ARN 1991-6617
Ett erbjudande om öppet köp under vissa förutsättningar inskränker inte köparens rätt att åberopa fel i varan enligt konsumentköplagens regler. En köpare har följaktligen ansetts ha rätt att häva ett köp och få tillbaka hela köpeskillingen, trots att varans originalförpackning inte fanns i behåll.
ARN 1992-0716
Fråga om faktureringsavgift för räkningar avseende kabel-TV- abonnemang.
ARN 1992-1501
Bestämmelserna i skuldebrevslagen har tillämpats analogt på ett presentkort som angav att innehavaren hade rätt att ta ut varor till ett angivet belopp i affärer som ingick i en köpmannaförening.
ARN 1992-1548
Vid köp av en kurs har det ansetts böra föreligga en principiell rätt för konsumenten att avbeställa eller avbryta kursen oavsett omfattningen av denna. I sådant fall bör dock husgivaren ha rätt till skälig ersättning för administrationskostnader och de kursbrev som mottagits och utnyttjats. Avgörande 1993-01-11; 92- 1548
ARN 1992-1789
På s.k. Miljonkonto i bank har p.g.a. fel på bankens sida tagits ut ett belopp. Till följd härav har kontohavarna inte med detta belopp deltagit i utlottningen av vinster på Miljonkontolotteriet; fråga om omfattningen av bankens skyldighet att ersätta den skada som härigenom uppstått för kontohavarna.
ARN 1992-1928
Fråga om en skada på avställd bil, som hade en s.k. avställningsförsäkring, kunde ersättas ur försäkringen.
ARN 1992-2571
Fråga om jämkning av borgensåtagande.
ARN 1992-2652
Fråga om ersättning för personskada som uppkommit när en dam halkat på en osandad trottoar. Försäkringsbolaget har ansetts ha bevisbördan för att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra olyckan.
ARN 1992-3111
Ett kabel-TV-bolag har ansetts ansvarigt för att mottagningen av erbjudet programutbud är tillfredsställande även om grundorsaken till felet funnits hos fastighetens centralantennsystem. En abonnent bör därför har rätt att häva abonnemangsavtalet om bildkvaliteten har varit dålig.
ARN 1992-3173
Då abonnemangsavtal avseende kabel-TV inte har innehållit något förbehåll för oförutsedda kostnadsökningar, t.ex. skatter, har Kabel-TV-bolag inte ansetts ha rätt att kräva ersättning för mervärdesskatt på avtalad anslutningsavgift som inte innefattat sådan skatt.
ARN 1992-3336
En lambdasond i en bilmotor gick sönder. Fråga om tillverkarens ansvar enligt bilavgaslagen med hänsyn dels till att bristen inte hade upptäckts vid en myndighetskontroll, dels till att bilen inte genomgått föreskriven underhållsservice.
ARN 1992-3490
Beställaransvaret vid försäkringsskada.
ARN 1992-3507
Fråga om en s.k. givare utgjorde en sådan komponent i en bil som omfattades av tillverkaransvaret enligt bilavgaslagen.
ARN 1992-3785
Fråga om en konsument kunde rikta anspråk mot de bolag som på uppdrag av ett försäkringsbolag åtgärdat en försäkringsskada i konsumentens fastighet.
ARN 1992-4073
I två ärenden (I och II) har det slagits fast att det åligger en bank som vill höja en s k rörlig ränta att visa att förutsättningarna för detta enligt villkoren i kreditavtalet är uppfyllda. Då en bank inte ansetts ha gjort detta, har banken följaktligen inte ansetts ha rätt att ändra räntan. och 92-4204
ARN 1992-4204
I två ärenden (I och II) har det slagits fast att det åligger en bank som vill höja en s k rörlig ränta att visa att förutsättningarna för detta enligt villkoren i kreditavtalet är uppfyllda. Då en bank inte ansetts ha gjort detta, har banken följaktligen inte ansetts ha rätt att ändra räntan. och 92-4204
ARN 1992-4226
I avsaknad av varudeklaration har uppgifter från en köpare av en begagnad bil, om att ett fel förelegat redan vid köpet, förutsatts vara riktiga och säljaren har därför ansetts betalningsskyldig för uppkommen reparationskostnad.
