JO dnr 111-2016
Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt och tre kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg för underlåtenhet att ta del av de handlingar som en begäran om utlämnande av allmänna handlingar gällde
JO dnr 149-2016
Uttalanden om hur innehållet i ett mejl som den dåvarande chefen för Polismyndighetens kommunikationsavdelning skickat förhåller sig till reglerna om yttrandefrihet
JO dnr 172-2016
Kritik mot Gymnasienämnden i Huddinge kommuns ordförande för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet
JO dnr 263-2016
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Stockholm, bl.a. för att man påbörjat en husrannsakan i en bostad där det endast fanns minderåriga barn
JO dnr 263-2017
om vård av en ungdom vid en låsbar enhet
JO dnr 305-2016
Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för handläggningen av ett ärende rörande ett barn som hade frihetsberövats i ett brottmål
JO dnr 416-2016
Anmälan mot socialförvaltningen i Gävle kommun angående handläggningen av ett ärende om bistånd i form av en s.k. träningslägenhet
JO dnr 499-2016
ska tillämpas
JO dnr 548-2016
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att den i ett mål om verkställighet betalade ut pengar till gäldenären i stället för till sökanden, skickade ett kravbrev till sökanden i stället för till gäldenären när den felaktiga utbetalningen uppdagades samt dröjde med utbetalningen av pengarna till sökanden
JO dnr 565-2017
Anmälan till JO mot socialtjänsten inom samtliga stadsområdesförvaltningar i Malmö kommun samt Polismyndigheten, gränspolissektionen i region Syd
JO dnr 589-2016
Allvarlig kritik mot Vård- och omsorgsutskottet i Töreboda kommun för bl.a. utformningen av ett beslut om insats enligt LSS
JO dnr 741-2016
Anmälan mot Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att känsliga uppgifter ur en patientjournal hämtades in och användes utan samtycke
JO dnr 803-2017
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning i ärenden om försäkringstillhörighet och EU-familjeförmåner (barnbidrag)
JO dnr 1088-2016
Initiativ angående Kriminalvårdens individuella bedömningar av säkerhet och risker i samband med intagnas transporter till och vistelser vid sjukvårdsinrättningar
JO dnr 1089-2016
Initiativ angående situationen för intagna i anstalt med medföljande barn samt för gravida intagna i anstalt
JO dnr 1145-2016
Kritik mot Konkurrensverket för ett flertal brister i handläggningen av ett ärende om misstänkt missbruk av dominerande ställning
JO dnr 1167-2016
Allvarlig kritik mot rektorn för Pershagenskolan i Södertälje kommun för att hon har vidarebefordrat viss mejlkorrespondens till en enskilds arbetsgivare. Rektorn kritiseras även för bl.a. handläggningen av ett utlämnandeärende
JO dnr 1210-2016
Allvarlig kritik mot Polismyndigheten och en polisman för att en person togs i förvar och ett avlägsnandebeslut verkställdes trots att Polismyndigheten inte var behörig. Även kritik mot Migrationsverket för att personen placerades i häkte
JO dnr 1308-2016
6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken
JO dnr 1556-2017
Socialnämnden i Mönsterås kommun får kritik för placeringen av en ensamkommande gift flicka och för brister i uppföljningen av vården av flickan
JO dnr 1639-2016
Kritik mot Socialnämnden i Mora kommun för handläggningen av ärenden som gällde beslut om att tre ensamkommande barn skulle flytta till HVB-hem i Mora från boenden i en annan kommun
JO dnr 1896-2017
Uppföljning av platssituationen vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem och LVM-hem
JO dnr 1985-2016
Kritik mot Socialnämnden i Gällivare kommun för handläggningen av ärenden som gällde beslut om att två ensamkommande barn skulle flytta till ett HVB-hem i Gällivare från familjehem i andra kommuner
JO dnr 2017-2015
Kritik mot Kriminalvården, frivården Södertörn, för handläggningen av en personutredning
JO dnr 2127-2016
Kritik mot Landstinget i Värmland för felaktig information i kallelserna till det första tandvårdsbesöket
JO dnr 2170-2016
Kritik mot Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för handläggningen av ett ärende som gällde ett beslut om att ett ensamkommande barn skulle flytta från ett stödboende i Uppsala kommun till ett boende för ensamkommande barn i Stockholms kommun
JO dnr 2220-2015
Kritik mot Migrationsverket för att man spärrat ett konto för uttag och hindrat asylsökanden från tillgång till sin dagersättning
JO dnr 2301-2016
Kritik mot två rådmän vid Eksjö tingsrätt för utformningen av domskälen i mål om vårdnad om barn m.m.
