JO dnr 48-2013
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 120-2012
Initiativärende. Kritik mot Socialnämnden i Upplands Väsby kommun för att ett omhändertaget barns rätt till kontakt med sin far inskränktes utan stöd av lag
JO dnr 178-2013
Allvarlig kritik mot Tullverket, som dröjt över två år med att meddela obligatoriska omprövningsbeslut
JO dnr 224-2013
Viss kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Borlänge kommun för handläggningen av en omplacering enligt LVU
JO dnr 273-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för hanteringen av en begäran om handräckning i ett LVU-ärende
JO dnr 342-2013
Kritik mot Socialnämnden i Gävle kommun för utformningen av ett brev i ett faderskapsärende
JO dnr 441-2014
Uttalanden om handläggningstiderna hos Statens kriminaltekniska laboratorium
JO dnr 457-2014
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse som endast kan medföra penningböter
JO dnr 472-2013
Anmälan mot lagmannen vid Gotlands tingsrätt för innehållet i två informationsskrifter som hade skickats till bl.a. advokater med verksamhet på Gotland
JO dnr 513-2013
Kritik mot Försäkringskassan för brister i motiveringen av beslut om sjukpenning
JO dnr 581-2013
Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun för hur en rättelse av ett beslut i ett justerat nämndprotokoll gjorts
JO dnr 584-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Östergötlands län för omhändertagande av egendom i samband med ett ingripande, m.m.
JO dnr 629-13
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 641-13
Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar.
JO dnr 682-2014
Kritik mot Polismyndigheten Värmland för att ha lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till en socialnämnd
JO dnr 746-2013
Allvarlig kritik mot två tjänstemän i Stockholms stad för att inte ha iakttagit saklighet och opartiskhet vid handläggningen av ett ärende om bygglov
JO dnr 748-2014
Kritik mot fyra domare vid Förvaltningsrätten i Linköping för utformningen av domskäl i mål om psykiatrisk tvångsvård
JO dnr 772-2013
Kritik mot en rådman och en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun för hanteringen av en fråga om jäv
JO dnr 776-13
delgivningslagen (2010:1932)
JO dnr 961-2013
Kritik mot Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa för felaktig tillämpning av 47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring
JO dnr 1016-13
plan- och bygglagen (2010:900)
JO dnr 1080-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för handläggningen av en begäran om att få del av sidomaterialet i en avslutad förundersökning
JO dnr 1141-2013
Kritik mot en rådman vid Linköpings tingsrätt för att han inte flyttade på tidpunkten för ett sammanträde för muntlig förberedelse när ett ombud som vidtalats av käranden var upptaget av en annan förhandling
JO dnr 1151-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Hallands län för beslut om husrannsakan och kroppsbesiktning
JO dnr 1169-2012
Initiativärende. Kritik mot Rättspsykiatriska kliniken i Örebro, Örebro läns landsting, för brister i dokumentation av tvångsåtgärder, användning av s.k. avgränsning m.m.
JO dnr 1170-2012
Initiativärende. Kritik mot Rättspsykiatriska kliniken i Örebro, Örebro läns landsting, för klinikens generella ordningsregler om dator- och tvspel
JO dnr 1222-2013
Allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende
JO dnr 1243-2014
Kritik mot Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun för att ett yttrande inte skickades till en vårdnadshavare samtidigt som det lämnades till åklagaren
JO dnr 1277-2014
Allvarlig kritik mot Kriminalvården för att en intagen under lång tid varit placerad i avskildhet m.m.
