JK 197-16-30
Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott. Handlingarna återlämnas till Åklagarmyndigheten då det uppgiftslämnande som har anmälts inte skyddas av meddelarfriheten
JK 201-16-24
Justitiekanslerns granskning av länsstyrelsernas ärendeförteckningar för år 2015
JK 265-16-23
Kemikalieinspektionens ärendeförteckning; fortsatt allvarlig kritik
JK 624-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av kronofogdemyndighetens handläggning av ett ärende om löneutmätning
JK 637-16-80
Remissvar över betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)
JK 760-15-40
Skadeståndsansvar för staten när Högsta domstolen formulerat ett beslut om partiellt prövningstillstånd på ett oklart sätt och sedan inte klargjort beslutets innebörd för parterna förrän i samband med målets avgörande i sak
JK 889-16-80
Remissvar; ytterligare åtgärder mot penningtvätt m.m. (bl.a. ang. sanktionsavgifter mot advokater)
JK 1053-16-80
Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)
JK 1570-15-42
Skadestånd har tillerkänts en person med hänvisning till att uppgifter om ett reseförbud inte i rätt tid har gallrats från polisens register
JK 1690-16-28
Inspektion av Växjö tingsrätt den 22–23 mars 2016
JK 1770-16-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Kronobergs län den 22 – 23 mars 2016
JK 1895-16-80
Remissvar EU på hemmaplan
JK 2125-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett beslut att placera en intagen i avskildhet
JK 2299-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av hur Kriminalvården har agerat mot en intagen i olika sammanhang, bl.a. när han ville ringa till en advokat
JK 2418-16-41
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 2419-15-41
Anspråk enligt frihetsberövandelagen m.m. med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 2429-16-80
Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
JK 2563-16-40
Skadestånd med anledning av försenat överlämnande av ett överklagande enligt LOU
JK 2595-16-40
Skadestånd till följd av långsam handläggning av en förundersökning
JK 2603-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten grundat på att Europakonventionen (artiklarna 3, 6, 8, 13 och 14) åsidosatts vid tillämpning av den s.k. ersättningslagen
JK 2812-16-41
Fråga om ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen när en begäran om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder avslagits på grund av hinder mot överlämnande
JK 3221-16-40
Ersättningsanspråk med hänvisning till RF 2 kap. 15 §
JK 3438-15-40
Kritik mot polisen för handläggning av ett körkortsingripande, m.m
JK 3492-16-80
Remissyttrande EU-förordningen på konsumenträttens område
JK 3508-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem)
JK 3514-15-22
Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Jämtlands län för långsam handläggning av ett antal förundersökningar
JK 3649-16-40
Tryckerimoms - EU-rättsligt skadeståndsanspråk
JK 3773-15-42
Felaktig registrering av personuppgifter som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar
JK 3946-15-47
Anspråk mot staten med hänvisning till att behandling av personuppgifter har skett i strid med polisdatalagen
JK 4008-16-31
Ifrågasatt överträdelse av censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen
JK 4033-15-40
Skadestånd med anledning av Socialstyrelsens hantering av ett överklagande m.m
JK 4213-16-80
Remissyttrande över delbetänkandet Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. (SOU 2016:42)
JK 4260-16-80
Remissyttrande över betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)
JK 4728-15-30
Ifrågasatt brott mot tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården
JK 5024-16-40
Ingen överträdelse av rätten till en rättvis rättegång
JK 5114-15-22
Initiativärende med anledning av handläggningstiden i ett mål om vårdnad m.m.
JK 5285-15-21
Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av ett ärende om studiebidrag med anknytning till Danmark
JK 5296-12-80
Promemorian Behandling av personuppgifter inom NCT (Ds 2016:31)
JK 5390-16-80
Remissyttrande över betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)
JK 5471-16-80
Promemorian Anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall
JK 5472-16-80
Betänkandet Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44)
JK 5594-16-28
Inspektion av Kronofogdemyndighetens kontor i Skövde
JK 5700-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till beslut om utmätning samt behand¬ling av uppgifter i kronofogdemyndighetens verksamhet
JK 5723-15-21
Handläggningstiden för en patentansökan
JK 6002-15-42
Skadestånd när Kronofogden skickat utdrag till en person via dennes arbetsplats
JK 6313-15-41
Ersättning för frihetsberövande vid begäran om utlämning till annan stat
JK 6582-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten p.g.a. att kriminalvården inte meddelat något överklagbart beslut samt klagomål p.g.a. dröjsmål med att lämna ut allmänna handlingar
JK 6696-15-40
Skadestånd med anledning av att polis beslutat om förverkande mot dödsbo
JK 6733-15-80
Remissyttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50)
JK 6776-16-80
Betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)
JK 6801-15-40
Fråga om skadestånd vid direktförverkande
JK 7012-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten - fråga om överträdelse av artikel 8 i Europakonventionen m.m.
JK 7250-15-40
Skadeståndsanspråk med anledning av fel vid besiktning hos bilprovningen
JK 7332-15-28
Inspektion av Centrala etikprövningsnämnden den 11 december 2015
JK 7362-15-80
Remissvar över promemoria angående ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
JK 7454-15-22
Initiativärende med anledning av uppgifter om hur en frihetsberövad person har behandlats i en polisarrest
JK 7507-15-21
Kritik mot lunds kommun för att en lärare avstängts från undervisning på grund av sina yttranden på internet
JK 7671-16-40
Tryckerimoms - EU-rättsligt skadeståndsanspråk
JK 7681-15-40
Skadestånd på grund av ett frihetsberövande utan rättslig grund m.m.
JK 7712-15-40
Skadeståndsanspråk angående bristande beslutsmotiveringar
JK 8498-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning i mål om skattetillägg
JK 8969-14-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en polisinsats mot en motorcykelklubb