ARN 1991-4398
Fråga om nyttoavdrag vid hävning av bilköp. Avgörande: 1991-12-05 91-4398
ARN 1991-4417
Ref i ärende 91-4417
ARN 1991-4519
Fråga om ersättning ur trafikförsäkringen för en påstådd parkeringsskada. Beviskravet för att skadan på bilen har uppkommit genom att denna blivit påkörd av ett motordrivet fordon medan bilen varit parkerad har ansetts uppfyllt om det är klart mer sannolikt att detta varit fallet än ett påstående om motsatsen. Avgörande 1992-03-30 91-4519
ARN 1991-4619
På en offert har angetts ett pris "nto" och att mervärdeskatt tillkommer. Det har ansetts att säljaren härigenom tillräckligt tydligt har gjort klart att prisuppgiften inte inkluderade mervärdeskatt.
ARN 1991-4713
Fråga om ersättningens storlek vid avbeställning av ett uppdrag avseende målning av köksmöbler.
ARN 1991-4925
Ett avtal avseende pianoundervisning har fått hävas, då den lärare som tidigare under lång tid skött undervisningen har bytts ut mot annan lärare utan elevens godkännande. Avgörande: 1992-02-24; 91-4925.
ARN 1991-5101
Ett kontokort har inte fungerat vid uttagsförsök under en semesterresa utomlands. Eftersom det sålunda förelegat fel i kontokortstjänsten och utfärdande bank enligt utredningen varit ansvarig för uppkommen skada till följd av felet har banken ansetts skola betala skadestånd med belopp motsvarande en ny semesterresa.
ARN 1991-5176
Fråga om ansvaret för magasinerade möbler (9 § och 31 § konsumenttjänstlagen).
ARN 1991-5209
Reparation av en spisfläkt har kostat mer än en ny spisfläkt. Eftersom reparatören borde ha avrått konsumenten att utföra reparationen, har nämnden funnit att ersättningskravet bör sättas ned (6 § konsumenttjänstlagen). Avgörande: 1992-05-25 (91-5209)
ARN 1991-5423
Bestämmelsen i 10 § konsumentkreditlagen har ansetts tillämplig när betalning för en i utlandet köpt kostym, som visat sig vara behäftad med fel, skett med ett i Sverige utfärdat kontokort. Avgörande 1992-08-26, 91-5423.
ARN 1991-5452
En mockajacka förlorade färg vid tvättningen. Tvätteriet har ansetts böra svara för skadan, eftersom skinnet enligt vad som framkommit inte hade återfettats tillräckligt. Avgörande: 1992-05-08 91-5452
ARN 1991-5475
Fråga om ersättningens storlek vid avbeställning av symaskin, som köpts på en mässa (41 § konsumentköplagen). Avgörande: 1992-05-25 (91-5475)
ARN 1991-5644
Resebyrå, som anordnat en specialkomponerad paketresa, har ansetts bära ett ansvar för att de i paketet ingående flyg- och hotellarrangemangen passar i hop. Eftersom även resenären har ett visst ansvar för beställningen, har emellertid befunnits skäligt att uppkomna merkostnader delas mellan parterna. Avgörande 1992- 02-21;91-5644
ARN 1991-5754
Fråga om condictio indebiti. En bankkund, som fick 1.300 kr för mycket vid inlösen av obligationsvinster, har inte befunnits ha varit i god tro när hon tog emot pengarna och sedan förbrukade dem. Hon har därför ansetts skyldig att återbetala beloppet.
