JO dnr 26-2003
Vissa uttalanden rörande registratorskontors öppethållande under s.k. klämdag. Fråga om registratorsfunktionens fördelning på de inom ett landsting ingående sjukhusen
JO dnr 49-2003
Initiativärende gällande Halmstads tingsrätts åtgärd att i ett brottmål ta visst gods i förvar enligt lagen om visst stöldgods m.m.
JO dnr 55-2003
Efter en separation hade föräldrarna gemensam vårdnad om sina två barn. Barnen bodde hos sin mor som hade s.k. skyddade personuppgifter. Fråga om socialnämnden i kvinnans vistelsekommun har kunnat underlåta att informera barnens far om att nämnden hade beslutat att inleda en s.k. barnavårdsutredning
JO dnr 85-2002
Kritik mot Kungl. Tekniska högskolan (KTH) för dess befattning som remissorgan vid handläggningen av frågor om ensamrätt till bärgning av ett vrak. Fråga bl.a. om jäv för handläggande tjänsteman och om denne handlat i tjänsten eller ej. Även fråga om rektors ansvar för oklarheter vad gäller tjänstemannens ställning och agerande
JO dnr 88-2003
. Även fråga om skyldighet att lämna en underrättelse om att ett beslut i ett enskilt avgiftsärende kunde överklagas
JO dnr 122-2004
Anmälan mot Polismyndigheten Dalarna för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 141-2002
Hanteringen av pengar som anträffats i en intagens bostadsrum
JO dnr 144-2004
Utformningen av ett beslut om omräkning av pension
JO dnr 177-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Skåne för långsam handläggning av en förundersökning om grovt rattfylleri
JO dnr 185-2002
En advokat hade utsetts till offentligt biträde för ett barn i ett mål angående vård enligt LVU; fråga om biträdets rätt att vara närvarande vid ett möte mellan socialförvaltningen, barnet och barnets far
JO dnr 286-2004
En åklagares långsamma handläggning av en förundersökning samt chefsåklagarens ansvar för handläggningen
JO dnr 290-2003
En tjänsteman vid skattemyndighet har på eget initiativ kommit överens med den skattskyldige om att avvakta med en omprövning innan ett överklagande lämnas över till domstol
JO dnr 304-2002
En socialnämnd kan inte överlämna till annan nämnd att avgöra var ett barn som vårdas enligt LVU skall vistas under vårdtiden
JO dnr 342-2003
Anmälan mot dåvarande Skattemyndigheten i Göteborg, skattekontoret Östra Göteborg, om dröjsmål med att meddela ett omprövningsbeslut
JO dnr 342-2004
Anmälan mot Helsingborgs tingsrätt (tidigare Ängelholms tingsrätt) med anledning av handläggningen av ett s.k. FT-mål
JO dnr 414-2004
Initiativärende mot Byggnadsnämnden i Årjängs kommun angående handläggningen av ett överklagande
JO dnr 418-2003
Initiativärende mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av användandet av en digital fotobank med bilder av ungdomar
JO dnr 452-2003
En försäkringskassa har lämnat felaktiga uppgifter i ett ärende om aktivitetsstöd och sjukpenning. Även fråga om underlåten kommunicering i ett ärende om indragning av sjukpenning och återkrav
JO dnr 485-2003
Initiativärende mot bl.a. Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten i Göteborg för handläggningen av anmälningar mot polismän
JO dnr 505-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 534-2004
) om arbetsskadeförsäkring; fråga bl.a. om felaktiga uppgifter till JO
JO dnr 581-2004
Anmälan till JO
JO dnr 615-2003
Kritik mot en länsrätt för brister i handläggningen av psykiatrimål, bl.a. fråga om tillämpningen av bestämmelserna om kommunicering och muntlig förhandling
JO dnr 627-2001
Anmälan mot Sjöfartsverket angående bl.a. ett beslut att avvisa ett överklagande på grund av annat än rättidsprövning
JO dnr 630-2003
djurskyddslagen
JO dnr 635-2003
Fråga om det förelegat förutsättningar för en socialnämnd att återta ett s.k. gynnande beslut om ekonomiskt bistånd. Även fråga om utformningen av ett sådant beslut
JO dnr 637-2003
En tingsrätts långsamma handläggning av två tvistemål, bl.a. risken för att domstolen blir en ”brevlåda” för parternas skriftväxling
JO dnr 670-2003
En anmälan mot Statens pensionsverk om utformningen av och innehållet i besked om pension
JO dnr 679-2003
Initiativärende mot Miljöskyddsnämnden i Borås kommun angående handläggningen av ett ärende om miljösanktionsavgift
JO dnr 697-2002
Anmälan mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun angående handläggningen av ett ärende rörande en av kommunen bortforslad och skrotad bil
JO dnr 720-2004
Ett ärende om vissa formella frågor vid skattemyndighets spärrning av ett skattebelopp från återbetalning
