ARN 2016-04613
Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När det gäller flygningar med anslutande flygförbindelser ska begreppet avstånd tolkas som avståndet enligt storcirkelmetoden mellan den första avgångsorten och den slutliga bestämmelseorten, oberoende av den flygsträcka som verkligen tillryggalagts (EU-domstolens dom i mål C-559/16).
ARN 2016-05573
Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (nätdejtingtjänst) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.
ARN 2016-07232
Avtalsvillkor om automatisk förlängning av avtal (köp av kosttillskott) var oskäligt enligt 36 § avtalslagen.
ARN 2016-07797
Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Det är flygpassageraren som har bevisbördan för förseningens längd. Det är dock tillräckligt att passageraren gör sannolikt att förseningen uppgår till den längd som påstås för att beviskravet ska anses uppfyllt.
ARN 2016-09309
Näringsidkaren har inte bevisat att konsumenten fått en påminnelse om automatisk förlängning av ett avtal. Konsumenten har därför haft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. (Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.)
ARN 2016-09392
En konsument har beställt en vara från näringsidkarens hemsida och fått en beställningsbekräftelse. Näringsidkaren har därefter annullerat beställningen. Fråga om bindande avtal har uppstått mellan parterna.
ARN 2016-09642
En resenär som för att reklamera under vistelsen på destinationen flera gånger försökt nå researrangören per telefon utan att få svar och som reklamerat felen så snart hon kommit hem från resan anses ha reklamerat inom skälig tid enligt 19 § paketreselagen.
ARN 2016-10695
Resenär har i förhållande till arrangören av en paketresa (flyg + kryssning) rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av försenat bagage.
ARN 2016-10780
Att parterna i samband med avtal om köp av bil har kommit överens om handpenning medför inte att de har kommit överens om en på förhand bestämd ersättning enligt 41 § andra stycket konsumentköplagen. När konsumenten avbeställer köpet kan säljaren ha rätt till ersättning enligt 41 § första stycket; säljaren har då bevisbördan för att hen haft de kostnader och andra förluster som hen begär ersättning för.
ARN 2016-11629
Ett krav på att avbokning av flygresa endast fick ske via ett särskilt formulär på resebyråns hemsida ansågs utgöra ett oskäligt avtalsvillkor (36 § avtalslagen). Också fråga om oklart avtalsvillkor som skulle tolkas till konsumentens förmån (10 § avtalsvillkorslagen).
ARN 2016-11869
Försäkringstagare har vid tecknandet av ny sjuk- och olycksfallsförsäkring lämnat oriktiga uppgifter. Fråga om omständigheterna vid tecknandet av försäkringen var sådana att det skulle vara oskäligt att försäkringsgivaren är fri från ansvar för inträffat försäkringsfall (12 kap. 2 § försäkringsavtalslagen).
ARN 2016-13013
Kompensation enligt artiklarna 5 och 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. När parterna är oense om ifall det har lämnats ett erbjudande om en ombokning som omfattas av bestämmelserna i artikel 5.1 c) eller inte, är det flygbolaget som har bevisbördan för att ett sådant erbjudande har lämnats.
ARN 2016-13151
Konsument uteblev från bokad tid för naprapattjänst. Näringsidkaren hade inte förbehållit sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Eftersom näringsidkaren inte hade utfört någon del av tjänsten och inte påstått att näringsidkaren hade inrättat sig efter avtalet genom att ha avvisat andra kunder, hade näringsidkaren inte någon rätt till betalning. (Analog tillämpning av 42 och 48 §§ konsumenttjänstlagen.)
ARN 2016-13303
Fråga om ersättning enligt artikel 19 i Montrealkonventionen för förstörd semester (NJA 2016 s. 900).
ARN 2016-13646
Assistans enligt artikel 8 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av inställd flygning. Fråga om ersättningsresa med buss kan anses utgöra ?likvärdigt transportmedel?.
ARN 2017-00493
För att försäkringstagaren ska ha rätt till ersättning ur livförsäkring för häst krävs enligt villkoren att hästen enligt veterinärmedicinsk expertis varaktigt har förlorat sin användbarhet. Försäkringsbolaget har enligt villkoren rätt att anvisa veterinär. Förbehållet om bolagets rätt att anvisa veterinär innebär dock inte att rätten till ersättning bortfaller om försäkringstagaren låter hästen undersökas av en icke anvisad veterinär.
ARN 2017-00552
Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och köparens rätt till ränta.
ARN 2017-00894
Kompensation enligt artikel 7 i EU-förordningen nr 261/2004 på grund av försenad flygning. Förseningen berodde på en extraordinär omständighet. Fråga om flygbolaget haft tillräckligt stora tidsmarginaler för att hantera eventuellt uppkomna sidoeffekter och på så sätt kunde anses ha vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika omständigheten och dess konsekvenser. (EU-domstolens dom i mål C-294/10.)
ARN 2017-01735
Flygpassagerare hade packat ner smycken till ett värde av 71 000 kr i incheckat bagage. Smyckena försvann under den tid som bagaget var i flygbolagets vård. Flygbolaget befriades från ersättningsskyldighet för de försvunna föremålen eftersom skadan hade orsakats av passagerarens vårdslöshet. (Montrealkonventionen art. 17.2 och art. 20.)
ARN 2017-04454
Konsumenten lämnade in sin jacka för förvaring i nattklubbens garderob. I samband med att han skulle hämta ut jackan försvann den. Jackan var fortfarande i företagets besittning när garderobspersonalen lade den på disken. Nattklubben, som inte har visat att skadan inte beror på försummelse av företaget, är därför ansvarig för förlusten av jackan. (32 § första stycket konsumenttjänstlagen)
ARN 2017-04510
Konsumenten anmälde sig till en kurs som skulle starta tre månader senare. Han fick ingen bokningsbekräftelse eller liknande meddelande angående kursen förrän samma dag som kursen skulle börja. Företaget kan därför inte anses ha accepterat konsumentens anbud inom skälig tid. Bindande avtal har inte ingåtts.
ARN 2017-06153
I en bredbandsleverantörs allmänna villkor fanns en ansvarsbegränsning som innebar att leverantören inte ansvarade för skada om företaget inte hade agerat vårdslöst. En sådan ansvarsbegränsning ansågs inte oskälig gentemot konsumenten (36 § avtalslagen).