JO dnr 163-2001
Försäkringskassas utformning av ett avvisningsbeslut. Även fråga om handläggningstiden för överlämnande av ett överklagande till domstol
JO dnr 258-2000
Kritik mot en vård- och servicenämnd angående utlämnande av namnuppgifter på vissa personer med pågående biståndsinsatser i form av hemtjänst till Pensionärernas Riksorganisation PRO
JO dnr 275-2000
Kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ett ärende rörande utlämnande av en i beslag tagen moped sedan förundersökningen lagts ned; också fråga om grunden för nedläggningen av förundersökningen
JO dnr 354-2000
En åklagares beslut om personell husrannsakan för eftersökande av en för mord misstänkt person, trots att något annat tvångsmedelsbeslut inte dessförinnan hade fattats beträffande den eftersökte
JO dnr 532-2000
Fråga om militära chefers ansvar i samband med ett ”prov” vid vilket yngre värnpliktiga tvingats äta hundmat
JO dnr 556-2000
I samband med en tvist angående vårdnad om barn anordnade socialförvaltningen s.k. samarbetssamtal. Fråga om den som hade lett samtalen kunde lämna synpunkter på vårdnadsfrågan i en skrivelse till domstolen efter en begäran av den ena parten
JO dnr 578-2000
Anmälan mot Tekniska nämnden i Hässleholms kommun angående grunderna för meddelande om avstängning av vattentillförseln till en fastighet
JO dnr 657-2000
Ett ärende rörande försäkringskassas val av fullföljdshänvisning vid avvisning av en ansökan om bostadsbidrag
JO dnr 698-2001
Kronofogdemyndighet har i mål om betalningsföreläggande delgivit ett föreläggande med fel person
JO dnr 776-2000
En kronofogdemyndighet har underlåtit att fatta beslut med anledning av en begäran om anstånd med avhysning
JO dnr 788-2000
Handläggningen av en invändning om jäv i ett s.k. barnavårdsärende
JO dnr 801-2001
Beläggningssituationen inom kriminalvården
JO dnr 805-1999
Användning av ett folkbiblioteks dator för sökningar på Internet; fråga om ett bibliotek får bestämma regler om vilken information som får hämtas in och kontrollera att reglerna följs. Även fråga om bestämmelsen om sekretess i biblioteksverksamhet kan tillämpas beträffande uppgifter hos ett bibliotek om enskildas sökningar på Internet
JO dnr 841-2001
Kritik mot en kommunstyrelse som vägrat lämna ut allmänna handlingar med hänvisning till en av domstol fastställd förlikning
JO dnr 880-2001
Parkeringsövervakning är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning – meddelande av parkeringsanmärkning (påförande av felparkeringsavgift) – och i lag finns stöd för att överlämna den till personal hos bevakningsföretag
JO dnr 913-2000
Fråga om försäkringskassas deltagande i möte för samråd beträffande enskild (rehabiliteringsmöte)
JO dnr 945-2000
Anmälan mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun angående handläggningen av ett ärende rörande olägenhet i form av spindlar i ett bostadshus
JO dnr 1008-2000
) om arbetsskadeförsäkring (LAF)
JO dnr 1040-2000
En pojke, som en längre tid hade varit placerad i ett HVB-hem, omplacerades till ett familjehem. Fråga om nämnden hade brustit vid planeringen inför pojkens flyttning
JO dnr 1069-2001
Förhållandena för sexualbrottsdömda inom kriminalvården
JO dnr 1075-2000
Kritik mot en miljö- och hälsoskyddsnämnd för långsam handläggning av ett ärende rörande bullerstörningar från ett nöjesfält (Gröna Lund)
JO dnr 1089-2000
Två kommundelsnämnders handläggning av ett ärende rörande placeringen av ett barn i skola och skolbarnsomsorg. – Fråga om skyldighet för skolmyndighet att kontrollera vem som är vårdnadshavare för barnet