JO dnr 732-2002
Fråga om en länsstyrelse skulle ha meddelat ett nytt tillstånd till täktverksamhet då verksamheten överlåtits till en ny utövare
JO dnr 770-2004
Anmälan mot Småföretagarnas arbetslöshetskassa angående handläggningen i samband med omprövningen av ett beslut och motiveringen av det senare beslutet
JO dnr 776-2003
Fråga om uppgift om tidpunkten och sättet för doms meddelande skall antecknas vid ett sammanträde
JO dnr 786-2003
Fråga om det fanns skäl för en socialförvaltning att göra ett oanmält hembesök
JO dnr 795-2002
utlänningslagen
JO dnr 798-2003
Kritik mot ett kränkande uttalande i samband med ett planeringsmöte
JO dnr 807-2003
Fråga om förutsättningarna att inom den psykiatriska tvångsvården inskränka patients rätt att använda telefon
JO dnr 820-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland beträffande handläggningen av ett skadeståndsärende
JO dnr 910-2003
Anmälan mot Polismyndigheten i Jönköpings län med anledning av polisens handlande i samband med ett dödsfall
JO dnr 913-2002
m.m.
JO dnr 952-2003
Fråga om besvarande av frågor i e-postmeddelanden via ordinär postgång m.m.
JO dnr 957-2003
Kritik mot en överförmyndare för brister i tillsynen över ett godmanskap
JO dnr 1000-2004
Ett ärende om en socialförsäkringsnämndsledamots agerande efter ett sammanträde
JO dnr 1014-2002
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Haninge kommun angående handläggningen av ett djurskyddsärende m.m.
JO dnr 1039-2004
Kritik mot en skolförvaltning för handläggningen av ett vitesärende
JO dnr 1085-2002
Brott mot tystnadsplikt i ett ärende om upphandling
JO dnr 1092-2004
Långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har fyllt 18 år
JO dnr 1116-2003
Frågan om det sätt som en polisanmälan tagits upp på samt långsam handläggning av kriminalärenden
JO dnr 1133-2003
bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde har ansetts tillämpliga beträffande den som hörs i ett granskningsärende hos en kommuns revisorer
JO dnr 1174-2002
Anmälan mot Byggnadsnämnden och Tekniska beställarnämnden (numera Fastighetsnämnden) i Uppsala kommun angående handläggningen av en begäran om ingripande mot en parkeringsplats som anordnats utan bygglov m.m.
JO dnr 1226-2003
Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett överklagande
JO dnr 1230-2003
och uttalanden i förarbetena med förklaring till fördelningen av uppgifter mellan lägre och högre instans. Frågor även om skyldigheten att lämna anvisningar för överklagande och om en skrivelses egenskap av överklagande, inte begäran om omprövning
JO dnr 1288-2004
Anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av handläggningen av en förundersökning
JO dnr 1309-2002
Fråga om en socialförvaltning hade åsidosatt sina åligganden i ett ärende angående umgänge med barn genom att aktivt verka för att en förälder inte skulle få utöva det umgänge som domstol hade tillerkänt föräldern
JO dnr 1334-2002
Några barn under 15 år var misstänkta för att ha utövat utpressning mot en flicka. Med anledning därav kallade socialförvaltningen skriftligen de berörda barnen och deras föräldrar till ett gemensamt möte vid vilket även polis skulle närvara. Fråga om utformningen av skrivelsen till föräldrarna. Även fråga om förutsättningarna för att anordna ett gemensamt möte med alla berörda
JO dnr 1408-2002
En byggnadsnämnds handläggning av ett återförvisat bygglovsärende
JO dnr 1418-2003
Initiativärenden mot åklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås och Polismyndigheten i Uppsala län med anledning av långsam handläggning av förundersökningar
JO dnr 1475-2003
Fråga om en socialnämnd var skyldig att ompröva ett beslut om avslag på en ansökan om försörjningsstöd
JO dnr 1477-2003
En försäkringskassa hade avslagit en kvinnas ansökan om underhållsstöd därför att det inte kunde uteslutas att hon fortfarande bodde tillsammans med sin f.d. make. Fråga bl.a. om socialnämnden utan en egen prövning har kunnat lägga försäkringskassans bedömning till grund för ett beslut om att avslå en ansökan från kvinnan om försörjningsstöd
JO dnr 1517-2002
Anmälan mot gymnasiechefen för Vägga gymnasieskola i Karlshamns kommun samt rektorn för samma skola angående påstådd lönediskriminering av en lärare till följd av dennes kontakter med massmedia
JO dnr 1566-2003
Anmälningar mot åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm gällande dröjsmål med att underrätta socialnämnden om ett meddelat besöksförbud m.m.
