JK 43-07-22
Initiativärende med anledning av en skolas åtgärder mot en närstående till en journalist som hade skrivit en artikel om skolan
JK 102-07-41
Justitiekanslern har av misstag betalat ut för mycket ersättning till en person. Dennes ombud har trots vetskap om misstaget betalat ut ersättningen till huvudmannen.
JK 110-06-22
Kritik mot en polismyndighet som inte omedelbart verkställde ett häktningsbeslut m.m.
JK 591-07-22
Initiativärende rörande en socialnämnds hantering av ett överklagande av ett beslut angående försörjningsstöd
JK 674-07-21
Anmälan rörande hur en DNA-analys har hanterats i ett brottmål
JK 1109-07-21
Anmälan om brister i en brottsutredning - principer för Justitiekanslerns granskning
JK 1148-07-41
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, m.m., p.g.a. ett felaktigt beslut av Polisen om avlägsnande m.m.
JK 1236-05-42
Anspråk på skadestånd med anledning av en oriktig firmaregistrering
JK 1266-07-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av polisens och åklagarens handläggning av ett brottmål. Fråga om ersättning för kränkning
JK 1776-06-40
Anspråk på skadestånd med anledning av en oriktig firmaregistrering
JK 1803-07-31
Polisens offentliggörande av en övervakningsfilm på vilken en målsägande förekom på bild
JK 1804-07-80
Yttrande över tryck-och yttrandefrihetsberedningens betänkande ett nytt grundlagsskydd för tryck-och yttrandefriheten?, SOU 2006:96
JK 1921-07-94
Begäran om en översyn av lagstiftningen rörande våldsskildringar som visas offentligt eller annars sprids till allmänheten
JK 2186-07-28
Inspektion av Svenska institutet
JK 2639-07-80
Remissyttrande över departementspromemorian Skadeståndsfrågor vid kränkning (Ds 2007:10)
JK 2701-07-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har vägrats på grund av att den ersättningssökande hade gjort sig skyldig till brott med nära anknytning till de misstankar som frihetsberövandet avsåg.
JK 2774-07-80
Remissyttrande över betänkandet Summa Summarum (SOU 2007:5)
JK 3163-07-31
Utrikesministerns blogg skyddas inte av grundlagen
JK 3350-07-22
Initiativärende för granskning av vakters och polisers agerande i samband med ingripanden vid klubbar och restauranger
JK 3427-05-22
Kritik mot polismyndighet för hanteringen av brottsanmälningar och beslagsärenden
JK 3497-06-40
Anspråk på skadestånd med hänvisning till att kränkande uppgifter i en rapport från Rikskriminalpolisen har lagts ut på Rikspolisstyrelsens webbplats
JK 3587-07-28
Inspektion av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
JK 3589-07-28
Protokoll fört vid Justitiekanslerns inspektion av Överklagandenämnden för studiestöd
JK 3591-07-28
Inspektion av Länsrätten i Västernorrlands län
JK 3598-07-28
Protokoll fört vid Justitiekanslerns inspektion av Specialpedagogiska institutet
JK 3623-05-21
Anmälan mot polis och åklagare med anledning av att vissa uppgifter inte tagits med i ett förundersökningsprotokoll
JK 3625-07-28
Protokoll fört vid Justitiekanslerns inspektion vid Åklagarkammaren i Sundsvall den 21 och 22 maj 2007
JK 3652-05-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en ursprungskontroll hos Svensk Bilprovning AB
JK 3740-07-30
Fråga om en polismyndighets hantering av en begäran att ta del av allmänna handlingar
JK 3745-07-31
Fråga om ett hotfullt meddelande som sänts till en reporters blogg omfattas av meddelarfrihet
JK 3824-06-40
Anspråk på skadestånd med anledning av att Försäkringskassan har underlåtit att ersätta en kommun i samband med retroaktiv utbetalning av vårdbidrag
JK 3915-07-30
Fråga om ett motiv på en flagga är framställt i tryckpress
JK 4128-07-21
Anmälan mot bl.a. Polisen och Åklagarmyndigheten för hur en brottsutredning har bedrivits
JK 4265-06-21
Allvarlig kritik mot en polismyndighet som destruerade räkenskapsinformation m.m.
JK 4276-05-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en tingsrätts delgivning av en stämning i utlandet m.m.
JK 4400-05-40
Fråga om staten är skadeståndsskyldig med anledning av hur ett universitet har genomfört en examination
JK 4413-07-22
Initiativärende rörande handläggningen av vissa ärenden vid Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Sundsvall och Polismyndigheten i Västernorrlands län
JK 4482-07-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen när den ersättningssökande delvis har frikänts från de misstankar som frihetsberövandet avsåg
JK 4675-07-41
Anspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder; nu fråga om omprövning
JK 4713-05-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av en tingsrätts handläggning av ett ärende angående god man enligt föräldrabalken
JK 4801-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av Kriminalvårdens agerande
JK 4987-06-40
Omprövning av ett beslut om skadestånd med anledning av en oriktig firmaregistrering
JK 5212-06-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av examinationen av en universitetskurs
JK 5364-05-42
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av att ett register hos Försäkringskassan har innehållit en felaktig uppgift
JK 5416-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en tingsrätts handläggning av ett tvistemål; särskilt om storleken på ersättningen för ideell skada
JK 5543-07-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att alkohollagens förbud mot privatimport har stått i strid med gemenskapsrätten
JK 5611-07-41
Fråga om jämkning av ersättning enligt frihetsberövandelagen när det kan hållas för visst att sökanden hade tagits i förvar enligt utlänningslagen om han inte hade anhållits och häktats
JK 5785-05-21
Anmälan med anledning av att polisen medtagit ett TV-team i samband med ett ingripande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
JK 5978-05-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till handläggningen av en begäran om kvarstad från en utländsk förundersökningsledare
JK 6229-06-21
Kritik mot Migrationsverket och Polisen för deras agerande i samband med försök att verkställa avvisning till Vietnam
JK 6372-07-31
Beslag av en dator hos en person med anknytning till ett medieföretag
JK 6373-07-31
Beslag av en dator hos en person med anknytning till ett medieföretag
JK 6520-06-40
Skadeståndsanspråk med anledning av en tingsrätts handläggning vid en muntlig förberedelse
JK 6617-05-40
Anspråk på ränta med anledning av att Försäkringskassan utan författningsstöd har tagit ut ränta på återkrävda bostadsbidrag
JK 6788-06-31
Polisen har låtit ett TV-team följa polisens verksamhet. Fråga om polisen har gjort sig skyldig till tjänstefel och brott mot tystnadsplikt.
JK 7062-06-40
Anspråk på skadestånd med anledning av en oriktig firmaregistrering
JK 7120-06-30
Fråga om ett e-postmeddelande som sänts till en tidning har varit en allmän handling
JK 7122-06-80
Remissyttrande över promemorian Inställda huvudförhandlingar i brottmål II
JK 7311-07-30
Begäran från en polismyndighet om att Justitiekanslern skall yttra sig över tryckfrihetsförordningens tillämplighet i ett visst fall
JK 7685-06-80
Remissyttrande över betänkandet Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel m.m. (SOU 2006:98)
JK 8031-06-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har vägrats på grund av den ersättningssökandes eget beteende
JK 8093-06-40
Anspråk på skadestånd med anledning av en tingsrätts beslut om försäljning enligt lagen om samäganderätt