JO dnr 1089-2001
Initiativärende mot en kammarrätt beträffande ett muntligt besked med anledning av ett inhibitionsyrkande
JO dnr 1172-1998
Handläggningen av en förundersökning angående mord under vilken bl.a. bevisupptagning skett vid domstol med ett ”anonymt” vittne
JO dnr 1183-2001
En skattemyndighets handläggning av ett överklagande, bl.a. fråga om den skattskyldiges återkallelse av överklagandet och återtagande av återkallelsen
JO dnr 1200-2000
Uttalanden om indragning av vissa TV-kanaler i en kriminalvårdsanstalt
JO dnr 1208-1999
Kritik mot en polismyndighet för ett ingripande mot deltagare i en musikfest vilket bl.a. inneburit att dessa tagits med till en polisstation för kroppsbesiktning
JO dnr 1286-2000
En förälder motsatte sig att den andra föräldern skulle ha rätt till umgänge med de gemensamma barnen. Fråga om socialförvaltningen varit alltför aktiv för att få till stånd ett möte mellan barnen och den förälder som inte hade del i vårdnaden om barnen
JO dnr 1310-2001
En länsrätt har vid en muntlig förhandling som var offentlig tillfrågat åhörare om namn och antecknat uppgifterna i protokollet
JO dnr 1323-2001
Fråga om ett uttalande av en ledamot av en socialnämnd utgjort kränkning av tjänstemans yttrande- och meddelarfrihet m.m.
JO dnr 1333-2001
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Ekerö kommun för dröjsmål med att ingripa mot olovligt byggande
JO dnr 1336-1999
En djurförsöksetisk nämnds handläggning vid beslutsfattande per capsulam
JO dnr 1367-2000
Ett initiativärende rörande handläggningen av en ansökan om pensionsförmån som för den försäkrades räkning undertecknats av god man
JO dnr 1384-2000
Uttalanden om att kommunala bolag lämpligen bör lämna fullföljdshänvisning till beslut att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Även fråga om rutiner för diarieföring m.m.
JO dnr 1468-1999
En elev medförde ett skarpladdat skjutvapen till skolan. I samband med att han avväpnades av skolans personal hotade han med att hämta ett nytt vapen. – Fråga om rektor i samband med att information om händelsen gavs till de andra elevernas föräldrar kunnat lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess
JO dnr 1659-2000
Ett initiativärende mot Stockholms läns allmänna försäkringskassa angående handläggningen av långa sjukfall
JO dnr 1699-2000
Försäkringskassas dröjsmål med omprövning av beslut om indragning av sjukpenning. Även fråga om underlåtenhet att fatta beslut med anledning av inkomna läkarintyg
JO dnr 1780-1999
Kritik mot en länsstyrelse för att i ett körkortsärende ha begärt läkarintyg avseende personlighetsförändring
JO dnr 1893-2001
Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av och tillsynen över ett ärende om godmanskap
JO dnr 1957-2000
Handläggningen hos Riksåklagaren av anmälningar som innehöll påståenden att domare och åklagare gjort sig skyldiga till brott
JO dnr 1986-2000
Riksåklagarens handläggning av det s.k. Osmo Vallo-fallet
JO dnr 2022-2000
Rutiner för hantering av postförsändelser till en kommun som adresserats till en anställd personligen
JO dnr 2055-2000
En försäkringskassa har i ett ärende om återbetalning för underhållsstöd underlåtit att behandla en begäran om nedsättning av återbetalningsbeloppet
JO dnr 2062-2000
Fråga om vissa tjänstemän vid en barn-, kultur- och utbildningsnämnd i en kommun hade kränkt anställdas meddelar- och yttrandefrihet m.m.