JO dnr 1537-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för hanteringen av en begäran om handräckning i ett LVU-ärende
JO dnr 1697-2014
Kriminalvårdens, häktet Borås, agerande i samband med att en kvinnlig intagen skiljts från sitt spädbarn genom ett frihetsberövande
JO dnr 1734-2013
Kritik mot en tidigare rektor vid Kullens lågstadieskola i Piteå kommun, för att skolan upprättat en överenskommelse om bl.a. en pappas umgänge med sitt barn i skolan
JO dnr 1735-2013
Kritik mot Länsstyrelsen i Blekinge län för bl.a. underlåtenhet att kommunicera en uppgift som har varit av betydelse för ett beslut om avlivning av en hund och för dröjsmål med att underrätta djurhållaren om beslutet
JO dnr 1744-2013
Kritik mot en kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten för telefonsamtal inom ramen för en tillgångsundersökning
JO dnr 1812-2014
miljöbalken
JO dnr 1900-2014
Pensionsmyndigheten kritiseras bl.a. för brister i motiveringen av ett beslut om bostadstillägg
JO dnr 1910-2013
2 kap. 20 § utsökningsbalken
JO dnr 1944-2013
Kritik mot Kriminalvården för att en intagens närmaste anhöriga inte per telefon underrättats om att ett häktningsbeslut verkställts
JO dnr 1988-2013
) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
JO dnr 2054-2013
Kritik mot Polisen för brister i möjligheten till utomhusvistelse för intagna i arrest
JO dnr 2058-2013
Kritik mot en befattningshavare vid Polismyndigheten Dalarna för dennes handläggning av en begäran om att få del av ett förundersökningsprotokoll
JO dnr 2072-2013
Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun för att hon inte på begäran av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde
JO dnr 2123-2013
Allvarlig kritik mot Styrelsen för beställd primärvård i Västra Götalandsregionen för att ett beslut att lägga ned en barnmorskemottagning har fattats i strid med styrelsens delegationsordning
JO dnr 2212-2013
plan- och bygglagen (1987:10)
JO dnr 2231-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och en befattningshavare där för bristfällig handläggning av framställningar från en målsägande om att få ta del av handlingar i en förundersökning
JO dnr 2242-2014
Anmälan om Försvarets materielverks beslut att inrätta en s.k. visselblåsarfunktion
JO dnr 2258-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne, som utan tillräcklig grund beslutat om kroppsbesiktning, m.m.
JO dnr 2290-2012
Kritik mot Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad med anledning av att Riksteatern nekats att annonsera på de s.k. kulturtavlorna
JO dnr 2311-2013
Initiativ angående Kriminalvårdens handläggning av ärenden om placering på säkerhetsavdelningar
JO dnr 2333-2013
Kritik mot Skatteverket för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 2340-2013
Kritik mot en nämndeman vid Solna tingsrätt för att han använde sin mobiltelefon under pågående huvudförhandling
JO dnr 2346-2013
Kritik mot Kriminalvården för att en intagen tillfälligt placerats i häkte under åtta dagar i avvaktan på ny anstaltsplats. Anmälan innehåller även ett påstående om att den intagne inte underrättats om orsaken till den tillfälliga placeringen.
JO dnr 2556-2013
Kritik mot Tullverket och en åklagare för handläggningen av en förundersökning och ett beslut om anhållande
JO dnr 2572-2013
Information om rättigheter och verkställighetens innebörd till intagna i polisarrest
JO dnr 2628-2013
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 2697-2013
Anmälan mot Arbetsförmedlingen för att en kommunplacering dröjt två år efter det att uppehållstillstånd beviljats
JO dnr 2785-2013
Kritik mot en lärare vid Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun, för att han kontrollerade applikationerna i en elevs mobiltelefon
JO dnr 2793-2013
Initiativärende. Kritik mot Statens institutionsstyrelses LVM-hem Hessleby för rutinmässig brevkontroll
JO dnr 2893-2013
Anmälan mot Skolverket; fråga om myndighetens kontakt med en 17-årig elev som lämnat ut uppgifter om ett nationellt prov på sin blogg
JO dnr 2978-2012
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för brister i en förundersökning som gällde misstankar om ett planerat bombattentat mot köpcentret Femmanhuset i Göteborg
JO dnr 3032-2011
Allvarlig kritik mot vissa vårdgivare inom dels Västra Götalandsregionen, dels Stockholms läns landsting för att man har ingått avtal om journalföring med ett företag trots att detta inte varit förenligt med regelverket om sekretess inom hälso- och sjukvården
JO dnr 3056-2011
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för att handlingar som varit underlag för ett psykologutlåtande förstörts
JO dnr 3266-2013
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för bristfällig motivering av ett permissionsbeslut m.m.