ARN 1991-5848
Tvätt av gardiner. Tvätteriet har ansetts ansvarigt för att gardinerna har gått sönder, eftersom tvätteriet inte har reserverat sig för tvättresultatet enligt allmänna leveransbestämmelser i branschen; reservation med tryckt text på inlämningskvittot godtogs ej som friskrivning. Avgörande: 1992-03-31 91-5848
ARN 1991-5893
Limfläckar på en jacka, vilka köparen upptäckte några dagar efter köpet har befunnits härröra från tillverkningen. Säljföretaget har därför ansetts böra svara för felet och godta att köpet hävs. Avgörande: 1992-03-10 91-5893
ARN 1991-6099
Ref i grupptaleärende, änr 91-6099
ARN 1991-6212
Ett reseavtal har omfattat dels ett researrangemang, dels ett cykelköp. Resenären har ansetts berättigad till prisavdrag och skadestånd enligt konsumentköplagen för fel på cykeln samt till prisavdrag jämväl för fel och brister i researrangemanget.
ARN 1991-6248
Fråga om dels köprättsligt ansvar, dels produktansvar när färgen på ett hus, som hade målats med utomhusakrylat, har lossnat efter ett antal år och virket har ruttnat. Avgörande 1992-10-28; 91- 6248
ARN 1991-6352
År 1939 köptes en gravplats i Linköping. Graven skulle rymma åtta kistor och var inlöst för all framtid. År 1939 och 1958 kistbegravdes T:s farfar och farmor. År 1975 skedde en urnbegravning med fristående sten. År 1986 skedde nästa urnbegravning med sten och i maj 1991 nästa urna och en sten.
ARN 1991-6421
En näringsidkare måste kunna styrka sitt påstående att det inte bestämts någon ram för priset beträffande en utförd tjänst; eljest läggs konsumentens påstående i prisfrågan till grund för bedömningen.
ARN 1991-6424
Då en bank inte förmått visa på annat sätt än genom ett utdrag från en s.k. eljournal att ett belopp har betalats ut från en bankomat och konsumentens uppgift om att hon inte fått några pengar i och för sig har ansetts trovärdig har banken ansetts böra frånfalla sitt krav.
ARN 1991-6439
En vara har ansetts felaktig då etiketten med beskrivning av materialsammansättningen har placerats så att den blivit praktiskt taget oläsbar.
ARN 1991-6505
Tröja, som varit försedd med två olika skötselråd, har filtat sig något redan efter en tvätt i den lägre temperaturen. Den har därför ansetts felaktig med påföljd att köparen bör få en ny tröja.
ARN 1991-6544
Förfaringssättet att vid godtagen reklamation tillställa kunden ett tillgodokvitto har inte ansetts vara i överensstämmelse med konsumentköplagens bestämmelser. Då kunden emellertid senare erbjudits annan vara av samma modell och kvalitet, vilket kunden borde ha godtagit, har kunden inte längre ansetts ha rätt till annan påföljd på grund av felet.
ARN 1991-6642
Då service på en bil inte utförts i den omfattning och med de intervaller som tillverkaren föreskrivit, har det ansetts att skyldighet inte föreligger för denne att i enlighet med det obligatoriska åtagandet kostnadsfritt avhjälpa fel på katalysatorn. Avgörande: 1992-06-05 91-6642
ARN 1991-6687
Researrangör har befunnits ha känt till att en utflykt, som en resenär beställde i samband med resan, inte kunde genomföras på det sätt som angivits i marknadsföringen men har likväl inte upplyst resenären om ändringen. Detta har inneburit att resenären haft ett väsentligt sämre utbyte av resan än vad hon kunnat räkna med och ett betydande prisavdrag har ansetts befogat. Avgörande: 1992-04-28; 91-6687
ARN 1991-6812
Soffa i skai uppvisade efter ett och ett halvt år små hål utmed sömmarna. Eftersom det, trots säljarens påstående därom, inte fanns något som tydde på att soffan hade utsatts för felaktig eller ovarsam användning, har köparen ansetts berättigad att häva köpet.
ARN 1991-6889
Enligt garantivillkoren för en begagnad bil skulle service ske hos auktoriserad verkstad. Trots att service på bilen utförts av annan verkstad, har bilköparen ansetts berättigad till ersättning för tre av fyra fel på bilen dels därför att det var klarlagt att det för uppkomsten av två fel saknade betydelse var service utförts och dels därför att ett fel ansågs ursprungligt.
