JO dnr 222-2015
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att intagna som velat hålla gudstjänst hänvisats till en bostadsavdelning m.m.
JO dnr 228-2013
3 § LVU
JO dnr 229-2013
43 § LVU
JO dnr 260-2015
Kritik mot Statens institutionsstyrelse (SiS) för dröjsmål med att anvisa plats vid särskilda ungdomshem
JO dnr 300-2015
Uttalanden om ett inlägg på Polismyndighetens konto på Facebook, där en polis bl.a. gett uttryck för sina personliga åsikter och reflektioner
JO dnr 380-2015
Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom
JO dnr 381-2015
Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för bristfällig utformning av domskälen i en brottmålsdom
JO dnr 382-2015
Allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för handläggningen av ett mål om vårdnad om barn m.m.
JO dnr 386-2015
Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för utformningen av en tredskodom
JO dnr 387-2015
Allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt som utan stöd i lag har beslutat om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
JO dnr 392-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg och region Mitt, för att vissa uppgifter om en enskilds personliga förhållanden redovisats i beslut om särskild permission och placering i avskildhet
JO dnr 519-2013
Allvarlig kritik mot Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för flera brister i handläggningen av ett barnärende
JO dnr 567-2014
Anmälan mot Göteborgs tingsrätt om bl.a. att en person tvingats att vittna trots att han hade anmält att han var hemma för vård av barn
JO dnr 681-2013
) om ersättning för fysioterapi
JO dnr 695-2014
Anmälan mot Förvaltningsrätten i Falun för underlåtenhet att pröva en invändning om jäv hos beslutsmyndigheten
JO dnr 714-2014
Kritik mot Statens institutionsstyrelses ungdomshem Johannisberg för att en ungdom under viss tid hållits avskild utan rättsligt stöd
JO dnr 785-2014
Kritik mot Socialnämnden i Emmaboda kommun för att utan rättsligt stöd ha frånsagt sig sitt ansvar som assistansanordnare
JO dnr 828-2014
31 § djurskyddslagen
JO dnr 987-2015
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att myndigheten agerat utanför sitt uppdrag
JO dnr 1096-2015
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Färingsö, för att ha hanterat pepparsprejer på ett bristfälligt sätt
JO dnr 1268-2014
Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län för hanteringen av ett hävt beslag
JO dnr 1371-2015
Kritik mot en domare vid Norrköpings tingsrätt för att tingsrätten dömt en person för en gärning som han inte var åtalad för
JO dnr 1376-2013
Anmälan mot Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning (numera Stadsområde Väster) i Malmö kommun; fråga om sekretessbelagda uppgifter har kunnat skickas per e-post
JO dnr 1420-2014
Allvarlig kritik mot Kriminalvården för brister i myndighetens brottsofferslussar
JO dnr 1422-2014
Kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Östergötlands län som utan rättsligt stöd fotograferat och genomfört en identitetskontroll av en kvinna och hennes dotter i deras bostad
JO dnr 1510-2015
Allvarlig kritik mot Kriminalvården för brister i samband med placering av intagna i avskildhet
JO dnr 1561-2014
Kritik mot Medborgarnämnden i Värnamo kommun för brister i utredningsförfarandet i ärenden om ekonomiskt bistånd
JO dnr 1584-2014
Kritik mot Länsstyrelsen i Uppsala län med anledning av handläggningen av ett djurskyddsärende
JO dnr 1806-2014
miljöbalken
JO dnr 1924-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att ha vidtagit åtgärder som inte legat inom myndighetens uppdrag m.m.
JO dnr 1972-2014
Kritik mot Socialnämnden i Åstorps kommun för att ha genomfört en lex Sarah-utredning och förelagt ett assistansbolag att vidta vissa åtgärder utan att ha haft behörighet till det
JO dnr 1993-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Umeå, för hanteringen av en handling med uppgift om att en viss intagen har ”skyddad id”
JO dnr 2057-2014
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Nyköping, för att en person varit frihetsberövad utan laga grund
JO dnr 2299-2014
Kritik mot en tjänsteman i Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att misstänkt narkotika som hittats i anstalten bytts ut mot bakpulver. Anstalten kritiseras även för att inte ha polisanmält fyndet av den misstänkta narkotikan.
JO dnr 2371-2014
Anmälan mot Skolverket angående långsam handläggning av en ansökan om lärarlegitimation
JO dnr 2611-2013
Anmälan mot socialförvaltningen i Hultsfreds kommun om handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd; fråga om informationsinhämtning från internet
JO dnr 2641-2014
Kritik mot Miljö- och byggnämnden i Kramfors kommun för dröjsmål med att handlägga ett återförvisat bygglovsärende m.m.