ARN 1992-4270
K innehade vid den aktuella tiden ett betalkort hos kontokortföretaget E. För kontot gällde kontobestämmelser av innebörd bl a att den för kortet gällande personliga koden inte fick avslöjas för någon och att koden skulle förvaras och hanteras på visst sätt.
ARN 1992-4313
Reparation av båtmotor. Fråga dels om vad som konsumenten hade beställt, dels om näringsidkarens skyldighet att i vissa fall avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten.
ARN 1992-4379
I villkoren för ett lån angavs att räntan skulle "beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som långivaren vid varje tid tillämpar för kredit av detta slag". Villkoret har ansetts oskäligt i ett konsumentförhållande och lämnas utan avseende (36 § AvtL). Frågan om den uttagna räntan kunde godtas har därefter prövats med stöd av allmänna rättsprinciper.
ARN 1992-4406
Tyget på en barnvagn har blekts på grund av otillfredsställande färghärdighet. Felet har ej ansetts böra föranleda hävning av köpet eller omleverans utan enbart ett prisavdrag.
ARN 1992-4585
Reseföretag som säljer reseförsäkring är skyldigt att lämna information enligt 5 § konsumentförsäkringslagen.
ARN 1992-4631
I villkoren för ett s k falskt annuitetslån angavs att banken fick höja månadsbeloppet om räntan höjdes för att lånet skulle bli löst i föreskriven tid. Då banken försummat att göra detta har banken inte ansetts ha rätt att kompensera sig genom att förlänga kredittiden eller höja enbart det sista månadsbeloppet.
ARN 1992-4694
En konsument har ansetts ha rätt att avbryta en påbörjad kurs, om kursgivaren får full ersättning för den del av kursen som konsumenten tagit del av och skälig ersättning för administrationskostnader avseende den inte utnyttjade delen av kursen (jfr 37 och 41 §§ konsumentköplagen samt 42-44 §§ konsumenttjänstlagen) Avgörande: 1993-03-26; 92-4694
ARN 1992-4787
Fråga om ansvaret för skada som uppstått på en bil under den tid bilen varit inlämnad för reparation (32 § konsumenttjänstlagen).
ARN 1992-4991
En far som hjälpt sin dotter att flytta hemifrån och som därvid skadat en bokhylla har inte ansetts vara att likställa med en arbetstagare. Ersättning för bokhyllan borde därför kunna utgå ur hemförsäkringens ansvarsmoment (jfr ref 17 och 22 i ARN:s årsbok 1986/87). Avgörande: 1993-05-25; 92-4991
ARN 1992-5131
Under en kryssningsresa uppstod brand ombord och resan fick avbrytas efter halva tiden. Fråga om prisavdrag skulle utgå.
ARN 1992-5239
Fel på tvättmaskin. EHL-garantier kan inte åberopas av säljaren för att undvika ansvar för s. k. ursprungliga fel som reklameras inom två år från leveransen. - Fråga också om beviskravet vid tekniska fel. Avgörande 1993-05-19 92-5239
ARN 1992-5381
Då samma fel återkommit på en soffa trots en omleverans och ett försök att åtgärda felet har köparen ansetts ha rätt att häva köpet.
ARN 1992-5416
Fråga om ett byggnadsföretag haft rätt att kräva tilläggsbetalning sedan slutfakturan hade betalats (jfr NJA 1991 s. 3)
ARN 1992-5487
Fråga om ersättningsskyldighetens omfattning vid skada på grund av fel i en vara.
ARN 1992-5666
Vid köp i en s.k. fyndhörna av varor till kraftigt reducerat pris får köparen räkna med att möjligheten till omleverans (byte) kan vara begränsad.
ARN 1992-5741
Verkan av att inställd barnklubb på resmål har ansetts utgöra en avgörande förutsättning för resenärernas vilja att ingå reseavtalet.
ARN 1992-5781
År 1991 upptäcktes att en värmepanna, som hade köpts och installerats av samma bolag 1988, läckte och pannan fick bytas ut. Konsumenttjänstlagen har ansetts tillämplig på rättsför- hållandet mellan fastighetsägaren och bolaget. Vidare har den 10- åriga reklamationsfristen ansetts gälla för en dylik installation av värmepanna. Fråga även om bevisbördan för att felet uppkommit vid installationen (jfr NJA 1991 s. 481).
