JO dnr 15-2008
Försäkringskassan har felaktigt underlåtit att verkställa en länsrättsdom i avvaktan på avgörande från kammarrätten och Regeringsrätten
JO dnr 66-2009
En myndighets skyldighet att ompröva ett beslut som överklagas
JO dnr 149-2009
Ingripande mot en anställds yttrandefrihet
JO dnr 231-2008
Anmälan mot Länsstyrelsen i Västerbottens län angående handläggning av ett ärende gällande ett naturvårdsområde
JO dnr 264-2009
Kritik mot Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun för att allmänna handlingar inte utlämnats i enlighet med grundlagens bestämmelser
JO dnr 265-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten och en kronofogde för att verkställigheten i ett utsökningsmål fortsatt trots att utmätningsbeslutet undanröjts
JO dnr 285-2008
Anmälan mot Överförmyndaren i Pajala kommun om underlåtenhet att inför beslut om byte av god man inhämta yttrande från barn till huvudmannen m.m.
JO dnr 342-2008
Vissa frågor med anknytning till de s.k. tsunamibanden; tjänstemäns ansvar för uppgifter som lämnas till riksdagens konstitutionsutskott; kritik mot Regeringskansliet för oriktig tillämpning av reglerna om allmänna handlingar; m.m.
JO dnr 373-2008
väcka talan angående umgänge mellan ett barn och annan närstående än förälder; fråga om en ledamot i nämnden har kunnat avstå från att delta i beslutet i ärendet
JO dnr 385-2009
Kritik mot Säljarnas Arbetslöshetskassa för handläggningen av ett ärende om innehållande av arbetslöshetsersättning
JO dnr 388-2009
Kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län för handläggningstiden i ett ärende om överklagande av förhandsbesked för bygglov
JO dnr 390-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för långsam handläggning av ett ungdomsärende
JO dnr 400-2008
Kritik mot t.f. kommundirektören i Örnsköldsviks kommun för att han har raderat inkommen e-post
JO dnr 410-2009
Anmälan mot Överförmyndaren i Ekerö kommun, angående dröjsmål med att besluta om arvode för uppdrag som god man
JO dnr 448-2008
reglering beträffande delegationsbeslut
JO dnr 455-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Östergötlands län (polisen i Norrköping) för långsam handläggning av kriminal- och trafikärenden
JO dnr 474-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av förundersökningar om våldtäkt och övergrepp i rättssak m.m.
JO dnr 576-2008
Kritik mot Polismyndigheten Dalarna och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, för långsam handläggning av ett ungdomsärende
JO dnr 577-2008
Avskiljande av intagna inför lämnandet av urinprov m.m.
JO dnr 581-2009
Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun för underlåtenhet att överlämna ett överklagande till överinstans m.m.
JO dnr 582-2008
Anmälan mot Lantmäterimyndigheten i Stockholms län (nuvarande Lantmäteriet) m.fl. angående handläggningen av ärenden om fastighetsbildning m.m.
JO dnr 611-2008
Kritik mot Regeringskansliet, Näringsdepartementet, för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar m.m.
JO dnr 625-2009
Anmälan mot Länsstyrelsen i Södermanlands län och Samhällsbyggnadsnämnden i Trosa kommun för långsam handläggning
JO dnr 634-2008
Anmälan mot Länsstyrelsen i Jämtlands län angående handläggningen av bildande av naturreservat
JO dnr 671-2008
Kritik mot Länsstyrelsen i Jönköpings län med anledning av handläggningen av ett djurskyddsärende
JO dnr 822-2009
Fråga om myndighets kommunicering med personer med sekretessmarkerade personuppgifter
JO dnr 836-2008
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs kommun angående utlämnande av allmän handling m.m.
JO dnr 896-2008
Anmälan mot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun angående handläggningen av ett bygglovärende
JO dnr 976-2008
Kritik mot Miljö- och byggnadsnämnden i Uppvidinge kommun för handläggningen av ett överklagande
JO dnr 993-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning
JO dnr 1027-2008
Kritik mot Regeringsrätten för att frågan om prövningstillstånd avgjorts innan tidsfrist för komplettering av överklagande löpt ut
JO dnr 1043-2009
23 kap. 18 § rättegångsbalken
JO dnr 1046-2009
”Svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden
JO dnr 1076-2008
Kroppsundersökning av en person som avsett att besöka en intagen
JO dnr 1088-2007
9 § 2 LSS
JO dnr 1091-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av två förundersökningar m.m.
