JK 86-07-21
Klagomål med anledning av kroppsbesiktningar av besökare till anstalt m.m.
JK 691-07-40
Initiativärende med anledning av en polismyndighets hantering av en beslagtagen sedel
JK 805-08-40
Skadeståndsanspråk enligt personuppgiftslagen med anledning av bildpublicering på Internet
JK 813-08-22
Fråga om Säkerhetspolisen har brustit i noggrannhet vid prövningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar
JK 880-08-40
Uppdrag åt Centrala studiestödsnämnden att handlägga vissa anspråk på skadestånd av staten
JK 881-08-31
Förundersökning inledd angående olaga hot på blogg
JK 1061-08-42
Ersättningsanspråk med anledning av en felaktig registeruppgift
JK 1124-06-22
Initiativärende angående oordning i vapenhanteringen hos Polismyndigheten i Stockholm
JK 1155-07-40
Klagomål rörande placering i avskildhet av intagen på en kriminalvårdsanstalt m.m.
JK 1193-08-31
Begäran från en åklagare om att Justitiekanslern ska ta ställning till om ett massutskick av e-post omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser
JK 1203-06-21
Anmälan om Skolverkets behörighet att meddela föreskrifter om sekretess för nationella kursprov
JK 1217-07-21
Fråga om Kriminalvårdens och en tingsrätts hantering av frågan om handfängsel vid en domstolsförhandling
JK 1382-07-40
Skadestånd med anledning av en tingsrätts rättegångsfel
JK 1579-08-40
Skadeståndsanspråk med anledning av svensk punktskatteplikt vid införsel av s.k. röd olja.
JK 1609-08-40
Skadeståndsanspråk med anledning av svensk punktskatteplikt vid införsel av s.k. röd olja.
JK 1773-08-21
Klagomål med anledning av Socialstyrelsens hantering av sekretessbelagda handlingar
JK 1934-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig handläggning av Försäkringskassan
JK 1945-08-80
Remissyttrande över betänkandet Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)
JK 2332-07-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av handläggning av ett anställningsärende
JK 2519-08-80
Remissyttrande över promemorian Nya villkor för presstödet (Ds 2008:25)
JK 2569-07-40
Ersättningsanspråk med anledning av ett byte av pensionsfonder inte har kunnat genomföras vid en viss tidpunkt
JK 2735-08-30
Fråga om en arbetsordning för en kommunal förvaltningsorganisation är förenlig med grundlagarnas bestämmelser om skydd för meddelare och yttrandefrihet
JK 2737-08-40
Ersättningsanspråk mot staten med anledning av att polisens bevisinstrument har visat ett för högt värde
JK 2750-06-42
Anspråk på skadestånd av staten på grund av en oriktig uppgift i försäkringskassans utbetalningsregister
JK 2927-08-31
Ifrågasatt tryckfrihetsbrott samt fråga om meddelarfrihet - uppgifter som har lämnats till en tidning av polismyndighetens informationsdirektör
JK 2958-08-21
Anmälan mot en kommun för att en konstnär inte tilläts delta i en konstutställning
JK 3406-06-21
Anmälan om brister i brottsutredningen avseende det s.k. Rinkebymordet
JK 3406-08-80
Remissyttrande över departementspromemorian Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2008:34)
JK 3434-07-22
Initiativärende med anledning av åklagares beslut om förundersökning och tvångsmedel i anslutning till misstankar om tryckfrihetsbrott
JK 3545-06-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att öl som hade omhändertagits av Tullverket blev otjänlig innan omhändertagandet hävdes
JK 3583-06-44
Skadeståndsskyldighet på grund av att ett krav på svenskt trafiksäkerhetsprov har stått i strid med EG-rätten
JK 3728-08-41
Fråga om jämkning av ersättning för lidande och förlorad arbetsförtjänst enligt frihetsberövandelagen när tiden för frihetsberövandet har beaktats vid verkställighet av en bötespåföljd
JK 3778-07-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att ett sammanträde i domstol inte har blivit av trots att ett ombud har vidtalats
JK 3906-08-40
Anspråk på skadestånd för kostnad för provisoriskt pass vid resa inom Schengenområdet
JK 4023-07-21
Anmälan mot en åklagare för att han under en förundersökning uttalade sig om en misstänkts personliga och ekonomiska förhållanden
JK 4201-08-31
Ifrågasatta brott mot yttrandefrihetsgrundlagens anonymitetsregler - röjande av källa vid vittnesförhör i förtalsmål
JK 4671-06-40
Fråga om ersättning med anledning av felaktig information rörande en examen på ett universitets hemsida m.m.
JK 4802-07-21
Kritik mot Domstolsverket för ett dröjsmål med att på begäran lämna ut allmänna handlingar
JK 4856-06-40
Fråga om skadeståndsansvar för staten med anledning av en länsstyrelses hantering av en begäran att få ta del av allmän handling
JK 4970-08-21
Klagomål mot handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar till en tolk inför en domstolsförhandling
JK 4982-08-80
Yttrande över promemorian Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?
