JO dnr 94-2007
Kritik mot Försvarsmakten, Livgardet, för ändring av ett meddelat beslut till nackdel för den enskilde m.m.
JO dnr 117-2007
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, 2:a åklagarkammaren i Malmö, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 131-2006
Kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av en anmälan om olovligt byggande
JO dnr 156-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Jönköpings län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Jönköping, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 202-2006
Anmälan mot Polismyndigheten i Jönköpings län med anledning av polisens handlande i samband med ett dödsfall
JO dnr 238-2006
Kritik mot en tingsrätt för brister i delgivning av stämning i brottmål samt vissa synpunkter på beredningsorganisationen i en s.k. storrotel
JO dnr 242-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 324-2006
Initiativärende mot Sundsvalls tingsrätt med anledning av att en häktad person inte omedelbart försatts på fri fot när åtal inte väckts inom den frist som angetts i ett häktningsbeslut
JO dnr 529-2006
Fråga om handläggningstid, rätt till försvarare och genomförande av förhör i en förundersökning där målsäganden och de misstänkta var under 18 år
JO dnr 539-2007
Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister i målsägandeinformation
JO dnr 621-2007
En kriminalvårdsanstalts rutiner vid delgivning med intagna
JO dnr 628-2006
kunde kräva att den förälder, som tidigare haft vårdnaden, skulle bidra till kommunens kostnad avseende familjehemsplaceringen i avvaktan på att domen om vårdnaden vann laga kraft
JO dnr 657-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för handläggningen av ett beslag
JO dnr 662-2006
i stället för att ansöka om betalningsföreläggande
JO dnr 721-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av ett ärende om förskingring
JO dnr 751-2006
En tjänsteman gick en utbildning i familjeterapi och skulle inom ramen för utbildningen ha ett s.k. klientsamtal vid vilket bl.a. hennes lärare skulle vara närvarande. Fråga om tjänstemannen själv borde ha valt ut och kontaktat en klient för att fråga om denne ville medverka i ett sådant samtal
JO dnr 766-2006
Kritik mot Kronofogdemyndigheten i Malmö, tillsynsmyndigheten i konkurser, och mot Länsstyrelsen i Skåne län om verkställighet av ett lönegarantibeslut
JO dnr 775-2007
) om arbetsskadeförsäkring
JO dnr 784-2007
Fråga om vem som är behörig att fatta ett beslut om utskrivning från ett kommunalt hem för vård eller boende, ett s.k. HVB-hem
JO dnr 818-2006
vid handläggningen av överklagandet
JO dnr 836-2007
m.m.
JO dnr 852-2006
Fråga om förutsättningar för att utfärda ett strafföreläggande förelegat samt synpunkter på en åklagarens beslut att inte väcka åtal när den misstänkte bestred föreläggandet
JO dnr 912-2006
Försäkringskassan har fattat beslut i ett ärende om sjukpenning utan att ta hänsyn till den tid som åtgår för att ett yttrande från den försäkrade skall bli tillgängligt i kassans ärendehanteringssystem (ÄHS)
JO dnr 916-2006
Kritik mot åklagare för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 927-2007
Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för brister i handläggningen av ett ärende om placering av en intagen i avskildhet
JO dnr 947-2006
Uttalanden om möjligheten att utfärda pass för barn under 18 år om den ene vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande
JO dnr 971-2006
Anmälan mot Försäkringskassan, länskontoret Stockholm, om dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt
JO dnr 1004-2006
Fråga om en socialnämnds skyldighet att fatta ett formellt beslut med anledning av att en 15-årig flicka, som vårdades med stöd av LVU, förklarade att hon ville bli omplacerad
JO dnr 1046-2007
Uttalanden om möjligheten att vid prövning av ett besöksförbud avvakta med förhandling så att prövningen av förbudet görs i mål om allmänt åtal rörande brott
JO dnr 1069-2007
Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för dröjsmål med handläggningen av ett tandvårdsärende
JO dnr 1101-2006
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Gävle, för handläggningen av en brottsanmälan
JO dnr 1106-2006
Initiativärende om anstaltsplaceringen och behandlingen av rörelsehindrade inom kriminalvården
JO dnr 1123-2006
Handläggningen av ett ärende rörande omplacering av ett barn som vårdades med stöd av LVU; fråga bl.a. om saken var så brådskande att nämndens ordförande borde ha fattat beslutet
JO dnr 1159-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, gränspolisavdelningen, för genomförandet av ett alkoholutandningsprov
JO dnr 1216-2006
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialnämnden i Haninge kommun
JO dnr 1237-2007
Anmälan mot Skatteverket, Västra regionen, om dröjsmål att fatta beslut i ett ärende om överflyttning av taxeringsärenden
JO dnr 1282-2007
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Ydre kommun angående ifrågasatt domstolstrots i ett upphandlingsärende
JO dnr 1441-2006
) om statligt personskadeskydd
JO dnr 1442-2005
Kritik mot bl.a. Säkerhetspolisen för passivitet i ett ärende om rättelse av uppgifter i belastningsregistret m.m.
