ARN 1997-2031
Fråga om ersättning ur fastighetsmäklares ansvarsförsäkring. Tillämpning av 12 och 16 §§ fastighetsmäklarlagen (1995:400).
ARN 1997-2554
Fråga om rätt för energibolag att i efterhand reglera en felaktigt debiterad avgift.
ARN 1997-3081
SL har, genom att inte vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga olycksfall, ansetts vållande till den skada en äldre dam åsamkats på grund av fel i en rulltrappas funktion.
ARN 1997-3117
Att en uppgift i bilregistret om en bils årsmodell ändrats genom AB Svenska Bilprovning och Vägverkets försorg har inte i sig ansetts innebära att bilen skall anses felaktig i köprättslig mening.
ARN 1997-3761
Fråga huruvida en försäkringstagare varit vårdslös vid lämnande av uppgifter i en hälsodeklaration. Även fråga om vem som är att anse som rätt motpart samt fråga om tillämplig lag.
ARN 1997-3821
Två deltagare i en golfresa har ansetts berättigade att i efterhand häva avtalet och få tillbaka vad de betalat för resan p.g.a. att golfskolan kom att ledas av en annan instruktör än den som avtalet avsåg.
ARN 1997-3852
Fråga om rätt för en bilköpare till återbetalning av accis.
ARN 1997-3895
I ärendet har behandlats frågan om vilka krav som bör ställas på ett energibolags specificering av de ersättningskrav som bolaget riktar mot konsumenter.
ARN 1997-4088
En bank som utan kontohavarens medgivande tagit ut pengar som av misstag satts in på kontot har ansetts skyldig att betala tillbaka beloppet.
ARN 1997-4137
Fråga om värdering av en direktimporterad bil.
ARN 1997-4146
En bilköpare som vid leveransen blivit besviken över bilens färgnyans har inte ansetts berättigad att häva köpet - fel har inte ansetts föreligga i köprättslig mening (16 § 3 st. 2 p. samt 19 § 1 st. konsumentköplagen).
ARN 1997-4301
En båtförsäljare som fyllt i ett avbetalningskontrakt fel har på grund av detta ansetts skyldig att betala skadestånd till köparen.
ARN 1997-4411
Fråga om vilket belopp den som avbryter en kurs skall betala till arrangören.
ARN 1997-4440
Posten har gjort gällande att den som löst ut två postförskottsförsändelser inte betalat för dessa, vilken uppgift mottagaren av försändelserna bestridit. Fråga om bevisbördans placering.
ARN 1997-4482
En bank har vid inlösen av en utländsk check av misstag betalat ut ett för högt belopp till kunden (condictio indebiti). Fråga om kunden är skyldig att återbetala beloppet eller inte.
ARN 1997-4525
Branschpraxis har inte ansetts kunna begränsa konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen.
ARN 1997-4692
Fråga om avbokning av resa gjorts så sent att resenären inte haft rätt att utnyttja avbeställningsskyddet.
ARN 1997-4727
Otydligheter i en researrangörs marknadsföring och resebevis har ansetts berättiga resenären, som missat avfärden, att få tillbaka vad hon betalat för resan.
ARN 1997-4986
Bristande information om priset för bilbärgning har medfört att näringsidkaren ansetts inte kunna kräva full betalning för tjänsten.
ARN 1997-5011
En konsument har blivit bestulen på ett kreditkort utomlands. Kortet har därefter obehörigen använts för betalning av varor. Konsumenten har vare sig ansetts betalningsskyldig för belopp med vilket kontot övertrasserats eller för inköp som gjorts utan att förskrivna kontroller gjorts.
ARN 1997-5016
Fråga om en felaktig uppgift om antalet tidigare ägare av en försåld bil berättigat köparen till ett prisavdrag (jfr nämndens avgörande 1996-11-19; 1996-4185).
ARN 1997-5174
En researrangör har ansetts ha bevisbördan för att resenären vid beställningen av resan lämnat oriktiga uppgifter som fått till följd att researrangören inte kunnat uppfylla avtalet.
ARN 1997-5242
Köparen av ett plagg som krympt sedan det vattentvättats enligt skötselrådet på en lapp som sytts fast i plagget har ansetts berättigad att häva köpet, trots att muntliga uppgifter om att plagget skulle kemtvättas lämnats vid försäljningen.
ARN 1997-5278
En svensk teleoperatör som förmedlat ett s.k. call-backsamtalsavtal mellan en konsument och ett amerikanskt telefonbolag har ansetts skyldig att ersätta konsumenten för kostnader som uppstått på grund av att teleoperatören inte förmedlat vissa uppgifter till det amerikanska bolaget inom rimlig tid.
ARN 1997-5302
Otydlig information om daghems- respektive fritidshemstaxor har medfört att en kommun inte ansetts berättigad till betalning enligt den högsta taxan.
ARN 1997-5347
Sedan ett par resenärer i ett sällskap avbokat sin resa på grund av sjukdom har de kvarstående resenärerna av arrangören krävts på betalning för s.k. tombäddstillägg. Fråga om arrangören enligt resevillkoren varit berättigad till sådan ersättning.
