ARN 1998-1207
Frågan om ersättning för förstörd eller förkommen film. Eftersom frågan ansågs vara av principiell betydelse fördes tvisten till behandling av nämnden i plenum. (se även avgörande 1999-01-21; 1998-4106)
ARN 1998-3100
Köparen av en bokhylla har ansetts med fog kunna utgå från att den skulle hålla för förvaring av ett uppslagsverk.
ARN 1998-3712
Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 29 § försäkringsavtalslagen.
ARN 1998-4106
Frågan om ersättning för förstörd eller förkommen film. Eftersom frågan ansågs vara av principiell betydelse fördes tvisten till behandling av nämnden i plenum. (se även avgörande 1999-01-21; 1998-1207)
ARN 1998-4140
En säljare är inte skyldig att låta ett köp som konsumenten ångrat återgå (det refererade ärendet gäller ett sängköp).
ARN 1998-4378
Fråga om villkor för uppsägning av Internetabonnemang.
ARN 1998-4683
Att säljaren valt att på en ett år gammal bil byta ut en trasig del mot en begagnad, renoverad del har ansetts fackmässigt (4 § konsumenttjänstlagen).
ARN 1998-4742
En bankkund som av misstag fått pengar insatta på sitt bankkonto (condictio indebiti) har ansetts återbetalningsskyldig, trots att banken upptäckte misstaget först sedan sex år förflutit. Tillämpning av 9 kap. 2 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130).
ARN 1998-4758
Rasistiska trakasserier under vistelse på Kuba - fråga om researrangörens ansvar (9 och 16 §§ paketreselagen).
ARN 1998-4819
Sedan en felaktig soffa skadat köparens parkettgolv och säljaren påtagit sig ansvaret för detta har nämnden tagit ställning till hur stor del av golvslipnings- och omlackerings-kostnaden säljaren, med hänsyn till golvytans ålder, rimligen bör svara för.
ARN 1998-4899
En bilförsäljare i Skåne, som sålt en bil till en konsument bosatt i Östersund, har inte ansetts berättigad att på egen bekostnad låta avhjälpa fel på bilen (27 § konsumentköplagen).
ARN 1998-5035
Eftersom näringsidkaren inte dokumenterat vad som överenskommits mellan parterna, har nämnden lagt konsumentens uppfattning om överenskommelsens innehåll till grund för sin bedömning.
ARN 1998-5177
Nämnden har, vid en analogisk tillämpning av konsumentköplagen (31 §), funnit att en teleoperatör som för installation av Internet tillhandahållit konsumenten en defekt diskett är skyldig att ersätta konsumenten för skada som uppstått på en diskettstation. Även fråga om skyldighet för konsumenten att begränsa skadan.
ARN 1998-5567
En bilverkstad har ansetts skyldig att ersätta en bilägare för ett motorhaveri som inträffat p.g.a. att kamaxelremsbyte inte utförts i enlighet med tillverkarens instruktioner.
ARN 1998-5574
Fråga om tunnelbaneresenärs rätt till ekonomisk kompensation för förseningar och andra olägenheter i tunnelbanetrafiken. Nämnden har funnit att konsumenttjänstlagen är analogt tillämplig beträffande befordringsavtalet.
ARN 1998-5826
Sedan tvist angående köp och montering av köksinredning uppstått har fråga uppkommit bl.a. om vem som är att anse som ansvarig för avtalets fullgörande.
ARN 1998-5925
Den som fått sin skinnjacka förstörd vid tvätt p.g.a. att skötselmärkningen varit felaktigt har, förutom rätt till ersättning för jackans värde, ansetts berättigad att få den onyttiga tvättkostnaden ersatt av säljaren.
ARN 1998-5984
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen.
ARN 1998-6148
Fråga om skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen.
ARN 1998-6323
Fråga om skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen (felaktig uppgift om kakelugn).
ARN 1998-6367
Otydlig marknadsföring såvitt gäller klimatet på ett badresemål har ansetts berättiga resenärerna till ett prisavdrag.
ARN 1998-6439
Fråga om förmedlares ansvar i förhållande till uppdragsgivaren för fel i varan (1 § konsumentköplagen).
ARN 1998-6444
Motsägande uppgifter i allmänna villkor för fondsparande respektive marknadsföringen av sådant sparande har ansetts medföra skyldighet för ett livförsäkringsbolag att ersätta en kund för viss kursförlust.
ARN 1998-6499
En konsument som beställt ett uppslagsverk har på beställningskupongen gjort vissa ändringar i den förtryckta texten (s.k. oren accept). Fråga om vilket innehåll avtalet skall anses ha fått (1 kap. 6 § avtalslagen).
ARN 1998-6526
Inbrott har gjorts i säkerhetsboxar i en hotellreception - fråga om researrangörens ansvar för det inträffade (9 och 16 §§ paketreselagen).
ARN 1998-6662
Fråga om innebörden av ett "livstidslöfte" (garanti), lämnat vid köp av en seglarjacka (19 § konsumentköplagen).
ARN 1998-6760
Fråga om paketreselagen omfattat en eskaderbilresa. Även fråga om researrangörs ansvar enligt 9 och 16 §§ paketreselagen (s.k. kontrollansvar).
ARN 1998-6809
Bristfälliga monteringsanvisningar har medfört att säljaren av lasthållare till en personbil har ansetts skyldig att ersätta skador som uppstått på bilen (16 § konsumentköplagen).
ARN 1999-0195
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen.