JO dnr 1102-2009
Tjänstetillsättningsärende; en myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans
JO dnr 1111-2009
Anmälan mot Överförmyndaren i Ockelbo kommun m.fl. angående handläggningen av ett ärende om god man m.m.
JO dnr 1115-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om bl.a. dröjsmål med att verkställa en länsrättsdom
JO dnr 1119-2009
Utlämnandet av uppgifter som omfattas av sekretess
JO dnr 1129-2008
Begäran om att få ta del av handlingsplaner rörande bl.a. diskriminering, m.m. (II)
JO dnr 1143-2008
Användning av ”smygfilmer” som utredningsunderlag för beslut i färdtjänstärende
JO dnr 1144-2008
Kritik mot en tjänsteman som kränkt en anställds yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 1172-2009
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Östersund, bl.a. för handläggningstiden i en förundersökning rörande brott mot tystnadsplikt m.m.
JO dnr 1208-2008
Kritik mot en åklagare som i ett beslut att lägga ned en förundersökning angett att skälig misstanke kvarstod
JO dnr 1231-2008
Fråga om en socialnämnd i ett ärende angående försörjningsstöd borde ha begärt att den enskilde skulle förete Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd
JO dnr 1237-2009
) om omhändertagande av berusade personer m.m.
JO dnr 1248-2008
Yttrandefrihet i kommunala lokaler: Ingripande i en ungdomslokal mot en affisch föreställande en satansfigur som bajsade på Jesus
JO dnr 1255-2008
Initiativärende mot en överförmyndarnämnd om handläggningen av ett förvaltarärende
JO dnr 1273-2008
Kritik mot en domstols beslut att försätta ett bolag i konkurs när ansökan gjorts av en icke beslutför styrelse
JO dnr 1308-2008
Kritik mot Försäkringskassans hantering av inkommen e-post m.m.
JO dnr 1333-2008
Kritik mot en kriminalkommissarie vid Polismyndigheten i Skåne för en telefonkontakt med en utpekad person under en förundersökning
JO dnr 1339-2008
) om psykiatrisk tvångsvård
JO dnr 1341-2008
Granskning av polisens verkställighet av ett avvisningsbeslut; kritik mot brister i dokumentationen
JO dnr 1454-2009
Kritik mot Allmänna ombudet hos Skatteverket som i ett beslut uttalat sig på ett sätt som strider mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet
JO dnr 1472-2008
Anmälan mot Arbetsförmedlingen angående felaktig underrättelse om karenstid efter återkallelse av anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
JO dnr 1543-2008
Anmälan mot Färdtjänstnämnden i Stockholms läns landsting för underlåtenhet att sända ett beslut i ett färdtjänstärende till den sökandes ombud
JO dnr 1550-2009
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Hultsfreds kommun, angående underlåtenhet att besvara e-post från enskilda m.m.
JO dnr 1628-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, Göteborgs åklagarkammare, och Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år
JO dnr 1638-2008
Kritik mot Banverket och en sektionschef där som genom påtryckningar förmått en forskare att ”återta ett brev”; frågor även om jäv vid fördelning av forskningsanslag och om förvaltningsbesluts överklagbarhet
JO dnr 1677-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för bristfällig dokumentation av ett beslut om husrannsakan m.m.
JO dnr 1693-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att efterforskningsåtgärder i utmätningsärende inte dokumenterats
JO dnr 1703-2008
Anmälan mot Lantmäterimyndigheten i Jämtlands län (nuvarande Lantmäteriet) angående huruvida en skrivelse till myndigheten borde ha uppfattats som ett överklagande
JO dnr 1727-2009
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål, för ett beslut att inte inleda förundersökning med anledning av en anmälan om tjänstefel
JO dnr 1744-2007
Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett ärende om god man m.m.
JO dnr 1766-2009
Kritik mot åklagare vid åklagarkammaren i Uddevalla för långsam handläggning av en återupptagen förundersökning m.m.
JO dnr 1769-2008
Kritik mot Plan- och miljönämnden i Perstorps kommun för dröjsmål med att tillgodose en begäran om partsinsyn m.m.