JO dnr 1475-2006
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Stadsdelsnämnden Bergsjön i Göteborgs kommun
JO dnr 1534-2005
En åklagares åtgärd att som bevisning i ett brottmål åberopa förhör med en målsägande som inte hörts under förundersökningen
JO dnr 1548-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Hallands län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för handläggningen av en förundersökning där den misstänkte var under 18 år
JO dnr 1549-2006
Handläggningen av ett beslag vid Polismyndigheten i Skåne, polisområde Nordvästra Skåne, och arbetssituationen vid godsenheten i Helsingborg
JO dnr 1623-2006
Anmälan mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av polisens handlande i samband med ett dödsfall
JO dnr 1626-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland, närpolisområde Uddevalla, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 1664-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Jämtlands län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Östersund, för långsam handläggning av s.k. bedrägeriärenden
JO dnr 1675-2006
Kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av två tvistemål
JO dnr 1676-2006
Kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt med anledning av handläggningen av två brottmål och två ärenden
JO dnr 1681-2007
En arbetslöshetskassa har inte ansetts ha stöd för att i en kompletteringsbegäran kräva visst slags intyg som bevisning
JO dnr 1703-2007
Fråga om lämpliga metoder vid tillsynsverksamhet
JO dnr 1757-2007
socialtjänstlagen
JO dnr 1795-2006
) om allmän försäkring vid felaktighet endast i redogörelsen av en beräkning
JO dnr 1832-2006
Ifrågasatt dröjsmål med att återkalla en begäran om s.k. polishandräckning med stöd av LVU
JO dnr 1878-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 1888-2006
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Norrköping, angående handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar, m.m.
JO dnr 1907-2006
Kritik mot polisen för ett ingripande mot en utländsk kvinna och uttalanden om ett frihetsberövande var förenligt med den s.k. proportionalitetsprincipen m.m.
JO dnr 1947-2006
Försäkringskassans handläggning av en begäran om inhibition av ett beslut som inte kunde överklagas (avslag på en begäran om anstånd)
JO dnr 1948-2007
Kroppsvisitation av intagna med användning av narkotikahund
JO dnr 1982-2006
Fråga om Skatteverkets dokumentation av medgivande från åklagare att använda uppgifter ur en förundersökning
JO dnr 1990-2007
Anmälan mot Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun angående handläggningen av ett överklagande m.m.
JO dnr 2005-2005
Uttalanden om polis och åklagares handläggning av ärenden om besöksförbud
JO dnr 2037-2006
Kritik mot Migrationsverket angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt m.m.
JO dnr 2040-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för utebliven underrättelse till vårdnadshavare i samband med ett ingripande mot en 15-årig pojke m.m.