JO dnr 2653-2013
Kritik mot Individ- och familjeomsorgsnämnden i Kungsbacka kommun för att en förälder inte erbjöds tillfälle att delta i en barnavårdsutredning
JO dnr 2675-2014
m.m.
JO dnr 2772-2014
Anmälan mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om jäv, bl.a. på grund av kontakter på Facebook
JO dnr 2962-2014
Fråga om hur Försäkringskassans prövning bör göras när begärda kompletterande handlingar ges in efter att en ansökan har avvisats på grund av ett ofullständigt underlag
JO dnr 2988-2013
Anmälan mot socialförvaltningen i Piteå kommun om bristande kommunicering i ett ärende om återkrav av ekonomiskt bistånd; fråga om ärendet har innefattat myndighetsutövning
JO dnr 3081-2013
2 § LVU
JO dnr 3315-2014
Kritik mot Kriminalvårdens transporttjänst och dåvarande Polismyndigheten i Södermanlands län för att ha dröjt med transporten av en häktad person
JO dnr 3438-2013
Kritik mot Socialnämnden i Skellefteå kommun för passivitet med anledning av en anmälan från polisen om att en förälder var misstänkt för barnpornografibrott
JO dnr 3491-2014
Kritik mot Pensionsmyndigheten för hanteringen av en begäran om omprövning
JO dnr 3551-2014
fängelselagen (2010:610)
JO dnr 3644-2014
10 kap. 20 § första stycket rättegångsbalken
JO dnr 3844-2015
Kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för att en manlig vårdare kroppsvisiterat en kvinnlig intagen utan lagstöd
JO dnr 3950-2014
Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning av ansökningar om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom EES
JO dnr 3953-2013
) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, getts ECT-behandling utanför landstingets vårdinrättning
JO dnr 3986-2013
Kritik mot socialförvaltningen i Kungsörs kommun för att bl.a. ha gjort ett besök på en kvinnas arbetsplats under förhandsbedömningen av en anmälan om oro för hennes barn
JO dnr 4076-2013
Kritik mot socialförvaltningen i Håbo kommun för ett oanmält hembesök hos en förälder i samband med att den andra föräldern skulle hämta ett gemensamt barn
JO dnr 4091-2014
Kritik mot Utvecklingsnämnden i Helsingborgs kommun för att ha genomfört ett oanmält hembesök inom ramen för en utredning om försörjningsstöd
JO dnr 4121-2013
Kritik mot socialförvaltningen i Krokoms kommun för hanteringen av ett önskemål om anonymitet i en orosanmälan till socialtjänsten
JO dnr 4157-2013
) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
JO dnr 4313-2014
Kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för brister i dokumentationsplikten m.m.
JO dnr 4353-2013
Kritik mot välfärdsförvaltningen i Örnsköldsviks kommun för hur genomförda samarbetssamtal har redovisats till tingsrätten
JO dnr 4398-2014
Kritik mot Bygg- och miljönämnden i Partille kommun för handläggningen av ett återförvisat ärende och kritik mot en tjänsteman för innehållet i ett e-postmeddelande
JO dnr 4420-2013
Ifrågasatt inskränkning av yttrandefriheten för en professor vid Lunds universitet
JO dnr 4436-2014
Anmälan mot socialtjänsten i Oxelösunds kommun om jäv; fråga om användningen av sociala medier
JO dnr 4626-2014
Kritik mot en polis vid dåvarande Polismyndigheten i Södermanlands län bl.a. för att han i ett inlägg på polisens konto på Facebook har lämnat alltför detaljerad information om ett ingripande mot en enskild
JO dnr 4649-2014
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha avslagit en ansökan om aktivitetsersättning utan föregående kommunicering av uppgifter från en försäkringsmedicinsk rådgivare
JO dnr 4860-2013
Kritik mot Socialnämnden i Säters kommun, som beslutat att omplacera 16-åriga ensamkommande barn utan att barnen hade hörts i ärendet
JO dnr 4945-2013
tryckfrihetsförordningen
JO dnr 4956-2014
Kritik mot Region Östergötland för missvisande information till allmänheten om möjligheten att betala patientavgifter med kontanter
JO dnr 4983-2013
Allvarlig kritik mot Socialnämnden i Vänersborgs kommun bl.a. för att nämnden har ”verkställt” en domstols beslut om vårdnad genom ett omedelbart omhändertagande enligt LVU.