ARN 1999-0533
Förlust av kontokort. Fråga om grov oaktsamhet förelåg (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 1999-11-15; 1999-0677, 1999-1675, 1999-1705, 1999-2023 och 1999-2533)
ARN 1999-0677
Förlust av kontokort. Fråga om grov oaktsamhet förelåg (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 1999-11-15; 1999-0533, 1999-1675, 1999-1705, 1999-2023 och 1999-2533)
ARN 1999-0684
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen (felaktig uppgift om boytan).
ARN 1999-0817
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen (felaktig uppgift om boendekostnaden).
ARN 1999-0864
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen. Även fråga om besiktningsmans skadeståndsansvar.
ARN 1999-0910
Säljaren av en våttapet har ansetts skyldig att ersätta konsumenten för skada som tapettillverkaren orsakat vid besiktning.
ARN 1999-0989
En researrangör har ansetts skadeståndsskyldig gentemot en resenär som skadats av en nedfallande kokosnöt (9 och 16 §§ paketreselagen).
ARN 1999-1114
Säljaren av en fastighet har yrkat skadestånd av en besiktningsman, som anlitats av köparen. Fråga om tillämpning av 2 kap. 4 § skadeståndslagen (1975:404).
ARN 1999-1213
En säljare har ansetts ha bevisbördan för att avtal kommit till stånd. Även fråga om skyldighet för en näringsidkare att uttryckligen ange om en lämnad prisuppgift inte innefattar moms.
ARN 1999-1345
Fråga om innebörden av en lämnad "snögaranti". Även fråga om researrangörens rätt till prishöjningar på grund av valutakursändringar (11 § paketreselagen samt allmänna resevillkor).
ARN 1999-1388
Fråga om skyldighet för ett auktionsföretag att ersätta köparen för skador som uppstått på ett inropat objekt under den tid det varit i auktionsföretagets förvar.
ARN 1999-1628
Fråga om storleken på det nyttoavdrag som bör göras vid hävning av köp av en importerad bil. Även fråga om säljarens ansvar för fel bestående i att det efter köpet upptäcks att den sålda bilen var stulen.
ARN 1999-1675
Förlust av kontokort. Fråga om grov oaktsamhet förelåg (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 1999-11-15; 1999-0533, 1999-0677, 1999-1705, 1999-2023 och 1999-2533)
ARN 1999-1705
Förlust av kontokort. Fråga om grov oaktsamhet förelåg (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 1999-11-15; 1999-0533, 1999-0677, 1999-1675, 1999-2023 och 1999-2533)
ARN 1999-2023
Förlust av kontokort. Fråga om grov oaktsamhet förelåg (34 § konsumentkreditlagen). Även fråga om kortinnehavaren skall svara för samtliga obehöriga uttag eller endast sådana som hade kunnat förhindras om förlustanmälan skett i rätt tid; pleniavgörande. (se även avgörandena 1999-11-15; 1999-0533, 1999-0677, 1999-1675, 1999-1705 och 1999-2533)
ARN 1999-2281
Köp av omyndig var ogiltigt, eftersom förmyndaren inte samtyckt till köpet.
ARN 1999-2513
Fråga om en resebyrå har rätt att höja priset för reguljärflygbiljetter utan att förbehåll om detta gjordes när avtalet träffades.
ARN 1999-2533
Förlust av kontokort. Fråga om grov oaktsamhet förelåg (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 1999-11-15; 1999-0533, 1999-0677, 1999-1675, 1999-1705 och 1999-2023)
ARN 1999-3222
Ett möbelföretag har ansetts skyldigt att sälja ett skåp till ett pris som av misstag angivits till för lågt belopp, eftersom misstaget upptäcktes först efter det att ett bindande avtal kommit till stånd.
ARN 1999-3578
Köparen av ett par tygskor har ansetts berättigad att häva köpet sedan skorna spruckit efter endast en veckas användning.
ARN 1999-3751
Säljaren av en begagnad bil har ansetts ha bevisbördan för att en varudeklaration överlämnats till köparen i samband med köpet.
ARN 1999-3779
Avtal träffades om en paketresa. Därefter kunde parterna inte komma överens om boendet. Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av dels avtalsbrott, dels s.k. culpa in contrahendo.
ARN 1999-3820
Ytterdörrar som inte tålde att utsättas för väder och vind ansågs vara behäftade med ett ursprungligt fel.
ARN 1999-3902
Egenskaperna hos en kikare motsvarade inte de uppgifter som lämnats vid marknadsföringen av den; grupptalanärende.
ARN 1999-4494
Hävning av ett köp som gjordes på realisation. Fråga om rätt till ersättning för prisskillnaden till ordinarie pris (33 § konsumentköplagen).
ARN 1999-4901
Illaluktande skinnväska ansågs vara behäftad med ett väsentligt fel.
ARN 1999-5524
Paketreseavtal med ospecificerat boende. Resenärerna har ansetts vara berättigade till prisavdrag p.g.a. att hotellet var beläget alltför långt från researrangörens ordinarie hotell.
ARN 1999-5541
Anvisningar för hur stengips används vid gjutande av en ansiktsmask saknades. Fråga om säljarens ansvar (16 § konsumentköplagen).
ARN 1999-6124
Fråga om s.k. ställningsfullmakt (10 § andra stycket avtalslagen).
ARN 1999-6257
Efter det att en del av en båtmotor reparerats monterade konsumenten själv motordelen. Fråga om konsumentens ansvar vid fel.