ARN 1997-5377
En konsument som köpt kläder på postorder har ansetts berättigad till utlovad storköpsrabatt trots att hon returnerat vissa varor.
ARN 1997-5510
Otydlighet i en skriftlig bokningsbekräftelse har ansetts ge resenären rätt att häva avtalet.
ARN 1997-5636
Fråga om reklamation måste ske på resmålet för att en resenär i enlighet med 19 § paketreselagen skall ha rätt att åberopa fel och erhålla prisavdrag eller skadestånd. Eftersom frågan ansågs vara av principiell betydelse fördes tvisten till behandling av nämnden i plenum.
ARN 1997-5825
I ärendet har nämnden tagit ställning till hur många mil en begagnad bil torde ha körts samt till betydelsen av hur bilens mätarställning angivits i köpeavtalet.
ARN 1997-5918
Fråga om en bil som direktimporterats har ett lägre värde än en bil som importerats av en generalagent.
ARN 1997-6427
Fråga om vilken kompensation en konsument har rätt till vid leveransförsening (14 § konsumentköplagen).
ARN 1997-6437
En av ett telefonbolag ensidigt företagen ändring av villkoren, som enbart meddelats abonnenterna genom upplysning i media, har ansetts oskälig.
ARN 1997-6574
Fråga om hur ett skötselråd i klädesplagg skall tolkas samt huruvida ersättning skall utgå för plagg som missfärgats vid tvätt.
ARN 1997-6650
Fråga om skadeståndsskyldighet förelegat för den som hjälpt en kamrat med trädfällning och därvid orsakat skada - kamraten har ansetts likställd med en arbetstagare (6 kap. 4 § skadeståndslagen).
ARN 1997-6714
SJ har ansetts skyldig att ersätta en resenär för förlusten av en resväska som stulit ur en låst sovvagnskupé. Tillämpning av 2 kap. 3 § järnvägstrafiklagen.
ARN 1997-6732
Fråga huruvida konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är tillämplig beträffande avtal om köp samt installation av ett villalarm. Även fråga om reklamation gjorts inom skälig tid samt om ett företag kan anses ha en skyldighet att tillhandahålla reservdelar.
ARN 1998-0007
Brister i försäkringsbolags information om vad som behöver göras för att en hemförsäkring skall gälla när försäkringstagaren flyttar har medfört att försäkringstagaren ansetts ersättningsberättigad trots att skada inträffat i en bostad som inte var angiven i försäkringsbrevet.
ARN 1998-0101
Fråga om en tandvårdsförsäkrings giltighet.
ARN 1998-0355
Säljaren av en jacka som krympt när den kemtvättas enligt plaggets skötselmärkning har ansetts skyldig att låta köpet gå åter.
ARN 1998-0379
Fråga om försäkringsgivares ansvarsfrihet när försäkringstagaren vid tecknandet av försäkringen lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och samband saknas mellan dessa uppgifter och ett senare inträffat försäkringsfall (6 och 9 §§ försäkringsavtalslagen). Eftersom frågan ansågs vara av principiell betydelse fördes tvisten till behandling av nämnden i plenum.
ARN 1998-0423
Fråga om vilken ersättning en researrangör har rätt till när en skidresenär, som upplysts om att snöbrist rådde på resmålet, avbokat resan två veckor före avresedagen.
ARN 1998-0605
Köparen av en dator, som upprepade gånger lämnats till säljaren för reparation utan att felen har kunnat åtgärdas, har ansetts berättigad att häva köpet. Köparen har därvid fått vidkännas avdrag för den nytta hon haft av datorn (44 § konsumentköplagen).
ARN 1998-0610
En fotograf har inte, utan att särskilt avtal träffats därom, ansetts vara skyldig att låna ut negativen till den som beställt en fotografering. Tillämpning av 49 a § upphovsrättslagen. Även fråga om rätt till prisavdrag vid dröjsmål med leveransen.
ARN 1998-0674
Fråga om köparens rätt till omleverans enligt 26 § konsumentköplagen.
ARN 1998-0722
Om en komponent i en skinngrupp behöver bytas ut och det inte går att få fram skinn från samma parti, bör konsumenten få hela gruppen utbytt.
ARN 1998-0810
Fråga om definition av begreppet olycksfall.
ARN 1998-0858
Den som betalat handpenning för ett par skor och därefter ångrat köpet innan skorna avhämtats har ansetts berättigad att få tillbaka hela handpenningen i kontanter (37 och 41 §§ konsumentköplagen).
ARN 1998-0950
Otydligheter i ett förmedlingavtal som tillhandahållits av näringsidkaren har tolkats till dennes nackdel.
ARN 1998-1056
Fråga om rätt till försäkringsersättning när en tjuv, utan att använda våld, har klättrat in över ett inhägnat förrådsutrymme.
