JO dnr 23-1999
Fråga om socialnämndens handläggning av ett ärende angående bistånd när den enskilde var psykiskt funktionshindrad och inte ville ha kontakt med socialtjänsten
JO dnr 71-1999
(RF) tillförsäkrade yttrandefriheten
JO dnr 141-2000
Initiativärende angående omfattningen av utevistelser som beviljats en intagen
JO dnr 209-1999
Handläggningen av ett ärende rörande ändring av vitsord
JO dnr 216-1999
En kursföreståndare vid institutionen för idéhistoria vid Umeå universitet har efterforskat vem som lämnat vissa uppgifter i en kursutvärdering. Fråga om lagligheten respektive lämpligheten av den vidtagna åtgärden
JO dnr 240-1999
Kritik mot en gymnasieskola för bristfälliga åtgärder med avseende på en elevs fortsatta skolgång m.m.
JO dnr 306-1999
när nämnden har beviljat bistånd mot återbetalning
JO dnr 352-2000
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående handläggningen av ett ärende om godmanskap
JO dnr 370-1999
Ett ärende gällande ifrågasatt dataintrång och sekretessbrott hos allmän försäkringskassa
JO dnr 400-1999
Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av en god mans begäran om försäljning av huvudmannens fastighetsandel m.m.
JO dnr 439-2000
Kritik mot försäkringskassa i fråga om utformningen av en underrättelse om ett av socialförsäkringsnämnden fattat beslut
JO dnr 458-1999
Fråga om den s.k. söndagsregelns tillämpning på den 48-timmarsfrist som gäller för att sända handlingarna i ett beslut om ett omedelbart omhändertagande av ett körkort till länsstyrelsen
JO dnr 488-1998
Fråga huruvida en länsstyrelse överlämnat förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till en jägarorganisation
JO dnr 519-1999
Uttalanden om tillvägagångssättet vid visitation och urinprovstagning
JO dnr 572-1999
Ett initiativärende angående försäkringskassas utredningsskyldighet i ett ärende om underhållsstöd
JO dnr 585-1999
Kritik mot kommun för bristande rutiner och åtgärder vid en anställds övergrepp mot boende i ett kommunalt gruppboende
JO dnr 645-1999
Kommunicering i ett ärende om återkallelse av serveringstillstånd. Fristen för yttrande över ett mindre tillskott till utredningen
JO dnr 646-1999
Handläggning av frågor om jäv för ledamot av djurförsöksetisk nämnd
JO dnr 670-2000
Fråga om skyldighet för Aktiebolaget Svensk Bilprovning att vid kontrollbesiktningsförrättningar upplysa om ett alternativ till att efterkomma förelägganden (provning vid verkstad av särskilt slag) – med hänsyn till utformningen av regeringsförfattningen på området och till föreskrifter i övrigt
JO dnr 684-1995
Åtal mot en domare med anledning av hans handläggning av ett antal tvistemål
JO dnr 710-1999
Fråga om en länsrätts beslut att inte pröva eventuella framtida yrkanden m.m.
