JO dnr 31-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av handläggningen av en förundersökning
JO dnr 95-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Norrbotten med anledning av handläggningen av polisanmälningar m.m.
JO dnr 166-2003
Kritik mot en tingsrätt för utformningen av ett brev
JO dnr 194-2001
Fråga om den särskilda förutsättningen för en polisman att gripa en person, dvs. brådskande fall, var uppfylld samt dokumentationen av ingripandet
JO dnr 228-2003
Lämpligheten av att en domare använt sig bl.a. av sin tjänstetitel och hovrättens fax jämte faxmissiv i en privaträttslig angelägenhet
JO dnr 245-2003
Polisens rätt att fotografera omhändertagna personer
JO dnr 252-2002
9 § 6 LSS
JO dnr 266-2003
) om offentlig upphandling
JO dnr 278-2001
Kritik mot Rättsmedicinalverket (RMV), rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge, angående handläggningen av ett ärende rörande avskiljning av en häktad person som var intagen för rättspsykiatrisk undersökning
JO dnr 298-2000
Åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av en begäran om utlämnande av handlingar
JO dnr 325-2003
Upplysningar i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL): råd till byggherren att delge sakägare m.fl. uppgiften att bygglov lämnats
JO dnr 334-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 411-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av bristfällig identitetskontroll
JO dnr 426-2002
Åtal för tjänstefel mot en tidigare ledamot i en överförmyndarnämnd
JO dnr 530-2002
Kritik mot en kammarrätt för långsam handläggning av ett mål rörande disciplinansvar i vilket preskription inträdde under handläggningen m.m.
JO dnr 561-2002
Anmälan mot Migrationsverket angående fråga om ansvaret för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn
JO dnr 608-2002
Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Gnesta kommun angående handläggningen av begäran om ingripande mot byggnader på grannfastigheten m.m.
JO dnr 749-2002
Tillsynsansvaret för ett Natura 2000-område
JO dnr 755-2003
Initiativärende mot Kriminalvårdsstyrelsen om försöksverksamhet med inpasseringskontroll av personalen vid en kriminalvårdsanstalt
JO dnr 926-2002
Kritik mot Socialstyrelsen för att styrelsen hade avgjort ett ärende rörande journalförstöring innan svarsfristen för sökanden att inkomma med synpunkter hade gått till ända
JO dnr 987-2002
Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Gnesta kommun angående handläggningen av ett avloppsärende samt dröjsmål med överlämnande av överklagandeskrift m.m.
JO dnr 1017-2002
Anmälan mot Miljö- och byggnämnden i Valdemarsviks kommun angående handläggningen av ett miljöärende
JO dnr 1022-2003
Kritik mot en socialnämnd som dels inte motiverat ett beslut, dels meddelat en felaktig fullföljdshänvisning. Vidare kritik mot en länsrätt för handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av domstolen utan av länsstyrelsen
JO dnr 1024-2003
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov sedan det återförvisats till nämnden av överinstans
JO dnr 1076-2002
Kritik mot en skatterevisor för att ha lämnat ut sekretesskyddade uppgifter
JO dnr 1079-2002
) med särskilda bestämmelser om vård av unga
JO dnr 1101-2002
. Även fråga om anmälningsskyldighet föreligger för varje myndighet som i sin verksamhet har fått kännedom om samma förhållande
JO dnr 1179-2002
En tingsrätts handläggning av svarandens s.k. skyddade personuppgifter i ett FT-mål
JO dnr 1221-2002
Anmälan mot Tekniska nämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av ett ärende om bostadsanpassningsbidrag
JO dnr 1225-2002
En skattemyndighet har underlåtit att fatta ett överklagbart beslut med anledning av en begäran om rättelse av uppgift i folkbokföringsregistret
JO dnr 1288-2001
Fråga om Allmänna reklamationsnämnden vid en omprövning enligt nämndens instruktion har möjlighet att ändra ett tidigare avgörande till nackdel för den som begärt omprövning; även fråga om nämndens skyldighet att låta översätta ingivna handlingar till svenska
JO dnr 1318-2002
Handläggning hos försäkringskassa av en parts begäran att få del av handlingarna i sin akt
JO dnr 1340-2003
Iakttagelser vid en inspektion avseende handläggningen av ärenden om hemlig teleavlyssning m.m.