ARN 1998-1118
Sedan en charterresa strax före avresan ställts in p.g.a. att flygplanet belagts med flygförbud har researrangören ansetts skyldig att ersätta en resenär (betala skadestånd) med ett belopp motsvarande skillnaden mellan priset på charterresan och det pris resenären betalat för en ersättningsresa med reguljärflyg (täckningsköp). Tillämpning av 13 och 14 §§ paketreselagen.
ARN 1998-1492
Fråga om vilka anvisningar en hudprodukt, som orsakat skador på ett plasthandfat, skall vara åtföljd av för att varan inte skall anses felaktig enligt 16 § konsumentköp-lagen.
ARN 1998-1613
Fråga om säljaren eller köparen skall svara för kostnaden för fordonsskatt.
ARN 1998-1777
För att strikt ansvar för skador som åsamkas passagerare, i detta fall matförgiftning, som enligt 9 kap. 17 § luftfartslagen åligger ett flygbolag skall gälla, måste det vara styrkt att smittan härrör från något som passageraren ätit ombord på planet.
ARN 1998-1990
En researrangör har ansetts skyldig att utge prisavdrag samt skadestånd till deltagare i en dyksafari eftersom safarin avbrutits p.g.a. att besättning och passagerare insjuknat i salmonella (15 och 16 §§ paketreselagen).
ARN 1998-2048
Avsaknaden av anvisningar och information om att en mobiltelefon inte får användas utomhus i fuktig väderlek har ansetts medföra att telefonen, sedan den slutat fungera efter att ha använts utomhus i sådant väder, har ansetts felaktig i köprättslig mening (16 § konsumentköplagen).
ARN 1998-2136
En båtägare som under flera säsonger anlitat ett varv för vinterförvaring av en segelbåt har, sedan varvet fått en ny ägare, ansetts haft rätt att utgå från att avtalet om vinterförvaring löpte vidare på i huvudsak samma villkor.
ARN 1998-2333
Fråga om förutsättningarna för den som driver kollektiv järnvägstrafik att ta ut kontrollavgift enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
ARN 1998-2348
Nämnden har funnit det ursäktligt att en konsument kontaktat en elektriker, och inte elleverantören, när störningar i elleveransen uppstått samt rekommenderat elleverantören att ersätta konsumenten för kostnaden för elektrikerns besök. Tillämpning av 11 kap. 10 § ellagen (1997:857).
ARN 1998-2349
Fråga om omfattningen av en konsuments skyldighet att ersätta skador på bil som han vållat vid provkörning av bilen; begäran av domstol om nämndens yttrande.
ARN 1998-2437
En konsument vars skinnjacka förstörts vid kemtvätt har yrkat ersättning av någondera tvätteriet eller säljaren.
ARN 1998-2439
Fråga om storleken på den ersättning den som avbeställer en vara skall betala till säljaren (37 och 41 §§ konsumentköplagen)
ARN 1998-2450
Efter tvätt har fläckar framträtt på klädesplagg som varit i kontakt med en hårprodukt. Nämnden har inte kunnat med säkerhet fastställa att hårprodukten ensam orsakat skadorna och därför avslagit yrkandet om ersättning för de förstörda plaggen.
ARN 1998-2756
Fråga om hur snabbt den som förlorat ett kontokort måste anmäla förlusten för att undgå ansvar för obehöriga uttag (34 § första stycket tredje punkten konsumentkreditlagen).
ARN 1998-2766
Fråga om bilverkstads skyldighet att upplysa kunden om åtgärder som enligt bilens servicebok bör vidtas efter ett visst antal körda mil.
ARN 1998-2845
Fråga om felbehandling av klädesplagg vid tvätt.
ARN 1998-3055
Fråga om underårigs bundenhet av ett avtal (9 kap. 7 § föräldrabalken). Även fråga om preskriptionsavbrott skett eller inte (2 och 5 §§ preskriptionslagen).
ARN 1998-3276
Fråga om omfattningen av säljarens skadeståndsskyldighet vid fel på en vara (30 och 32 §§ konsumentköplagen); även fråga om tillämpning av 27 § konsumentköplagen angående säljarens rätt att avhjälpa fel.
ARN 1998-3424
Fråga om flygbolags ansvar för förseningar enligt 9 kap. 19 och 20 §§ luftfartslagen.
ARN 1998-3665
Bussresenärer som inte fått de sittplatser de enligt resebeviset blivit tilldelade har ansetts berättigade till ett prisavdrag.
ARN 1998-4157
Enligt villkoren i ett bilförmedlingsavtal skulle parterna gemensamt upprätta ett protokoll med angivande av försäljningsobjektets beskaffenhet och skick. När så inte skett har uppdragstagaren inte ansetts kunna göra gällande krav mot säljaren på ersättning för vissa utförda reparationer.
ARN 1998-4181
Två flygpassagerare begärde ersättning av ett flygbolag för försening till följd av överbokning. Fråga om tillämpning av Europeiska Gemenskapernas (EG) råds förordning (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991 om införande av gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik. Även tillämpning av 1937 års lag om befordran med luftfartyg.