JO dnr 3339-2013
Kritik mot ordföranden och en annan ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun för att de justerat protokollet från ett nämndsammanträde trots att en beslutspunkt hade formulerats om
JO dnr 3359-2014
Kritik mot Statens institutionsstyrelse för dröjsmål med att anvisa plats vid ett särskilt ungdomshem
JO dnr 3380-2013
Kritik mot socialnämnden i Olofströms kommun för brister bl.a. vid handläggningen av ett ärende om kontaktperson för ett barn som inte fyllt 15 år
JO dnr 3408-2013
Kritik mot Polismyndigheten Dalarna för handläggningen av framställningar om att få ta del av en nedlagd förundersökning
JO dnr 3437-13
Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden Region Gotland för handläggningen av ett antal ansökningar om anordnande av godmanskap
JO dnr 3442-2013
Kritik mot Trafikverket för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 3529-2012
Kritik mot Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, som bl.a. avtalat bort rätten till insyn i ett tjänstetillsättningsärende
JO dnr 3549-2013
Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet samt för ett felaktigt beslut
JO dnr 3586-2013
Anmälan mot lagmannen vid Malmö tingsrätt om en lista som används vid fördelningen av uppdrag som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn m.m.
JO dnr 3591-2013
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för det sätt på vilket en kriminalvårdare inom ramen för brottsofferslussverksamheten tagit kontakt med en anhörig till en intagen m.m.
JO dnr 3803-2014
Allvarlig kritik mot Försvarsmakten för att inte ha verkställt ett beslut från Statens överklagandenämnd
JO dnr 3820-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för hur en kroppsbesiktning genomfördes; uttalanden om hänsynsprincipen vid urinprovstagning
JO dnr 3822-2013
Kritik mot Transportstyrelsen för att ett ärende om fordonsskatt överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att någon betalningsuppmaning skickats till fordonsägaren
JO dnr 3869-2013
Allvarlig kritik mot Statens fastighetsverk för bristfällig hantering av en begäran om handlingsutlämnande m.m.
JO dnr 3956-2013
) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
JO dnr 4087-2013
Kritik mot landshövdingen i Skåne län för att ha använt sig av sin tjänstetitel i en privat angelägenhet
JO dnr 4217-2013
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för bristfällig motivering i ett beslut om återkallelse av besökstillstånd m.m.
JO dnr 4248-14
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Västerås stad för bristande motivering av ett beslut om att entlediga en god man
JO dnr 4379-2013
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för brister i beslut att placera ett stort antal intagna i avskildhet med stöd av 6 kap. 8 § fängelselagen m.m.
JO dnr 4500-2013
Uttalanden om Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som är uppsatta för uppföljning, tillsyn och kontroll
JO dnr 4561-2014
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Lunds kommun för bristande motivering av ett beslut om entledigande av en god man m.m.
JO dnr 4613-2012
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
JO dnr 4689-2013
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, om de rutiner som häktet tillämpar när ett beslag har hävts och föremålet i fråga ska lämnas ut till någon som är intagen i häktet
JO dnr 4759-2013
Allvarlig kritik mot Migrationsverket, som inte har följt en migrationsdomstols avgörande i ett återförvisat ärende om uppehållstillstånd och därefter inte heller handlagt ärendet tillräckligt skyndsamt
JO dnr 4761-2013
Kritik mot bl.a. två polismän vid Polismyndigheten i Västra Götaland för beslut om gripande och hämtning till förhör
JO dnr 4930-2012
Kritik mot Socialnämnden i Sollentuna kommun för utformningen av ett hyreskontrakt
JO dnr 5076-2012
) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
JO dnr 5105-2013
Allvarlig kritik mot Överförmyndarnämnden i Arvika kommun för brister i hanteringen av ett överklagande m.m.
JO dnr 5162-2013
Försäkringskassan har haft stöd för sin åtgärd att begära in visst utredningsmaterial i ett ärende om assistansersättning men kritiseras för att utredningen har dragit ut på tiden
JO dnr 5182-2013
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för att en person som skulle föras till ett LVM-hem fick tillbringa fem dygn i polisarrest innan transporten genomfördes
JO dnr 5335-2013
Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad för utebliven handläggning av ett överklagande
JO dnr 5436-2013
) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
JO dnr 5497-2013
Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider i tillståndsärenden och för att regeringsformens krav inte har beaktats när webbansökningar prioriterats
JO dnr 5502-2013
Försäkringskassans handläggningstider i ärenden med utlandsanknytning
JO dnr 5528-2012
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Gävle, för att ha begränsat de intagnas möjlighet till kontakter med omvärlden utan att det har föregåtts av ett beslut av åklagare m.m.
