ARN 1993-0586
I två ärenden klagade konsumenterna på ljud- respektive bildstörningar i distribuerade kabel-TV-kanaler men kabel-TV- distributören ansåg sig inte ha något ansvar för störningarna utan gjorde gällande att det var brister hos TV-apparaterna. Innehållet i två av nämnden inhämtade yttranden rörande distribution av kabel-TV-kanaler tydde dock på att det kunde finnas brister i kabel-TV-bolagets utrustning och att signalerna inte var normriktiga. Med hänsyn härtill och då bolaget inte förebringat någon egen teknisk utredning har bolaget ansetts ha att svara för störningarna.
ARN 1993-0623
I två ärenden klagade konsumenterna på ljud- respektive bildstörningar i distribuerade kabel-TV-kanaler men kabel-TV- distributören ansåg sig inte ha något ansvar för störningarna utan gjorde gällande att det var brister hos TV-apparaterna. Innehållet i två av nämnden inhämtade yttranden rörande distribution av kabel-TV-kanaler tydde dock på att det kunde finnas brister i kabel-TV-bolagets utrustning och att signalerna inte var normriktiga. Med hänsyn härtill och då bolaget inte förebringat någon egen teknisk utredning har bolaget ansetts ha att svara för störningarna.
ARN 1993-2449
Fråga om hur länge ett kreditlöfte är bindande för kreditgivaren. Fråga också om kreditsökandena förfarit svikligt i visst hänseende samt om vilken betydelse det hade att kreditgivarens kännedom om kreditsökandenas ekonomiska förhållanden hade förbättrats efter kreditlöftet.
ARN 1993-3399
Ersättning för skador som uppkommit på lacken efter användning av ett bilvax (16 § konsumentköplagen, 3 § produktansvarslagen och 2 kap 1 § skadeståndslagen).
ARN 1993-3516
Ett försäkringsbolag var beställare av arbeten för att åtgärda en vattenskada. Fråga dels om bolagets ansvar för att arbetena utfördes fackmässigt, dels om bolagets rätt att kräva ut självrisken innan skaderegleringen var avslutad.
ARN 1993-4070
Ett försäkringsvillkor, som innebar att den som inte kunde förete inköpskvitto på en stulen vara endast erhöll ersättning motsvarande varans halva värde, har med stöd av 36 § avtalslagen lämnats utan avseende.
ARN 1993-4434
Bevisbördan för att en undantagsbestämmelse i en försäkring var tillämplig.
ARN 1993-4637
Ersättning för skador som uppkommit på lacken efter användning av ett bilvax (16 § konsumentköplagen, 3 § produktansvarslagen och 2 kap 1 § skadeståndslagen).
ARN 1993-4643
En bank har inte ansetts ha rätt att kvitta en fordran i anledning av en fastighetskredit mot medel som härrörde från personskadeersättning.
ARN 1993-4720
I en banks system med bankkort finns säkerhetsspärrar inbyggda. En av dessa spärrar har felaktigt slagit till och en bankkortsinnehavare har under en utlandsresa inte kunnat använda sitt kort. Kortinnehavaren drabbades på grund av detta av extrautgifter och banken har ansetts vara ersättningsskyldig.
ARN 1993-4977
Information om en begränsning av en reseförsäkrings omfattning när det gällde glasögon har ansetts bristfällig och det aktuella försäkringsvillkoret har därför lämnats utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen (jfr 5 och 6 §§ konsumentförsäkringslagen).
ARN 1993-5220
I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av researrangörerna erbjudna ersättningsresorna varit av likvärdig eller högre kvalitet ( 12, 13 och 14 §§ lagen om paketreseor)
ARN 1993-5257
En bogserlina, som hade monterats felaktigt, orsakade skador på en bil. Eftersom bogserlinan saknade bruksanvisning har den ansetts felaktig och konsumenten berättigad till skadestånd från säljaren.
ARN 1993-5279
Genom att lämna ett felaktigt besked i fråga om rätten att få tillbaka stughyran vid avbokning, har en resebyrå ansetts så vårdslös att den såsom skadestånd varit skyldig att återbetala hela hyresbeloppet.
ARN 1993-5328
I två ärenden (I och II) har bokade paketresor ställts in. Fråga om de av researrangörderna erbjudna ersättningsresorna varit av likvärdig eller högre kvalitet (12,13 och 14 §§ paketreselagen).