JO dnr 2052-2006
Initiativärende mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av handläggningen av två omhändertaganden
JO dnr 2053-2006
polislagen
JO dnr 2054-2006
19 § andra stycket polislagen
JO dnr 2055-2006
Initiativärende mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av handläggningen av vissa kriminalärenden
JO dnr 2056-2006
Initiativärende mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av handläggningen av ärenden om dödsbovapen
JO dnr 2070-2007
Kritik mot en kommunal nämnd för handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande. Bland annat fråga om nämnden haft rätt att kräva betalning i förskott
JO dnr 2083-2006
Initiativärende mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Västerås, och Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av långsam handläggning av vissa förundersökningar
JO dnr 2094-2006
Kritik mot Ekobrottsmyndigheten för dröjsmål med att fatta beslut i frågan om förundersökning skulle inledas
JO dnr 2109-2007
Initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggning av ärenden om tillstånd till dumpning
JO dnr 2136-2005
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun angående ifrågasatt domstolstrots
JO dnr 2136-2006
Fråga om tjänstemän inom ett landsting hade kränkt en anställds yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 2138-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av bedrägeriutredningar
JO dnr 2225-2006
Fråga om innebörden av information om avvikelse från tillstånd till färdtjänst
JO dnr 2230-2006
27 kap. 11 § rättegångsbalken
JO dnr 2266-2006
Behandlingen av en intagen i samband med att transport till sjukhus skulle genomföras
JO dnr 2280-2005
En lagmans skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när en fråga om disciplinansvar uppkommit beträffande en domare vid tingsrätten
JO dnr 2322-2006
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 2361-2006
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län angående handläggningen av en ansökan om besöksförbud m.m.
JO dnr 2364-2006
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 2367-2006
Anmälan mot Lantmäterimyndigheten i Blekinge län angående handläggningen av en begäran om att få ett fastighetsregisterutdrag
JO dnr 2401-2007
Försäkringskassan har underlåtit att överlämna ett överklagande till länsrätten
JO dnr 2418-2006
Anmälan mot Bygg- och tekniknämnden i Nyköpings kommun angående underlåtenhet att vidta åtgärder mot överträdelser av bestämmelserna om strandskydd och bygglov m.m.
JO dnr 2437-2006
Fråga om röjande av sekretessbelagda uppgifter; felaktig hantering när ett e-postmeddelande skapats har medfört att mottagaren haft möjlighet att ta del av uppgifter rörande en annan person
JO dnr 2585-2006
Kritik mot bl.a. Polismyndigheten i Uppsala län för långsam handläggning av förundersökningar där målsägandena var under 18 år
JO dnr 2622-2006
Befattningshavare hos en kommunstyrelse har i ett e-brev till kommunens miljöchef uppmanat miljönämnden att återkalla ett överklagande hos Miljööverdomstolen, som nämnden gjort i egenskap av tillsynsmyndighet. De har kritiserats för att härigenom ha ingripit i miljönämndens myndighetsutövning
JO dnr 2688-2006
Kritik mot Försäkringskassan för att den avvisat en ansökan om anstånd med återbetalning av underhållsstöd som inte gjorts på fastställd blankett
JO dnr 2696-2006
Anmälan mot Uddevalla Energi AB angående handläggningen av ärenden rörande utlämnande av handlingar m.m.
JO dnr 2752-2006
Initiativärende mot en länsstyrelse angående avgiftsdebitering i ärenden på lantbruksområdet
JO dnr 2762-2006
Initiativärende beträffande den s.k. razzian mot Internetsajten The Pirate Bay
JO dnr 2820-2006
Fråga om tillämpliga föreskrifter, då ett ärende anhängiggörs före men avgörs först efter en lagändring, som inte försetts med övergångsbestämmelser
JO dnr 2831-2006
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Helsingborg om bl.a. avsaknaden av fullföljdshänvisning i ett beslut om sjukpenning
JO dnr 2916-2006
Fråga om en handläggare vid en länsstyrelse uppträtt på ett sådant sätt vid handläggningen av ett ärende att den sökande känt sig tvingad att justera sitt yrkande, m.m.
JO dnr 2923-2005
Initiativärende mot Göteborgs tingsrätt med anledning av handläggningen av framställningar om hemlig teleövervakning
JO dnr 2955-2005
Fråga om rektors behörighet att besluta om överlåtelse av vid universitetets historiska museum förvarade kvarlevor efter en person
JO dnr 2967-2006
Kritik mot en kommunal nämnd för felaktig handläggning av ett ärende om utsättande av blomlådor som trafikhinder
JO dnr 3006-2005
Kritik mot en kommun för domstolstrots i ett upphandlingsärende; EGrättsliga aspekter
JO dnr 3012-2006
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, Norrorts åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 3028-2006
Kritik mot en skolkurator som, under en pågående tvist vid domstol angående umgänge med barn, på begäran av den ena förälderns ombud har avgett ett utlåtande rörande barnen
JO dnr 3049-2005
mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration
JO dnr 3085-2006
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Örebro kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende m.m.
