ARN 2000-3879
Vid köp av en värmepanna som säljaren installerar skall konsumentköplagen tillämpas på avtalet. Detta innebär att säljarens ansvar för fel preskriberas efter två år, 23 § tredje stycket konsumentköplagen.
ARN 2000-4592
Nyttoavdraget vid hävning av köp av en begagnad bil bestämdes till 15 kr per mil (44 § konsumentköplagen).
ARN 2000-4837
Förlust av kontokort ur byxficka. Grovt oaktsamhet förelåg inte (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 2001-08-28; 2000-6972, 2000-8049, 2000-8208 och 2001-0438)
ARN 2000-5895
Noppigt och blekt tyg hos en barnvagn har berättigat köparen till prisavdrag.
ARN 2000-5999
Oklarhetsregeln. Innehållet i en broschyr och de fullständiga försäkringsvillkoren stämde inte helt överens. Villkoren tolkades därför till nackdel för försäkringsbolaget.
ARN 2000-6281
Efter ett erbjudande i en annons träffades ett avtal om köp av en bil. Därefter försökte säljaren ändra avtalet och frångå erbjudandet i annonsen. Detta godtog inte nämnden.
ARN 2000-6477
Säljaren åtgärdade ett fel under garantitiden genom att sätta in en ny reservdel. Efter garantitidens utgång konstaterades det att den nya reservdel var defekt. Genom en analog tillämpning av 20 § konsumentköplagen fick konsumenten ersättning för den defekta delen.
ARN 2000-6503
Ett avtal om tidsdelat boende (time share) ansågs ha ingåtts av konsumenter i deras egenskap av resenärer när de träffade avtalet under en semesterresa i Spanien. Rättsskyddsmomentet i deras hemförsäkring omfattade därför en tvist som rörde avtalet.
ARN 2000-6719
En tvist mellan en av de före detta makarna och en tredje part angående skevdelning vid bodelning ansågs inte ha direkt samband med makarnas äktenskapsskillnad. Rättsskyddsförsäkringen omfattade därför tvisten.
ARN 2000-6972
Förlust av kontokort ur handväska. Grovt oaktsamhet förelåg inte (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 2001-08-28; 2000-4837, 2000-8049, 2000-8208 och 2001-0438)
ARN 2000-7069
Säljaren svarar för att uppgifter i serviceboken är korrekta. När en uppgift om byte av kamrem visade sig felaktig svarade följaktligen säljaren för felet (16 § konsumentköplagen).
ARN 2000-7421
Rätt till ersättning eller prisavdrag vid försening vid tågresa har ansetts uttömmande reglerat i SJ:s Normalvillkor i järnvägstrafik.
ARN 2000-7511
Nämnden är behörig att pröva tvister om riksfärdtjänst. Kommunen ansågs vara skyldig att ersätta merkostnader när färdtjänsttaxin inte kom.
ARN 2000-7590
Fråga om konsument vid distansavtal haft rätt att utnyttja sin ångerrätt även om han rent faktiskt inte tagit emot den vara avtalet avsett. 13 och 15 §§ distansavtalslagen. Avgörande 2001-05-07. Änr 2000-7590.
ARN 2000-7710
En presumtiv köpare avvek med ägarens motorcykel under en provtur. Ägaren ansågs inte ha rätt till försäkringsersättning eftersom han inte hade vidtagit några speciella försiktighetåtgärder för provturen.
ARN 2000-8049
Förlust av kontokort ur axelremsväska. Grovt oaktsamhet förelåg inte (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 2001-08-28; 2000-4837, 2000-6972, 2000-8208 och 2001-0438)
ARN 2000-8208
Förlust av kontokort som stulits ur ryggsäck. Grovt oaktsamhet förelåg inte (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 2001-08-28; 2000-4837, 2000-6972, 2000-8049 och 2001-0438)
ARN 2001-0031
Banken skickade ett kontokort med post till kontohavaren. Det kom dock inte kontohavaren tillhanda, utan någon annan gjorde obehöriga uttag med hjälp av kontokortet. Kontohavaren ansågs inte ha förlorat kortet genom grov oaktsamhet.