JO dnr 1811-2008
Krav på att ansökningar om forskningsanslag ska vara skrivna på engelska
JO dnr 1819-2008
Anmälan mot utbildningsförvaltningen i Höganäs kommun angående stängning av skolbarnsomsorg i anledning av utbildning för personalen
JO dnr 1843-2009
Utrymmet för myndigheter att ge instruktioner för mediekontakter
JO dnr 1848-2008
Kritik mot Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, och Polismyndigheten Dalarna för långsam handläggning av en förundersökning rörande misshandel av barn
JO dnr 1902-2008
19 § andra stycket polislagen
JO dnr 1922-2008
Hanteringen av rekommenderade försändelser till intagna m.m.
JO dnr 1946-2008
Handläggningen av en ansökan om bistånd till s.k. anhörigbidrag; fråga om bl.a. utformningen av beslutet om bistånd
JO dnr 1964-2008
En socialnämnd erhöll från polisen uppgift om att ett barn var misstänkt för brott. Nämnden kontaktade därför barnets mor som var vårdnadshavare; fråga om socialnämnden borde ha kontaktat även barnets far som också var vårdnadshavare
JO dnr 1984-2009
Kritik mot en domare vid Värmlands tingsrätt för uttalanden vid ett sammanträde i ett skuldsaneringsärende
JO dnr 1992-2008
Anmälan mot Försäkringskassan angående bristande beslutsunderlag i ett ärende om arbetsskadelivränta
JO dnr 2027-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för handläggningen av två polisanmälningar om olaga hot och ofredande
JO dnr 2034-2008
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för handläggningen av en begäran om handräckning efter en tvångsförsäljning av en bostadsrätt
JO dnr 2061-2008
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för bl.a. långsam handläggning av ett ärende om exekutiv försäljning av lös egendom
JO dnr 2098-2007
Anmälningar mot Tullverket och Kronofogdemyndigheten om handläggningen av ärenden om tullfordringar och betalning av restförda skulder genom restitution
JO dnr 2163-2008
Placering av intagna i avskildhet m.m.
JO dnr 2189-2008
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, om handläggningen av en begäran om förflyttning till annan avdelning
JO dnr 2194-2008
Anmälan mot Generalläkaren, tillsynsenheten, angående handläggningen av ett tillsynsärende
JO dnr 2195-2008
Handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m.
JO dnr 2200-2008
Intagnas deltagande i eftergymnasiala studier; fråga bl.a. om utlämnande av uppgifter om intagna till Centrala studiestödsnämnden
JO dnr 2207-2008
Initiativärende angående advokaters möjlighet att besöka sina klienter i häkte m.m.
JO dnr 2223-2008
4 § förvaltningslagen
JO dnr 2231-2008
Handläggningen av ett ärende rörande försörjningsstöd; fråga om viss information till en biståndstagare har utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut
JO dnr 2235-2008
Anmälan mot en tjänsteman vid Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Kungälvs sjukhus, Västra Götalandsregionen, angående underlåtenhet att kontakta fadern trots att även han var vårdnadshavare, m.m.
JO dnr 2309-2009
Initiativärende mot Polismyndigheten i Norrbotten, polisområde Norra Lappland, med anledning av handläggningen av två omhändertaganden
JO dnr 2310-2009
Initiativärende mot Polismyndigheten i Norrbotten med anledning av handläggningen av två kriminalärenden
JO dnr 2311-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Norrbotten, polisområde Norra Lappland, för långsam handläggning av kriminal- och trafikärenden
JO dnr 2337-2008
Anmälan mot Skatteverket angående handläggningen av skatteärenden; fråga om beslut grundats på uppgifter som den skattskyldige inte fått del av och tillfälle att yttra sig över m.m.
JO dnr 2356-2008
Anmälan mot Länsstyrelsen i Värmlands län för handläggningen av en ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen
JO dnr 2361-2008
Utformningen av ett beslut om avskildhet och handläggningen av en begäran om omprövning av beslutet
JO dnr 2411-2008
Fråga om ett avvisningsbeslut verkställts snarast möjligt
JO dnr 2425-2008
Anmälan mot Stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende; bl.a. fråga om handläggning av avvisning av överklagande
JO dnr 2428-2008
) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
JO dnr 2435-2008
Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, om rutinerna för hantering av rekommenderade försändelser till intagna m.m.