ARN 1993-5356
En resenär har dels vid bokningen av en resa inte fått upplysning om att visum krävdes för medborgare i en stat utanför EES- området, dels senare fått ett felaktigt besked om att visumkrav gällde även för resa till ett annat land. Fråga om skadeståndsskyldighet för researrangören (jfr 6 § paketreselagen)
ARN 1993-5392
Fråga om vilken mottagningskvalitet abonnent av kabelelteve har rätt att utgå från. Dålig mottagningskvalitet har ansetts vara fel i tjänst och berättiga konsumenten till nedsättning av abonne mangsavgiften; vidare fråga om hur en sådan nedsättning bör kunna fastställas.
ARN 1993-5546
En s.k. college-resa har ansetts utgöra en paketresa, eftersom det i avtalet ingick både flygresa och inkvartering. Av lagen om paketresor följer att priset skall anges i reseavtalet och det har slagts fast att endast sådana avgiftshöjningar och valutakursförändringar som har inträffat efter avtalets ingående får åberopas som grund för att höja priset. (2, 5, 8 och 11 §§ lagen om paketresor).
ARN 1993-5803
Betydelsen av skötselrådet F med streck under.
ARN 1993-6186
Fråga om rätt till prisavdrag vid ändringar i reseavtalet, som sker före avresan. Avgörande 1994-04-13, 93-6186
ARN 1993-6363
Fråga om ersättning för skada som orsakats genom att en uppgift i en annons inte visat sig vara riktig.
ARN 1993-6455
Resenärer har inte underrättats i tid om att en paketresa ställts in. Fråga om ansvarsfördelningen mellan researrangör och resebyrå. Fråga också om ersättning för förstörd semester.
ARN 1993-6609
Begreppet paketresa (2 § lagen omm paketresor).
ARN 1993-6626
Ett lån har jämkats med stöd av 36 § avtalslagen då långivaren inte ansetts ha iakttagit god kreditgivningssed när en 18 årig flicka fått låna 30 000 kr för att hon och hennes arbetslösa föräldrar skulle kunna bo kvar i föräldrarnas hus (5 § konsumentkreditlagen).
ARN 1994-0015
Försäkringsgivare har ansetts ha stöd för att även på löpande avtal tillämpa justerade och av tillsynsmyndigheten fastställda grunder. Det har således inte varit fel att sänka tilläggsbeloppet i pensionsförsäkring i anledning av ändrade antaganden om medellivslängden
ARN 1994-0179
Vid tvist om ett reseavtals innehåll har researrangören och resebyrån ansetts ha bevisbördan för vad som ingått eller inte ingått i avtalet (jfr 8 och 9 §§ paketreselagen).
ARN 1994-0263
Olägenheter som har uppstått till följd av tyfoner har ansetts utgöra sådana omständigheter som med hänsyn till vad som varit känt om vädret på platsen vid den aktuella tidpunkten berott på hinder utanför arrangörens kontroll (16 § paketreselagen).
ARN 1994-0653
Under ca fem år har säljaren trots upprepade försök inte lyckats avhjälpa fel på soffgrupp. Enligt nämnden har köparen inte dröjt för länge med att anmäla sitt missnöje med de upprepade avhjälpningsförsöken och har ansetts ha kvar sin rätt att få felet varaktigt avhjälpt. Dessutom fråga om betydelsen av att order och kvitto saknas.
ARN 1994-0789
Fråga om en bank gjort fel när en givare har tillåtits ta ut pengar, som satts in med förbehåll om dispositionsrätt, från gåvomottagarens konto.
ARN 1994-0910
En kappa som lämnats till kemtvätt skadades av ett kvarglömt läppstift. Eftersom det var fråga om s.k. fullständig kemtvätt har tvätteriet ansetts skyldigt att ersätta skadan. Avgörande: 1994-06-21; 94-0910
ARN 1994-1041
Fråga om ersättning ur hemförsäkring för mobiltelefon som använts också i tjänsten och vars telefonabonnemang arbetsgivaren stod för och bekostade.
ARN 1994-1126
Vid hyra av brudklänning har deponeringsavgift, som enligt avtalet inte återbetalas vid avbokning, jämkats med stöd av 36 § avtalslagen.
ARN 1994-1200
Köpare har ansetts ha rätt att häva ett köp trots att kvitto inte kunnat uppvisas.
ARN 1994-1329
Försäkringsgivare har ansetts ha stöd för att även på löpande avtal tillämpa justerade och av tillsynsmyndigheten fastställda grunder. Det har således inte varit fel att sänka tilläggsbeloppet i pensionsförsäkring i anledning av ändrade antaganden om medellivslängden. Dessutom fråga om återbäringsräntan kunde ändras.
