JO dnr 222-2011
Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m.
JO dnr 258-2011
Kritik mot utrikesförvaltningen, som inte kunnat redovisa de bedömningar som gjorts i samband med en äkthetskontroll av handlingar i ett asylärende
JO dnr 285-2011
Kritik mot Socialnämnden i Ängelholms kommun för hanteringen av en s.k. orosanmälan till en annan kommun
JO dnr 334-2012
Kritik mot Försäkringskassan för felaktigt angivna diagnoser i kommuniceringsbrev till den försäkrade
JO dnr 343-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för underlåtenhet att kommunicera uppgifter med den intagne i ett ärende gällande besökstillstånd samt för långsam handläggning av ärendet. Anmälningarna innehåller även klagomål mot socialförvaltningen i Linköpings kommun.
JO dnr 511-2011
Allvarlig kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för det sätt på vilket han avfattat domen i ett brottmål m.m.
JO dnr 524-2012
Kritik mot Förvaltningsrätten i Falun för långsam handläggning av ett socialförsäkringsmål
JO dnr 697-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som anmodat en person som kunde komma att bli misstänkt för brott att besvara frågor skriftligen
JO dnr 710-2011
Klagomål mot Socialnämnden i Bodens kommun; fråga om en ledamots personliga assistent kan tillåtas närvara vid nämndens och nämndens utskotts sammanträden
JO dnr 754-2011
Försäkringskassan kritiseras för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till förvaltningsrätten samt för att ha brustit i sin dokumentations- och kommuniceringsskyldighet
JO dnr 900-2011
Kritik mot en tjänsteman inom hemtjänsten i Lindesbergs kommun för att hon i en djurskyddsanmälan till länsstyrelsen lämnade ut uppgifter rörande en person hon arbetade hos
JO dnr 935-2011
Fråga om Försäkringskassans möjlighet att verkställa ett beslut om återkrav av tandvårdsersättning innan det vunnit laga kraft; även fråga om dröjsmål med verkställigheten av en förvaltningsrättsdom
JO dnr 1238-2011
Kritik mot att det på polisens webbplats används formuleringar som ger intryck av att tipslämnare kan garanteras anonymitet
JO dnr 1476-2011
Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen av ett överklagande i ett ärende om radio- och TV-avgift
JO dnr 1703-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Jönköpings län, som inte tagit anmälningar om hot och misshandel på tillräckligt allvar. Även kritik mot en jouråklagare
JO dnr 1724-2011
Kritik mot Tullverket, som undersökt en journalists datorer m.m. utan att låta denne närvara
JO dnr 1727-2011
Kritik mot Överförmyndarnämndens i Gävle kommun handläggning med anledning av begäran om utlämnande av handlingar
JO dnr 1759-2011
) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
JO dnr 1774-2012
Kritik mot Ystads tingsrätt för att åhörare nekades tillträde till en påbörjad huvudförhandling och för utformningen av tingsrättens riktlinjer för studiebesök
JO dnr 1859-2011
, SoL, hade rätt att kräva att sökanden skulle delta i s.k. kompetenshöjande verksamhet
JO dnr 1983-2012
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att ha brustit i handläggningen av ett överklagande m.m.
JO dnr 2101-2011
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad med anledning av handläggningstiden av en anmälan om olovligt byggande
JO dnr 2218-2011
4 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168)
JO dnr 2245-2012
Försäkringskassan kritiseras för långsam handläggning av en begäran om utlämnande av handlingar
JO dnr 2283-2011
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Salberga, angående granskning av försändelser till en intagen från tyska justitieministeriet och en tysk advokat
JO dnr 2358-2012
Kritik mot Åklagarmyndigheten och åklagare där samt mot Polismyndigheten i Skåne, för att en förundersökning bedrivits så bristfälligt att gärningen hann preskriberas, samt mot en av åklagarna, som väckt åtal för preskriberade brott
JO dnr 2367-2011
Kritik mot STs arbetslöshetskassa som på ett felaktigt sätt innehållit ersättning till en sökande m.m.