JO dnr 1341-2001
om verkställighet av domar och beslut angående vårdnad
JO dnr 1351-2002
Kroppsbesiktning av en intagen
JO dnr 1356-2001
Initiativärende mot Migrationsverket angående verkets samarbete med polisen i ett ärende om verkställighet av ett avvisningsbeslut
JO dnr 1356-2003
Fråga om det är tillåtet för en polismyndighet att hos sjukvårdsinrättning fråga om ett antal namngivna personer vilka fått avvisnings- eller utvisningsbeslut vistades på inrättningen
JO dnr 1417-2003
Initiativ mot Polismyndigheten i Uppsala län med anledning av dröjsmål att anmäla gripanden till åklagare
JO dnr 1508-2002
, s.k. bussning, samt dokumentationen av händelsen
JO dnr 1550-2001
Anmälan mot Journalisternas Arbetslöshetskassa angående handläggningen av ett ärende om återkrav av arbetslöshetsersättning
JO dnr 1647-2003
Långsam handläggning av ett ärende i en hovrätt; Justitiedepartementet och justitieutskottet uppmärksammas på det bekymmersamma läget i hovrätten
JO dnr 1663-2002
Kritik mot en polismyndighet för att ha direktavskrivit polisanmälningar
JO dnr 1680-2002
Anmälan mot Polismyndigheten i Jönköpings län och Åklagarmyndigheten i Linköping för långsam handläggning av en förundersökning om arbetsmiljöbrott
JO dnr 1684-2001
Anmälan mot Migrationsverket beträffande verkets samarbete med polisen i ett ärende om verkställighet av ett utvisningsbeslut
JO dnr 1729-2002
En teknisk nämnds handläggning av ett ärende rörande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan ärendet visats åter till nämnden m.m.
JO dnr 1823-2002
Ett kommunalt bolags avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar
JO dnr 1944-2001
Åklagares åtgärd att väcka åtal och yrka ansvar för ett preskriberat brott samt domares åtgärd att utfärda stämning och döma för brottet; även fråga om befattningshavarnas eventuella straffrättsliga ansvar för dessa åtgärder
JO dnr 1947-2002
Anmälan mot Polismyndigheten i Södermanlands län och åklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 1990-2002
miljöbalken
JO dnr 2039-2002
Initiativärende mot Brottsoffermyndigheten angående användande av fullmakt för utbetalning av brottsskadeersättning till någon annan än sökanden
JO dnr 2169-2001
Initiativärende mot Migrationsverket och Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, med anledning av ärendehanteringen vid utlandsmyndigheterna
JO dnr 2172-2000
En länsstyrelse har inhämtat en kreditupplysning i andra syften än lagens, för bedömning av kreditvärdighet e.d. Frågor om service, saklighet och personlig integritet
JO dnr 2222-2002
Användning av alkoholutandningsprov i ett ärende angående försörjningsstöd
JO dnr 2256-2002
Anmälan mot Haparanda tingsrätt angående handläggningen av ett tvistemål
JO dnr 2286-2002
Kameraövervakning av en intagen
JO dnr 2318-2002
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av ett gripande m.m.
JO dnr 2339-2002
4 kap. 2 § SoL
JO dnr 2365-2003
Ett initiativärende gällande utformningen av socialförsäkringsnämnds protokoll när den försäkrades personuppgifter är skyddade
JO dnr 2366-2003
Ett initiativärende gällande formerna för ändring av en försäkringskassas beslut om bilstöd
JO dnr 2367-2001
, trots att enskilda då inte kunnat få insyn i egna ärenden under handläggning på dessa kontor eller annan tillgång till där förvarade handlingar
JO dnr 2442-2001
Konsultmedverkan vid tillsättning av kommunala tjänster; fråga om insyn i handläggningen m.m. Även fråga om ett avsnitt i en personalhandbok inneburit en inskränkning av yttrande- och meddelarfriheten
JO dnr 2463-2002
Kritik mot en försäkringskassa för att den formlöst har dragit in sjukpenning
JO dnr 2477-2001
Kritik mot en förvaltningsdomstol för dröjsmål vid handläggningen av en underrättelse från åklagare om att ett beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård inte skulle överklagas. Även framställning från JO om författningsändring
JO dnr 2483-2002
Fråga om en försäkringskassas och Riksförsäkringsverkets underlåtenhet att informera om en förestående lagändring
JO dnr 2488-2001
32 § förvaltningsprocesslagen
JO dnr 2527-2003
angående skyldigheten att, innan ett förhör avslutas, låta den som hörs granska utsagan m.m.