JO dnr 1574-2001
Fråga om Fonden för fukt- och mögelskador haft stöd i författning för ett beslut att garantera betalning av rättegångskostnaderna i mål om skadestånd
JO dnr 1579-2003
) om sambors gemensamma hem. Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning borde ha upprättat och till den ena parten ha lämnat en promemoria som innehöll bl.a. synpunkter på tvistefrågan
JO dnr 1580-2003
Långsam handläggning av en fråga angående skuldsanering
JO dnr 1606-2002
Sedan en kvinna överklagat länsrättens dom om att bereda henne vård enligt LVM återkallade hon i kammarrätten sitt överklagande varefter kammarrätten skrev av målet. Fråga om vid vilken tidpunkt länsrättens dom om vård enligt LVM vann laga kraft
JO dnr 1639-2002
Anmälan rörande antagande av lönekriterier som påverkar yttrande- och meddelarfriheten för anställda i Östhammars kommun
JO dnr 1677-2003
Kritik mot en polismyndighet för långsam handläggning av ungdomsärenden
JO dnr 1724-2002
avgiftsförordningen (1992:191)
JO dnr 1801-2004
) om rättspsykiatrisk vård
JO dnr 1838-2002
i form av ett särskilt boende. Fråga om socialnämnden varit skyldig att fatta ett beslut som kvinnan har kunnat överklaga när nämnden bestämde att kvinnan skulle flytta till ett annat särskilt boende
JO dnr 1924-2002
(RF) angående skyddet mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång
JO dnr 1933-2004
Initiativärende mot Polismyndigheten Dalarna med anledning av ett omhändertagande
JO dnr 2017-2002
14 § LVU
JO dnr 2024-2004
Anmälan mot Migrationsverket angående långsam handläggning av ett ärende rörande uppehållstillstånd på grund av anknytning
JO dnr 2041-2004
Ett initiativärende mot Skatteverket, skattekontoret i Malmö, om vissa formella frågor vid spärrning av ett skattebelopp från återbetalning
JO dnr 2042-2004
Ett initiativärende om skyndsamhetskravet vid omprövning av ett överklagat beslut m.m.
JO dnr 2111-2002
Anmälan mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun m.fl. angående att ett politiskt parti och dess ungdomsförbund har nekats tillträde till skola för att ”hålla bokbord”
JO dnr 2112-2002
uppställda förbudet mot spridningshinder
JO dnr 2114-2002
Initiativärende mot Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun angående ett policybeslut av nämnden
JO dnr 2115-2002
Initiativärende mot Miljö- och byggnadsnämnden i Ystads kommun angående dröjsmål med att överlämna ett överklagande till överinstansen m.m.
JO dnr 2118-2002
Kritik mot en kammarrätt som i ett mål där prövningstillstånd krävdes beslutat att undanröja den överklagade domen och återförvisa målet till länsrätten utan att prövningstillstånd meddelades och i en sammansättning bestående av två ledamöter
JO dnr 2214-2003
m.m.
JO dnr 2301-2004
Anmälan mot Ångermanlands tingsrätt
JO dnr 2319-2003
Anmälan mot Fastighetsnämnden i Västerås kommun angående beredningen av ett fastighetsköp; frågor avseende hanteringen av handlingar i ärendet
JO dnr 2338-2003
Initiativärende mot en överförmyndare om hanteringen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar
JO dnr 2346-2003
Möjligheten att besluta om husrannsakan och beslag för att komma åt en häktads egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme på häktet samt häktespersonalens rätt att lämna ut sådan egendom m.m.
JO dnr 2417-2003
Polismyndighetens i Gävleborgs län beslut om ett gripande och åklagares vid Åklagarmyndigheten i Västerås beslut om en husrannsakan
JO dnr 2444-2003
Vissa uttalanden rörande skolhuvudmans skyldighet att hålla skollokaler öppna under pågående strejk
JO dnr 2449-2003
Initiativärende om platsbristen vid häkten och anstalter
JO dnr 2468-2004
djurskyddslagen
JO dnr 2508-2002
Fråga om en socialnämnds skyldighet att upprätthålla kontakten med vårdnadshavaren till ett barn som vårdas med stöd av LVU, när barnet inte vill ha någon kontakt med föräldern
JO dnr 2569-2003
Hanteringen av ett brev till en intagen
JO dnr 2596-2003
Efter att en socialnämnd beslutat att ett omedelbart omhändertagande med stöd av LVU av två syskon skulle upphöra överlämnades barnen till sin mor. Fråga om nämnden hade tillräckligt underlag för att kunna bedöma moderns omsorgsförmåga
JO dnr 2671-2003
Anmälan mot teknik- och fastighetsnämnden i en kommun angående handläggningen av ett ärende om uppsättande av grind inom ett bostadsområde m.m.