JO dnr 3127-2006
Länsrätt har avskrivit ärenden om riksfärdtjänst, eftersom tidpunkten för aktuell resa passerats, men ändå uttalat sig i sakfrågan. Fråga om betydelsen av sådana uttalanden vid kommunens prövning av senare ärenden rörande likartade förhållanden
JO dnr 3153-2005
Handläggningen av ett ärende rörande särskild förvaltning
JO dnr 3170-2006
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Solna-Sundbyberg, om underlåtenhet att vidarebefordra ett överklagande till länsrätt
JO dnr 3180-2006
Fråga om möjligheten för intagna i häkte att bära egna kläder
JO dnr 3236-2006
Initiativärende rörande de rättsliga förutsättningarna för ”frivillig” bältesläggning
JO dnr 3237-2006
Initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning i anledning av att en patient lagts i bälte under frivillig vård
JO dnr 3238-2006
Kritik mot ett gymnasieförbund angående ett beslut rörande politiska partiers möjligheter att lämna politisk information i skolor
JO dnr 3242-2006
Polisen önskade träffa vissa skolelever för kontroll av deras mopeder. Fråga om lämpligheten av att elevernas namn ropades upp över skolans högtalaranläggning
JO dnr 3274-2005
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialnämnden i Falköpings kommun
JO dnr 3322-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Västernorrlands län för handläggningen av en begäran om att få ut handlingar och för bristande dokumentation av förhör
JO dnr 3493-2005
Kritik mot polisen för ”samtal” i en skola med elever under en pågående förundersökning m.m.
JO dnr 3509-2005
Kritik mot bl.a. Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning och uttalanden om möjligheten att inom ramen för en förundersökning granska misstänkt stöldgods som pantsatts hos en pantbank
JO dnr 3579-2005
Frågor angående registrering av allmänna handlingar hos en landstingsstyrelse. Bland annat uttalanden rörande registrering av handlingar vid politiska kanslier inom landstingsförvaltningen och beträffande information om att en myndighet använder sig av flera diarier
JO dnr 3626-2005
Långsam handläggning av ett tvistemål, bl.a. fråga om en rådmans ansvar för målets handläggning
JO dnr 3630-2006
Uttalanden i fråga om en polisman var jävig när han vidtog vissa åtgärder i en förundersökning
JO dnr 3636-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för ett beslut att inte inleda förundersökning m.m.
JO dnr 3662-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Västerorts åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 3747-2005
Polis och åklagares handläggning av en förundersökning bör ske med särskild skyndsamhet om utredningen kan få betydelse för ställningstagande till om det finns skäl att återuppta en förundersökning avseende en lagakraftvunnen dom
JO dnr 3748-2005
Anmälan mot bl.a. Polismyndigheten i Västra Götaland för ett ingripande mot en 17-årig pojke m.m.
JO dnr 3755-2006
Anmälan mot Migrationsverket angående ett felaktigt besked om att en person skulle avvisas
JO dnr 3792-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Kalmar län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 3797-2006
Anmälan mot Miljönämnden i Höganäs kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende
JO dnr 3807-2006
) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
JO dnr 3869-2006
Anmälningar mot Kommunstyrelsen i Flens kommun angående handläggningen av framställningar om handlingsutlämnande m.m.
JO dnr 3925-2006
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialnämnden i Tyresö kommun
JO dnr 3927-2006
Kritik mot Polismyndigheten Dalarna för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 3940-2006
Kritik mot ordförandena i två kommunala nämnder för ett uttalande i brev till skolpersonal rörande organisationers möjligheter att lämna politisk information i skolor
JO dnr 3981-2005
Kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även fråga om hans straffrättsliga ansvar
JO dnr 4061-2005
Fråga om lämpligheten av att en rektor har tillåtit polismäns samtal med en elev i skolans lokaler med anledning av en händelse som föranlett en polisanmälan mot eleven, m.m.
JO dnr 4087-2006
Anmälan mot LudvikaHem AB angående handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande
JO dnr 4104-2005
Kritik mot en länsstyrelse för brister i handläggningen av ett djurskyddsärende. Bland annat fråga om vilka omständigheter som får beaktas vid en prövning om djurförbud
JO dnr 4128-2005
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, för handläggningen av en försvararfråga m.m.