JO dnr 2447-2008
avseende underlåtenhet att under långa tider vidta åtgärder i bl.a. ett stort antal skattemål
JO dnr 2535-2007
när hon informerade en person om att han var misstänkt för brott mot ett barn
JO dnr 2558-2008
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Trelleborgs kommun, angående handläggningen av ett ärende om entledigande av god man m.m.
JO dnr 2563-2008
Kritik mot Miljö- och byggnadsnämnden i Filipstads kommun för bl.a. långsam handläggning av ett klagomålsärende
JO dnr 2575-2009
Initiativärende mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Gävle, som lämnat domstolens lokaler när rätten skulle hålla enskild överläggning i frågan om huvudförhandlingen skulle ställas in
JO dnr 2582-2007
Initiativärende om beläggningssituationen inom kriminalvården m.m.
JO dnr 2611-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland, länskriminalpolisens utredningsrotel, och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Göteborgs åklagarkammare, för långsam handläggning av kriminalärenden
JO dnr 2629-2008
Kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt för långsam handläggning av två tvistemål och mot lagmannen vid samma tingsrätt för det sätt på vilket han hållit sig informerad om handläggningen av målen m.m.
JO dnr 2679-2008
Kritik mot Byggnadsnämnden i Torsås kommun för senfärdig och felaktig handläggning av en ansökan om bygglov
JO dnr 2693-2008
En rådmans åtgärd att med anledning av ett upplevt hotfullt agerande inte tillåta åhörare att bära viss klädsel under en rättegång
JO dnr 2703-2008
Uttalanden om möjligheterna till salivprovtagning för dnaanalys – tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid s.k. registertopsning
JO dnr 2741-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år
JO dnr 2785-2008
Försäkringskassan har formlöst upphört med utbetalning av sjukpenning till en försäkrad
JO dnr 2788-2008
Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Kristianstad Centrum, angående användandet av fängsel i samband med en intagens promenad på rastgården m.m.
JO dnr 2798-2008
Fråga om det är tillåtet för socialnämnden att efterforska en anonym anmälares identitet
JO dnr 2839-2008
Uttalanden om åklagares vid Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål, underhandskontakter med befattningshavare som en polisanmälan avsåg
JO dnr 2937-2008
Kritik mot Lantmäterimyndigheten i Södermanlands län (nuvarande Lantmäteriet) för långsam handläggning
JO dnr 2957-2008
Kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län för brister vid handläggningen av ett tillsynsärende
JO dnr 2972-2009
(”provköp”)
JO dnr 3017-2009
Kritik mot handläggningen av ett brottmål vid Halmstads tingsrätt i vilket en anställd vid domstolen var tilltalad
JO dnr 3045-2008
Krav på opartiskhet när en myndighet anlitar en konsult, som kan vara att betrakta som jävig
JO dnr 3080-2008
Anmälan mot Försäkringskassan om tillvägagångssättet vid utredning av rätten till socialförsäkringsförmåner; bl.a. fråga om underlåten kommunicering av uppgifter
JO dnr 3080-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om tillvägagångssättet vid utredning av rätten till socialförsäkringsförmåner; bl.a. fråga om underlåten kommunicering av uppgifter
JO dnr 3107-2008
Anmälan mot Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd, angående handläggningen av ett ärende om entledigande av god man m.m.
JO dnr 3108-2008
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Borås, angående behandlingen av en intagen m.m.
JO dnr 3108-2009
Anmälan mot Överförmyndaren i Hylte kommun, angående underlåtenhet att besvara brev från enskild m.m.
JO dnr 3114-2009
Kritik mot Svea hovrätt för brister vid expediering av beslut rörande verkställighet av ett beslut om utmätning
JO dnr 3148-2008
Anmälan mot Kammarrätten i Stockholm angående handläggningen av ett mål om återkallelse av körkort
JO dnr 3206-2008
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU; anmälan mot Länsrätten i Göteborg m.fl. avseende handläggningstiden m.m.
JO dnr 3212-2008
Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB för hanteringen av avgiftskontroller
JO dnr 3215-2008
Initiativärende mot Försäkringskassan, nationellt försäkringscenter Visby, utland, angående långsam handläggning i omprövningsärenden
JO dnr 3236-2008
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Västerås, om behandlingen av dömd, som förvarats i häktet i avvaktan på anstaltsplacering, m.m.