JO dnr 723-1999
Initiativärende angående ansökningar om förlängt underhållsstöd som undertecknats enbart av underåriga
JO dnr 734-2000
Fråga om skyldighet för en byggnadsnämnd att följa upp ett lagakraftvunnet rivningsföreläggande
JO dnr 780-2000
På JO:s initiativ upptagen fråga om vissa arbetslöshetskassor överlämnat uppgifter som innefattar myndighetsutövning till fackförbund
JO dnr 982-2000
Ett initiativärende mot Östergötlands läns allmänna försäkringskassa angående handläggningstiderna för ärenden rörande utbetalning av sjukpenning
JO dnr 997-1999
Kritik mot en åklagare för bl.a. långsam handläggning av ungdomsärenden
JO dnr 1138-1999
Fråga om föreståndaren för ett LVM-hem haft rätt att omhänderta ett bankomatkort och en legitimationshandling från en person som vårdades vid hemmet
JO dnr 1142-2000
Kritik mot Riksförsäkringsverket för att det, sedan Regeringsrätten klargjort rättsläget i visst avseende, dröjt med att ändra i sina Allmänna råd
JO dnr 1144-1999
. Fråga bl.a. om det fanns förutsättningar för fortsatt vård enligt LVU i samband med att vårdnaden om pojken flyttades från modern till fadern
JO dnr 1187-1999
med anledning av en händelse rörande barn i ett kommunalt familjedaghem. Även fråga om information om händelsen till föräldrar till övriga barn i familjedaghemmet
JO dnr 1190-1999
Fråga om beslut i biståndsärenden får delges den enskilde genom att denne anmodas att hämta beslutet hos myndigheten
JO dnr 1328-1999
) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
JO dnr 1389-1999
Handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 1426-1999
Ett initiativärende rörande återbetalning av utgivna bidragsbelopp i ett ärende om underhållsstöd. Även fråga om försäkringskassans dröjsmål med att verkställa en länsrättsdom
JO dnr 1512-1999
) om statligt personskadeskydd
JO dnr 1523-1998
Fråga om rätt till partsinsyn under handläggningen av en vårdnadsutredning
JO dnr 1530-1999
Kritik mot socialförvaltning och grundskola för bristande åtgärder vad gäller skolelevers fullgörande av skolplikt
JO dnr 1674-1999
, på annan grund än vad länsstyrelsen vid överprövning underkänt och för ett tillstånd som inte utgjort förhandsbesked eller någon annan i lagen föreskriven form av beslut. Serviceskyldighet med avseende på ansökningar om sådant tillstånd
JO dnr 1737-2000
Kritik mot en skattemyndighet för utformningen av en beslutsmotivering i ett taxeringsärende
JO dnr 1759-1999
) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
JO dnr 1786-1999
Fråga om en lantmäterimyndighets avgiftsdebitering vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar
JO dnr 1808-1999
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende mot Kriminalvårdsmyndigheten Örebro, anstalten Hinseberg, och Kriminalvårdsmyndigheten Kumla (sjukvårdsavdelningarna) angående hanteringen av vissa sekretessbelagda handlingar
JO dnr 1827-1999
En tjänsteman vid försäkringskassa har kritiserats för att ha överskridit sin behörighet
JO dnr 1834-1999
Kritik mot psykologenhet för genomförande av s.k. begåvningstest av ett barn utan att ha inhämtat tillstånd därtill från båda vårdnadshavarna
JO dnr 1872-1998
) om psykiatrisk tvångsvård samt uttalanden om polisens möjligheter att överlämna uppdrag till Kriminalvårdens Transporttjänst
JO dnr 1929-1999
I ärenden om påstådda brott av polismän har åklagare föranstaltat om förhör med bl.a. utpekad gärningsman innan beslut i frågan om inledande av förundersökning fattats
JO dnr 1933-1999
vid prövning av om förundersökning skulle inledas med anledning av en polisanmälan om förolämpning i vilken det påstods att gärningen inträffat i samband med utövningen av anställningen vid en polismyndighet
JO dnr 1960-1999
En försäkringskassa har mot den försäkrades vilja lämnat ut handlingar till utländsk myndighet
JO dnr 2031-1999