JO dnr 4130-2007
förvaltningsprocesslagen
JO dnr 4174-2006
Kritik mot ett häkte för behandlingen av en intagen i samband med en transport
JO dnr 4178-2005
Fråga om översättning med hjälp av egen personal av en till Försäkringskassan inkommen handling
JO dnr 4192-2006
Kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan
JO dnr 4282-2006
Fråga om en svensk myndighet kan använda sig av ett annat språk än svenska i sina offentliga texter
JO dnr 4284-2006
) om allmän försäkring, AFL
JO dnr 4301-2006
Initiativärende angående bristfällig information till målsägande om gärningsmannens permission
JO dnr 4313-2006
Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Botkyrka, om handläggningen av ett överklagande
JO dnr 4367-2005
Ett ärende om vilka krav som kan ställas på dokumentation av överväganden i s.k. utbytesfall. Även fråga om formell möjlighet till ändring av beslut
JO dnr 4374-2006
Anmälan mot dåvarande samhällsbyggnadschefen i Södertälje kommun angående fråga om jäv vid handläggningen av ett detaljplaneärende
JO dnr 4381-2006
Initiativärende mot en länsstyrelse angående handläggningen av ärenden om villkorlig körkortsåterkallelse
JO dnr 4383-2006
Initiativärende mot en länsstyrelse angående registrering m.m. av allmänna handlingar i körkortsärenden
JO dnr 4412-2005
Handläggningen av ärenden om förvisning av elever från gymnasieskolan, m.m.
JO dnr 4442-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Södermanlands län med anledning av bristfällig identitetskontroll av en misstänkt person och mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Nyköping, för underlåtenhet att ta ställning till om en anmälan skulle upprättas när detta påtalades
JO dnr 4460-2007
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, och Polismyndigheten i Stockholms län rörande handläggningen av ett ungdomsärende – uttalanden om polismans åtgärd att kontakta målsägande för att fråga om de ville driva ärendet vidare
JO dnr 4510-2005
En kommun har uppdragit åt en advokat att föra kommunens talan vid ärendehandläggning hos kommunen. Fråga om uppdraget varit rättsenligt, bl.a. huruvida det varit förenligt med föreskrifterna om överlämnande av förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning
JO dnr 4566-2006
Försäkringskassan har fortsatt att betala ut sjukpenning till den försäkrade trots att hon meddelat att hon återgått i arbete. Även fråga om kommunicering av ett inkommet läkarintyg
JO dnr 4569-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Uppsala, för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har fyllt 18 år
JO dnr 4647-2006
Anmälan mot Migrationsverket angående brister i mottagandet av ensamkommande barn
JO dnr 4680-2006
Kritik mot Hyresnämnden i Umeå med anledning av långsam handläggning av ett ärende
JO dnr 4688-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av ett ingripande m.m.
JO dnr 4710-2007
Initiativärende mot Polismyndigheten i Kronobergs län med anledning av ett ingripande mot två bensintjuvar
JO dnr 4741-2005
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten för utformningen av ett anhållningsbeslut och för underlåtenhet att vidarebefordra en anmälan mot en åklagare
JO dnr 4746-2006
Skogsstyrelsens handläggning av nyckelbiotopsinventeringar; bl.a. fråga om markägarnas möjlighet till omprövning och till prövning i högre instans av inventerarnas bedömningar
JO dnr 4752-2005
Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig
JO dnr 4762-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 4822-2006
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar; fråga bl.a. om brott mot efterforskningsförbudet
JO dnr 4842-2005
Åklagar- och polisväsendena
JO dnr 4867-2005
Kritik mot polisens och åklagares åtgärder i ett ärende i vilket en fordonsförare förnekat att han gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse men gjort en s.k. förskottsbetalning av böter
JO dnr 4878-2006
Anmälan mot Miljönämnden i Falu kommun angående handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar m.m.