JO dnr 2391-2011
Kritik mot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd
JO dnr 2427-2011
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för medelshanteringen i ett ärende om utmätning
JO dnr 2497-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och en presstalesman där, som lämnat oriktig information till en journalist
JO dnr 2559-2011
Kritik mot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd; fråga huruvida ett beslut om bistånd gick den enskilde emot
JO dnr 2661-2012
Kritik mot Göteborgs tingsrätt för bristande behörighetskontroll av nämndeman
JO dnr 2737-2011
Kritik mot Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun; fråga om socialtjänstens agerande i samband med genomförandet av ett hembesök inom ramen för en utredning om rätt till ekonomiskt bistånd
JO dnr 2744-2011
Kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län med anledning av handläggningen av underrättelse om beslut i djurskyddsärende
JO dnr 2773-2010
Anmälan mot en åklagare för innehållet i ett förundersökningsprotokoll
JO dnr 2802-2012
Kritik mot Individ- och familjenämnden i Västerås kommun för felaktig hantering av en fråga om anlitande av ombud
JO dnr 2816-2011
Anmälan mot socialtjänsten i Stockholms kommun rörande socialtjänstens rutin att begära in kontoutdrag som bl.a. visar gjorda uttag när en enskild ansöker om försörjningsstöd
JO dnr 2859-2011
Kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutinerna avseende begäran om att få ta del av allmänna handlingar respektive uppgifter ur sådana handlingar
JO dnr 2874-2011
Anmälan mot bl.a. åklagare för bristande objektivitet under förundersökning och brottmålsrättegång
JO dnr 2894-2011
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 2914-2011
Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning för hanteringen av ett hembesök inom ramen för en utredning om ekonomiskt bistånd samt förvaltningens generella rutiner vid sådana hembesök
JO dnr 2961-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Storboda, för begränsning av inköp av cigaretter
JO dnr 2971-2011
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Karlskrona kommun för handläggningen av ett ärende om godmanskap
JO dnr 2971-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en anhållen person inte bereddes möjlighet att via telefon samtala med sin offentliga försvarare
JO dnr 2990-2011
Kritik mot en domare vid Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, för handläggningen av en fråga om offentligt biträde i ett mål om uppehållstillstånd
JO dnr 3039-2010
Anmälan mot en rättspsykiatrisk avdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset rörande patienters rätt att använda dator, m.m.
JO dnr 3039-2011
Anmälan mot förvaltningschef inom skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun; ifrågasatt kränkning av anställdas yttrandefrihet
JO dnr 3097-2012
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, om undersökning av försändelse till advokat vid visitation av intagens bostadsrum
JO dnr 3148-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland, som utrett en brottsmisstanke så långsamt att brottet hann preskriberas innan utredningen slutförts
JO dnr 3173-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för felaktig dokumentation vid granskning av försändelser
JO dnr 3200-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för långsam handläggning av ett misskötsamhetsärende och dröjsmål med delgivning av beslutet i ärendet
JO dnr 3210-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och en polisman där, som spridit information på ett fördomsfullt sätt
JO dnr 3445-2011
Kritik mot Polismyndigheten Dalarna, som inte haft rättsligt grundad befogenhet att fotografera personer som var föremål för ett tvångsingripande
JO dnr 3474-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg, för behandlingen av en intagen
JO dnr 3541-2011
Kritik mot att det på polisens webbplats används formuleringar som ger intryck av att tipslämnare kan garanteras anonymitet
JO dnr 3551-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en anhållen person inte bereddes möjlighet att i enrum samtala med en offentlig försvarare
JO dnr 3577-2011
Kritik mot en åklagare och mot Polismyndigheten i Jönköpings län, som inte respekterat en brottsmisstänkts försvararrättigheter, m.m.