Förvaltningschef har utfärdat riktlinjer rörande lärares och elevers kontakter med massmedia. – Fråga om förvaltningschefen härigenom kränkt den enskildes meddelar- och yttrandefrihet
JO dnr 2062-1999
Handläggningen av ett ärende rörande utökad tid inom barnomsorgen, bl.a. fråga om sökanden begärt beslut i saken eller endast information. – Kritik mot barn- och ungdomsnämnd för bl.a. dröjsmål med att fatta beslut i ärendet
JO dnr 2146-1999
Fråga rörande myndigheters skyldighet att vara tillgängliga via elektronisk post (e-post)
JO dnr 2185-2000
Fråga om rättsliga förutsättningar förelegat för ett beslut om husrannsakan i transportmedel
JO dnr 2279-1999
Fråga om tjänstemans underlåtenhet att tillse att ett överklagande i ett ärende rörande sjukpenning vidarebefordrades till länsrätt
JO dnr 2445-2000
Fråga om sökandens rätt att i ett biståndsärende få lämna uppgifter muntligt
JO dnr 2450-2000
Kritik mot en överförmyndare för långsam handläggning av en begäran om byte om god man
JO dnr 2469-1999
Fråga om socialnämnds möjlighet att godkänna ett avtal angående vårdnad, boende eller umgänge när saken är föremål för prövning av domstol
JO dnr 2499-1999
En försäkringskassa har dröjt med att expediera beslut i ett livränteärende
JO dnr 2522-1998
Kritik mot en kommun som kränkt en anställds yttrandefrihet genom en erinran mot henne för att hon uttalat sig inför utomstående om förhållanden på arbetsplatsen
JO dnr 2530-1999
Fråga om en socialnämnd i ett biståndsärende, när sökanden har att förete läkarintyg, kan kräva att intyget skall vara utfärdat av läkare vid en vårdcentral
JO dnr 2563-1999
) om rättspsykiatrisk vård omhänderta patients bankkort (minutenkort). Kritik för underlåtenhet att dokumentera åtgärden i patientens journal
JO dnr 2571-1999
Formerna för rättelse av uppgifter i protokoll från ett kommunalt utskotts sammanträde
JO dnr 2610-1999
Kränkande särbehandling av en värnpliktig
JO dnr 2640-1998
Kritik mot en arbetslöshetskassa för utebliven verkställighet av en länsrättsdom
JO dnr 2935-2000
Ett initiativärende angående försäkringskassas åtgärd att fatta beslut samma dag som kommuniceringstiden gick ut för den försäkrade
JO dnr 3050-1999
Kritik mot en försäkringskassa för handläggningstiden i ett omprövningsärende
JO dnr 3145-1999
Fråga om skyldighet för en svensk ambassad att ta emot asylansökningar och sända dem vidare till behörig beslutsfattare
JO dnr 3240-1998
Fråga om rättsenligheten av polisens spaningsmetod att använda en inköpt motorcykel av märket Harley-Davidson som ”lockarbete” i brottsutredningar samt vissa uttalanden om de problem som kan uppkomma till följd av de skador på eller vållade av ett polisen tillhörigt motorfordon som är försäkrat
JO dnr 3267-1998
Byggnadsnämnd har meddelat beslut på felaktiga grunder och avvikit från vad som gällt för dess prövning
JO dnr 3324-1999
Initiativärende angående försäkringskassas handläggning av en begäran om utfärdande av blankett enligt förordningarna (EEG) nr 1408/71 och nr 574/72
JO dnr 3328-1998
Kritik mot en skola som mottagit ett barn som elev under falskt namn och utan att känna till eller försöka få kännedom om hennes riktiga personuppgifter. Kritik även för att skolan inte kontrollerade uppgiften om vem som var vårdnadshavare för barnet
JO dnr 3389-1999
En tjänsteman vid en socialförvaltning har förtydligat ett läkarintyg efter kontakt med den läkare som utfärdat intyget. Tjänstemannen borde därvid ha gjort en notering om bl.a. vem som hade gjort tillägget
JO dnr 3534-1998
Kritik mot Högskoleverket för genomförandet av ändrade antagningsregler till högskolan avseende sökanden med utländska gymnasiebetyg
JO dnr 3642-1999
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för brister i utredningen av ett ärende om förordnande av övervakare
JO dnr 3645-1999