ARN 1992-5805
Fråga om flygbolags ansvar för incheckat gods.
ARN 1992-5901
Inlämningsstället svarar vanligen gentemot konsumenten för tvätt som skadas vid tvättbehandlingen.
ARN 1992-5965
Under en utlandsresa lyckades en konsument inte få ut pengar från bankomater med hjälp av sitt kreditkort trots att detta enligt uppgift skulle vara möjligt. Fråga om den kortutfärdande bankens ansvar för det inträffade.
ARN 1992-6066
Ansvar för uppköpt reseföretags förpliktelser; tillika fråga om verkan av otydlighet i utställd handling beträffande giltighetstid.
ARN 1992-6391
Annuitetslån. Då en bank har underlåtit att utnyttja möjligheten enligt villkoren att höja annuitetsbeloppet vid räntehöjningar har banken inte ansetts ha rätt att i efterhand kompensera sig härför.
ARN 1992-6437
Beslutet att låta kronan flyta fritt har inte ansetts utgöra en officiellt beslutad devalvering. Det har därför inte förelegat förutsättningar enligt Allmänna resevillkoren för att höja priset bara några dagar före avresan.
ARN 1992-6452
En väska såldes som skinnväska trots att dess utsida var av plast och endast det inre skiktet av skinn. Tillräckliga skäl för hävning av köpet har ansetts föreligga.
ARN 1992-6570
Fråga om ansvaret för skadat och förkommet flyttgods vid transport till utlandet.
ARN 1993-0067
När en konsument köpt en fastighet av det bolag som uppfört huset på entreprenad, har nämnden ansetts sig behörig att pröva en tvist mellan parterna om ett fel i fastigheten (jfr 2 § 1.i insruktionen för nämnden).
ARN 1993-0078
En marknadsföringskampanj om s.k. snögaranti har haft vissa brister! På grund härav och då bevisbördan för att kunderna har fått del av förutsättningarna för erbjudandet har ansetts åvila säljaren, har en kund, trots att han inte uppfyllde kampanjförutsättningarna, ansetts ha rätt till förannonserbjudandet.
ARN 1993-0379
Fråga om räckvidden av MRF:s kundskydd.
ARN 1993-0389
På bokningsbekräftelse fanns reservation för eventuella oförutsedda prisändringar. Då reservationen inte närmare preciserade förutsättningarna för prishöjningar, har researrangören inte ansetts kunna ta ut tillägg för valutakursändringar.
ARN 1993-0707
Vid tvätt av plagg som saknar skötselmärkning har tvätteriet i princip ansvar för resultatet.
ARN 1993-0904
Fråga om researrangörs rätt att höja priset på en bokad resa (11 § lagen 1992:1672 om paketresor).
ARN 1993-0942
Vid hävning av ett köp av en personbil har nämnden ex officio beaktat såväl konsumentens rätt till ränta på köpeskillingen som den nytta som konsumenten haft av bilen (44 § konsumentköplagen, prop. 1989/90:89 s. 159 f).
ARN 1993-1066
Ersättning för ideell skada har medgivits när en person felaktigt varit registrerad för betalningsanmärkning (21 § kreditupp- lysningslagen 1973:1173).
ARN 1993-1497
Sedan en person brutit upp dörren till ett källarförråd, har egendom i förrådet stulits av en annan person. Fråga om skadan kunde ersättas ur en hemförsäkrings stöldmoment.
ARN 1993-1598
Fråga om hävning på grund av dröjsmål med leverans av soffa.
ARN 1993-1642
Fråga om rätt för den som övertagit ett kabel-TV-bolag att höja avgifterna under pågående avtalsperiod; grupptalanärende.
ARN 1993-1656
Ett klädesplagg har på grund av ett fel sålts till nedsatt pris. En konsument har ansetts ha rätt att häva köpet, eftersom informationen om skälet till prisnedsättningen varit otillräcklig och felet inte kunde upptäckas vid köpet.
ARN 1993-1678
En bank har inte ansetts ha rätt att ta ut en undersökningsavgift när en bankkund gjort gällande att ett uttag påförts hans konto trots att bankomaten inte fungerade vid tillfället.
ARN 1993-1908
Fråga om en skada hade orsakats genom uppsåtligt våld, som gav rätt till försäkringsersättning, eller genom vårdslöshet.
