JK 25-98-30
Ifrågasatt olovligt anskaffande av bilder för publicering
JK 36-97-21
Anmälan rörande Länsrättens i Blekinge län handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.
JK 172-97-21
Fråga om hemlig teleavlyssning skett på tillåtet sätt
JK 215-98-41
Fråga om ersättning till person som saknar hemvist i riket och som fällts till ansvar för brott som inte är häktningsgrundande
JK 405-98-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till ett ifrågasatt felaktigt beslag av en personbil
JK 626-97-44
Anspråk på skadestånd med anledning av ett beslut av Centrala studiestödsnämnden (CSN)
JK 784-98-40
Skadeståndsanspråk med anledning av partsdelgivning vid tingsrätt
JK 793-96-21
Anmälan mot tingsrätt för underlåtenhet att förordna tolk m.m.
JK 1154-98-80
Remissyttrande över betänkandet Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler (SOU 1997:194)
JK 1209-98-31
Fråga om tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens tillämpning beträffande ett e-postmeddelande
JK 1424-97-40
Skadeståndsanspråk med anledning av brott mot tystnadsplikten
JK 1431-97-32
Skrivelse till regeringen angående vissa problem vid tillämpningen av främst yttrandefrihetsgrundlagen
JK 1446-97-21
Anmälan mot Domkapitlet i Stockholms stift angående beslut att skilja präst från rätten att utöva det kyrkliga ämbetet
JK 1476-97-20
Klagomål mot att Riksåklagaren i ett beslut felaktigt angett att ett förhör med en målsägande ägt rum
JK 1584-98-41
Anspråk på ersättning enligt frihetsinskränkningslagen vid felaktig handläggning av restriktioner för häktad i brottmål
JK 1614-97-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att Bilprovningen ändrat uppgift om årsmodell
JK 1943-98-44
Skadeståndsanspråk med anledning av uteblivet lönegarantibelopp
JK 2143-97-40
Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig uppgift i personregister hos länsbostadsnämnd
JK 2319-97-44
Begäran om ersättning på grund av överträdelse av gemenskapsrätten avseende bl.a. EG-direktiv angående punktskatt på mineraloljor
JK 2561-98-40
Ersättningsanspråk m.m. i anledning av den s.k. sjukhusspionaffären
JK 2700-97-41
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till felaktig handläggning av en fråga om restriktioner för häktad i brottmål
JK 2713-98-40
Skadeståndsanspråk med hänvisning till att Sverige åsidosatt sina förpliktelser enligt Europakonventionen
JK 2731-98-30
Sekretessbelagd handling från möte med Exportkontrollrådet hade publicerats; ifrågasatt brott mot tystnadsplikten
JK 2769-97-21
Anmälan angående jäv för domare m.fl. som är medlemmar i ordenssällskap, t.ex. en Rotary-klubb
JK 3136-97-21
Klagomål rörande ifrågasatt inskränkning i meddelarfriheten för anställda vid Banverket
JK 3138-96-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till felaktig myndighetsutövning i ett ärende om beviljande av exportkredit, m.m.
JK 3139-97-21
Fråga om en misstänkt hade rätt att få kopior av bandupptagningar från förhör
JK 3141-97-30
Fråga om vissa uttalanden angående signalement kunde anses innefatta hets mot folkgrupp
JK 3210-97-22
Anmälan mot domare på grund av dröjsmål med handläggning av mål vid tingsrätt
JK 3258-98-21
Begäran om att Justitiekanslern undersöker om Skiljenämnden för AMF-försäkringar har handlat juridiskt riktigt i ett ärende
JK 3289-98-40
Ersättningsanspråk i anledning av amerikansk underofficers skadegörelse m.m. i samband med ett flottbesök i Stockholm
JK 3359-96-40
Anspråk på skadestånd i anledning av dröjsmål med utmätning
JK 3441-96-21
Klagomål mot en polisman för kränkande uttalanden om ett ombud under en förundersökning
JK 3594-97-21
Anmälan mot Landsarkivet i Lund rörande handläggningen av en begäran om utfående av allmänna handlingar
JK 3815-97-21
Anmälan mot Göteborgs universitet angående hanteringen av medel från Torsten Petterssons fond för sjörätt och annan transporträtt
JK 3917-97-30
Anmälan rörande viss publicering av reklambild