JO dnr 2323-2016
Kritik mot en lantmätare med anledning av bl.a. utformningen av ett beslut att ställa in en förrättning
JO dnr 2447-2015
Anmälan mot vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun om att en äldre kvinna på ett vårdboende nekades att ringa videosamtal på sin surfplatta i boendets gemensamma utrymmen
JO dnr 2468-2016
Kritik mot Polismyndigheten för att ha brustit i tillsynen av en kvinna som omhändertagits för berusning och för att inte ha sett till att hon undersöktes av läkare
JO dnr 2544-2016
Kritik mot en domare vid Malmö tingsrätt för utformningen av skälen i ett interimistiskt beslut i ett vårdnadsmål
JO dnr 2565-2016
om att en barnutredning ska vara klar på fyra månader har kringgåtts
JO dnr 2606-2016
113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken
JO dnr 2623-2017
Kritik mot Socialnämnden i Ekerö kommun för att en orosanmälan har lästs upp i dess helhet för ett barn
JO dnr 2654-2016
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 2716-2016
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för behandlingen av en intagen i samband med urinprovtagning
JO dnr 2807-2017
Kritik mot tre domare vid Kammarrätten i Sundsvall för dröjsmål med att meddela en beslutad dom om att den psykiatriska tvångsvården av en patient omedelbart skulle upphöra
JO dnr 2927-2016
Initiativärende mot Försäkringskassan; fråga om när beslutstidpunkten infaller och vad som är beslutsdokument i ärenden om aktivitets- och sjukersättning
JO dnr 2998-2016
Kritik mot Migrationsverket för att ha angett fel födelsedatum på uppehållstillståndskort
JO dnr 3121-2016
Kritik mot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för hanteringen av en ansökan om försörjningsstöd
JO dnr 3197-2016
Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för långsam handläggning av en begäran om att få ta del av fotografier och filmer
JO dnr 3236-2016
Initiativärende mot Kriminalvården, anstalten Hällby; fråga om undersökning av intagnas munhålor efter intag av läkemedel
JO dnr 3237-2015
Kritik mot Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha underlåtit att göra en polisanmälan angående misstanke om att anställda hos privata hemtjänstutförare begått brott mot en person som erhöll hemtjänstinsatsen genom nämndens försorg
JO dnr 3283-2016
Kritik mot Skärholmens stadsdelsnämnd, Stockholms kommun, för att ha lämnat ett intyg till en förälder som föräldern skulle åberopa i ett passärende
JO dnr 3348-2016
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 3353-2016
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för långa handläggningstider i omprövningsärenden
JO dnr 3377-2016
Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB om avgiftskontroller per telefon
JO dnr 3434-2016
Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun för att ha gallrat handlingar trots att ett överklagande avseende rätten att få ta del av handlingarna samtidigt prövades av domstol
JO dnr 3437-2016
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att ha genomfört en visning av en bostadsrättslägenhet när bostadsrättshavaren satt i köket iklädd endast en blöja
JO dnr 3522-2016
Kritik mot Socialnämnden i Örkelljunga kommun för att den inte har kommunicerat med ett ombud
JO dnr 3553-2016
Allvarlig kritik mot Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun för handläggningen av tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen
JO dnr 3577-2016
Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Kumla kommun för handläggningen av ett ärende om en man med missbruksproblem
JO dnr 3664-2015
Kritik mot Barn- och utbildningsnämnden i Bjuvs kommun för att den inte gav barn som vårdades enligt LVU tillräckligt stöd för att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung
JO dnr 3728-2016
Kritik mot Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun för att ha placerat tre barn i ett familjehem utan att familjehemmets lämplighet hade utretts eller beslut om vård i det aktuella familjehemmet hade fattats av nämnden