JO dnr 4927-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 4951-2005
Fråga om dispens från tidsbegränsad parkering. Även fråga om överlämnande från länsrätt till länsstyrelse av prövningen av ett överklagande och instansordningen för prövning av ett överklagandeförbud
JO dnr 4978-2006
djurskyddslagen (1988:534)
JO dnr 5016-2006
En konkursförvaltare har underlåtit att meddela ett beslut i en fråga om lönegaranti
JO dnr 5062-2005
Kritik mot en lagman för att tingsrätten formlöst avstår från att förordna en viss advokat som offentlig försvarare
JO dnr 5077-2005
Uttalanden med anledning av en domares agerande i samband med att en person filmade in i en rättssal under en pågående huvudförhandling
JO dnr 5088-2005
Fråga om en arbetslöshetskassas åtgärd att hålla inne ersättning under utredningstiden skulle ha dokumenterats i ett formligt beslut
JO dnr 5092-2006
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Uppsala län angående handläggningen av ett arbetsförmedlingsärende
JO dnr 5113-2006
Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB angående långsam handläggning av begäran om att få en sammanställning av uppgifter ur handlingar m.m.
JO dnr 5178-2005
Anmälan mot Polismyndigheten i Västmanlands län med anledning av ett beslut om hämtning till förhör m.m.
JO dnr 5262-2006
Anmälan mot Migrationsverket angående långsam handläggning av överklaganden i tjänstetillsättningsärenden, m.m.
JO dnr 5298-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län för underlåtenhet att pröva en ansökan i ett vapenärende
JO dnr 5303-2006
Fråga om utformningen av ett beslut om hämtning
JO dnr 5329-2004
Hanteringen vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket av uppgifter som en utländsk myndighet lämnat med användningsbegränsande villkor i ett ärende om internationell rättslig hjälp i brottmål
JO dnr 5365-2005
14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
JO dnr 5369-2006
Initiativärende mot Försäkringskassan, länsorganisationen Västernorrland, om diarieföring av överklaganden och begäran om omprövning
JO dnr 5433-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kristianstad, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 5457-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning och mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, 2:a åklagarkammaren i Göteborg, för att denne inte uppmärksammade att brottet preskriberats när åtal väcktes
JO dnr 5467-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning om våldtäkt mot barn
JO dnr 5486-2006
Frågan om en åklagares vid Åklagarmyndigheten, 3:e åklagarkammaren i Malmö, och Polismyndighetens i Skånehandläggning av en begäran om besöksförbud m.m.
JO dnr 5501-2005
Kritik mot åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 5506-2006
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland för ett beslut om husrannsakan i en bostad m.m.
JO dnr 5529-2005
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för dröjsmål med att anmäla ett gripande till åklagare
JO dnr 5531-2006
Fråga om en tjänstemans åtgärd att kalla en anställd, som uttalat sig i en tidningsartikel, till ett samtal inneburit en kränkning av den anställdes meddelar- och yttrandefrihet. Även kritik mot tjänstemannen för att hon under samtalet ställt frågor om politiska åsikter m.m.
JO dnr 5649-2006
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bl.a. långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 5650-2005
Rutinerna vid beslut om förtroendeman för livstidsdömd
JO dnr 5706-2006
Anmälan mot Lantmäterimyndigheten i Stockholms län angående handläggningstiden för ett förrättningsärende m.m.
JO dnr 5749-2006
En åklagares ansvar för att en målsägande har informerats under en förundersökning om möjligheterna att begära skadestånd
JO dnr 5786-2006
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten, enheten för summarisk process i Visby, angående handläggningen av ett ärende om betalningsföreläggande m.m.
JO dnr 5878-2006
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Jönköping, för dröjsmål med att fatta beslut i åtalsfrågor m.m.
JO dnr 5886-2006
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Socialnämnden i Haninge kommun
JO dnr 5925-2006
Initiativärende mot Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, rörande granskningen av brevförsändelser
JO dnr 5926-2006
Initiativärende mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, och Polismyndigheten i Kronobergs län med anledning av handläggningstiden i ungdomsärenden
JO dnr 5929-2006
Initiativärende mot Polismyndigheten i Kronobergs län med anledning av handläggningstiden i vissa kriminal- och trafikärenden
JO dnr 5965-2006
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten om handläggningen av ett utmätningsärende
JO dnr 5976-2006
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Norrköping, och Polismyndigheten i Östergötlands län för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år