JO dnr 2111-2000
Förfarandet för återfående av körkort efter återkallelse
JO dnr 2204-1999
Post- och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning). Förfarandet har prövats enligt såväl regler om utsökning och personlig integritet som en allmän proportionalitetsprincip
JO dnr 2336-1999
Patent- och registreringsverkets (PRV) handläggning av ett ärende om registrering av näringsförbud. Bland annat uttalanden angående att PRV kontaktat tingsrätten för att få besked om en dom om näringsförbud var omedelbart verkställbar
JO dnr 2415-1999
I en grundskola omhändertog personal en s.k. laserpenna, tillhörig en elev. Pennan återlämnades först efter nära ett och ett halvt år. – Fråga om de rättsliga grunderna för omhändertagandet. Även kritik för dröjsmålet med att återlämna pennan
JO dnr 2475-1999
Passiv handläggning av ett ärende angående fastställande av faderskap
JO dnr 2533-2000
Fråga om en länsrätts avgörande av mål innan den för klaganden beviljade anståndstiden löpt ut
JO dnr 2540-2001
Initiativärende mot Statens ansvarsnämnd beträffande grunderna för ett beslut om avstängning av en kammaråklagare från arbetet
JO dnr 2598-2000
Fråga om anlitande av privaträttsliga subjekt som utredare inom socialtjänsten
JO dnr 2626-1999
En åklagare har dömts för tjänstefel för att utan laglig grund ha begärt att ett bankkonto skulle spärras
JO dnr 2628-2000
Kritik mot barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet för underlåtenhet att, vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, anmäla saken till socialnämnden. – Även fråga om skyldighet att underrätta vårdnadshavare
JO dnr 2673-1999
Fråga om meddelarfrihet rått för uppgifter som en yrkesinspektör fått kännedom om i samband med inspektion av ett s.k. korttidshem
JO dnr 2734-2000
Fråga bl.a. om val av familjehem för en tvåårig flicka vars mor hade dömts till ett långvarigt fängelsestraff och som efter att ha avtjänat straffet skulle utvisas ur landet med förbud utan tidsbegränsning att återvända hit.
JO dnr 2750-2001
Nummerpresentation när myndigheter kontaktas per telefon. Hänsyn till den enskildes rätt till skydd av anonymitet m.m.
JO dnr 2804-2000
Granskning av brev mellan intagen i kriminalvårdsanstalt och advokat
JO dnr 2871-2001
Försäkringskassa har övervägt att återkalla ett beslut, sedan den funnit att en annan kassa borde ha handlagt ärendet
JO dnr 2903-1999
förvaltningslagen
JO dnr 2948-2000
Fråga om en socialnämnds utförande av en utredning rörande ett familjehems lämplighet
JO dnr 3111-2000
Fråga om verkan av en överenskommelse mellan en polismyndighet och en åklagarmyndighet innebärande att underrättelser om att åklagare beslutat att inte inleda förundersökning skall expedieras genom polismyndighetens försorg m.m.
JO dnr 3148-2000
Kritik mot en barn- och utbildningsnämnd för placering av barn i en skola mot vårdnadshavares vilja. – Fråga om skolmyndighets skyldighet att kontrollera vem som är elevs vårdnadshavare och dennes inställning till inskrivning i viss skola
JO dnr 3160-1999
En legitimerad psykolog har som partssakkunnig åt försvaret i ett brottmål avgivit två sakkunnigyttranden. Fråga om han genom dessa åtgärder står under Socialstyrelsens tillsyn. Även kritik mot Socialstyrelsen för handläggningen av tillsynsärendet
JO dnr 3177-1999
Utformningen av domslutet i en tvistemålsdom efter återvinning av en tredskodom
JO dnr 3193-1999
Handläggningen av ett ärende rörande en elev som varit i behov av särskilt stöd. Kritik mot en kommundelsnämnd för dröjsmål med att fatta beslut när eleven fullgjort sin skolgång utanför ordinarie undervisning
JO dnr 3203-2000
Kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ärenden vid en kriminalavdelning
JO dnr 3208-2000
Kritik mot polismyndighet för att den i ett fall inte hade vidtagit tillräckliga utredningsåtgärder innan den beslutat att lägga ned en förundersökning samt att den i ett annat fall beslutat att inte inleda förundersökning trots att det fanns anledning att anta att brott hade förövats
JO dnr 3301-2000
Socialförsäkringsnämnd har beslutat att begränsa tiden för ett anförande av den försäkrades ombud
JO dnr 3406-2000
Fråga om vilken utredning som en socialnämnd bör företa innan nämnden godkänner ett avtal angående vårdnad, boende eller umgänge
JO dnr 3490-2000
föreskrivna anmälningsskyldigheten
JO dnr 3497-1999
Kritik mot en tingsrätt för att den låtit ett beslag bestå efter det att åtalet ogillats
JO dnr 3497-2000
Kritik mot en kommun för domstolstrots i ett upphandlingsärende
JO dnr 3512-2000
Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m.