JK 5003-07-40
Skadeståndsanspråk med anledning av villkoren för småviltsjakt i Norrbottens län jaktåret 2006/2007
JK 5172-08-41
Ersättning till en person som på grund av polisens brottsprovokation har frikänts från ansvar har ej jämkats på grund av eget beteende
JK 5188-08-21
Anmälan mot en åklagare för att han lämnade uppgifter ur en förundersökning till massmedia m.m.
JK 5242-08-80
Justitiekanslerns yttrande avseende betänkandet effektivare signaler (SOU 2008:72)
JK 5267-06-40
Ersättningsanspråk med anledning av ett byte av pensionsfonder inte har kunnat genomföras vid en viss tidpunkt
JK 5513-08-41
Ett avdrag på en frihetsberövads pension enligt 14 kap. 9 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad pension har ersatts som en utgift och inte som förlorad arbetsförtjänst
JK 5591-08-33
Begäran om internationell rättslig hjälp i brottmål
JK 6030-08-21
Fråga om åklagaren och Polisen gjorde något fel när man avvaktade med att gripa en person som var efterlyst p.g.a. att det uppstod nya brottsmisstankar mot personen ifråga
JK 6109-08-28
Inspektion vid åklagarkammaren i Falun
JK 6110-08-28
Inspektion av Kronofogdemyndighetens kontor i Falun
JK 6111-08-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Dalarnas län
JK 6112-08-28
Inspektion av Länsrätten i Dalarnas län
JK 6278-08-19
Anteckningar från ett besök i Taiwan den 26 - 30 oktober 2008
JK 6474-08-28
Tillsynsbesök hos polisen i Dalarna
JK 6508-07-40
Vem svarar för skadeståndet vid överträdelser av Europakonventionen - staten eller kommunen?
JK 6545-06-21
Fråga om s.k. lokaliseringsuppgifter från mobiltelefoner får inhämtas som ett led i hemlig teleövervakning m.m.
JK 6657-08-21
Klagomål mot en tingsrätt för att vissa åhörare förvägrades tillträde till en förhandling
JK 6845-08-15
Begäran om återlämnande av allmänna handlingar
JK 7000-08-41
Ersättning för lidande till en person som har varit frihetsberövad för bl.a. sexuellt övergrepp mot barn
JK 7068-06-21
Kritik mot Sveriges ambassad i Israel för att en praktiktjänstgöring avbröts i förtid
JK 7203-06-40
Ersättningsanspråk med anledning av att ett beställt fondbyte inte har genomförts
JK 7211-06-40
Ersättningsanspråk med anledning av att ett beställt fondbyte inte har genomförts
JK 7218-07-41
Ersättning till en person som dömts för grova sexualbrott mot underårig och dömts till rättspsykiatrisk vård men frikänts efter resning
JK 7336-07-80
Remissyttrande över betänkandet (SOU 2007:54) Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
JK 7417-08-21
Klagomål mot handläggningen av en dömd persons begäran om utlämnande av allmänna handlingar
JK 7617-08-30
Ifrågasatt brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen m.m.
JK 7665-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av s.k. uttagsbeskattning som har skett i strid med sjätte mervärdesskattedirektivet (jfr EG-domstolens mål C-412/03 Gåsabäck)
JK 7741-07-21
Klagomål mot polis och åklagare med anledning av bl.a påstådda brister i en brottsutredning
JK 7769-07-40
Skadeståndsanspråk med anledning av svensk punktskatteplikt vid införsel av s.k. röd olja
JK 7912-07-40
Skadeståndsanspråk med anledning av överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen (främst avseende handläggningstid i Regeringsrätten)
JK 7913-07-40
Skadeståndsanspråk med anledning av överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen (främst avseende handläggningstid i Regeringsrätten)
JK 7914-07-40
Skadeståndsanspråk med anledning av överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen (främst avseende handläggningstid i Regeringsrätten)
JK 7946-06-21
Fråga om offentlighetsprincipens tillämplighet på s.k. e-postloggar m.m.
JK 8043-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en utmätning för tredje mans fordran
JK 8092-06-40
Anspråk från en statlig myndighet på ersättning från en annan sådan
JK 8235-07-40
Ersättningsanspråk med hänvisning till handläggningen av det s.k. bordellärendet
JK 8331-06-40
Ersättningsanspråk mot staten på grund av ett värdeförverkande; tillämpning av 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken
JK 8476-07-21
Klagomål mot polisen med anledning av ett omhändertagande m.m.
JK 8527-07-22
Initiativärende med anledning av en skolas beslut att inte låta ett politiskt parti få komma till skolan för att sprida tryckt politisk information