ARN 2008-9288
Rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordning (EG) 261/2004 vid försenad flygning såvida förseningen inte berott på extraordinära omständigheter som legat utanför flygbolagets faktiska kontroll. (Jfr EG-domstolens dom i de förenade målen C-402/07 och C-432/07)
ARN 2009-0168
Förlikningsavtal. Det har ansetts ligga i sakens natur att ordalydelsen inte rikta några krav även syftar på krav som framställts innan förlikningsavtalet skrevs under.
ARN 2009-2643
En konsument har inte haft rätt till vinterförvaring av sin båt till samma kraftigt rabatterade pris när en ny näringsidkare övertagit verksamheten. Även fråga om fel i tjänsten vinterförvaring.
ARN 2009-4584
En konsument har inte ansetts kunna undgå avgifter för bredbandsuppkoppling mot utländskt nät (sk. roaming) då operatören informerat om kostnaderna genom en ruta på datorskärmen som konsumenten varit tvungen att godkänna.
ARN 2009-5775
En konsument har inte ansetts skyldig att betala för all den mobildatatrafik (s.k. roaming) som skett utomlands då operatörens information om priser och debitering varit otydlig.
ARN 2009-6362
Fråga om besiktningsmans ansvar vid en överlåtelsebesiktning. Eftersom besiktningsmannen inte noterat en fuktskada vid besiktningen har han ansetts vårdslös och därmed skadeståndsskyldig gentemot konsumenten. Även fråga om i vilken utsträckning konsumenttjänstlagen (1985:716) kan tillämpas analogt på besiktningstjänster och hur ett skadestånd ska beräknas.
ARN 2009-7187
En varudeklaration, där bilens skick på samtliga punkter uppgetts vara osäkert utan närmare uppgifter om bristerna, har inte ansetts påverka näringsidkarens ansvar för fel på bilen. Bilen har bedömts vara felaktig eftersom näringsidkaren inte bevisat att köparen upplysts om att service inte utförts trots att föreskrivet servicetillfälle passerats med cirka 800 mil.
ARN 2009-7206
En näringsidkare har inte haft rätt att kräva konsumenten på betalning för uppställning av släpvagn i stället för att använda sig av sin rätt enligt lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Då det inte avtalats om någon rätt för näringsidkaren att kräva betalning för uppställningen och det inte heller är visat att denne haft kostnader för uppställningen (jfr 50 § konsumenttjänstlagen [1985:716]), har näringsidkaren rekommenderats att återbetala vad konsumenten betalt för uppställningen.
ARN 2009-7319
27 § konsumentköplagen. En konsument har rätt att vända sig till en annan verkstad för att reparera sin bil när det funnits risk för att konsumenten inte fullt ut skulle kompenseras för sina utlägg och då ett avhjälpande av näringsidkaren, som fanns långt ifrån konsumentens bostadsort, skulle innebära en väsentlig olägenhet för konsumenten.
ARN 2009-7717
När konsumenten använde en gratis tillhandahållen fönstertvättskrapa uppstod skador på bilens vindruta. En förutsättning för näringsidkarens ansvar vid sådan gratistjänst är att skadan är en i det närmaste oundviklig och därmed typisk följd av användandet. Konsumenten har inte ansetts berättigad till skadestånd.
ARN 2009-9365
Dansutbildning har inte ansetts vara en sådan fritidsaktivitet som enligt 2 kap. 3 § första stycket fjärde punkten i distans- och hemförsäljningslagen är undantagen från lagens bestämmelser om informationsskyldighet och ångerrätt. Konsumenten har därför haft rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från beställningen, utan hinder av de avbeställningsvillkor som åberopats av kursarrangören.
ARN 2009-9486
Näringsidkares informationsskyldighet vid köp - 16 § konsumentköplagen. Näringsidkaren har ansetts ansvarig att upplysa konsumenten om en funktionsbegränsning endast om näringsidkaren givits särskild anledning att misstänka att sådan information var av särskild betydelse för konsumenten.
ARN 2009-9695
Köpare har rätt att häva köpet eftersom näringsidkaren inte upplyst denne om att båten saknade CE-märkning.
ARN 2009-10196
Tolkning av begreppet sambo i försäkring.
ARN 2009-10643
Fråga om besiktningsmans ansvar vid en överlåtelsebesiktning. Besiktningsmannen har inte ansetts vårdslös fastän han inte upptäckt sprickor i badrumsmattan under ett badkar, eftersom konsumenten inte agerat i enlighet med villkoren för tjänsten och avlägsnat badkarsfronten före besiktningen. Ett ansvarsbegränsande villkor med innebörden att skador understigande 20 procent av prisbasbeloppet inte ersätts har inte ansetts oskäligt.
ARN 2010-1655
Tolkning av begreppet arbetslös i försäkring. Eftersom villkoret bedömts vara oklart har det tolkats i enlighet med det för försäkringstagaren mest förmånliga alternativet.
ARN 2010-2953
Betydelsen av att passagerare informerats om inställd flygning mer än två veckor före avresa är inte densamma för rätten till skadestånd som för rätten till kompensation enligt förordning (EG) nr 261/2004. Avgörande 2010-2953; 2010-11-15
ARN 2010-4970
Konsumenten har inte ansetts kunna avsäga sig ångerrätten vid distansavtal eftersom ångerfristen inte börjat löpa. Avgörande i utökad sammansättning 2010-12-16; 2010-4970