JO dnr 2565-2003
Fråga om polisen har brustit i sin information till anhöriga i samband med en drunkningsolycka
JO dnr 2567-2001
Dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till prövningsinstansen
JO dnr 2570-2001
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Stockholms län angående avanmälan m.m.
JO dnr 2739-2001
En flicka, född år 2000, genomgick läkarundersökningar i anledning av misstanke om sexuella övergrepp. Bland annat fråga om fadern, mot vilken misstankar riktades, som vårdnadshavare borde ha underrättats om de förestående undersökningarna
JO dnr 2797-2002
Brister i motiveringen till en skattemyndighets beslut
JO dnr 2818-2001
En tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det av ett personbevis framgick att denne hade s.k. skyddade personuppgifter
JO dnr 2839-2002
Initiativ mot Polismyndigheten Gotland med anledning av myndighetens handläggningstid av ärenden vid närpolisavdelning Visby och kriminalavdelning Visby
JO dnr 2847-2002
Anmälningar mot proAros Hammarby-Råby i Västerås kommun angående ifrågasatt kränkning av anställdas inom förskoleverksamheten yttrandefrihet
JO dnr 2964-2002
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Lidingö kommun med anledning av dröjsmål med att överlämna ett överklagande till prövningsinstansen
JO dnr 2992-2002
26 § personuppgiftslagen (1998:204)
JO dnr 3108-2002
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för underlåtenhet att förteckna egendom som omhändertagits i en intagens bostadsrum
JO dnr 3120-2002
Handläggning hos en valnämnd av ett lokalt partis förfrågan om att dels få ta del av uppgifter om vilka personer som ansvarade för vallokalerna i en kommun under valdagen den 15 september 2002, dels få ta del av handlingar innehållande samma uppgifter
JO dnr 3128-2002
Fråga om protokollering av beslagtaget gods samt behörighet att fastställa beslaget när åklagare är förundersökningsledare
JO dnr 3135-2002
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
JO dnr 3166-2001
regelverk
JO dnr 3312-2001
Ett åtal mot en domare för tjänstefel, bestående i att han dömt en person för ett preskriberat brott, har ogillats med hänvisning till att hans oaktsamhet inte varit så klandervärd att den skall föranleda straffansvar
JO dnr 3444-2002
Kritik mot en tingsrätt med anledning bl.a. av att allmänheten inte fått tillträde till offentliga delar av två häktningsförhandlingar
JO dnr 3450-2001
Anmälan mot Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun angående underlåtenhet att lämna överklagandehänvisning m.m.
JO dnr 3480-2001
Frågor om polisens befallningsrätt och dokumentationsskyldighet vid en husrannsakan
JO dnr 3509-2002
En arbetsförmedling har avaktualiserat en sökande som inte besvarat en förfrågan. Fråga om arbetsförmedlingen handlagt ärendet korrekt sedan sökanden gjort gällande att hon inte fått någon förfrågan
JO dnr 3528-2002
En länsstyrelses dröjsmål med att överlämna en överklagandeskrivelse till överinstansen
JO dnr 3535-2002
Modern till ett barn uppgav i ett ärende angående faderskap att hon under eller i nära anslutning till konceptionstiden haft samlag med tre män; fråga om i vilket skede av utredningen som socialnämnden borde ha hört männen angående faderskapet
JO dnr 3599-2002
Fråga om en polismyndighets agerande har inneburit att en polisinspektörs yttrandefrihet har begränsats
JO dnr 3628-2001
Fråga om brister i utredningen i ett ärende angående upphörande av familjehemsplacering
JO dnr 3631-2003
Initiativärende om Försvarsmaktens hantering av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar m.m.
JO dnr 3632-2001
omnämnda verksamheten fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund (SFS 1976:1046) och andra handlingar förvarade hos rådet
JO dnr 3638-2000
Fråga om ett beslut av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning inneburit ett otillåtet ingripande mot en person som uttalat sig i massmedier
JO dnr 3721-2002
En polismyndighets och åklagares långsamma handläggning av en förundersökning gällande bedrägeri samt en vice överåklagares överprövning när polisens akt förkommit
JO dnr 3743-2001
Fråga bl.a. om skyldighet att inhämta vårdnadshavares samtycke innan psykiatrisk behandling av ett minderårigt barn inleds, särskilt mot bakgrund av att vårdnadshavaren var misstänkt för misshandel av barnet
JO dnr 3764-2001
Fråga angående förutsättningarna för ett LVM-hem att omhänderta försändelser, beställningskuponger, som en intagen hade för avsikt att skicka m.m.