ARN 1993-1966
Fråga om en begravning var en sådan händelse som gav en resenär rätt att utnyttja sitt avbeställningsskydd.
ARN 1993-2110
Vid hävning av ett bilköp har det bl.a. på grund av de besvär som drabbat köparen ansetts att avdrag för nytta inte skall göras vid återbetalning av köpeskillingen.
ARN 1993-2343
Då skötselråd saknats i ett par kostymbyxor (skötselrådet - kemtvätt - satt i kavajen) och byxorna krympt vid vattentvätt, har varan ansetts felaktig. Avgörande 1993-09-10, 93-2343
ARN 1993-2627
En kund, som kunnat förete inlämningskvittot, har ansetts ha rätt till skadestånd för skor som enligt skomakaren redan var utlämnade till kunden.
ARN 1993-2722
Bevisbörda och beviskrav. En konsument anmärkte på kalluftsdrag i en bil med nybilsgaranti och åberopade bl.a. ett protokoll från Svensk Bilprovning. Då säljaren inte hade förebringat någon motbevisning ansågs draget som ett fel i köprättslig bemärkelse.
ARN 1993-2741
Fråga om ett bindande avtal om köp av en båt kommit till stånd.
ARN 1993-2802
Fråga om en bank hade rätt att kvitta medel från en aktieförsäljning mot en skuld som kontohavaren hade till banken.
ARN 1993-2938
Fråga om reklamation av bristfällig service på en bil hade skett inom skälig tid. Fråga också om betydelsen av att verkstaden inte hade beretts tillfälle att själv åtgärda felet (17 § och 20 § andra stycket konsumenttjänstlagen).
ARN 1993-2973
Ett kontokort som förvarades i en väska i en låst bil stals medan konsumenten lämnade sitt barn på dagis. Konsumenten har i detta fall inte ansetts ha förlorat kortet genom grov oaktsamhet (jfr 34 § konsumentkreditlagen 1992:830).
ARN 1993-3220
Sedan en resenär fyra dagar före avresan fått besked om att hon måste betala enkelrumstillägg, har fråga uppkommit om researrangören kunnat höja priset för resan vid detta tillfälle (11 § lagen om paketresor).
ARN 1993-3381
Grupptaleärende angående pristillägg (s.k.valutatillägg) enligt 1991 års allmänna resevillkor. m fl.
ARN 1993-3401
I en annons utbjöds en resa till ett rabatterat pris. Då erbjudandet inte var begränsat och det fanns platser kvar, borde en resenär, som bokade plats två dagar senare, ha fått köpa resan för det rabatterade priset.
ARN 1993-3415
En hyrbil, som omfattades av reseavtalet, stals. Fråga om skadestånd enligt 16 § lagen om paketresor.
ARN 1993-3504
Fråga om reklamation skett "inom skälig tid" i den mening som avses i 19 § lagen om paketresor.
ARN 1993-3505
Fråga om ansvaret för skada på ett golv i en hyreslägenhet, som hade orsakats av en säng (jfr 31 § konsumentköplagen).
ARN 1993-3827
Förutsättningarna för ändring av försäkringsvillkor (17 § konsumentförsäkringslagen).
ARN 1993-4110
Rätten för en medresenär att avboka en paketresa, när den andre resenären avbokat sin resa på grund av sjukdom.
ARN 1993-4135
Nämnden avvisade ett ärende med hänvisning till den s.k. värdegränsen. Varken den omständigheten att konsumenten inte kände till denna beloppsgräns eller att han senare ändrade sitt yrkande så att det som begärdes översteg gränsen har utgjort skäl för omprövning av avvisningsbeslutet. Avgörande 1993-08-16, 93-4135
ARN 1993-4454
Fråga om betydelsen av att en omfattande plåtskada inte hade noterats i varudeklarationen för en begagnad bil.
ARN 1993-4491
När knapparna i en kappa inte har tålt tvätt enligt skötselrådet i kappan utan missfärgat denna, har varan ansetts felaktig.
ARN 1993-4677
En hyrd balklänning skadades vid användningen. Fråga om hyresmannens rätt till ersättning.
ARN 1993-4766
Betydelsen av skötselrådet en balja med två streck inunder.