JK 6-05-42
Skadestånd i ett visst fall när Försäkringskassan har gjort ett för lågt preliminärt skatteavdrag vid utbetalning av retroaktiv ersättning
JK 61-06-30
Anmälan mot en advokat angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt
JK 319-05-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en tingsrätts handläggning av delgivningar
JK 402-05-40
Skadeberäkning när anmälan om arbetsskada prövats för sent
JK 692-06-21
Kritik mot en tingsfiskal för brister i handläggningen av vissa frågor om häktning m.m.
JK 879-04-45
Överklagande av Svea hovrätts dom i ett mål om etnisk diskriminering av två studenter vid Uppsala universitet
JK 975-04-40
Anspråk på skadestånd bl.a. med anledning av Luftfartsverkets regelverk för kommersiella flygtransporter; fråga om krav på översättning av en i svensk rätt inkorporerad internationell överenskommelse
JK 1055-06-42
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av att folkbokföringsregistret innehållit en oriktig uppgift om att modern i stället för en dotter avlidit
JK 1123-06-22
Initiativärende för granskning av Polismyndigheten i Stockholms läns agerande i samband med att en polisman vittnat mot en kollega
JK 1127-05-42
Ersättningsanspråk mot staten med anledning av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret; även fråga om vem av två statliga myndigheter som skall utge ersättning när felregistreringen inte har gjorts av den personuppgiftsansvarige
JK 1192-05-30
Polisman fråntagen arbetsuppgift på grund av uttalande i en tidning överträdelse av repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen
JK 1202-05-40
Anspråk på skadestånd med anledning av en tingsrätts handläggning inför en huvudförhandling i ett tvistemål
JK 1319-06-21
Fråga om Säkerhetspolisen eller Utrikesdepartementet agerat i strid med yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud
JK 1425-05-42
Ett bolag avregistrerades felaktigt från mervärdesskatteredovisning och som arbetsgivare i dåvarande skattemyndigheternas datasystem. Fråga om staten därmed har ådragit sig skadeståndsskyldighet m.m.
JK 1513-06-40
Skadestånd av staten med anledning av åtgärder vidtagna av poliser i samband med en demonstration under EU-toppmötet i Göteborg år 2001
JK 1604-05-22
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning
JK 1811-05-40
Skadestånd med anledning av att en i beslag tagen cykel inte har återlämnats till en cykelreparatör hos vilken beslaget gjordes; fråga om retentionsrättens ställning i förhållande till äganderätten
JK 1812-05-40
Fråga om skadestånd med anledning av en tingsrätts handläggning av ett mål och om jämkning av skadeståndet
JK 1814-05-44
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att bestämmelser i mervärdesskattelagen strider mot gemenskapsrätten
JK 1951-05-22
Kritik mot en hovrätts bristande åtgärder för att i tid sätta ut ett mål där tilltalade var häktade till huvudförhandling, m.m.
JK 1964-06-21
Granskning av ett polisingripande mot en grupp personer vid Hötorget i Stockholm den 28 januari 2006
JK 1986-05-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av felaktiga upplysningar rörande internationella godstransporter
JK 2081-06-80
Remissyttrande över betänkandet Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14)
JK 2089-06-80
Remissyttrande över delbetänkandet (SOU 2006:13) Djurskydd vid hästavel Departementets dnr Jo2006/395
JK 2142-06-31
Fråga om företrädare för en kommun har agerat i strid med yttrandefrihetsgrundlagens censurförbud
JK 2241-05-40
Anspråk på skadestånd med anledning av handläggning och beslut i ärende angående betalningssäkring
JK 2310-06-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av att polisen har omhändertagit ett körkort på grund av att en person har kört mot rött ljus
JK 2562-05-30
Ifrågasatt kritik och åtgärder av en kommunal chef med anledning av att en anställd har lämnat uppgifter till massmedia
JK 2567-05-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till felaktig handläggning av Svea hovrätt och Högsta domstolen av en fråga om överklagandeförbud
JK 2597-06-31
Anmälan mot ordföranden i en kommunstyrelse för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen
JK 2622-05-21
Anmälan mot en åklagare för hans sätt att leda en förundersökning m.m. Även vissa uttalanden angående resningsinstitutet
JK 2683-06-41
Fråga om ersättning till en poliskommissarie som varit frihetsberövad under knappt ett år
JK 2688-04-40
Anspråk på ersättning med anledning av en arbetslöshetskassas handläggning av ett ärende
JK 2816-05-21
Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av avvisningsbeslut
JK 2887-06-28
Inspektion av Varbergs tingsrätt
JK 2888-06-28
Inspektion av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
JK 2889-06-28
Inspektion av Riksenheten för polismål, Göteborg
JK 2890-06-28
Inspektion av Polismyndigheten i Västra Götalands län
JK 2937-04-42
Ett anspråk på ersättning av staten med anledning av en uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen har avslagits trots att en kammarrätt har beslutat att uppgiften skall rättas, blockeras eller utplånas
JK 2948-03-5
Ansökan om stämning med anledning av ett salmonellautbrott i en foderfabrik i Norrköping
JK 2993-04-40
Anspråk på skadestånd på grund av bl.a. upplysningar och råd från en länsstyrelse
JK 3009-04-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av beslut av Brottsoffermyndigheten
JK 3090-05-40
Anspråk på skadestånd för bl.a. ideell skada med hänvisning till felaktiga beslut om kroppsvisitation och beslag
JK 3301-05-40
Fråga om skadestånd bl.a. för kränkning vid brott mot tystnadsplikt som begåtts av oaktsamhet och som bedöms vara ett ringa fall och därför inte skulle föranleda straffrättsligt ansvar
JK 3369-06-94
Framställning till regeringen om en översyn av vissa regler om rättegångskostnad
JK 3642-06-30
Beslut om att inleda förundersökning i ärende om ifrågasatt tryckfrihetsbrott (hets mot folkgrupp)
JK 3704-04-21
Kritik mot en åklagare för underlåtenhet att iaktta objektivitetsprincipen
JK 3721-03-40
Ett beslut av en försäkringskassa om att sänka en persons sjukpenninggrundande inkomst till noll kronor har bedömts innefatta fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen
JK 3910-05-21
Fråga om en flygplatschef har begränsat personalens grundlagsskyddade yttrandefrihet m.m.
