ARN 1995-2888
Fråga om ändrade avtalsvillkor och researrangörens underrättelseskyldighet i detta avseende och i fråga om resenärens rätt att i sådana fall frånträda avtalet (12 § lagen /1992:1672/ om paketresor). Även fråga om vem av resebyrån och researrangören som skall betraktas som resenärens motpart i avtalet.
ARN 1995-3198
Med hänsyn till det övergripande ansvaret för skadereglering som måste anses ankomma på försäkringsgivaren har försäkringsbolag inom ramen för försäkringens omfattning ansetts bära ansvaret för de fördröjningar som uppstått i ett skadereleringsärende.
ARN 1995-4407
Fråga om pantbank med befriande verkan haft rätt att lämna ut en pant till annan än ägaren av panten.
ARN 1995-4501
Förhållandet lagen (1992:1672) om paketresor och luftfartslagen (1957:297) när det gäller prisavdrag och skadestånd i anledning av förseningar. Även fråga om vilseledande friskrivningsklausul och vad som är ersättningsgill skada.
ARN 1995-4841
Brister i arrangemanget under studievistelse i USA.
ARN 1995-4943
Begreppet paketresa. Även fråga om när reseavtal blir bindande för parterna.
ARN 1995-4959
Ett tvätteri som vill reservera sig mot resultatet av tvättbehandling bör göra det genom skriftlig reservation. Även fråga om en brudklännings värde med hänsyn bl.a. till plaggets karaktär.
ARN 1995-4990
Fråga om bil varit felaktig i köprättslig mening när uppgifterna i marknadsföringen om bilens startspärr inte överensstämmer med hur startspärren i själva verket var konstruerad.
ARN 1995-5122
Borgensförbindelse i anledning av ett hyresavtal har med stöd av 36 § avtalslagen ansetts vara oskälig. För att avgöra hur långt borgensmannens betalningsansvar sträcker sig har nämnden gjort en jämförelse med hyreslagens regler.
ARN 1995-5197
När parterna inte träffat något avtal om priset för en entreprenad har arbetet gjorts på s. k. löpande räkning. Enligt 36 § konsumenttjänstlagen (1985:716) skall därför beställaren betala ett skäligt pris för arbetet; även fråga om entreprenörsarvode och tidsåtgång för visst arbete.
ARN 1995-5327
Skadestånd för avbruten fjällvandring p.g.a. fel på vandringskängor (32 och 42 §§ konsumentköplagen /1990:932/).
ARN 1995-5354
Förlust av bankomatkort; tillämpning av 34 § konsumentkreditlagen.
ARN 1995-5389
Vattenskada i våtutrymme som aktualiserat tillämpningen av två regelsystem. Det ena är grundat på försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren G och försäkringsgivaren. Det andra gäller rättsförhållandet mellan G och den av honom anlitade entreprenören som åtgärdat skadan och därvid en tillämpning av 4 § konsumenttjänstlagen (1985:716).
ARN 1995-5545
Tvätt i strid mot skötselmärkning.
ARN 1995-5572
När en leverantör vid ett servicebesök inte upplyst konsumenten om vari ett fel bestått har därigenom konsumenten fråntagits sin reklamationsmöjlighet hos säljaren/montören. Bl.a. på grund härav har leverantören ansetts böra efterge sitt krav på ersättning för servicebesöket.
ARN 1995-5700
Fråga om det i varudeklaration vid försäljning av begagnad bil borde ha angivits att viss av biltillverkaren föreskriven service inte hade utförts och, då så inte var fallet, om bilen skall anses vara behäftad med fel.
ARN 1995-5986
Att marknadsföra en försäkring, som skulle tecknas före ett årsskifte, då endast några dagar återstod av året har visserligen ansetts vara mindre välbetänkt men eftersom försäkringsavtalet alltjämt var gällande, och det slutliga utfallet av placeringen sålunda inte kunde bedömas, ansågs någon egentlig tvist inte föreligga mellan parterna och inte heller att försäkringstagaren lidit någon skada.
ARN 1995-6055
Fråga om en på trädgårdsmur anbringad vapensköld är att anse som byggnadstillbehör.
ARN 1995-6502
Ansvaret för bil som lämnats in till en näringsidkare för försäljning. Bevisbördan och beviskravet för att bilen varit skadad redan vid inlämnandet.
ARN 1995-6545
Brister i inkvartering m.m. vid språkresa till USA.
ARN 1996-0029
Att glömma en dyrbar kamerautrustning på en parkeringsplats har ansetts vara en plötslig och oförutsedd händelse som omfattas av utrustningens allriskförsäkring. Fråga om hur mycket ersättningen bör jämkas med hänsyn till bristande aktsamhet.