ARN 2001-0438
Förlust av kontokort som stulits ur axelremsväska. Grovt oaktsamhet förelåg inte (34 § konsumentkreditlagen); pleniavgörande. (se även avgörandena 2001-08-28; 2000-4837, 2000-6972, 2000-8049 och 2000-8208)
ARN 2001-0975
I samband med överlåtelse av en bostadsrätt övertog säljaren av bostadsrätten köparens hyresrätt. Hyresrätten åsattes i strid med hyreslagens bestämmelser ett värde; 275 000 kr. Köparens tvist med mäklaren ansågs mot denna bakgrund inte lämpa sig för nämndens prövning. (12 kap. 65 § jordabalken)
ARN 2001-1400
En bank fick ett betalningsuppdrag via fax avseende en time-share lägenhet. Banken kontrollerade uppdraget med betalningsmottagaren. Detta ansågs inte vara tillräckligt när kontohavaren invände att betalningsuppdraget var förfalskat.
ARN 2001-1410
Efter omleverans har en konsument rätt att anmärka på fel i den nya varan inom två år från tidpunkten för omleveransen.
ARN 2001-1492
En resenär upptäckte ett metallföremål i sin mat under en utflykt på en paketresa. Researrangören ansågs ansvarig även för denna del av arrangemanget (9 § paketreselagen).
ARN 2001-1724
Day-trader. En tvist angående värdepappershandel genom en mäklare över Internet ansåg mot bakgrund av omfattningen av kundens värdepappershandel inte vara en konsumenttvist. (se även avgörandet 2001-11-13; 2001-3188)
ARN 2001-1943
Rätt till prisavdrag enligt paketreselagen föreligger oavsett om ett fel beror på arrangören eller inte. Rätt till prisavdrag förelåg därför vid en ombyggnad av hotellet.
ARN 2001-1967
En köpare av en importerad bil har fog att räkna med att få upplysningar av säljaren om försäkringsbolagens krav rörande märkning av fönster och låsbyte samt om skrotningsavgift. Avsaknad av sådana upplysningar kan utgöra fel (16 § konsumentköplagen).
ARN 2001-2347
En säljare som inför ett avhjälpande vill undersöka ett fel på en bil kan inte kräva att köparen skall ombesörja en omfattande transport av bilen utan måste i stället själv vara aktiv för att behålla rätten att avhjälpa felet.
ARN 2001-2729
Ersättningsanspråk p.g.a. trafikolycka i juni 1997 inte preskriberade i augusti 2000 då invaliditetsgraden inte torde ha kunnat fastställas redan i augusti 1997.
ARN 2001-2962
När en bilköparen inför ett köp provkör en bil svarar köparen, om inte annat särskilt avtalas, för skada på bilen endast om han eller hon själv uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skadan.
ARN 2001-3188
Day-trader. En tvist angående värdepappershandel genom en mäklare över Internet bedömdes mot bakgrund av omfattningen av kundens värdepappershandel av nämndens majoritet inte vara en konsumenttvist. (se även avgörandet 2001-08-14; 2001-1724)
ARN 2001-3330
För produktskador kan vid sidan av produktansvarslagen (1992:18) även föreligga ett ansvar enligt den s.k. culparegeln, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Oaktsamhet kan då föreligga inte bara vid tillverkningen av en produkt utan också i bristande undersökning av produkten innan den levereras eller säljs vidare och vid utformandet av skötselanvisningar och instruktioner för varans användning.
ARN 2001-3508
Konsumenten har befriats från övertrasseringsavgift i samband med bankomatuttag då det enligt utfästelse inte skulle vara möjligt att övertrassera kontot.
ARN 2001-3538
Kontokort som stulits ur låst klädskåp på ett träningscenter har inte ansetts förlorat genom grov oaktsamhet (34 § konsumentkreditlagen).
ARN 2001-4011
Byte av elleverantör. Elleverantören har inte visat att det förelåg hinder för att genomföra ett byte av leverantör. Elleverantören har därför ansetts skyldigt att ersätta den skada som konsumenten drabbats av i form av ett högre elpris.
ARN 2001-4020
Kontokort som stulits ur kavaj som hängde över den stol som konsumenten satt på och som var vänd mot en vägg har inte ansetts förlorat genom grov oaktsamhet (34 § konsumentkreditlagen).
ARN 2001-4153
Kontokort som förvarades i innehavarens omedelbara närhet under övernattning i olåst rum under idrottsläger har inte ansetts förlorat genom grov oaktsamhet (34 § konsumentkreditlagen)
ARN 2001-5681
Rättsskydd. Uppdrag utan arvode som styrelseledamot i en förening anses inte vara förvärvsverksamhet.
ARN 2001-5689
Kontokort som stulits ur en handväska som hängde på en rollator som konsumenten höll i har inte ansetts förlorat genom grov oaktsamhet (34 § konsumentkreditlagen).