JK 183-15-80
Remissyttrande över betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76)
JK 1081-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av felaktigheter i ursprungskontrollen i den del som benämns registerkontroll i samband med att en privatimporterad personbil registrerades i vägtrafikregistret
JK 1324-15-80
Remissyttrande över promemorian Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7)
JK 1359-15-71
Justitiekanslern har avslagit en begäran om att Justitiekanslern ska ta över handläggningen av en förundersökning om brott mot tystnadsplikt
JK 1361-14-40
En person har beviljats ersättning med stöd av 5 § frihetsberövandelagen för att han anhållits utan att dessförinnan ha delgetts brottsmisstanke
JK 1432-15-80
Remissvar över betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86)
JK 1437-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Försäkringskassans dröjsmål med att handlägga en ansökan om livränta. Justitiekanslern avslår skadeståndsanspråket, men uttalar kritik mot Försäkringskassan.
JK 1528-15-30
Fråga om brott mot repressalieförbudet m.m. Med anledning av att en rådman ifrågasatt en åklagares uttalande i media
JK 1559-14-20
Justitiekanslern uttalar kritik mot Kriminalvården, häktet Saltvik, med anledning av att en häktad försattes på fri fot trots att förutsättningar härför saknades
JK 1768-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av ett brottmål (3 år och tre månader i en enda instans)
JK 1842-15-21
Justitiekanslern uttalar viss kritik mot en tingsrätt med anledning av att en begäran om att få ta del av en allmän handling hanterats på ett sätt som inte varit förenligt med det ändamål som bär upp anonymitetsskyddet i 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen
JK 2054-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av återförvisning av ett mål p.g.a. jäv vid en mark- och miljödomstol
JK 2122-15-80
Remissyttrande över promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
JK 2244-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av domstolars hantering av frågan om ett målsägandebiträdes behörighet m.m. Justitiekanslern avslår skadeståndsanspråket, men uttalar kritik mot Västmanlands tingsrätt samt gör vissa allmänna uttalanden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag
JK 2357-15-28
Inspektion av Åklagarkammaren i Östersund den 15 och 16 april 2015
JK 2358-15-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Jämtlands län den 15-16 april 2015
JK 2396-15-80
Remissyttrande över Transportstyrelsens framställan Särskild sekretess för uppgifter om ägare till utlandsregistrerade fordon (N2014/3912/TIF)
JK 2498-15-80
Remissvar över promemorian Myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster (Fi2015/1999)
JK 2562-15-34
Justitiekanslern meddelar ett vitesföreläggande mot ett programföretag som vid upprepade tillfällen, i strid med 5 kap. 2 § radio- och TV-lagen, sänt ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär på sådana tider och på sådant sätt att det har funnits en betydande risk för att barn kunnat se dem
JK 2582-15-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.
JK 2648-15-21
Kritik mot Utrikesdepartementet för departementets handläggning av begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
JK 2688-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att en samebys medlemmars egendomsskydd och rätt till en rättvis rättegång har åsidosatts
JK 2768-14-40
Skadeståndsskyldighet för staten på grund brott mot artikel 8 i Europakonventionen (smygfotografering)
JK 2825-14-41
Ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen har inte utgått till en person som omhändertagits enligt LVM och placerats i arrestcell i avvaktan på transport till behandlingshemmet
JK 2850-14-41
Anspråk enligt frihetsberövandelagen - förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 2874-15-80
Remissyttrande över betänkandet Ny patentlag (SOU:2015:41)
JK 3031-14-42
Skadeståndsanspråk enligt 48 § PUL med anledning av felaktiga uppgifter i Försäkringskassans register om antalet kvarvarande föräldrapenningdagar
JK 3086-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att verkställigheten av ett kvarstadsbeslut i brottmål har fortsatt även efter det att beslutet hävts delvis
JK 3110-14-41
Fråga om preskription av anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 3119-15-80
Remissyttrande över betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
JK 3385-14-20
Anmälan med anledning av att en tingsrätt inte har förordnat om stängda dörrar vid förhandlingar rörande sexualbrott
JK 3421-14-40
Kritik mot en tingsrätt för att domstolens rutiner för anlitande av tolk inte stått i överensstämmelse med 5 kap. 6 § andra stycket rättegångsbalken
JK 3440-14-40
Ersättning för ideell skada med 25 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen
JK 3679-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Migrationsverkets handläggning av en ansökan om uppehållstillstånd
JK 3709-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en tingsrätt och en hovrätts handläggning av ett tvistemål
JK 3733-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av långsam handläggning av ett utmätningsärende hos Kronofogdemyndigheten
JK 3775-15-80
Remissvar över betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)
JK 3776-15-80
Remissyttrande över betänkandet Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)
JK 3828-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Kronofogdemyndighetens och en tingsrätts handläggning av ett mål enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning
JK 3891-14-21
Justitiekanslern riktar kritik mot Hässleholms kommun för dröjsmål med att meddela beslut i ett ärende om att få ta del av allmänna handlingar och gör vissa uttalanden om bevarandet av säkerhetskopior i det aktuella fallet
JK 4078-15-41
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 4262-15-80
Remissyttrande över promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2015:5
JK 4328-15-80
Remissvar över betänkandet Tillsyn över polisen och kriminalvården (Justitiedepartementet, Ju2015/05152/L4)
JK 4329-15-80
Remissyttrande över delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)
JK 4366-15-80
Remissvar över betänkande Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen
JK 4552-15-80
Remissyttrande över Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (Miljö- och energidepartementet, M2015/2406/R)
JK 4632-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Transportstyrelsen registrerat ett körkort som ogiltligt med hänvisning till att det bytts ut mot ett utländskt körkort
JK 4837-15-30
Justitiekanslern beslutar att inte inleda förundersökning eller vidta någon annan åtgärd med anledning av affischer och banderoller som satts upp i Östermalms tunnelbanestation (kampanj från Sverigedemokraterna)
JK 4990-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 5006-15-21
Kritik mot hur Alvesta kommun har handlagt en begäran om utlämnande av allmän handling
JK 5115-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en länsstyrelses beslut om omhändertagande av djur m.m.
