ARN 2001-8331
Fråga om resenärens rätt till återbetalning då språkresa avbrutits på grund av sjukdom.
ARN 2002-0164
Fråga om en resa anordnats av en sådan arrangör som avses i lagen (1992:1672) om paketresor. Även fråga om det förbund som marknadsfört och sålt resan kan betraktas som näringsidkare.
ARN 2002-0474
Fråga om resenärs rätt till ersättning för merkostnad för inrikes flygresa vid resa till Indien. Lagen (1992:1672) om paketresor har ansetts tillämplig.
ARN 2002-2486
En researrangör har ställt in en paketresa för att det har funnits för få deltagare på resorna i den serie vari paketresan har ingått. Inställandet har ansetts stå i strid med paketreselagens tvingande bestämmelser.
ARN 2002-3459
Inställd teaterföreställning. Teatern har inte ansetts skyldig att ersätta teaterbesökarna för de extra kostnader som uppkommit på grund av den inställda föreställningen. Avgörande 2002-3459; 2002-01-14
ARN 2002-3864
En nattklubbsbesökare har förlorat sitt kontokort efter att ha lämnat in det i baren. Nämnden har ansett att kortet förlorats genom grov oaktsamhet enligt 34 § konsumentkreditlagen.
ARN 2002-4108
Fråga om banks kreditprövning varit bristfällig och om banken har brustit i sin vårdplikt beträffande pantsatta aktier.
ARN 2002-4516
Värdepappersbolag har makulerat en kunds köp av värdepapper (s.k. warranter). Bolaget har inte ansetts ersättningsskyldigt eftersom makuleringen grundat sig på Stockholmsbörsens handelsregler. Avgörande 2002-4516; 2003-01-13
ARN 2002-4631
Klippning och färgning av hår. Fråga om vilket pris som konsumenten skall betala då prislistan varit mycket svårtydd samt helt och hållet avfattad på engelska. Avgörande 2002-4631; 2003-01-14
ARN 2002-5221
Tågresenär har ansetts ha rätt till ersättning för ersättningstransport vid inställd tågresa. Fråga om skäligheten av artikel 9.4 och 9.4 c i Normalvillkor i järnvägstrafik. Kontrollansvar.
ARN 2002-6218
Rättsskyddsmoment i hemförsäkring har ansetts omfatta en tvist om tidsdelat boende (time-share), trots att rättsskydd begärts först 8 år efter det att tvisten uppkom.
ARN 2002-6269
Felfria varor har efter leverans återlämnats av köparen och ett tillgodokvitto har utfärdats. Fråga om köparens rätt till kontant återbetalning och om säljarens rätt att göra avdrag för särskilda kostnader. ()
ARN 2002-6320
Ett bolag som enligt avtal vinterförvarat och vintertäckt en båt ansågs på grund av brister i omsorgsplikten skadeståndsskyldigt för de skador som uppkom på båten under förvaringstiden.
ARN 2002-6359
När en konsument erhållit slutliga fakturor för elleveranser avseende viss period har elleverantören inte ansetts berättigad att därefter kräva tillkommande elskatt för samma period. Avgörande 2002-6359; 2003-02-04
ARN 2002-6742
Uppsägning av lån. Frågan gäller huruvida uppsägningen skett i rätt tid och till rätt bankkontor.
ARN 2002-7704
Finansiell rådgivning. Banken har inte ansetts förfarit vårdslöst i sin rådgivning.
ARN 2002-7873
Utebliven försäljning av teckningsrätter. Värdepappersbolag har ansetts skadeståndsskyldigt mot kund då bolaget inte har förmått visa att det försökt att sälja teckningsrätterna.
ARN 2002-8108
En kavaj som enligt skötselrådet inte fick vattentvättas har tvättats enligt den s.k. Aqua Clean-metoden. Kavajen skadades och tvätteriet har ansetts skadeståndsskyldigt.
ARN 2002-8212
Lägenhetshotell är att jämställa med ett vanligt hotell vid bedömningen av huruvida grov oaktsamhet förelegat vid förlust av konto jämte 34 § konsumentkreditlagen. En person har även befunnit sig i ett angränsande rum när stölden skett. Grov oaktsamhet har ändå ansetts föreligga. Avgörande 2003-03-10; ärende 2002-8212
ARN 2002-8279
Avtalad flygresa har inte tillhandahållits. Fråga om flygbolagets ansvar för ombokning är begränsat till platser i samma priskategori. Betalning med bonuspoäng.