ARN 1996-0081
Konsumenttjänstlagen har inte ansetts tillämplig när arbete på elmätare utförts av elleverantör. Även fråga om utomobligatoriskt skadestånd.
ARN 1996-0168
Fråga om konsument haft rätt att avbeställa ett avgassystem som tillverkats på beställning och som vid avbeställningen funnits att avhämta på postkontor.
ARN 1996-0285
Fråga om bank genom otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd har tillfogat borgensman sådan skada att skadestånd bör utgå enligt 18 § inkassolagen.
ARN 1996-0334
Fråga om vad som bör upptäckas vid okulär besiktning av fastighet. Även fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen.
ARN 1996-0513
Skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen har ansetts föreligga för sotningsdistrikt vars felskrivning i brandsyneprotokoll föranlett reparation av en felfri kakelugn.
ARN 1996-0659
Resebyrå har som agent bokat hotellrum för resenärs räkning och har därför i förhållande till denne ansetts ha att svara för den brist i form av att resenären fått betala mer än bokat pris för rummet.
ARN 1996-0660
Fråga om prisavdrag när resenärer försenats p.g.a. snöoväder och gått miste om en teaterföreställning de hade biljetter till (15 § paketreselagen).
ARN 1996-0724
Fråga om lösöre i uthus omfattades av försäkring; marknadsföringen av försäkring har ansetts vara vilseledande genom att vara ofullständig och svårbegriplig.
ARN 1996-0966
Fråga om konsuments skadeståndsskyldighet vid avbeställning eller avbrytande av kurs; vid bedömningen av ersättningens storlek skall hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet
ARN 1996-0976
Fråga om reklamationsfristens beräkning när omleverans skett av en felaktig vara (23 § konsumentköplagen).
ARN 1996-1098
Fråga om tidpunkten för övergången av risken för varan på köparen (8 § konsumentköplagen). Även fråga om utomobligatoriskt skadestånd.
ARN 1996-1302
Fråga om ersättning ur tunnelbaneföretags försäkring; skadeståndsskyldighet enligt järnvägstrafiklagen har ansetts föreligga när en person skadats vid häftig inbromsning.
ARN 1996-1393
Tillämpning av lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. Fråga om ändring av räntesats och räntebindningstid samt rätten att ta ut ränteskillnadsersättning vid förtidsåterbetalning av statligt bostadslån (jmf. ref 6 i ARN:s årsbok 1994/95).
ARN 1996-2024
Fråga om vad som bör upptäckas vid okulär besiktning av fastighet.
ARN 1996-2032
En näringsidkare har ansetts skyldig att betala ersättning för skada som uppstått när en konsument använt en vara på sätt som angetts vid marknadsföringen av varan.
ARN 1996-2223
En arrangör av en s.k. teaterresa har ansetts skyldig att betala tillbaka hela priset för resan eftersom deltagarna kom för sent till teaterföreställningen (16 § lagen om paktetresor).
ARN 1996-2247
Fråga om ett tvätteri borde ha reserverat sig skriftligt för tvättresultatet av ett plagg som saknade skötselmärkning.
ARN 1996-2346
Fråga om rätt till pristillägg när en tjänst fördyrats p.g.a. omständigheter hänförliga till konsumenten (38 § konsumenttjänstlagen).
ARN 1996-2697
Fråga om hyresavtals giltighet mot omyndig.
ARN 1996-2809
Fråga om storleken på skadestånd en konsument skall betala vid avbeställning av en päls; hänsyn har tagits till omständigheterna i det enskilda fallet.
ARN 1996-2925
Fråga om rätt för ett försäkringsbolag att bestämma hur en skada skall regleras.
ARN 1996-3200
En kommissionär som sålt biljetter till en rockfestival har inte ansetts skyldig att betala tillbaka pengarna när arrangemanget ställts in. Fråga om tillämpning av lagen (1914:45) om kommission.
ARN 1996-3550
Rätt att avbryta en prenumeration har ansetts föreligga när tidningens bevakningsområde och pressläggningstider ändrats.
ARN 1996-4051
Rätt till ersättning för förkommen eller förstörd film, utöver kompensation för själva filmen, förutsätter att fotografierna tagits vid ett unikt tillfälle och att de inte kan tas om.
ARN 1996-4145
En fastighetsmäklares ansvarsförsäkring har inte ansetts omfatta fastighetsmäklarens ansvar för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
ARN 1996-4185
En felaktigt uppgift om antalet tidigare ägare av en försåld bil har ansetts ge rätt till prisavdrag; även fråga om konsumentköplagens tillämpning (1 § konsumentköplagen).