JO dnr 3555-2000
Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m.
JO dnr 3556-1998
En polismyndighets handläggning av en mordutredning med barn inblandade
JO dnr 3570-2000
Uttalanden om bl.a. sekretessfrågor i samband med elektronisk överföring av dokument
JO dnr 3592-1999
9 § 9 LSS
JO dnr 3641-2000
Initiativärende mot Örebro läns allmänna försäkringskassa angående socialförsäkringsnämnds upphävande av ett fattat beslut
JO dnr 3642-2000
) om allmän försäkring
JO dnr 3644-2000
Ett initiativärende rörande försäkringskassas handläggning av en inkommen handling, vilken rubricerats som ett överklagande
JO dnr 3646-2000
Handläggningen av en begäran att få ut ett mycket stort antal allmänna handlingar
JO dnr 3712-2000
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående handläggningen av vissa ansökningar om godmanskap m.m.
JO dnr 3772-2000
Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att ha granskat ett brev från JO till en intagen
JO dnr 3836-2000
En överförmyndarnämnds handläggning av ärenden om god man och förvaltare
JO dnr 3843-2000
Ett på JO:s initiativ upptaget ärende angående möjligheterna för intagna i kriminalvårdsanstalt att studera
JO dnr 3906-2000
Kritik mot en försäkringskassa för långsam handläggning av ett arbetsskadeärende, särskilt när det gäller tiden efter det att ärendet återförvisats till kassan av domstol
JO dnr 3942-2000
Långsam handläggning av ett dispositivt tvistemål vid en tingsrätt
JO dnr 3972-2000
Brister i socialförsäkringsnämndens protokoll
JO dnr 3990-1999
Fråga om en socialnämnd vid familjehemsplacering av en fyraårig flicka, vars vårdnadshavare dömts till ett långt fängelsestraff för mord på flickans mor, fullgjort sin skyldighet att överväga en s.k. anhörigplacering
JO dnr 4024-1999
föreskrifter om protokollföring vid nämndsammanträden tillämpas. Även fråga bl.a. om ett fattat beslut hade redovisats på ett korrekt sätt
JO dnr 4029-2000
Försvarsmaktens medverkan i polisiär verksamhet
JO dnr 4047-1998
En landstingsdirektörs åtgärd att gallra uppgifter i en förteckning över in- och utgående elektronisk post (e-postlogg) har inte ansetts strida mot gällande regler
JO dnr 4052-2000
Pliktverkets handläggning av en begäran om att få ut vissa uppgifter m.m.
JO dnr 4100-1999
En kommunal nämnds krav på särskild bevisning för beviljande av dispens från kommunens renhållningsordning har ansetts oförenligt med förvaltningsrättsliga principer om bevisprövning
JO dnr 4113-2000
Oklarhet hos försäkringskassa om vad som utgjort kassans beslut i ett ärende om återkrav av bostadstillägg. Även fråga om underlåtenhet att kommunicera med en för den försäkrade förordnad förvaltare
JO dnr 4199-1999
En kvinna som hade psykiska problem och som missbrukade narkotika avled, sannolikt på grund av en överdos av narkotika; fråga om socialnämnden hade åsidosatt sina åligganden när det gällde att i olika hänseenden bistå kvinnan
JO dnr 4317-2000
miljöbalken
JO dnr 4423-1999
Föreståndaren för ett LVM-hem bedömde att en man som vårdades vid hemmet behövde beredas psykiatrisk vård vid sjukhus. Fråga bl.a. om det förelåg förutsättningar för att skriva ut mannen från LVM-hemmet i samband med att han fördes till sjukhus
JO dnr 4478-2000
JO:s tillsyn över Statens järnvägar efter bolagisering av huvuddelen av dess verksamhet. Frågor huruvida tågmästares och väktares agerande mot en resenär innebär myndighetsutövning