ARN 1992-0112
Ref i grupptaleärende, änr 92-0112
ARN 1992-0226
Fråga om betydelsen av att det i en informationsfolder om en gruppförsäkring hade angetts att en förutsättning för ersättning var att olycksfallet medfört "läkarbesök", då det i försäkringsvillkoren föreskrevs "läkarbehandling".
ARN 1992-0930
När en säljare har underlåtit att upplysa en köpare att en vara, som rekommenderades, inte var ägnnad för det ändamål som köparen hade angett för köpet, har varan ansetts felaktig och köparen berättigad att häva köpet (16 § andra och tredje stycket konsumentköplagen).
ARN 1992-0932
Fråga om prisavdrag när en stormvåg orsakat stora skador på ett hotellområde (1991 års allmänna resevillkor). Avgörande 1992-08- 18; 92-0932.
ARN 1992-0944
För att det sk kallade kundskyddet i Motorbranschens Riksförbunds (MRF) garanti gällande begagnade bilar skall träda i kraft förutsättes att Allmänna reklamationsnämnden i ett avgörande har rekommenderat säljaren att utge ersättning.
ARN 1992-1182
Tvätteri, som vid inlämningen iakttog små hål i plagget, borde ha samrått med kunden. Då så inte skett, har tvätteriet ansetts böra återbetala tvättkostnaden.
ARN 1992-1310
Förmedlare av resa ansvarig för skada till följd av felaktig uppgift om resan som lämnats av förmedlaren inför reseavtalets ingående.
ARN 1992-1494
Tvättråd som är fastsydda i plagg har ansetts gälla framför muntliga eller borttagbara tvättråd.
ARN 1992-1536
Fråga om ansvaret för felaktig uppgift på flygbiljett. Fråga också om skadeståndsbeloppets storlek.
ARN 1992-1838
En skinnjacka tappade färg efter viss tid. Säljaren har bevisbördan för sitt påstående att köparen hade informerats om att detta kunde ske.
ARN 1992-2048
Fråga om ansvaret för en skada i en hyrbil som uppkommit när ett barn kräktes i bilen.
ARN 1992-2326
Biljettutställande flygbolag har ansetts ansvarigt för skada till följd av att för kort anslutningstid använts. Avgörande 1992-11- 12; 92-2326
ARN 1992-2559
Trots att en rörelse hade överlåtits till ny ägare, har ett presentkort som utfärdats av den tidigare ägaren ansetts giltigt gentemot den nye ägaren, då denne inte kunnat visa att dylika förpliktelser inte ingick i överlåtelsen.
ARN 1992-3537
Skada har uppstått vid vattentvätt av gammal brudklänning. Uttrycket "egen risk" har inte godtagits som reservation.
ARN 1992-3657
Då det på grund av lastbilsstrejk rått kaos på vägarna i Frankrike och då svenska Ambassaden därför avrått svenska resenärer från att bila i landet, har resenärer, som avbrutit en bilpaketresa till följd härav, ansetts ha rätt till återbetalning av priset för den outnyttjade delen av resan. Avgörande 1992-11- 12; 92-3657.
ARN 1992-4246
Fråga dels om när ett bindande reseavtal föreligger, dels om resenären insett eller bort inse att resans pris av misstag hade angetts till ett för lågt belopp (s.k. förklaringsmisstag).
ARN 1992-4445
Upplysningar i en resekatalog om badmöjligheterna på resmålet har ansetts vilseledande och resenärerna har befunnits berättigade till ett betydande prisavdrag.
ARN 1992-4779
Skor, inköpta drygt två månader tidigare och lagade en gång, har ostridigt varit behäftade med fel. Då säljaren har underlåtit att närmare motivera sin inställning har det ansetts klart mera sannolikt att det var ett fel som säljaren hade att svara för än att köparen orsakat felet.