JK 5178-15-80
Remissyttrande över Domstolsverkets promemoria med hemställan om ändring i tingsrättsinstruktionen (Justitiedepartementet, Ju2015/5035/DOM)
JK 5271-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Försäkringskassan lämnat ut sekretessbelagda uppgifter och för lång handläggningstid
JK 5442-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 5633-14-21
Granskning av polisens hantering av anmälningar om ordningsstörningar på Långholmen i Stockholm våren och sommaren 2014
JK 5635-14-21
Allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning av myndighetens långa handläggningstider i vissa prövningsärenden
JK 5774-14-40
En tilltalad i ett brottmål kom till huvudförhandlingen tillsammans med en privat försvarare. Att tingsrättens ordförande bett försvararen att lämna sin plats vid den tilltalades sida och sätta sig på åhörarplats har i det aktuella fallet inte ansetts strida mot artikel 6 i Europakonventionen.
JK 5775-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av handläggningstiden i ett utmätningsärende hos Kronofogdemyndigheten
JK 5930-15-42
Falska uppgifter som registrerats hos Skatteverket var inte oriktiga i personuppgiftslagens mening
JK 6061-15-28
Inspektion av Kronofogdemyndighetens kontor i Helsingborg den 13 –14 oktober 2015
JK 6188-14-41
Fråga om preskription av anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 6398-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att ett körkort har återkallats – påstående om överträdelse av Europakonventionen
JK 6528-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten - förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 6607-15-80
Remissvar över betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)
JK 6778-15-40
Ifrågasatt tryckfrihetsbrott m.m. med anledning av flygblad som har delats ut på ön Lesbos
JK 6971-14-40
Ersättning av staten för ideell skada med 100 000 kr på grund av överträdelse av 2 kap. 7 § andra stycket regeringsformen
JK 7343-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att Kronofogdemyndigheten oriktigt har utbetalat utmätta medel efter att svaranden framställt en invändning om preskription
JK 7949-13-42
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Kronofogdemyndighetens dröjsmål med att bokföra en betalning
JK 8085-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten – fråga om överträdelse av Europakonventionen i mål om hävande av faderskap
JK 8140-13-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Försäkringskassans besked i ett ärende gällande tillfällig föräldrapenning
JK 8203-13-40
Anspråk enligt frihetsberövandelagen - förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 8209-13-40
Fråga om skadestånd med hänvisning till att en kammarrätts handläggning av ett mål angående rätten till livränta har innefattat överträdelser av artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 9123-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten angående påstådd långsam handläggning hos socialstyrelsen gällande ansökan om sjuksköterskelegitimation
JK 9125-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten angående påstådd långsam handläggning hos socialstyrelsen gällande ansökan om sjuksköterskelegitimation
JK 9301-14-41
Anspråk enligt frihetsberövandelagen - förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 9320-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till att Kriminalvården dröjt med att låta privat försvarare träffa häktad klient
JK 9646-14-40
Skadestånd på grund av att rätten till rättegång inom skälig tid har åsidosatts
JK 10196-14-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.
JK 10351-14-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till hälften på grund av eget beteende m.m.
JK 10352-14-22
Initiativärende med anledning av att en person var frihetsberövad tre dagar längre än det datum som framgår av strafftidsbeslut
JK 10588-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en sekretessmarkerad adressuppgift offentliggjorts i en brottmålsdom