JO dnr 3902-2015
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för att två personer omhändertagits med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. utan att det fanns grund för det
JO dnr 3911-2016
Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun för ett villkor i ett beslut om dispens från reglerna för ett naturreservat
JO dnr 3978-2016
Allvarlig kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun för felaktig handläggning av ärenden om flyttning av två bilar
JO dnr 4001-2016
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 4002-2016
Kritik mot en lantmätare för handläggningen av en ansökan om ledningsförrättning
JO dnr 4024-2016
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för dröjsmål med bokföringen av en inbetalning i ett utsökningsmål och med utbetalningen av ett överskott till gäldenären
JO dnr 4183-2016
Allvarlig kritik mot en universitetslektor vid Stockholms universitet för hennes agerande i samband med en ansökan om forskningsmedel m.m.
JO dnr 4197-2015
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Syd, för att kontanter omhändertagits i samband med ett ingripande m.m.
JO dnr 4222-2016
Kritik mot Polismyndigheten som utan rättsligt stöd tvingat en person som omhändertagits för berusning att identifiera sig
JO dnr 4558-2015
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
JO dnr 4650-2016
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 4709-2015
Kritik mot Tekniska nämnden i Jönköpings kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för en demonstration
JO dnr 4898-2016
Allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Storfors kommun för att man inte skyndsamt har handlagt ett ärende som gällde bistånd till behandling
JO dnr 4945-2016
Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en kvinna som var omhändertagen för berusning inte fick använda toaletten under natten och för att hon inte erbjöds något att skyla sig med när hon endast fick ha underkläder på sig
JO dnr 5014-2016
13 § polislagen
JO dnr 5135-2016
Kritik mot en skolkurator som under en pågående vårdnadstvist höll stödsamtal med den ena föräldern och följde med samma förälder på ett möte vid socialförvaltningen
JO dnr 5188-2015
Kritik mot en polis för att han använde sin polishund på ett sätt som inte var försvarligt och mot Polismyndigheten för dröjsmål med att anmäla ett gripande till åklagare
JO dnr 5254-2016
Arbetsförmedlingen kritiseras för att bl.a. ha dröjt med att besvara en fråga om aktivitetsrapportering och för att inte ha uppfyllt sin kommunicerings- och underrättelseskyldighet
JO dnr 5351-2015
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Stockholm, för hanteringen av en avliden persons pass
JO dnr 5600-2016
Uttalanden om Migrationsverkets handläggningstider i tillståndsärenden
JO dnr 5700-2015
Kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten upprepade gånger meddelat en arbetssökande att han riskerade sanktioner utan att det fanns grund för det
JO dnr 5883-2015
Allvarlig kritik mot Sjöfartsverket och Näringsdepartementet för bl.a. bristande diarieföring av allmänna handlingar
JO dnr 6112-2015
Kritik mot Polismyndigheten, polisregion Mitt, för bristande dokumentation vid utlämnande av en sekretesskyddad uppgift till Kronofogdemyndigheten
JO dnr 6153-2016
Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun för bemötandet i e-postkorrespondens med en enskild
JO dnr 6178-2015
Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för att vård enligt LVU inte har utformats så att barnets samhörighet med en förälder har främjats
JO dnr 6280-2016
Initiativ mot Radiotjänst i Kiruna AB om avgiftskontroller i hemmen
JO dnr 6299-2015
Uttalanden om kravet att aktivitetsrapportera för personer med vissa typer av funktionsnedsättningar m.m.
