JK 191-18-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till bland annat lång handläggningstid i ärende och mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning
JK 473-19-2.4.2
Granskning av vissa kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar
JK 772-19-2.4.1
Initiativärende angående expedieringsrutiner av beslut rörande personer tagna i förvar
JK 901-19-2.4.2
Granskning av gärningsbeskrivningar vid delgivning av brottsmisstanke i polisledda och åklagarledda förundersökningar
JK 1023-19-3.1.1
Justitiekanslern lägger ner förundersökning om yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, när brottsligt innehåll på webbplats tagits bort innan en underrättelse skickats till utgivaren enligt 6 kap. 6 § YGL
JK 1268-19-2.4.1
Transportstyrelsens underlåtenhet att meddela preliminära beslut om varning vid vissa fall av trafikförseelser
JK 1619-19-4.3.2
Skadeståndsskyldighet för staten med anledning av långsam handläggning av en förundersökning
JK 1849-19-3.1.5
Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (brott mot tystnadsplikt)
JK 1870-19-2.4.2
Granskning av polismyndighetens handläggning av ärenden om återkallelse av ordningsvaktsförordnande och avstängning av ordningsvakter
JK 2012-19-4.3.2
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en inställd huvudförhandling
JK 2200-18-4.3
Skadeståndsanspråk med anledning av Polismyndighetens beslut om husrannsakan och beslag
JK 2235-19-2.4.2
Kritik mot ett universitet för handläggningen av ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar
JK 2250-19-2.4.1
Initiativärende med anledning av Åklagarmyndighetens hantering av penningbeslag när en målsägande gör anspråk på beslagtagna kontomedlen
JK 2277-18-4.3
Skadeståndsanspråk med anledning av att polisen lämnat ut bilder ur en förundersökning på en misstänkt person för publicering
JK 2320-19-2.4.2
Tillsynsprojekt vid Kriminalvårdens huvudkontor angående frågor om avskiljande är avslutat - Justitiekanslern ger vissa rekommendationer
JK 2420-19-4.3.2
Ersättningsanspråk mot staten med hänvisning till en domstols dom beträffande skadestånd vid penningtvättbrott
JK 2583-18-4.3
Kritik mot Trafikverket för underlåtenhet att överlämna ett överklagande
JK 2689-18-4.1
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 2806-19-2.4.2
Granskning av Tullverkets skaderegleringsverksamhet
JK 3029-18-2.2
Åtalsunderlåtelse för brott mot tystnadsplikt
JK 3777-19-8.1
Promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare (JU2019/0169/DOM)
JK 3846-19-8.1
Remissyttrande - Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32)
JK 3938-18-2.1
Justitiekanslern uttalar sig angående Polismyndighetens anlitande av tolkar
JK 4036-18-2.1
Kritik mot Migrationsverket med anledning av brister i serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen i ett asylärende
JK 4324-19-8.1
Remissyttrande - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)
JK 4686-18-4.3
Åklagarmyndigheten skadeståndsskyldig med anledning av långsam handläggning av en förundersökning
JK 4952-18-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till långsam handläggning av förundersökning m.m
JK 5063-18-4.2
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en felaktig uppgift om medborgarskap i folkbokföringsregistret
JK 5143-18-2.1
Kritiska uttalanden med anledning av Polismyndighetens förmedling av kontaktuppgifter till brottsofferjourer
JK 5186-18-4.3
Skadestånd med anledning av långsam handläggning av ett ärende om sjukersättning
JK 5256-18-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till felaktig hantering av ansökan om gårdsstöd m.m.
JK 5607-19-4.3.2
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Polismyndighetens handläggning av beslag m.m.
JK 5621-18-2.1
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan med anledning av att ett läkarutlåtande skickats till fel person
JK 5724-18-4.1
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
JK 5783-19-2.5
Inspektion av Polismyndighetens beslagshantering i Helsingborg den 5 och 6 november 2019
JK 6224-19-2.4.2
Inspektion av Falu tingsrätt den 19 och 20 november 2019 - handläggning av utsökningsärenden
JK 6265-18-2.4
Tillsynsärende angående Säkerhetspolisens interna kontrollfunktion för diarieföring och ärendehantering
JK 6289-19-8.2
Domstolsverkets rapport En reformerad notarieantagning (dnr 1579-2018)
JK 6608-19-3.1.5
Fråga om uppgiftslämnande som sker i tjänsten ska prövas som ett meddelarbrott
JK 6677-18-3.2
Justitiekanslern lägger ned förundersökningen om yttrandefrihetsbrottet förtal
JK 6782-18-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ombudskostnader som inte ersatts i förvaltningsdomstol
JK 8023-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av beslut respektive verkställighet gällande säkerhetsåtgärd
JK 8388-18-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av ett interimistiskt vitesförbud
JK 12146-17-4.3
Skadeståndsanspråk med anledning av Polismyndighetens beslut om omhändertagande och kroppsvisitation