JO dnr 3625-2011
Kritik mot en rådman vid Luleå tingsrätt för hanteringen av frågor om rättegångsfullmakt
JO dnr 3655-2011
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för handläggningen av betalning i ett utsökningsmål
JO dnr 3667-2011
Kritik mot Skatteverkets handläggning av ett folkbokföringsärende
JO dnr 3671-2011
Kritik mot en åklagare, som i anslutning till en rättegång sökt påverka ett vittne
JO dnr 3682-2011
Kritik mot Tullverket, som inte iakttagit sina skyldigheter i fråga om underrättelse till en anhållens närstående
JO dnr 3687-2011
Allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut
JO dnr 3748-2011
Kritik mot Psykiatri Nordväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns landsting, för hanteringen av en patients JO-anmälan
JO dnr 3783-2011
Kritik mot en chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, för handläggningstiden i ett mål om uppehållstillstånd
JO dnr 3978-2010
Anmälan mot Kriminalvården om kameraövervakning i bostadsrum på avskildhetsavdelning
JO dnr 4070-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län som bedömt larmsamtal på ett felaktigt sätt
JO dnr 4082-2011
Anmälan mot Polismyndigheten Värmland för felaktigheter i samband med förhör med underårig misstänkt
JO dnr 4086-2011
plan- och bygglagen (2010:900)
JO dnr 4107-2011
Kritik mot Migrationsverket för åldersbedömningen av en asylsökande som uppgett att hon var underårig
JO dnr 4116-2011
Kritik mot Kriminalvården, häktet Örebro, för felaktigheter och brister i dokumentationen över genomförd postgranskning
JO dnr 4151-2011
Kritik mot sociala enheten i Knivsta kommun för hanteringen av en fråga om sekretesskydd för en anmälare
JO dnr 4166-2011
Kritik mot Arbetsförmedlingen för att en arbetssökande avaktualiserats i strid med gällande föreskrifter
JO dnr 4293-2011
Kritik mot Socialstyrelsen för bl.a. långsam handläggning av ett ärende om utfärdande av bevis om specialistkompetens
JO dnr 4307-2012
Inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, den 3–5 september 2012
JO dnr 4340-2011
Allvarlig kritik mot Socialstyrelsen för bl.a. långsam handläggning av ett ärende om utfärdande av bevis om specialistkompetens
JO dnr 4351-2011
Kritik mot Kriminalvården, huvudkontoret, för långsam handläggning av ett ärende rörande omprövning av särskilda villkor
JO dnr 4356-2011
Anmälan mot två åklagare för brister vid handläggningen av resningsansökningar gällande Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick)
JO dnr 4408-2011
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för handläggningen av en betalning i ett utsökningsmål
JO dnr 4411-2011
Försäkringskassan kritiseras för slarv och bristande kunskaper i ett ärende om läkares ersättning för läkarutlåtande om hälsotillstånd
JO dnr 4465-2010
Kritik mot psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett inom Västerbottens läns landsting
JO dnr 4466-2011
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för medelshanteringen i ett ärende om utmätning
JO dnr 4468-2011
Avvisning av rumänsk prostituerad kritiseras inte
JO dnr 4480-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne, som har brustit i förberedelserna inför en s.k. högriskmatch
JO dnr 4547-2010
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Håga, för felaktig handläggning i samband med nöjdförklaring och doms befordran till verkställighet
JO dnr 4571-2011
Kritik mot en åklagare för handläggningen av ansökningar om besöksförbud
JO dnr 4632-2010
Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Kumla, om kameraövervakning vid urinprovstagning m.m.
JO dnr 4663-2010
Kritik mot Psykiatriakuten Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, för att en patient utan laglig grund hindrats att lämna sjukvårdsinrättningen
JO dnr 4715-2011
Kritik mot Mora tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om rättelse av en dom
JO dnr 4857-2011
Kritik mot en tingsfiskal vid Södertälje tingsrätt för handläggningen av ett tvistemål och mot tingsrätten för fel vid expediering av handlingar till JO
JO dnr 5064-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Västernorrlands län, för åsidosättande av kravet på att en förundersökning ska bedrivas skyndsamt, och mot en åklagare, för handläggningen av en begäran om målsägandebiträde
JO dnr 5142-2010
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 5176-2011
kommunallagen
JO dnr 5244-2011
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som brustit i tillsyn av en diabetiker som omhändertagits på grund av berusning
JO dnr 5261-2011
Kritik mot Individ- och familjenämnden i Nybro kommun för handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd
JO dnr 5271-2011
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, om ifrågasatt brott mot tystnadsplikten m.m.