JO dnr 2749-2001
Kritik mot Naturvårdsverket för att i strid med jaktlagstiftningen ha tillåtit skyddsjakt på lodjur
JO dnr 2774-2002
Fråga om en arbetsförmedling haft grund för att ifrågasätta en arbetssökandes rätt till ersättning hos arbetslöshetskassan. Också fråga om en arbetslöshetskassa har rätt att hålla inne en sökandes ersättning under den tid utredning i ersättningsärendet pågår
JO dnr 2788-2003
Fråga om dokumentationsplikten när socialnämnden lämnat ett uppdrag att utföra en barnavårdsutredning till en s.k. privat konsult
JO dnr 2835-2003
Allvarlig kritik mot två skolor för handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar, bl.a. utlämnande av sekretessmarkerade handlingar och underlåtenhet att pröva framställningarna i deras helhet
JO dnr 2996-2002
Vissa uttalanden rörande förutsättningarna för att i en grundskola respektive förskoleklass ta emot en elev efter framställning från endast den ene av barnets vårdnadshavare – mottagande av elev i grundskolan
JO dnr 3063-2002
) om allmän försäkring
JO dnr 3078-2002
En ordförande i en socialnämnd bistod som privatperson en 17- årig flicka som var i konflikt med sina föräldrar. Fråga om ordföranden därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga en anmälan till nämnden som rörde flickans förhållanden i hemmet
JO dnr 3096-2002
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Malmö kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov
JO dnr 3117-2002
Fråga om ett sexårigt, ej skolpliktigt, barn kunde tas emot i en grundskola efter framställning från endast en av vårdnadshavarna
JO dnr 3142-2004
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Storumans kommun m.fl.
JO dnr 3180-2002
Vissa uttalanden rörande förutsättningarna för att i en grundskola respektive förskoleklass ta emot en elev efter framställning från endast den ene av barnets vårdnadshavare – mottagande av elev i förskoleklass
JO dnr 3406-2002
Handläggningen av disciplinärenden och av en begäran från en intagen om ett registerutdrag m.m.
JO dnr 3452-2002
Initiativärende mot en kommunal nämnd angående handläggningen av ett ärende rörande klagomål om störande ljud
JO dnr 3471-2002
Ett initiativärende om försäkringskassas ändring av ett beslut
JO dnr 3540-2002
Fråga om tjänstemän vid en socialförvaltning hade brustit i objektivitet vid handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende m.m.
JO dnr 3601-2002
var ett sådant beslut som kunde överklagas
JO dnr 3667-2002
Initiativärende om kriminalvårdens åtgärder för att bereda personer som är intagna i kriminalvårdsanstalter eller häkten möjlighet att rösta vid allmänna val
JO dnr 3700-2002
En högstadieskola har genomfört urinprovstagning av elev i anledning av misstanke om drogmissbruk – Fråga bl.a. om åtgärden har stått i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Även vissa uttalanden rörande sekretessen mellan bl.a. skolhälsovården och polisen
JO dnr 3732-2002
Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Karlstad, häktet Karlstad, om möjligheten för intagna att rösta vid allmänna val
JO dnr 3820-2003
Fråga om en arbetslöshetskassa är skyldig att kommunicera inhämtade uppgifter i ett ersättningsärende med den sökande
JO dnr 3839-2002
omnämnda verksamheten rörande ärenden om TV-avgifter
JO dnr 3846-2001
Fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta barnets vårdnadshavare om att en s.k. barnavårdsutredning har inletts
JO dnr 3848-2003
Initiativärende gällande åklagares vid Åklagarmyndigheten i Malmö handläggning av ungdomsärenden
JO dnr 3871-2002
regler
JO dnr 3910-2003
Initiativärende mot en kommunal nämnd som låtit skolelever som vandaliserat träd delta i återplantering. Fråga om nämnden agerat på ett sådant sätt och med sådana medel som är förbehållet de rättsvårdande myndigheterna
JO dnr 3962-2002
) om vård av missbrukare i vissa fall m.m.