JO dnr 3241-2007
Anmälan mot Tullverket om långsam handläggning av ett ärende om omhändertagna tobaksvaror, förstörning av dessa m.m.
JO dnr 3255-2008
Fråga om socialnämnds utlämnande av uppgifter om enskilds personliga förhållanden till ett kommunalt bostadsbolag
JO dnr 3284-2007
Anmälan mot Polismyndigheten i Norrbotten för bristfällig eftersökning av en försvunnen person
JO dnr 3305-2007
Disciplinansvar för ställföreträdande ordföranden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som varit ytterst ansvarig för att HSAN ålagt en tandläkare disciplinpåföljd för en åtgärd som varken hade anmälts eller utförts
JO dnr 3305-2008
Stockholms tingsrätts handläggning av ett vittnes begäran om att förhör med henne vid huvudförhandling i ett brottmål skulle tas upp per telefon
JO dnr 3309-2008
4 kap. 1 § SoL
JO dnr 3339-2008
Kritik mot Polismyndigheten Dalarna för långsam handläggning av en förundersökning i vilken såväl misstänkta som målsäganden var under 18 år
JO dnr 3350-2008
Kritik mot Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun för långsam handläggning av en jävsfråga
JO dnr 3354-2008
) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m.
JO dnr 3365-2008
Anmälan mot dåvarande Luftfartsstyrelsen m.fl. angående handläggningen av ett ärende om flygverksamhet på en grannfastighet
JO dnr 3431-2008
Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av ett överklagande i ett anställningsärende
JO dnr 3448-2008
En åklagare har att i en förundersökning rörande tjänstefel i förekommande fall beakta den tidsfrist som gäller för att en fråga om disciplinansvar ska kunna prövas
JO dnr 3489-2007
Fråga om rätt för intagna vid ett s.k. LVM-hem att inneha tidningar med pornografiskt innehåll
JO dnr 3620-2008
Sekretessmarkering i folkbokföringen
JO dnr 3685-2008
Kritik mot Försäkringskassan för bristande kommunicering av uppgifter som tillförts ett ärende
JO dnr 3702-2008
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Sölvesborgs kommun angående dröjsmål med utlämnande av allmän handling m.m.
JO dnr 3730-2008
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten beträffande handläggningen av ett mål om löneutmätning
JO dnr 3777-2008
Överlämnande av uppgifter som utgör led i myndighetsutövning till privat företag
JO dnr 3791-2008
Anmälan mot Kronofogdemyndigheten angående handläggningen av ett utmätningsärende
JO dnr 3799-2008
Ifrågasatt begränsning av intagnas religionsfrihet
JO dnr 3816-2008
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Sagsjön, om bl.a. omständigheterna i samband med en sjukhustransport
JO dnr 3852-2007
Ett vårdbiträde inom hemtjänsten har efter att ha medverkat i en radioutsändning kallats till ett möte med arbetsgivaren. Fråga om kommunens agerande inneburit en kränkning av vårdbiträdets yttrande- och meddelarfrihet
JO dnr 3870-2007
En läkarundersökning av en målsägande inom ramen för en förundersökning ska genomföras skyndsamt – uttalanden rörande läkares samt polis och åklagares skyldigheter
JO dnr 3887-2007
Brister i en konkursansökan som består i att gäldenären inte påstås vara på obestånd bör föranleda en tingsrätt att förelägga sökanden att vid äventyr av avvisning komplettera ansökan
JO dnr 3888-2008
Försäkringskassan har fattat beslut i ett ärende om livränta utan att beakta i rätt tid inkomna kompletterande handlingar
JO dnr 3951-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för underlåtenhet att informera en polisman om att en arbetsrättslig utredning mot honom var nedlagd
JO dnr 3958-2007
Kritik mot en överförmyndare och en tingsrätt för brister i utredningen av en blivande god mans lämplighet
JO dnr 3975-2007
Bristande tillgänglighet
JO dnr 4029-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län med anledning av att polisaspiranter hållit förhör i en förundersökning om sexualbrott m.m.
JO dnr 4061-2007
Försvarsmaktens agerande i samband med ett haveri av två militära helikoptrar, Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet m.m.