ARN 1994-1524
Rätten till skadestånd för merkostnader när en ny resa företagits sedan en avtalad resa ställts in och resenären inte kunnat acceptera erbjuden ersättningsresa (14 § lagen (1992:1672) om paketresor).
ARN 1994-1642
Något generellt krav på att försäkringstagaren, för att få ut ersättning, skall kunna förete kvitton och andra liknande handlingar har inte ansetts kunna upprätthållas. Avgörande: 1994-10-13; 94-1642
ARN 1994-1846
Under december 1993 och januari 1994 var det ett flertal strömavbrott hos J i Gällivare. I slutet av december 1993 inträffade ett strömavbrott som varade i 16 timmar. Det var 30 grader kallt ute. Strömavbrottet innebar stora påfrestningar för J som bor ensam i ett eluppvärmt hus, är 83 år gammal och sjuklig.
ARN 1994-2202
Fråga om preskriptionstid enligt 28 § trafikskadelagen skall räknas från skadetillfället eller då skadeeffekten visar sig. Avgörande: 1994-10-18; 94-2202
ARN 1994-2453
När en bilfirma underlåtit att upplysa kunden om hur resultatet av en viss åtgärd på en bil skulle bli, och nämnden funnit att denna underlåtenhet har inverkat på avtalet, har tjänsten ansetts som felaktig och berättigat kunden att häva avtalet. Dessutom fråga om att återställa bilen i ursprungligt skick. (11 § och 21 § andra stycket konsumenttjänstlagen)
ARN 1994-2509
Fråga om bevisbörda och vad som krävs för att standardvillkor skall anses ha blivit en del av enskilt reseavtal; tillika fråga om skadestånd vid inställd resa p.g.a. för få deltagare (8 och 14 §§ paketreselagen).
ARN 1994-2514
Ett kabel-TV-bolags åligganden har inte ansetts omfatta mer än att till ansluten abonnents antennuttag leverera signaler för det avtalade programutbudet. Avtalsvillkor som ger bolaget rätt att med minst tre månaders avisering genomföra ändringar i de olika programpaketen har inte ansetts oskäligt.
ARN 1994-2724
Felsökning på hydroforanläggning. Ett anlitat företag har ansetts ha rätt att debitera all arbetstid även i det fall resultat uteblir, under förutsättning att arbetet i sig har utförts på ett fackmässigt sätt och arbetsinsatserna har gjorts i rätt ordning.
ARN 1994-2747
När resebyrå inte förmått visa motsatsen har man utgått från att resenärens uppgift om att en anslutningsresa ingick i ett reseavtal var riktig (8 § lagen om paketresor).
ARN 1994-2797
Det förhållandet att försäkring erbjuds med förändrade villkor ifråga om självrisk, vare sig detta meddelats från bolagets sida eller begärts av försäkringstagaren, har inte ansetts kunna medföra att en ny karenstid börjar löpa.
ARN 1994-2973
När resebyrå mot resenärens bestridande inte kunnat visa att några särskilda muntliga villkor avtalats kan ett avbeställnings skydd inte ges annat innehåll än att det utgör ett obegränsat skydd vid avbeställning av resa. Avgörande: 1994-09-12; 94-2973
ARN 1994-3201
Försäkringsbolag, som inte förmått visa att en till en gruppförsäkring ansluten person A före avtalstidens början fått information om att hon inte hade rätt till anslutning till försäkringen, har genom att börja mottaga A:s premiebetalningar ansetts ha godtagit anslutningen och därför skyldigt att utge förtidskapital till A.
ARN 1994-3259
Fråga om säljare utan stöd i garantivillkor har rätt att ta separat betalt för att fullgöra det utredningsansvar som åligger honom enligt lag (21 § konsumentköplagen)
ARN 1994-3298
S.k. falskt annuitetslån. Kreditfordring har ansetts betalad vid utgången av den i skuldebrevet angivna kredittiden, under förutsättning att de månatliga återbetalningsbeloppen har erlagts i enlighet med avtalet.
ARN 1994-3517
Fråga om researrangör kan hållas ansvarig för flygbolags kontraktsbrott. Flygbolagets löfte om en "tilläggsprestation" har inte ansetts kunna utgöra del av det mellan researrangören och resenären träffade reseavtalet.
ARN 1994-3593
Bilder i resekatalog har ansetts utgöra ett led i marknadsföringen av ett hotell och researrangören ansvarar för att bilderna är korrekta.
ARN 1994-3695
Fråga om debitering av barnomsorgsavgift är en sådan tvist mellan konsument och näringsidkare som nämnden kan pröva; tillika fråga om det varit oskäligt att debitera full avgift även för inskolningstiden.