JO dnr 3779-2002
Brister i en försäkringskassas hantering av en begäran om omprövning
JO dnr 3788-2001
En åklagares och polismyndighets handläggning av i beslag och senare i förvar tagna kontanter samt tingsrättens handläggning av ett kvarstadsyrkande
JO dnr 3799-2001
, m.m. Fråga bl.a. om disciplinnämnden bort bereda studenten möjlighet att närvara vid nämndens sammanträde när anmälare hördes
JO dnr 3849-2002
Ett ärende mot Riksförsäkringsverket och en försäkringskassa om ett felaktigt informationsbrev
JO dnr 3853-2001
Fråga bl.a. om i vilken utsträckning en förälder som inte är vårdnadshavare har rätt att få del av information rörande barnets skolgång
JO dnr 3870-2001
Fråga om Manillaskolan, Specialskolemyndigheten, kunnat stänga skolan för personalens studie- och planeringsdagar utan att erbjuda eleverna alternativ omsorg, särskilt mot bakgrund av att den tillfälliga omsorgen måste uppfylla särskilda krav med avseende på personalens kompetens
JO dnr 3891-2001
Tillåtligheten av ett villkor i ett tillståndsbevis avseende en allmän sammankomst
JO dnr 3929-2002
Initiativärende mot ett kommunalförbund angående fråga om inskränkning av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 4028-2001
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Skåne län angående handläggningen av anvisningar till arbetsmarknadsutbildningar
JO dnr 4080-2001
Anmälan mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm med anledning av ett beslut om husrannsakan
JO dnr 4110-2001
Handläggningen av ett ärende angående bistånd i form av kontaktperson
JO dnr 4110-2002
Fråga om en socialnämnd utan tillräckliga skäl hade inlett en s.k. barnavårdsutredning
JO dnr 4188-2000
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Malmö kommun för att jämförbara ansökningar om lov för ändring av byggnader har behandlats olika
JO dnr 4198-2001
Anmälan mot Myndighetsnämnden i Sundbybergs kommun angående handläggningen av ett miljöärende; fråga om underlåtenhet att vidta åtgärder med anledning av anmälan om bristfällig sophantering. Även fråga om handläggningen av en begäran om att få ta del av handlingar
JO dnr 4203-2002
Handläggningen av ett tillståndsärende; fråga bl.a. om länsstyrelsen borde ha utfärdat ett skriftligt föreläggande om komplettering av ansökan
JO dnr 4209-2001
om tillstånd för ianspråktagande av offentlig plats borde inte ha villkorat sitt medgivande till ansökan med att markägarens tillstånd behövdes
JO dnr 4213-2002
En tingsrätts åtgärd att vid en häktningsförhandling besluta om s.k. medhörning samt i häktningsbeslutet hemlighålla den häktades identitet m.m.
JO dnr 4298-2001
Fråga om socialnämnden varit passiv i ett ärende angående en elev i grundskolan som ”skolvägrade”
JO dnr 4310-2002
Anmälan mot Polismyndigheten i Norrbotten med anledning av omhändertagande av ett vapen
JO dnr 4502-2002
Fråga om en socialnämnd borde ha inlett en s.k. barnavårdsutredning med anledning av uppgifter om att ett barn for illa. Även fråga om det s.k. barnperspektivet i ett ärende angående bistånd avseende en hyresskuld
JO dnr 4506-2002
Initiativ mot Polismyndigheten i Hallands län och Åklagarmyndigheten i Göteborg för långsam handläggning av kriminalärenden m.m.
JO dnr 4547-2002
Kritik mot polis och åklagare för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt där målsäganden var under 18 år samt mot åklagare för dröjsmål med att vidarebefordra en framställan om målsägandebiträde till rätten
JO dnr 4612-2002
tidsbegränsats. Beslutet hade inte heller underställts styrelsens för utbildningen prövning och inte försetts med överklagandehänvisning
JO dnr 4617-2001
Disciplinansvar för en domare i en förvaltningsdomstol med anledning av att innehållet i sekretesskyddade handlingar röjts