ARN 2007-5600
Fråga om vårdslös rådgivning (lagen [2003:862] om finansiell rådgivning till konsumenter).
ARN 2007-6389
En frisörelev har ansetts genom ställningsfullmakt vara behörig att för en frisörskola träffa avtal om pris för hårvårdstjänst. Fråga när uppgivet pris varit felaktigt om frisörskolan till följd av reglerna om s.k. förklaringsmisstag ändå inte varit bunden av prisuppgiften. 10 § andra stycket och 32 § avtalslagen (1915:218); avgörande 2008-03-10; 2007-6389
ARN 2007-6910
Avbrottsersättning till elanvändare som drabbats av ett långvarigt elavbrott har jämkats enligt 10 kap. 13 § ellagen (1997:857) när arbetet med att få igång överföringen av el har senarelagts av det ansvariga nätbolaget av hänsyn till berörda arbetstagares säkerhet.
ARN 2007-7183
Sedan en flygning ställts in har passagerarna bokats om till en resa med buss. Detta har inte ansetts utgöra en ombokning till den slutliga bestämmelseorten under likvärdiga transportvillkor (artikel 8.1 i förordning [EG] nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar).
ARN 2007-7439
Fråga om en konsument har rätt att få ersättning för kostnader som uppkommit när fel i en tjänst avhjälpts hos en annan näringsidkare än den som enligt konsumenttjänstlagen varit ansvarig för felet.
ARN 2007-7653
Fråga om jämkning av skadestånd vid fel i tjänst då konsumenten haft möjlighet att förutse och hindra en skada. 17 § och 34 § konsumenttjänstlagen (1985:716).
ARN 2007-7696
Tolkning av uttrycket "olovligen tagit sig in i bostad" i en hemförsäkrings stöldmoment.
ARN 2007-8245
Fråga om begränsningar i möjligheten att boka ett s.k. upplevelsepaket medfört att avtalet blivit ogiltigt eller oskäligt.
ARN 2007-8516
Fråga om kreditgivares skyldigheter vid återbetalning av köpesumma när ett köp har hävts (16 § tredje stycket konsumentkreditlagen). Avgörande 2008-10-03; ärende 2007-8516
ARN 2007-8675
Fråga om en kund från vars konto banken felaktigt dragit pengar under knappt ett års tid underlåtit att begränsa sin skada eller genom vållande ha medverkat till förlusten.
ARN 2007-8783
Avsaknad av huvudnyckel till bil har ansetts utgöra ett fel i bilen i konsumentköplagens mening.
ARN 2007-9106
Fråga om en kontohavare har förlorat sitt kontokort genom grov oaktsamhet (34 § konsumentkreditlagen).
ARN 2008-0501
Fråga om nybilsgaranti börjar gälla vid leverans eller vid första registeringsdatum. Eftersom köpekontraktet, som upprättats av näringsidkaren, angett ordet nybilsgaranti utan någon närmare förklaring och det därmed varit oklart vilket datum nybilsgarantin ska börja respektive sluta gälla har avtalet tolkats till konsumentens fördel. Oklarhetsregeln; avgörande 2008-05-29; 2008-0501
ARN 2008-0654
Fråga om inom vilken tid fel i en besiktningstjänst måste reklameras för att konsumenten ska kunna åberopa felet. Ett villkor om en tvåårig reklamationsfrist har, mot bakgrund av ett vägledande avgörande från Högsta domstolen, ansetts skäligt.
ARN 2008-1134
Bevisbördan för att en vara har köpts hos det företag mot vilket felpåföljd riktas.
ARN 2008-1346
Fråga om säljaren, när köparen avbeställt en vara, haft rätt att som ersättning enligt 41 § konsumentköplagen (1990:932) behålla av köparen betalad handpenning.
ARN 2008-1990
En bank betalade ut en summa pengar till en person som stod under förvaltarskap. Betalningen avsåg försäljning av fondandelar hos ett fondbolag och fondbolaget borde ha aviserat pengarna till förvaltaren. Banken, som inte kände till förvaltarskapet, ansågs inte ha varit skyldig att undersöka om det förelåg något förvaltarskap.
ARN 2008-6331
En språkreseelev har ansetts ha rätt till prisavdrag då denne bott och studerat tillsammans med endast svenska ungdomar, trots att marknadsföringen av språkresan gett intryck av att eleverna skulle komma att tala engelska både på lektioner och på fritiden.