JO dnr 5529-2012
Initiativärende om förvarstagnas rättigheter i häkten och i anstalter
JO dnr 5529-2013
Kritik mot vissa polismyndigheter för långa handläggningstider i ärenden om vapentillstånd
JO dnr 5569-2012
) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
JO dnr 5709-2013
Kritik mot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad för bristande motivering av ett beslut att inte bevilja parkeringstillstånd
JO dnr 5738-2013
)
JO dnr 5920-2013
Kritik mot att Migrationsverkets it-stöd för förordnande av offentliga biträden missgynnar personer som i och för sig uppfyller lämplighetskraven
JO dnr 5932-2012
En 18-årig flicka hade beviljats sekretessmarkering för sina personuppgifter och därefter namnbyte. Kritik mot en kommunal nämnd för att flickans namn har röjts för hennes mor genom att namnet framgick av beräkningar om försörjningsstöd som skickades till modern
JO dnr 6055-2013
Kritik mot Åklagarmyndigheten och en rådman vid Luleå tingsrätt för handläggningen av ett frihetsberövande
JO dnr 6067-2013
Initiativärende. Kritik mot Förvaltningsrätten i Uppsala för handläggningen i samband med expedieringen av ett beslut i ett mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
JO dnr 6120-2013
Kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt i ett initiativärende om handläggningen av ett ärende om adoption
JO dnr 6211-2013
Initiativärende angående behandlingen av en intagen som placerats i avskildhet
JO dnr 6231-2013
Försäkringskassan kritiseras för att ha nekat ett ombud att få ut uppgifter ur sin huvudmans ärende med motiveringen att huvudmannen hade god man
JO dnr 6276-2012
Kritik mot Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, som i flera fall inte uppfyllt grundlagens krav på att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt
JO dnr 6351-2012
Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun, bl.a. för att föräldrarna förbjudits att videofilma ett övervakat umgänge med ett barn som omhändertagits enligt LVU
JO dnr 6356-2012
Kritik mot ordföranden i Utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun för att han ensam beslutat om ett förbud för åhörare att göra inspelningar med ljud och bild under ett styrelsesammanträde som var öppet för allmänheten
JO dnr 6372-2013
Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Migrationsverket som lämnat ut uppgifter till utländska myndigheter i ett asylärende, m.m.
JO dnr 6394-2012
Kritik mot Socialnämnden i Luleå kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om ett barn som var placerat i familjehem
JO dnr 6470-2012
Kritik mot kommundirektören i Kristianstads kommun för hans inblandning i en oberoende nämnds handläggning av ett enskilt ärende
JO dnr 6524-2012
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 6600-2013
Allvarlig kritik mot barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP, i Sollentuna för hanteringen av en begäran om utlämnande av en patientjournal
JO dnr 6766-2013
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för dels handläggningen av ett ärende om placering i avskildhet, dels att en intagens verkställighetsplan inte följts upp inom den föreskrivna tiden
JO dnr 6772-2012
Kritik mot en läkare vid Psykiatri Skåne, Region Skåne, som har lämnat ut en förälders journal till en socialnämnd för att användas i dotterns barnavårdsutredning
JO dnr 6796-2013
Allvarlig kritik mot lagmannen vid Kalmar tingsrätt för att han har hjälpt en part att skriva en inlaga till hovrätten
JO dnr 6798-2012
Kritik mot Social- och arbetsmarknadsnämnden i Köpings kommun för att ha genomfört ett oanmält hembesök i syfte att ”utreda misstänkt bidragsbedrägeri”
JO dnr 6889-2012
Allvarlig kritik mot Individ- och familjenämnden i Västerås kommun för handläggningen av ett ärende gällande förälders underhållsskyldighet gentemot ett barn som hade fyllt 18 år
JO dnr 7099-2013
Anmälan till JO från Individ- och familjenämnden i Västerås kommun angående handläggningen av ett ärende enligt LVM