JK 4016-06-80
Remissyttrande över betänkandet Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor (SOU 2006:51)
JK 4137-05-40
Skadeståndsanspråk på staten med anledning av bestämmelsen i 17 kap. 1 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring om återbetalning från Försäkringskassan till socialnämnd
JK 4138-05-21
Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för rutinerna vid granskning av brev från myndigheter o.d. till dem som är intagna i anstalten
JK 4275-05-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Försäkringskassans beslut att dra in sjukersättning för en person som hade häktats i sin utevaro
JK 4312-06-21
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bristande rutiner i samband med att Polisen råkar skada viss egendom
JK 4366-04-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av handläggningstiden i två förundersökningar och en åklagares uttalanden i media
JK 4531-05-41
Fråga om jämkning av ersättning enligt frihetsberövandelagen skall ske
JK 4557-06-80
Remissyttrande över betänkandet Asylförfarandet - genomförande av asylprocedurdirektivet i svensk rätt (SOU 2006:61)
JK 4574-04-40
Skadestånd när en tingsrätt i visst fall förlitat sig på ett belastningsregisterutdrag som varit drygt två veckor gammalt
JK 4919-05-22
Initiativärende med anledning av privata delgivningsmäns verkställighet av beslut om s.k. spikning
JK 5163-05-41
Fråga om ersättning vid medtagning till provtagning
JK 5174-06-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har vägrats på grund av oskälighet
JK 5506-05-21
Granskning av en barn- och ungdomspsykiatrisk kliniks handläggning av frågor om utfående av allmänna handlingar m.m.
JK 5531-06-41
Ersättning för lidande till en person som frikänts från ansvar för mord har jämkats till en fjärdedel på grund av eget beteende
JK 5556-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av ett trasigt pass. Fråga om bevislättnad för den enskilde
JK 5693-05-28
Inspektion av Karolinska institutet
JK 5953-06-22
Skrivelse till justitieministern angående Justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt
JK 6207-05-41
Ersättningen enligt frihetsberövandelagen har vägrats då den ersättningssökande själv har vållat frihetsberövandet genom sitt eget beteende
JK 6335-05-33
Försäljning av kassetter o.d. med judefientlig propaganda i Stockholms moské. Fråga om hets mot folkgrupp. Även fråga om editionsföreläggande mot Sveriges Radio
JK 6478-05-80
Remissyttrande över departementspromemorian Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kontroll (Ds 2005:53)
JK 6889-06-42
Anspråk på skadestånd med anledning av en felaktig personuppgift i Skatteverkets datasystem för hantering av vägavgifter
JK 6966-05-30
Allmänt åtal för grovt förtal mot Expressens ansvarige utgivare
JK 6966-05-35
Ansökan om stämning avseende grovt förtal mot Expressens ansvarige utgivare
JK 7024-06-21
Omfattningen av Justitiekanslerns tillsyn såvitt gäller påstådda fel i en domstol
JK 7065-06-31
Ett antal teckningar med det huvudsakliga temat att judarna, israelerna och staten Israel på olika sätt utnyttjar Förintelsen som ursäkt för att bl.a. utöva våld mot palestinier har publicerats på en hemsida. Fråga om hets mot folkgrupp
JK 7297-06-21
Kritik mot Polismyndigheten Gotland för dess hantering av ett ärende om utfående av allmänna handlingar
JK 7449-06-21
Anmälan om allvarliga brister vid genomförandet av förundersökningar angående mord m.m.