Kritik mot en kommunal nämnd för att den avslutat ett skadeståndsärende hos kommunen utan att ge besked om kommunens inställning till skadeståndsyrkandet
JO dnr 3656-1999
Uttalanden rörande omfattningen av allmänhetens möjligheter att per telefon komma i direkt kontakt med en myndighets tjänstemän; särskilt fråga om skyldigheten att lämna ut tjänstemännens direktnummer
JO dnr 3689-1998
Disciplinansvar för en tjänsteman hos Statens kriminaltekniska laboratorium med anledning av felvägning av narkotika
JO dnr 3849-1999
6 kap. 25 § kommunallagen (1991:900)
JO dnr 3882-1999
Principen om helhetssyn skall gälla vid handläggningen av ett ärende inom socialtjänsten
JO dnr 3890-1999
Kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen
JO dnr 3925-1999
) om allmän försäkring. Även fråga om brister i hanteringen av den försäkrades önskemål att närvara vid socialförsäkringsnämndens sammanträde
JO dnr 3932-1999
Frågor om protokollering vid förundersökningar, delgivning av brottsmisstanke per telefon och användandet av civilanställd personal för utredningar av butikstillgrepp
JO dnr 3967-1999
(lex Sara)
JO dnr 4046-1999
Fråga om en överförmyndare varit jävig vid handläggningen av ett förvaltarskapsärende
JO dnr 4051-1999
Kommunala nämnder har inte registrerat (diariefört) allmänna handlingar i ärenden om färdtjänst. Fråga om registreringsskyldighet föreligger
JO dnr 4082-1998
Kritik mot kommunal vuxenutbildning (Komvux) bl.a. för att utan rättsligt stöd ta ut avgifter av eleverna för stenciler
JO dnr 4136-1999
bestämmelse om förbud mot fotografering i rättssal
JO dnr 4150-1999
Tiden för överklagande av förvaltningsbeslut
JO dnr 4228-1998
Läkare har utan medgivande lämnat ut sekretesskyddade uppgifter rörande patient och dennes make till polis och överförmyndare – Fråga om läkaren haft lagstöd för sina åtgärder
JO dnr 4295-1998
Kritik mot barn- och grundskolenämnd för underlåtenhet att individuellt pröva en elevs rätt till fortsatt skolskjuts m.m.
JO dnr 4418-1998
Fråga om socialnämnds ansvar för att faderskapet till ett barn klarläggs när det, efter att nämnden godkänt viss mans bekräftelse av faderskapet, kom fram att modern vid barnets födelse var gift med en annan man
JO dnr 4433-1999
Ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för chef i Försvarsmakten
JO dnr 4433-4435
Ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för chef i Försvarsmakten
JO dnr 4439-1997
Kritik mot en polismyndighet för vissa ingripanden i samband med en allmän sammankomst
JO dnr 4523-1999
Kritik mot socialtjänstemän som utan samtycke från klienten tagit kontakt med anhöriga till denne för att diskutera klientens personliga förhållanden
JO dnr 4538-1998
”Snattefonen” – polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier
JO dnr 4569-1998
Handläggningen av en begäran om utfående av allmänna handlingar som inte förvarades hos myndigheten m.m.
JO dnr 4614-1999
23 kap. 22 § rättegångsbalken
JO dnr 4617-1999
Möjligheten att inhämta skriftliga berättelser från målsägande och vittnen
JO dnr 4641-1999
Anmälan mot biskopen i Stockholms stift. Fråga om räckvidden av JO:s tillsynskompetens
JO dnr 4724-1998
Fråga bl.a. om en handläggare vid en arbetsförmedling brutit mot tystnadsplikten
JO dnr 4840-1998
Handläggningen av ett ärende avseende journalförstöring – fråga om Socialstyrelsen haft att pröva en ny framställan i samma sak oaktat det först avgjorda ärendet var föremål för överprövning i domstol
JO dnr 4867-1999
Kritik mot en försäkringskassa för långsam handläggning av ett ärende om arbetsskadelivränta. Även fråga om underlåtenhet att svara på brevförfrågningar
JO dnr 4894-1999
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för underlåtenhet att lämna viss information om en intagen till polisen
JO dnr 4921-1999
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att ha öppnat en postförsändelse adresserad till en anställd personligen