JO dnr 4064-2007
Under en pågående brottsutredning har den misstänkte avlägsnats ur landet; utredning om åklagarens och Migrationsverkets handläggning av ärendet
JO dnr 4129-2008
Anmälningar mot Överförmyndarnämnden i Tyresö kommun angående handläggningen av ett ärende om kontrollerad föräldraförvaltning m.m. Även fråga om riktigheten av information som Länsstyrelsen i Stockholms län lämnat med anledning av inkomna klagomål från enskild
JO dnr 4142-2008
Kritik mot en socialnämnd som på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till Skatteverket
JO dnr 4142-2009
Kritik mot Solna tingsrätt för att det dröjt lång tid innan käranden förelades att komplettera sin stämningsansökan
JO dnr 4202-2007
Länsstyrelsens handläggning av ett tillsynsärende beträffande ett behandlingshem som drevs i enskild regi
JO dnr 4239-2008
En 18-årig yngling vårdades med stöd av LVU och var placerad på ett särskilt ungdomshem. Fråga bl.a. om socialnämnden hade, utan att ha befogenhet till det, fattat beslut om att begränsa kontakten mellan ynglingen och hans farmor
JO dnr 4248-2008
Anmälan mot Socialnämnden i Katrineholms kommun angående ett ärende om ekonomiskt bistånd; fråga om nämnden har kunnat fatta beslut om ekonomiskt bistånd utan att den enskilde ansökt om hjälp.
JO dnr 4257-2007
Försäkringskassan har ägt bifalla en ansökan om sjukersättning trots att frågan om sjukersättning var föremål för prövning i domstol. Försäkringskassan borde dock ha underrättat domstolen om åtgärden
JO dnr 4285-2008
Handläggningen av ett vårdnadsmål – kritik mot en domare för att denne vid en muntlig förberedelse ringde upp parternas barn samt mot en annan domare för det sätt som utredningen efter huvudförhandlingen kompletterades på
JO dnr 4319-2008
Kritik mot Försäkringskassan för långa handläggningstider och bristande service i de fem ärenden som utgjorde underlag för utredningen av ett initiativärende med anledning av kassans omorganisation (dnr 4346-2008)
JO dnr 4323-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av att en 15-åring inte gavs rådrum med att godkänna ett föreläggande av ordningsbot
JO dnr 4328-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för långsam handläggning av bedrägeriärenden
JO dnr 4346-2008
Mycket allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att den har åsidosatt de förvaltningsrättsliga kraven vid sin omorganisation
JO dnr 4409-2008
) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att biträda rätten som tolk vid muntlig förhandling
JO dnr 4416-2008
Anmälan mot Kommunstyrelsen i Bodens kommun för handläggningen av ett ärende om färdtjänst
JO dnr 4432-2008
Yttrandefrihet i kommunala lokaler: Ingripanden mot opinionsbildning i ett bibliotek respektive ett museum
JO dnr 4442-2008
Kritik mot Unionens arbetslöshetskassa för långsam handläggning av ett ärende om arbetslöshetsersättning
JO dnr 4500-2007
6 § LVU
JO dnr 4513-2007
Vid handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS bör kommunen som regel bereda den enskilde tillfälle att ange om han eller hon har något krav på ersättning för assistans som avser tiden före beslutet
JO dnr 4543-2008
Kritik mot Stiftelsen Blekinge läns museum och dess chef för handläggningen av frågor om handlingsutlämnande
JO dnr 4586-2008
Omhändertagande av intagens egendom i visst fall och bristfällig dokumentation vid visitation av intagens bostadsrum
JO dnr 4590-2008
Brevgranskning
JO dnr 4609-2007
Begäran om att få ta del av forskningsdokumentation tillhörande en doktorands pågående arbete (I)
JO dnr 4620-2008
Uttalanden angående handläggningstiden vid en tingsrätt och en hovrätt i ett mål där målsäganden var under 18 år
JO dnr 4625-2007
Anmälan mot Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun angående handläggningen av klagomål rörande byggnadsåtgärder på en grannfastighet
JO dnr 4635-2008
Anmälan mot Kriminalvården, placeringsenheten, om omprövningsbeslut i ett ärende om uppskov med verkställigheten innan omprövningstiden löpt ut
JO dnr 4647-2008
26 § förvaltningslagen (1986:223)
JO dnr 4661-2007
6 § LVU
JO dnr 4676-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Västerbottens län för långsam handläggning av en förundersökning om misshandel
