JO dnr 210-2011
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Umeå kommun angående handläggningen av ett ärende om godmanskap
JO dnr 405-2010
Anmälan mot Kriminalvården, anstalterna Håga och Hall, om underlåtenhet att informera en intagens anhöriga om att deras besök i anstalten Hall ställts in m.m.
JO dnr 452-2010
När en socialnämnd överlämnar viss handläggning till socialnämnden i en annan kommun ska det i den enskildes akt dokumenteras vilka uppgifter som har överlämnats
JO dnr 523-2010
Kritik mot socialförvaltningens journalföring i ett s.k. barnavårdsärende. I journalen hade det förts in uppgifter som rörde moderns behov av bistånd men som inte hade betydelse för ärendet rörande barnen
JO dnr 588-2011
Kritik mot Växjö tingsrätt för handläggningen av ett ärende om upphörande av godmanskap
JO dnr 683-2011
Kritik mot Försäkringskassan för felaktigt angiven diagnos i kommuniceringsbrev till den försäkrade
JO dnr 714-2011
) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
JO dnr 731-2010
Användning av okonventionella utredningsmetoder för att förmå en brottsmisstänkt att lämna uppgifter om egen brottslighet
JO dnr 832-2011
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, hade upphört
JO dnr 889-2011
Kritik mot Socialnämnden i Gävle kommun för handläggningen av ett överklagande
JO dnr 977-2010
Anmälan mot Örebro universitet; fråga bl.a. om det är tillåtet för en student att återkalla en inlämnad tentamen
JO dnr 981-2010
Kritik mot Försäkringskassan för att ha brustit i sin kommunikationsskyldighet genom att skicka handlingar till annan adress än den försäkrades folkbokföringsadress
JO dnr 1040-2010
Fråga om möjligheterna för socialtjänsten att begära att en person som sökt försörjningsstöd ska delta i praktik
JO dnr 1062-2011
Kritik mot Försäkringskassan för bl.a. brister i ansvaret för samordning av rehabiliteringsåtgärder
JO dnr 1098-2010
; fråga om krav på att ansökningar om anställning och befordran ska vara skrivna på engelska
JO dnr 1121-2011
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun m.fl. angående dröjsmål med att besvara brev m.m.
JO dnr 1219-2010
Uttalanden om polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan hennes huvudbonad
JO dnr 1468-2011
Anmälan mot Kriminalvården, huvudkontoret och anstalten Kumla, om hanteringen av omprövningar av placering på säkerhetsavdelning, m.m.
JO dnr 1613-2010
Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som registrerat ett betalningsföreläggande på fel person och sedan låtit bli att rätta sitt misstag
JO dnr 1614-2010
Kritik mot Polismyndigheten i Västmanlands län för att den inte avbröt ett förföljande av en motorcyklist
JO dnr 1630-2010
Kriminalvårdens hantering av ett läkemedel som ordinerats intagen
JO dnr 1668-2010
Aktiebolaget Svensk Bilprovning har samarbetat med ett bilföretag på sådant sätt att dess oberoende som kontrollorgan kunnat ifrågasättas
JO dnr 1673-2010
Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för handläggningen av en begäran om att få ta del av omhändertaget material i ett mål om undantagande av handlingar från revision
JO dnr 1859-2010
Fråga om möjlighet för vårdnadshavare att anlita ombud i ett ärende som rörde ett barns skolgång
JO dnr 1936-2010
Disciplinansvar för en rådman för det sätt på vilket han avfattat domskälen i ett familjerättsligt mål
JO dnr 2006-2010
Skyldigheten att motivera interimistiska beslut avseende tvistiga frågor om vårdnad av barn m.m.