JO dnr 6301-2015
Kritik mot rektorerna för Söndrumsskolan i Halmstads kommun för ett förbud mot att använda den svenska flaggan på skolan
JO dnr 6446-2016
Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för att under ett pågående familjemål ha skickat en handling som en part hade lämnat in i målet till Polismyndigheten
JO dnr 6466-2015
Kritik mot barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun för att e-postmeddelanden med känsliga personuppgifter skickats utan att särskilda säkerhetsåtgärder vidtagits och för dröjsmål med att besvara frågor
JO dnr 6502-2015
Kritik mot vård- och omsorgsförvaltningen i Trosa kommun för att bl.a. ha genomfört ett oanmält hembesök inom ramen för ett ärende om hemtjänst
JO dnr 6579-2016
Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, för att inte löpande ha tagit ställning till om vissa handlingar skulle diarieföras och för handläggningen av en begäran att ta del av e-postloggar
JO dnr 6581-2016
Kritik mot Överförmyndaren i Tibro kommun för handläggningen av ett ärende om upphörande av ett godmanskap för ett ensamkommande barn
JO dnr 6694-2016
m.m.
JO dnr 6758-2016
Granskning av Polismyndighetens handläggning av verkställighetsärenden
JO dnr 6894-2016
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Uppsala län för handläggningen av ett ärende om upphörande av ett godmanskap för ett ensamkommande barn
JO dnr 6930-2016
Kritik mot en lärare som under en pågående vårdnadstvist i ett mejl till en av vårdnadshavarna har uttalat sig om den andra vårdnadshavaren på ett sätt som inte har varit neutralt
JO dnr 7014-2015
Viss kritik mot juridiska institutionen vid Stockholms universitet för att missvisande information har lämnats i en undervisningsplan
JO dnr 7209-2015
Viss kritik mot rektorn för Västra hamnens skola och rektorn för Stapelbäddsskolan i Malmö kommun för utformningen av ett beslut om att förbjuda två vårdnadshavare att besöka skolorna. Även uttalanden om behörighet att fatta beslut i frågan om tillträdesförbud
JO dnr 7313-2016
Kritik mot en skolsköterska vid Karolinerskolan i Melleruds kommun bl.a. för att hon genomfört en hälsokontroll av en elev utan att först kontakta elevens vårdnadshavare
JO dnr 7314-2016
Försäkringskassan kritiseras för att det av informationen på ”Mina sidor” inte framgick att ett beslut som myndigheten hade fattat var provisoriskt och endast gällde under den tid som ansökan om sjukpenning utreddes
JO dnr 7330-2016
Kritik mot Polismyndigheten bl.a. för att en person togs med till förhör och hölls kvar för förhör trots att det inte fanns förutsättningar för det
JO dnr 7381-2015
Kritik mot en åklagare för att fotografier som använts vid fotokonfrontationer inte togs in i förundersökningsprotokollet
JO dnr 7422-2015
Kritik mot en polis vid Polismyndigheten, polisregion Väst, för att han omhändertagit en person enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. utan att det fanns grund för det
JO dnr 7426-2015
Uttalanden om lämpligheten av att Länsstyrelsen i Stockholms län har rutiner i anställningsärenden som innebär att sökandena informeras om det beslut som fattats först när överklagandetiden löpt ut
JO dnr 7470-2016
Kritik mot Läkemedelsverket för brister i annonseringen av lediga tjänster
JO dnr 7488-2016
Uttalanden om intagnas vistelse i ensamhet på Kriminalvårdens säkerhetsavdelningar
JO dnr 7527-2015
Kritik mot en tidigare lagman vid Göteborgs tingsrätt för hanteringen av information om en advokat som var uppsatt på tingsrättens förordnandelistor över bl.a. offentliga försvarare
JO dnr 7730-2016
6 § LVU
JO dnr 7731-2016
6 § LVU
JO dnr 7750-2016
Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för brister i myndighetens medelshantering
JO dnr 7984-2016
om att inte röja den unges vistelseort och om umgängesbegränsning