ARN 2002-8292
Kemtvätt av en jacka där alla delar i plagget inte har tålt tvätt enligt skötselrådet har medfört ansvar för säljaren av jackan.
ARN 2002-8535
Fråga om när risken för en vara som köpts på auktion skall anses ha övergått på köparen. De av auktionsfirman tillämpade avtalsvillkoren om riskövergången har ansetts vara till nackdel för köparen och därmed utan verkan.
ARN 2002-8547
I ett köpeavtal mellan ett bilföretag och en bilköpare har angetts att en bil skulle helförsäkras. Genom sin passivitet får konsumenten anses ha accepterat att bilen istället kommit att bli endast halvförsäkrad.
ARN 2003-0325
En kamera har skadats under en flygresa. Flygbolagets skadeståndsskyldighet för skadat, inte inskrivet, handbagage skall bestämmas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler
ARN 2003-0397
Köparen av en kappa har upptäckt fläckar på kappan en tid efter köpet. Fläckarna har bedömts som ett ursprungligt fel enligt 20 a § konsumentköplagen.
ARN 2003-1052
En köpare av en begagnad bil ansågs med fog kunna förutsätta att en service enligt föreskrivna intervall hade utförts på bilen innan leveransen. Då en sådan inte hade utförts fann nämnden att det förelåg ett köprättsligt fel.
ARN 2003-1168
Ett bolag har åtagit sig att sälja en båt för ett dödsbos räkning. Genom att inte informera om att det varit nödvändigt att utföra vissa åtgärder för att båten skulle kunna säljas eller kostnaderna för dessa åtgärder har bolaget brustit i sin omsorgsplikt. Bolaget har därför inte ansetts haft rätt till ersättning utöver den avtalade försäljningsprovisionen.
ARN 2003-1538
En fastighetsmäklare har ansetts skadeståndsskyldig för en felaktig uppgift om källarförråd i en objektsbeskrivning.
ARN 2003-2150
Bolag som ansvarar för bevakad garderob har inte ansetts skäligen kunna friskriva sig från ansvar för mössor och handskar som förvarats i fickorna på en inlämnad jacka.
ARN 2003-2399
Säljaren av en soffgrupp har inte ansetts ansvarig för att den varken gick in i köparens hiss eller trapphus.
ARN 2003-3020
När en konsument i god tro betalat en avstämningsfaktura för en viss period har elleverantören inte ansetts berättigad att kräva ytterligare betalning för elförbrukning som hänför sig till samma period.
ARN 2003-3178
Part har genom att kassera den reklamerade varan inte ansetts kunna fullgöra sin bevisbörda beträffande varans skick vid köpet
ARN 2003-4268
Köparen av ett modem har krävt omleverans på grund av fel. Omständigheterna har varit sådana att säljaren inte har kunnat avvärja kravet genom att erbjuda avhjälpande. 27 § konsumentköplagen (1990:932)
ARN 2003-4817
När det gäller frågan om vad en prisuppgift till en konsument har omfattat ankommer det vid tvist på näringsidkaren att bevisa sina påståenden.
ARN 2003-5534
En konsument har ansetts ha rätt att häva ett köp av ett GPS-paket, eftersom den därtill hörande bruksanvisningen inte var avfattad på svenska.
ARN 2003-5647
Ett företag har låtit ett annat företag utföra vissa av reparationsåtgärderna på en båtmotor. Nämnden har funnit att det första företaget, som också har debiterat konsumenten för åtgärderna, ensamt var ansvarigt gentemot konsumenten för att åtgärderna inte utförts fackmässigt.
ARN 2003-5812
Näringsidkare som för annan näringsidkares räkning har skött administrationen beträffande en båtmotorreparation har ansetts vara konsumentens avtalsmotpart.
ARN 2003-5911
Vinterförvaring av båt. Konsumenten har genom sin passivitet ansetts ha godtagit avtalsvillkorsändring gällande näringsidkarens ansvarsbegränsning vid tillgrepp.
ARN 2003-5994
Konsument som avbeställt kurs på grund av ändrade arbetsförhållanden har inte ansetts berättigad till återbetalning av kursavgiften då det inte varit möjligt för skolan att sätta in en reserv i dennes ställe.