JO dnr 2030-2010
Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som avfattat ett beslut så att myndighetens opartiskhet kunnat sättas i fråga
JO dnr 2035-2010
Jäv och bristande objektivitet; kritik mot en statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, och Naturvårdsverket
JO dnr 2112-2010
Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län för att en person som omhändertagits för berusning inte kom under läkarvård utan i stället sattes in i arresten
JO dnr 2133-2010
Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn
JO dnr 2152-2010
Kritik mot Psykiatriska kliniken i Kalmar, Landstinget i Kalmar län, för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande i en förundersökning om hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande och ofredande
JO dnr 2163-2010
Allvarlig kritik mot Migrationsverket som inte rättat sig efter en dom i en överinstans
JO dnr 2180-2010
Anmälan mot Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun; fråga bl.a. om skyldigheten att dokumentera uppgifter i en muntlig anmälan
JO dnr 2180-2011
) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, utan att vara behörig
JO dnr 2319-2010
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av en parts begäran att ta del av handlingar
JO dnr 2320-2010
Initiativärende mot Kriminalvården, frivården Härnösand, om handläggningen av två ärenden rörande samhällstjänst
JO dnr 2384-2010
och sammanblandning av tillgångar
JO dnr 2422-2011
3 § samma lag
JO dnr 2455-2010
; fråga om skyldighet att motivera beslutet samt huruvida familjehemsföräldrar intar ställning som parter i ärendet
JO dnr 2542-2009
Fråga bl.a. om genomförandet av ett s.k. oanmält hembesök inom ramen för en utredning om rätt till ekonomiskt bistånd
JO dnr 2698-2010
Uttalanden med anledning av en tingsrätts åtgärd att ta upp bevisning med målsägande och vittnen när en huvudförhandling ställdes in
JO dnr 2698-2011
Uttalanden med anledning av en tingsrätts åtgärd att ta upp bevisning med målsägande och vittnen när en huvudförhandling ställdes in
JO dnr 2726-2010
Kritik mot Polismyndigheten Dalarna, som utan erforderligt lagstöd hämtat en brottsmisstänkt person till förhör
JO dnr 2788-2010
Kritik mot Svea hovrätt för att den beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål utan att vidta någon åtgärd för att utreda om klagandens påstående om fel som begåtts under handläggningen vid tingsrätten var riktigt
JO dnr 2901-2010
Avskildhetsplacering av en intagen
JO dnr 2932-2010
bedömts som olämpligt
JO dnr 2951-2011
Kritik mot Arbetsförmedlingen som felaktigt undanhållit en allmän handling
JO dnr 3069-2010
Kritik mot Utbildningsnämnden i Stockholms kommun för handläggningen av två anställningsärenden
JO dnr 3078-2010
Kritik mot Försäkringskassan för att felaktigt ha lämnat beskedet att den som har förvaltare inte har rätt att ge fullmakt åt annan att begära ut handlingar i ett ärende
JO dnr 3101-2010
Initiativärende: Kronofogdemyndighetens handläggningstider för utsökningsmål
JO dnr 3108-2010
Beslut av Kriminalvården om generella restriktioner för häktad
JO dnr 3268-2010
Anmälan mot Gymnasienämnden i Huddinge kommun; fråga om utformningen av beslutsmotivering och besvärshänvisning vid prövning av ansökan till kommunal vuxenutbildning samt handläggningen av överklagande av intagningsbeslut
JO dnr 3275-2011
)
JO dnr 3292-2011
Kritik mot Bjuvs samordningsförbund för hur förbundet handlagt en begäran om utlämnande av handling
JO dnr 3414-2009
Kritik mot ett sjukhus som tillåtit filminspelning av patienter i akutmedicinska situationer för användning i tv-serien ”Sjukhuset” utan att samtycke från patienter dessförinnan inhämtats
JO dnr 3540-2010
Fråga om utformningen av domslutet och expediering av dom när ett kvarstadsyrkande ogillas och åklagare tagit egendom i förvar
JO dnr 3625-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för att den avslagit en begäran om handräckning
JO dnr 3648-2010
Kritik mot Länsstyrelsen i Hallands län för att myndigheten överträtt sin behörighet vid handläggningen av ett tillsynsärende beträffande en överförmyndarnämnds arvodesbeslut
JO dnr 3684-2009
5 a § personuppgiftslagen (1998:204)
JO dnr 3710-2010
Anmälan mot Nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun angående handläggningen av ett s.k. barnavårdsärende som föranletts av att en adoptivdotter återförts till sitt ursprungsland av vårdnadshavarna
JO dnr 3849-2009
Fråga om underrättelse till ambassad om frihetsberövandet av en rysk medborgare m.m.