JO dnr 4716-2008
Kritik mot Länsstyrelsen i Västerbottens län för dröjsmål med att besvara brev med frågor om ströängar
JO dnr 4768-2008
Anmälan mot Miljöförbundet Blekinge Väst för bristande handläggning av ett ärende om djurhållning (gäss)
JO dnr 4794-2008
Kriminalvårdspersonals klädsel vid en bevakad permission
JO dnr 4832-2008
Anmälan mot Skatteverket angående hanteringen av en skattskyldigs databas
JO dnr 4836-2007
Fråga om brev som skickats mellan två häktade personer fick granskas samt åklagares ansvar för att rättsliga förutsättningar för brevgranskning föreligger i fall då åklagaren bemyndigat polisman att verkställa granskningen
JO dnr 4857-2008
Långsam handläggning av en förundersökning vid Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagarkammaren i Skövde samt polisens och dåvarande Skövde tingsrätts åtgärd att delge en person misstanke om ett preskriberat brott respektive utfärda stämning på en tilltalad för ett sådant brott
JO dnr 4908-2007
föräldrabalken
JO dnr 4954-2007
Kritik mot Lantmäterimyndigheten i Södermanlands län (nuvarande Lantmäteriet) för dröjsmål med att tillgodose en begäran om partsinsyn
JO dnr 4981-2008
Uttalanden om en polismans skyldighet att anmäla till socialnämnden när en förälder frihetsberövats med anledning av misstankar om brott
JO dnr 4986-2007
Handläggningen av ett permissionsärende och fråga om kriminalvårdspersonals klädsel vid en permission
JO dnr 4990-2008
Anmälan mot Landstinget i Kalmar län; fråga huruvida en skrivelse borde ha hanterats som ett överklagande, m.m.
JO dnr 5084-2008
Kritik mot Polismyndighetens i Jönköpings län för att en 16-årig yngling, som hämtats till förhör misstänkt för brott, förvarats i arrestlokal
JO dnr 5165-2007
Anmälan mot Tullverket om kontroll av EU-medborgare vid inresa från ett annat Schengenland
JO dnr 5172-2008
Anmälan mot Överförmyndaren i Haninge kommun, angående dröjsmål med att granska årsräkning m.m.
JO dnr 5181-2007
avseende ett katthem
JO dnr 5228-2007
om förundersökningsbegränsning
JO dnr 5230-2008
Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning hade tagit befattning med ett ärende på ett sådant sätt att hon kunde anses jävig
JO dnr 5292-2008
Kritik mot polisen för att två cyklister som cyklade mot rött ljus samtidigt behandlades olika vid det efterföljande ingripandet
JO dnr 5321-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för dröjsmål med att omhänderta ett körkort m.m.
JO dnr 5386-2008
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 5410-2008
Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län för bristfällig handläggning av ett ärende om körkortsingripande
JO dnr 5426-2008
Omständigheterna kring frisläppandet av en 15-åring ur häktet
JO dnr 5434-2008
Kritik mot Migrationsverket som i flera fall förordnat offentligt biträde alltför sent
JO dnr 5440-2008
Kritik mot Svea hovrätt med anledning av brister i samband med expediering av ett beslut
JO dnr 5453-2008
Kritik mot Unionens arbetslöshetskassa för långsam handläggning av ett ärende om arbetslöshetsersättning
JO dnr 5487-2007
Anmälan mot Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun om handläggningen av en begäran om ingripande mot olovligt byggande enligt 10 kap. plan- och bygglagen
JO dnr 5540-2008
Kritik mot Handelsanställdas arbetslöshetskassa för dröjsmål med att överlämna ett överklagande till högre instans
JO dnr 5555-2007
Kritik mot Statens jordbruksverk för hantering av frågor om Sveriges ansvar enligt EG-rätten för åtgärder vidtagna av privaträttsliga subjekt. Verket har inte endast vägrat att ingripa mot organisationer, som tillämpar en av EG-domstolen underkänd ordning för avelsvärdering av hingstar, utan aktivt främjat ett upprätthållande av denna ordning genom organisationernas egen regelbildning
JO dnr 5561-2008
Disciplinansvar för två polismän på grund av att de uppträtt olämpligt i samband med en trafikkontroll
JO dnr 5585-2007
Kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet
JO dnr 5599-2007
Anmälan mot Tekniska myndighetsnämnden (nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden) i Kungälvs kommun m.fl. angående handläggning av ärenden om tillstånd till dumpning m.m.
