ARN 2009-10258
Konsumentkreditlagens tillämplighet på debitering av betalteletjänster via ett telefonabonnemang. Avgörande i utökad sammansättning 2011-02-18; 2009-10258
ARN 2010-3663
Dröjsmål vid leverans och montering av fönster ger inte rätt till prisavdrag; denna påföljd kan endast komma i fråga vid kvarstående fel i en vara eller en tjänst.
ARN 2010-3949
Ett bolag hade fått i uppdrag att förmedla försäljningen av en konsuments bil. Fråga om bolagets ansvar för skada som uppstått under tiden bolaget hade bilen i sin besittning - analog tillämpning av 32 § konsumenttjänstlagen.
ARN 2010-4253
Grupptalan. En fjärrvärmeleverantör har inte ansetts ha rätt att jämka tidsbundna avtal och införa en avgift för administrativa kostnader, eftersom leverantören borde ha kunnat förutse dessa kostnader när avtalen ingicks. Avgörande i utökad sammansättning 2011-03-14; 2010-4253
ARN 2010-4536
Bilverkstaden har hävdat att den service som sker hos dem är likvärdig med den som utförs hos auktoriserad verkstad. Det har inte framkommit någon uppgift som motsäger detta. Bilverkstadens uppgift om att garantin gäller även om bilen genomgått regelbunden service hos dem istället för hos auktoriserad verkstad, har därför inte bevisats vara oriktig.
ARN 2010-4760
21 § konsumentköplagen gäller endast mellan en köpare och en säljare och inte i förhållande till en garantigivare, om denne är en annan än säljaren. Lackblåsor på bagagelucka har ansetts omfattas av den av generalagenten utfästa lackgarantin eftersom någon bevisning för att skadorna berott på något förhållande på köparens sida inte har presenterats.
ARN 2010-4901
Avtalsvillkor om att eventuella reparationskostnader på inbytesbil ska betalas av konsumenten har bedömts vara oskäligt, 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).
ARN 2010-5127
Ett bolag har utfört arbeten i en konsuments bostad. Fråga om skäligt pris debiterats för använt material när priset inte framgår av avtalet och ingen ungefärlig prisuppgift har lämnats.
ARN 2010-5204
Bankens ansvar för att försäkring med låneskydd upphörde.
ARN 2010-5845
I ansvarsförsäkringen fanns undantag för skada på egendom som försäkringstagaren tagit mer än helt tillfällig befattning med, vilket inte enbart avsåg kortvarig befattning utan även att den varit av okvalificerad art. Att sätta in ett bilbatteri har inte ansetts vara av sådan okvalificerad art.
ARN 2010-6188
Att konsumenten och näringsidkaren i ett köpeavtal avtalat bort garanti och reklamationsrätt fråntar inte näringsidkaren ansvaret för ursprungliga fel.
ARN 2010-6319
Felaktig information om bilens seviceförhållanden har bedömts vara ett väsentligt fel som ger konsumenten rätt att häva bilköpet. Bilförsäljaren hade innan köpet försäkrat konsumenten om att bilen var korrekt servad och att serviceboken var komplett ifylld. Det visade sig senare att bilen inte genomgått underhållsservice vid alla de tillfällen som föreskrivs av tillverkaren och att bilens servicebok inte var komplett ifylld.
ARN 2010-6353
En köpare har inte ansetts bunden av ett avtal om bilköp och har därmed haft rätt att få tillbaka handpenningen när han inte beviljats lån och lånet varit en sådan förutsättning för köpet som säljaren varit medveten om (förutsättningsläran).
ARN 2010-8313
Fråga om konsumenten har haft rätt att avhjälpa fel på sin bil utan att först bereda säljbolaget tillfälle att avhjälpa felet, 27 § andra stycket konsumentköplagen (1990:932).
ARN 2010-8339
Giltigheten av ett presentkort efter det att restaurangen bytt ägare.
ARN 2010-8592
En flygning har efter flygplansbyte blivit överbokad. Orsaken till flygplansbytet saknar betydelse för bedömningen av rätten till kompensation för nekad ombordstigning, förordningen (EG) 261/2004.
ARN 2010-8943
Beviskravet för ursprungligt fel på en båtmotor har sänkts med hänsyn till att backslagets hållbarhet inte motsvarat vad som normalt kan förväntas.
ARN 2010-9195
Fråga om skäligheten av ett avtalsvillkor där en konsument som hyresman ålagts strikt ansvar för skador på en hyrd bil.
ARN 2010-9241
Analog tillämpning av 16 § tredje stycket konsumentköplagen (1990:932) vid bedömning av fel på cykelresa.
ARN 2011-2466
SJ har ansetts skadeståndsskyldigt när det inte aktivt informerat om att en väsentlig begränsning av årskortets användbarhet skulle inträffa någon månad efter köpet.
ARN 2011-3416
Säljarens ansvar för varan i förhållande till uppgifter i en säljbroschyr. En husbil som inte går att använda för vintercamping har en sådan funktionsbegränsning som det åligger säljaren att upplysa köparen om, såvida det inte vid köpet framgår att köparen inte ska använda den för vintercamping.