JO dnr 3905-2010
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tygelsjö, för underlåtenhet att underrätta en intagen om uppgifter som låg till grund för beslut om förflyttning av honom till annan anstalt
JO dnr 3909-2010
Rätten att vistas i myndigheters lokaler, möjligheten att där ställa upp fotograferings- och intervjuförbud m.m.; kritik mot Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborgs stad
JO dnr 3910-2010
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för att inte ha vidarebefordrat s.k. myndighetspost utan föregående granskning. Även klagomål angående anstaltens åtgärder i samband med att den intagnas spädbarn, som befunnit sig i anstalten, insjuknat m.m.
JO dnr 3923-2010
Kritik mot Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun för handläggningen av ett ärende om byte av förskola
JO dnr 4056-2009
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Kronoberg, angående utländsk intagens möjlighet att ringa till ambassad och anhöriga
JO dnr 4217-2010
Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Skåne, som inte verkställt en åklagares utredningsdirektiv, vilket fick till följd att bevismaterial förstördes
JO dnr 4258-2010
Sedan en kopia av ett betyg lämnats ut till en enskild har skolan informerat den berörde elevens vårdnadshavare om detta. Vårdnadshavaren har även fått telefonnumret till den enskilde och en beskrivning av hans utseende. Skolans agerande har bedömts som olämpligt mot bakgrund av de intressen som bär upp offentlighetsprincipen
JO dnr 4293-2010
Uttalanden om skyldigheten att kommunicera en begäran om besöksförbud innan ett sådant beslut meddelas
JO dnr 4488-2009
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
JO dnr 4608-2010
Kritik mot en åklagare, som var ansvarig för att en underårig misstänkt hördes utan biträde av försvarare, samt mot en polismyndighet och en förhörsledare, för felaktigheter i samband med förhören. Rättvis rättegång?
JO dnr 4620-2010
Kritik mot Individ- och familjenämnden i Nybro kommun för hanteringen av en fråga om avhysning
JO dnr 4627-2011
Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende om körkortsingripande
JO dnr 4747-2009
Kritik mot Försvarsmakten för allvarliga brister i myndighetsutövningen
JO dnr 4765-2010
Anmälan mot Socialnämnden i Falkenbergs kommun; fråga om bl.a. kommunicering och handläggningstid i ett ärende om yttrande i körkortsärende vid Transportstyrelsen
JO dnr 4785-2010
26 § förvaltningslagen
JO dnr 4903-2010
Kritik mot Lantmäteriet för bristfällig handläggning av en brevfråga och utebliven handläggning av ett överklagande
JO dnr 4929-2010
Kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha underlåtit att fatta ett beslut om sjukpenning
JO dnr 4940-2010
Kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha dröjt med att vidta erforderliga åtgärder i samband med att en begäran om omprövning inkom till myndigheten
JO dnr 4981-2010
Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning, m.m. i två ärenden om EU-familjeförmåner (föräldrapenning)
JO dnr 5127-2010
Anmälan mot Valnämnden i Uppsala kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt
JO dnr 5161-2010
Kritik mot Valnämnden i Eskilstuna kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt
JO dnr 5187-2010
Allvarlig kritik mot Kammarrätten i Stockholm med anledning av handläggningen av ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
JO dnr 5195-2010
Fråga om polisen bort verkställa en dom om att avliva en hund, då hundägarens ombud uppgett att hon hade för avsikt att överklaga domen och samtidigt begära inhibition
JO dnr 5206-2010
krav på en rad punkter
JO dnr 5221-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bristande dokumentation i ett förhörsprotokoll – uttalanden om rätten till försvarare
JO dnr 5247-2010
Kritik mot en ledamot i Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun för hanteringen av en jävsfråga
JO dnr 5260-2010
Anmälan mot Valnämnden i Lunds kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt
JO dnr 5314-2009
Handläggningen av en intagens begäran om utlämnande av ett placeringsunderlag m.m.