JO dnr 5415-2012
Kritik mot ordföranden för Sölvesborgshem Aktiebolags styrelse, som handlagt en begäran om allmänna handlingar på ett felaktigt sätt
JO dnr 5420-2011
Initiativärende med anledning av handläggningen vid Förvaltningsrätten i Falun i samband med meddelande av dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
JO dnr 5483-2011
Kritik mot en domare vid Göteborgs tingsrätt med anledning av att han inte tillåtit ett antal kvinnor att närvara vid offentliga delar av en omhäktningsförhandling
JO dnr 5498-2011
Kritik mot Byggnadsnämnden i Mora kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län för handläggningen av ett överklagande av ett bygglovsärende
JO dnr 5643-2011
rörande klagomål mot personal inom hälso- och sjukvården
JO dnr 5647-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, angående bristande information till intagna
JO dnr 5716-2010
Kritik mot Kulturnämnden i Stockholms stad för det sätt på vilket en byggnad ”k-märkts”
JO dnr 5716-2011
) om god man för ensamkommande barn
JO dnr 5754-2012
Inspektion av Byggnadsnämnden i Tyresö kommun den 6-8 november 2012
JO dnr 5783-2011
Kritik mot Migrationsverket, som nekat en familj med permanent uppehållstillstånd främlingspass
JO dnr 5802-2011
Kritik mot Polismyndigheten Skåne, som inte sett till att en omhändertagen person undersöktes av läkare
JO dnr 5812-2011
Anmälan mot Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar
JO dnr 5876-2011
Kritik mot en beredningsjurist vid Solna tingsrätt med anledning av handläggningen av en fråga om försvarare
JO dnr 5941-2011
3 § samma lag
JO dnr 6003-2010
Kritik mot Socialstyrelsen för handläggningen av ett tillsynsärende
JO dnr 6074-2011
Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land; även kritik mot Migrationsverket, för fel och brister i en beslutsmotivering
JO dnr 6168-2010
Kritik mot Kommunstyrelsen i Åstorps kommun och dess ordförande, som brutit mot offentlighetsprincipen och regeringsformens krav på saklighet
JO dnr 6219-2010
Kritik mot kommunchefen och Kommunstyrelsen i Grästorps kommun, som inte iakttagit regeringsformens krav på opartiskhet på kommunens webbplats
JO dnr 6239-2011
Kritik mot Göteborgs djurförsöksetiska nämnd med anledning av handläggningen av en ansökan om etiskt godkännande av djurförsök
JO dnr 6332-2010
Kritik mot Socialnämnden i Södertälje kommun för hanteringen av fordringar avseende s.k. egenavgift samt mot Psykiatricentrum Södertälje, Stockholms läns sjukvårdsområde, Stockholms läns landsting, för handläggningen av en framställning om att få ta del av en patientjournal
JO dnr 6344-2011
Kritik mot Färdtjänstnämnden i Göteborgs stad för bristfällig motivering av ett beslut om begränsning av antal resor med färdtjänst
JO dnr 6389-2011
Kritik mot Tekniska nämnden i Gävle kommun för handläggningen av ett ärende om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
JO dnr 6436-2011
Kritik mot Skatteverket för handläggningen av ett folkbokföringsärende
JO dnr 6448-2011
Kritik mot Individ- och familjenämnden i Västerås kommun för felaktig hantering av en fråga om anlitande av ombud
JO dnr 6481-2010
Kritik mot Bromma stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för brister i motiveringen av ett beslut om ekonomiskt bistånd
JO dnr 6484-2010
) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
JO dnr 6485-2010
) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
JO dnr 6513-2009
) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
JO dnr 6609-2011
Allvarlig kritik mot Socialnämnd Väster i Örebro kommun för att ett beslut om vård med stöd av LVU verkställts innan domen vunnit laga kraft, trots att det saknades ett förordnande om omedelbar verkställighet av beslutet
JO dnr 6613-2010
Kritik mot Försäkringskassans handläggning av ett uppdrag att följa upp sjukförsäkringsreformerna
JO dnr 6733-2010
Försäkringskassan kritiseras för att av misstag ha skickat ut ett besked med annat innehåll än det avsedda samt för att ha agerat felaktigt då misstaget upptäcktes
JO dnr 6758-2010
Kritik mot neurologiska kliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus inom Region Skåne bl.a. för hanteringen av en fråga om s.k. vistelseförbud för en anhörig till en patient som vårdades på kliniken
JO dnr 6808-2010
Kritik mot Mälarsjukhuset inom Landstinget Sörmland för dess beslut att skriva ut en person från psykiatriska kliniken under pågående LVMvård
JO dnr 6867-2010
Kritik mot Skatteverket angående handläggningen av ett skatteärende och mot Kronofogdemyndigheten för handläggningen av ett utmätningsärende