JK 92-08-44
Skadeståndsanspråk med anledning av reglerna om studiehjälp (inackorderingstillägg) vid studier i andra EU-medlemsstater
JK 291-09-41
Ett frihetsberövande med anledning av en begäran om utlämning till annan stat har inte ansetts oriktigt enligt 5 § frihetsberövandelagen fastän utlämning vägrats.
JK 600-08-40
Anspråk på skadestånd för ideell skada med anledning av Skatteverkets handläggning av en ansökan om organisationsnummer från ideell förening
JK 1061-09-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.
JK 1255-09-80
Remissyttrande avseende Förvaltningskommitténs slutbetänkande: styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118)
JK 1637-09-31
Fråga om särskilda skäl för allmänt åtal avseende yttrandefrihetsbrottet förtal har förelegat med hänsyn främst till målsägandens rätt till skydd för den personliga integriteten enligt artikel 8 i Europakonventionen.
JK 1672-09-30
Fråga om chefer vid ett sjukhus har vidtagit otillåtna eller olämpliga åtgärder mot en undersköterska som har uttalat sig i medierna
JK 1875-08-40
Fråga om staten är skadeståndsskyldig med hänvisning till upplysningar som en länsstyrelse påstås ha lämnat i ett ärende rörande nedsättning av hyresbelopp hos länstyrelsen
JK 1944-09-80
Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)
JK 2171-09-40
Inget fel vid myndighetsutövning när tillräckligt underlag visserligen saknas för beslut om TV-avgift men skäl ändå funnits för beslut med hänsyn till gäldenärens passivitet
JK 2409-08-40
Skadeståndsanspråk med anledning av ett beslut att inte medge avdrag för ingående mervärdesskatt grundat på en felaktig tolkning av sjätte mervärdesskattedirektivet.
JK 2479-09-41
Ersättning på grund av ett frihetsberövande. Fråga bl.a. om en verkställande direktör kunde tillerkännas ersättning för förlorad arbetsförtjänst i tiden efter ett frihetsberövande med hänvisning till att han saknade anställningsskydd.
JK 2617-08-42
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att Försäkringskassan har gjort ett för lågt preliminärskatteavdrag; fråga om personuppgiftslagens tillämplighet
JK 2661-09-41
Ersättning har i visst fall betalats för frihetsberövande trots att personen under samma tid skulle ha varit intagen för tvångsvård
JK 3348-08-40
Förutsättningarna för skadestånd vid felaktigt ålagd diciplinpåföljd av HSAN samt beräkningen av skadeståndet då full bevisning om skadan inte kan föras
JK 4019-08-42
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av felaktig registrering av folkbokföringsuppgifter hos Skatteverket
JK 4147-09-80
Betänkandet Avskaffande av filmcensuren – men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
JK 4225-08-21
Kritik mot en länsstyrelse för bristande handläggning av en begäran att få ta del av uppgifter ur allmänna handlingar
JK 4590-08-40
Skadestånd på grund av att Arbetsförmedlingen har underlåtit att vidta åtgärder enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning
JK 4660-08-30
Fråga om hur Ekobrottsmyndighetens agerande har förhållit sig till tryckfrihetsförordningens bestämmelser om meddelarfrihet m.m.
JK 4661-09-40
Skadeståndsanspråk p.g.a. påstående om kränkning av Europakonventionens bestämmelser genom långsam handläggning hos Justitiekanslern
JK 4843-07-42
Fråga om en uppgift i det centrala skatteregistret var oriktig enligt 23 § datalagen
JK 5240-09-30
Ifrågasatta åtgärder mot en åklagare som uttalat sig i massmedia
JK 5279-08-41
Fråga om jämkning av ersättning beträffande en person som var omhändertagen för vård med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård under den period han också var anhållen och häktad
JK 5288-09-21
Anmälan mot Sveriges ambassadör i Israel
JK 5291-09-31
Innehållet i en artikel i Aftonbladet har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp
JK 5326-08-40
Slutlig skada
JK 5472-07-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att en målsägande som hördes under en huvudförhandling inte tillerkändes ersättning för inställelsen
JK 5493-08-42
Fråga om vid vilken tidpunkt preskriptionstiden börjar löpa vid registerfel.
JK 5532-09-31
Frågan om det redaktionella ansvaret för bloggar på en hemsida
JK 5656-09-28
Inspektion av Kriminalvårdsanstalten Kalmar
JK 5657-09-28
Inspektion av Åklagarkammaren i Kalmar
JK 5879-08-40
Anspråk på skadestånd för ideell skada från en juridisk person med anledning av långsam handläggning av ett tvistemål
JK 5969-08-40
Skadeståndsanspråk p.g.a. kränkning av rätten till tillgång till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen genom en myndighets dröjsmål att fatta beslut som kan överklagas
JK 5973-09-28
Tillsynsbesök hos Polismyndigheten i Kalmar
JK 6011-09-21
Granskning av Säkerhetspolisens rutiner rörande informatörsverksamhet
JK 6016-08-22
Justitiekanslerns andra rättssäkerhetsprojekt
JK 6348-07-40
Milersättning har bestämts i enlighet med 12 kap. 5 § inkomstskattelagen.
JK 6380-08-40
Anspråk på skadestånd med hänvisning till bl.a. påstående om en felaktig åtgärd att avanmäla en arbetssökande från Arbetsförmedlingen
JK 6460-09-31
Innehållet i en artikel i Aftonbladet har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp
JK 7039-09-22
Anmälan av två hovrättsdomare till Statens ansvarsnämnd
JK 7041-08-40
Ersättningsanspråk med anledning av Skatteverkets föreläggande till en enskild att avge inkomstdeklaration. Fråga om beviskravet för att deklarationen har lämnats in i rätt tid.
JK 7275-08-22
Initiativärende för granskning av Polismyndigheten i Västmanlands läns hantering av en brottsanmälan
JK 7283-08-80
Remissyttrande över betänkandet Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85)
JK 7284-08-22
Initiativärende angående frågan om resning i vissa ärenden där s.k. polisiära provokationer har förekommit.
JK 7414-08-21
Klagomål mot Migrationsverket med anledning av verkets avtal om brevförmedlings- och utskriftstjänster
JK 7436-08-22
I ett initiativärende föreslår JK att frågan om statens skyldighet att vidta utredningsåtgärder utreds
JK 7793-08-40
Bevislindring och uppskattning efter skälighet vid krav på ersättning för ekonomisk skada.
JK 7927-07-47
Skadestånd på grund av uppgifter i säkerhetspolisens register
JK 8360-08-30
Tryckfrihetsförordningen har ansetts vara tillämplig på en annons för spelbolaget Ladbrokes då annonsen inte varit av utpräglat kommersiell natur
JK 8407-08-80
Remissyttrande över betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124)
JK 8408-08-80
Remissyttrande över promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (DS 2009:1)