JO dnr 5362-2010
Kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha utformat beslut om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning på ett otydligt sätt
JO dnr 5384-2009
Förhållandena på anstalten Kumlas säkerhetsenhet; fråga bl.a. om placering på enheten av intagna som inte omfattas av bestämmelserna om placering på säkerhetsavdelning
JO dnr 5409-2010
vallagen
JO dnr 5412-2010
Kritik mot Kriminalvården, anstalten Västervik Norra, för anstaltspersonals agerande i samband med ett besök och för bristande information
JO dnr 5443-2010
Kritik mot Förvaltningsrätten i Jönköping för dröjsmål med att återförvisa ett mål till underinstans
JO dnr 5650-2010
Kritik mot en åklagare vid åklagarkammaren i Skövde för ett beslut att lägga ned en förundersökning
JO dnr 5668-2010
Anmälan mot Valnämnden i Järfälla kommun för att valsedlar inte tillhandahållits på ett likformigt sätt
JO dnr 5723-2010
Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för handläggningen av en begäran om handräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
JO dnr 5777-2009
Möjligheten för en utomstående att lämna ett meddelande till intagen m.m.
JO dnr 5834-2010
Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län och mot en polisman för beslut om husrannsakan i en bostad
JO dnr 5861-2009
Brev som påträffats i en intagens bostadsrum har överlämnats till åklagare; fråga bl.a. om det stått i överensstämmelse med gällande sekretessregler
JO dnr 5961-2010
Kritik mot Göteborgs tingsrätt för att en målsägandes adress angetts i en brottmålsdom trots att uppgiften var sekretessbelagd
JO dnr 6051-2010
Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, som har verkställt ett utvisningsbeslut till fel land
JO dnr 6090-2009
Initiativärende: Inspektion av Migrationsverkets förvar
JO dnr 6188-2010
Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för dröjsmål med att meddela dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall
JO dnr 6243-2010
Kritik mot Kriminalvården, häktet Jönköping, för underlåtenhet att underrätta en intagen om tillägg som gjorts i ett placeringsunderlag efter det att den intagne delgivits underlaget
JO dnr 6300-2009
Fråga om det funnits förutsättningar för en socialförvaltning och en psykiatrisk öppenvårdsmottagning att lämna ut uppgifter vid ett samverkansmöte
JO dnr 6340-2010
Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, som avvisat utlänningar med motiveringen att dessa ägnade sig åt tiggeri och dagdriveri
JO dnr 6419-2009
Fråga om socialtjänsten och personal vid en skola borde ha biträtt en vårdnadshavare när denne avsåg att hämta sin dotter efter att domstol förordnat att han ensam skulle ha vårdnaden om flickan
JO dnr 6617-2009
Utformningen av beslut om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning när den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs till noll kronor
JO dnr 6626-2009
Kritik mot Socialstyrelsen för utformningen av en blankett för inhämtande av vårdnadshavares samtycke till vaccinering av skolelever mot den s.k. svininfluensan A(H1N1)
JO dnr 6749-2010
)
JO dnr 6823-2009
) om rättspsykiatrisk vård att vistas utomhus på grund av att han inte lämnat urinprov. Patientens behov av utomhusvistelse har inte ansetts tillgodosett genom vistelse på avdelningens balkong
JO dnr 6845-2010
) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
JO dnr 6940-2009
Kritik mot en socialnämnd för allvarliga brister i handläggningen av en ansökan om s.k. anhörigvård
JO dnr 7113-2009
Kritik mot en rådman vid Norrköpings tingsrätt för avfattningen av ett interimistiskt beslut om vårdnad
JO dnr 7161-2010
Kritik mot Socialnämnden i Vetlanda kommun för handläggningen i samband med att samtal hållits med en 13-åring under en s.k. barnavårdsutredning