JO dnr 4987-2014
Kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att den i ett tillsynsärende överprövade ett av en domstol beslutat villkor för strandskyddsdispens
JO dnr 5001-2014
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 5182-2014
35 § fängelseförordningen
JO dnr 5205-2013
Allvarlig kritik mot dåvarande Polismyndigheten i Skåne för bristerna vid behandlingen av personuppgifter inom myndighetens kriminalunderrättelseverksamhet
JO dnr 5211-2013
Allvarlig kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bl.a. bristfälliga motiveringar av två beslut i ett tillsynsärende
JO dnr 5245-2014
Kritik mot Valnämnden i Järfälla kommun för brister vid genomförandet av de allmänna valen 2014
JO dnr 5329-2013
Allvarlig kritik mot Migrationsverket för bristande anvisningar till polismyndigheten i ett verkställighetsärende
JO dnr 5389-2014
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 5504-2014
Kritik mot en rådman vid Stockholms tingsrätt för underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter som framkommit efter huvudförhandlingen och för att ha kompletterat domslutet i målet utan stöd i lagen
JO dnr 5527-2014
Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar
JO dnr 5614-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för att ha tagit bort telefonnummer från INTIK-systemet utan att åtgärden har föregåtts av ett beslut m.m.
JO dnr 5775-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för brister i handläggningen av begäran om utevistelser m.m.
JO dnr 5787-2014
Kritik mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för långsam handläggning av sex ärenden rörande klagomål mot personal inom hälso- och sjukvården samt ett ärende gällande verksamhetstillsyn
JO dnr 5822-2014
Kritik mot Försvarsmakten, Skaraborgs regemente, för det sätt som en övning har genomförts på m.m.
JO dnr 5899-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kalmar, för långsam handläggning av ett ärende om omhändertagna tillhörigheter
JO dnr 6119-2013
Allvarlig kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt och kritik mot lagmannen vid tingsrätten för långsam handläggning av fyra tvistemål
JO dnr 6167-2013
plan- och bygglagen
JO dnr 6223-2013
Kritik mot Nämnden för individ och familjeomsorg i Kungsbacka kommun för flera brister i hanteringen av ett ärende enligt LVU
JO dnr 6413-2014
Allvarlig kritik mot Kriminalvården, häktet Jönköping, för brister i behandlingen av en intagen m.m.
JO dnr 6518-2014
Kritik mot en tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun för att han i en privat angelägenhet gav sken av att han agerade som anställd vid kommunen
JO dnr 6576-2014
Anmälan mot Fastighetsmäklarinspektionen om myndighetens diarieföring m.m.
JO dnr 6591-2014
Kritik mot Kriminalvården, frivården Vänersborg för bristfällig dokumentation av en muntlig s.k. orosanmälan
JO dnr 6596-2013
plan- och bygglagen
JO dnr 6615-2012
Initiativärende. Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall, Landstinget Västernorrland, för utformningen av beslut om bältesläggning och avskiljande
JO dnr 6730-2014
Kritik mot Blekinge tingsrätt för långsam handläggning av ett mål om vårdnad om barn m.m. Även kritik mot en av tingsrättens domare för utformningen av ett beslut om vilandeförklaring
JO dnr 6760-2014
Allvarlig kritik mot Kriminalvården för omfattande brister i en kriminalvårdsanstalts ärendehandläggning
JO dnr 6786-2013
Kritik mot Skolinspektionen för att skolhuvudmannen har fått för korta svarstider i ett anmälningsärende
JO dnr 6877-2014
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för brister i dokumentation av frågor kring s.k. ankomstsamtal, bristande information om besök och otillräcklig möjlighet för intagna att genomföra bevakade besök
JO dnr 6942-2013
Kritik mot Migrationsverket som utan att ha haft fog för det beslutade om en asylsökandes ålder innan beslut i asylärendet fattades
JO dnr 6945-2013
Kritik mot Fastighets arbetslöshetskassa för bl.a. långsam handläggning och bristande beslutsmotivering i ett ärende om arbetslöshetsersättning
JO dnr 6998-2015
Anmälan mot Kalmar tingsrätt om utformningen av ett föreläggande att betala s.k. tilläggsavgift i ett mål som hade överlämnats till tingsrätten från Kronofogdemyndigheten
JO dnr 7131-2014
Kritik mot Kalmar tingsrätt och mot två av tingsrättens domare för handläggningen av ett mål om vårdnad om barn m.m.
JO dnr 7173-2014
Initiativ om möjligheten för intagna i häkte att betrakta sin omgivning genom fönstren i bostadsrummen m.m.
JO dnr 7236-2014
Initiativärende. Kritik mot Statens institutionsstyrelses LVM-hem Runnagården och Renforsen för hemmens tidigare hantering av vykort som misstänkts vara ”preparerade” med narkotika
JO dnr 7249-2014
Kritik mot kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för bristande motivering av ett beslut att inte bevilja parkeringstillstånd