JO dnr 3965-2003
Kritik mot en kommunstyrelse för handläggningen av tillsättningsärenden – Särskilt fråga om delegation och anmälan av delegationsbeslut
JO dnr 4029-2001
Anmälan mot Miljönämnden i Malmö kommun angående åtalsanmälan m.m.
JO dnr 4045-2002
En tingsrätts beslut att hålla förhör med två barn vid en muntlig förberedelse i ett vårdnadsmål m.m.
JO dnr 4077-2003
Långsam handläggning av ett tvistemål, bl.a. fråga om möjligheten att låta målet vila när ett beslut under rättegång har överklagats
JO dnr 4083-2002
Kritik mot Luftfartsverket, Luftfartsinspektionen, angående handläggningen av ett ärende rörande drifttillstånd för en flygplats
JO dnr 4164-2003
Initiativärende mot Polismyndigheten Dalarna, närpolisområde Falun, med anledning av handläggningen av en mordutredning
JO dnr 4165-2002
Anmälan mot en tjänsteman vid Tekniska nämnden i Arboga kommun angående efterforskning av källan till en tidningsartikel m.m.
JO dnr 4251-2003
Polismyndighetens i Stockholms län och en åklagares vid Åklagarmyndigheten i Stockholm handläggning av en förundersökning
JO dnr 4254-2002
Anmälan mot Kriminalvårdsmyndigheten Gävle, häktet Gävle, om möjligheten för intagna att rösta vid allmänna val
JO dnr 4315-2002
. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar för nämnden att låta vården upphöra kort tid efter att flickan avvikit från det behandlingshem där hon var placerad
JO dnr 4329-2002
om vistelse utanför hemmet
JO dnr 4332-2003
Anmälan mot Riksåklagaren med anledning av dröjsmål med att ta ställning i frågan om inledande av förundersökning
JO dnr 4370-2002
Ett ärende om en försäkringskassas handläggning av en begäran att få kopior av handlingar
JO dnr 4370-2003
Initiativärende mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, närpolisområde Gävle, med anledning av handläggningen av vissa trafikärenden
JO dnr 4371-2003
Initiativärende mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, närpolisområde Gävle, med anledning av handläggningen av vissa kriminalärenden
JO dnr 4375-2003
Initiativärende mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, närpolisområde Gävle, med anledning av omhändertaganden
JO dnr 4382-2002
10 § LSS
JO dnr 4402-2003
Anmälan mot Områdesnämnden Boo i Nacka kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov sedan det återförvisats till nämnden av överinstans
JO dnr 4413-2003
Uttalanden om polisens möjligheter att besluta om husrannsakan i en bostad vid misstanke om ringa narkotikabrott (eget bruk) m.m.
JO dnr 4462-2003
Anmälan mot Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun angående handläggningen av ett andrahandsyrkande m.m.
JO dnr 4498-2003
Dröjsmål med att utfärda stämning i ett tvistemål
JO dnr 4513-2002
Fråga om inskränkning av offentliganställdas yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 4632-2002
En kronofogdemyndighet har utmätt gäldenärens fordran på överskjutande skatt innan den s.k. avitiden gått ut
JO dnr 4672-2002
Fråga om vilken kommun som hade huvudansvaret för socialtjänstens långsiktiga behandlingsinsatser beträffande en person som saknade fast bostad och som rörde sig mellan olika kommuner
JO dnr 4674-2002
Anmälan mot Länsarbetsnämnden i Stockholms län och Akademikernas erkända arbetslöshetskassa
JO dnr 4773-2003
Kritik mot en socialnämnd för handläggningen av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar, bl.a. för att nämndens beslut avsett en annan handling än den som avsågs med framställningen
JO dnr 4791-2003
Initiativärende gällande handläggningstiden m.m. i vissa ärenden vid Åklagarmyndigheten i Västerås, åklagarkammaren i Gävle
JO dnr 4836-2003
Kritik mot Naturvårdsverket för felaktig handläggning av ett anställningsärende
JO dnr 4852-2003
Handläggningstiden i ett ärende om vårdbidrag
JO dnr 4949-2003
Fråga bl.a. om en socialnämnd kan komma överens med vårdnadshavaren om att avvakta en tid med en utredning som rör en framställning om att vård enligt LVU skall upphöra
JO dnr 4954-2003
Anmälan mot Hyresnämnden i Örebro med anledning av handläggningstiden i ett ärende
JO dnr 4998-2003
Anmälan mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län angående dröjsmål med att överlämna ett överklagande till överinstansen m.m.
JO dnr 5091-2003
Fråga om de intagna vid ett kommunalt behandlingshem hade utsatts för otillåten s.k. kollektiv bestraffning genom att hemmet hade ställt in bl.a. vissa helgaktiviteter