JO dnr 5656-2008
Brevgranskning m.m.
JO dnr 5669-2008
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland för underlåtenhet att i förväg informera om vad ett förhör i en pågående utredning skulle handla om m.m.
JO dnr 5687-2008
Långsam handläggning vid Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, av en förundersökning rörande misshandel av barn
JO dnr 5700-2008
Anmälan mot Kalmar kommun beträffande brister i rutinerna rörande diarieföring och förvaring av allmänna handlingar
JO dnr 5804-2008
Kritik mot Lantmäterimyndigheten i Hallands län (nuvarande Lantmäteriet) för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende
JO dnr 5807-2007
Initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om rutiner för hantering av e-postmeddelanden som har skickats till sådana adresser, men som har tillställts nämndledamöterna i deras egenskap av befattningshavare vid myndigheten och vilka gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten
JO dnr 5811-2008
En myndighets skyldighet att rätta sig efter ett beslut i en överinstans m.m.
JO dnr 5831-2008
Kritik mot Stockholms tingsrätt för långsam handläggning av ett brottmål
JO dnr 5928-2006
Milt eller betydande våld – en granskning av polisens användning av pepparspray
JO dnr 5994-2008
Fråga om jäv för Försäkringskassans handläggare och kassans handläggning av denna fråga
JO dnr 6048-2008
Anmälan mot Handelsanställdas arbetslöshetskassa angående långsam handläggning av en begäran om omprövning
JO dnr 6050-2009
Anmälan mot Radiotjänst i Kiruna AB
JO dnr 6067-2008
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för handläggningen av ett mål om löneutmätning
JO dnr 6086-2008
) om offentlig upphandling
JO dnr 6102-2008
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 6183-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Söderorts åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av en förundersökning om misshandel m.m.
JO dnr 6220-2008
Kritik mot Stockholms tingsrätt med anledning av brister i samband med gallring av en akt och expediering av en dom m.m.
JO dnr 6319-2008
Kritik mot Hässleholms kommun för att en person förbjudits besöka en av kommunen driven butik
JO dnr 6377-2008
Kritik mot en rådman vid Göteborgs tingsrätt för att han inte tillät teckenspråkstolkning för åhörare vid en huvudförhandling
JO dnr 6431-2008
Kritik mot Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun för handläggning av ett överklagande m.m.
JO dnr 6433-2008
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Göteborg, om att häktad nekats gemensam vistelse med andra häktade
JO dnr 6465-2008
Kritik mot Skatteverket för handläggningen av en fråga om ombuds behörighet
JO dnr 6533-2008
Kritik mot åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för att i beslag tagna handlingar i original lånats ut och för att detta inte dokumenterats
JO dnr 6567-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för att sekretesskänsliga uppgifter överförts per telefax till fel mottagare
JO dnr 6592-2008
Försäkringskassans beslut om ändrad betalningsplan avseende återbetalning av underhållsstöd har ansetts gå den bidragsskyldige föräldern emot och borde därför ha försetts med fullföljdshänvisning
JO dnr 6610-2008
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år m.m.
JO dnr 6652-2008
m.m.
JO dnr 6658-2008
Kritik mot Polismyndigheten i Jämtlands län för långsam handläggning av en förundersökning om misshandel
JO dnr 6682-2008
Anmälan mot Kollektivtrafiknämnden i Norrköpings kommun för handläggningen av ett ärende om färdtjänst; en vårdnadshavare har inte fått del av beslutet i ärendet
JO dnr 6687-2008
Anmälan mot Solatum Hus och Hem AB angående handläggningen av framställningar om handlingsutlämnande
JO dnr 6710-2008
Kritik mot Malmö tingsrätt för underlåtenhet att ta upp frågan om omhäktningsförhandling m.m.
JO dnr 6763-2008
Handläggningen av ett ärende rörande en intagens studier
JO dnr 6769-2008
Fråga om en tjänsteman vid en socialförvaltning kränkt anställdas yttrandefrihet, m.m.
JO dnr 6776-2008
Kritik mot Byggnadsnämnden i Mora kommun för bristfällig handläggning av en ansökan om förhandsbesked