när detta avtal avviker från den beställning som konsumenten gjort i Sverige på svenska språket.
ARN 2003-6529
Grupptaleärende angående skadestånd på grund av avbrutna elleveranser.
ARN 2003-6577
En förutsättning för utkrävande av säljaransvar med stöd av 20 a § konsumentköplagen är att konsumenten visar att varan är behäftad med ett fel i konsumentköplagens mening. Konsument som inte visat upp den felaktiga varan eller skriftligt expertutlåtande om denna för säljaren har därvid inte ansetts ha fullgjort sin bevisbörda.
ARN 2003-7256
Köp av sparkcykel, s.k. kick-bike, med motor. Köparen har ansetts ha rätt att häva köpet eftersom sparkcykeln hade sådana begränsningar i sitt användningsområde som köparen inte hade blivit upplyst om före köpet.
ARN 2003-7431
Säljare har haft rätt att utgå ifrån att förmyndares samtycke förelegat vid underårigs köp av mobiltelefon.
ARN 2003-8465
En fiskare som sålt en båtmotor till en privatperson har ansetts agera i egenskap av näringsidkare då försäljningssumman på kvittot har angetts inkludera mervärdesskatt. Även fråga om de påtalade felen funnits redan vid köpet. 20 a § konsumentköplagen (1990:932).
ARN 2004-0068
Klacken på ett par stövlar gick av kort tid efter köpet av stövlarna. Det har bedömts som ett ursprungligt fel enligt 20 a § konsumentköplagen.
ARN 2004-0974
Reseförsäkringsvillkor med krav på att läkare ordinerat sängläge har ansetts oskäligt att tillämpa vid revbensbrott och har med tillämpning av 36 § avtalslagen lämnats utan avseende.
ARN 2004-1318
Regeln i 20 a § konsumentköplagen utesluter inte köparens rätt att reklamera en vara upp till två år efter köpet eller att åberopa eventuell garanti.
ARN 2004-1403
Köp av motorbåt. Fråga bl.a. om en båtmotor som satt monterad på båten dels vid visningen, dels vid leveransen har ingått i köpet.
ARN 2004-1688
Fråga om beräkningen av ångerfristen vid s.k. hemförsäljning (15 § distansavtalslagen)
ARN 2004-2286
En näringsidkare som för en privatpersons räkning förmedlat en båtförsäljning har på köparens vägnar framställt krav gentemot säljaren i anledning av utförda reparationer på båten. Fråga om säljaren av båten skall svara för de vidtagna åtgärderna .
ARN 2004-2289
Oklarheter i ett avtal drabbar enligt gängse principer för avtalstolkning den som har upprättat och fyllt i ett avtalsformulär. En bil som tillverkats i oktober 2001 har sålts under sådana omständigheter att köparen fått intrycket att hon köpt en bil av årsmodell 2003.
ARN 2004-2315
En bil som lämnats till ett bolag för försäljning har stulits i samband med provkörning. Bolaget har ansetts skyldigt att ersätta bilägaren.
ARN 2004-2643
Installation av golvvärme hade inte utförts i enlighet med rekommendation från Golvavjämningsgruppen inom Golvbranschens riksförbund. Trots att rekommendationen utfärdats efter det att arbetet hade utförts har tjänsten inte ansetts fackmässigt utförd då tätskiktet i värmegolvet lagts under avjämningsmassan.
ARN 2004-3216
Eltariff. Fråga om boende i radhus borde ha debiterats fast nätavgift för lägenhetsabonnemang i stället för villaabonnemang.
ARN 2004-3797
Avhjälpande eller omleverans? Tillämpning av 26 § konsumentköplagen. Avgörande 2004-10-06, 2004-3797
ARN 2004-4608
Fråga om bolaget borde avrått konsumenten från att låta utföra rostskyddsbehandlingar på bilen med hänsyn till bilens ålder och förväntat resultat.
ARN 2004-5311
Under vilka förutsättningar har en näringsidkare rätt att debitera kunden för kostnaden för undersökningen av en vara, om undersökningen visar att varan inte är behäftad med fel som säljaren har att svara för? Avgörande 2004-12-22, 2004-5311
ARN 2004-5665
Bedömning av vilken ersättning som kan utgå vid "avhjälpande av fel" hos sällskapsdjur. Nämnden har ansett att de vårdåtgärder (inklusive rehabilitering) som vidtagits inte översteg de kostnader som en hundägare rimligen kan beräknas ta på sig.