JK 1166-09-21
Kritik mot en polismyndighet med anledning av en kroppsvisitation och kroppsbesiktning
JK 1514-10-40
Fråga om ersättning för ideell skada ska utgå med anledning av oskäligt lång handläggningstid i ett brottmål när en domstol har tagit hänsyn till den långa handläggningstiden vid påföljdsbestämningen
JK 1854-10-22
Initiativärende med anledning av att företrädare för ett politiskt parti har avvisats från en skola
JK 2011-10-40
Målsägandes rätt till ersättning vid åsidosättande av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 Europakonventionen
JK 2142-10-80
Justitiekanlserns yttrande över betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet (SOU 2010:4)
JK 2147-09-40
Ersättningsanspråk med anledning av Kriminalvårdens verkställighet av dom på samhällstjänst
JK 2153-10-40
Skadeståndsanspråk på grund av genomförandet av artikel 13 A.1 a i sjätte mervärdesskattedirektivet om undantag från mervärdesskatteplikt för vissa tjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet
JK 2262-10-41
Fråga om jämkning av ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen när ett ärende om överlämnande enligt lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder hade inletts under den tid då personen var frihetsberövad
JK 2511-10-30
Ifrågasatt tryckfrihetsbrott (hets mot folkgrupp); även fråga om rektors åtgärd att omhänderta klistermärken från elev
JK 2585-10-40
Ett förfarande i förvaltningsdomstol beträffande en kommuns beslut om att meddela lokala trafikföreskrifter har inte ansetts innefatta en prövning av klagandens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 3100-10-41
Fråga om ett frihetsberövande har varit oriktigt i den meningen som avses i 5 § frihetsberövandelagen
JK 3271-08-40
Anspråk på skadestånd med anledning av uttalanden som Livsmedelsverket och Läkemedelsverket har gjort rörande kosttillskott
JK 3623-09-41
Ersättning vid frihetsberövande när tiden för frihetsinskränkning har avräknats vid fastställande av fängelsepåföljd som därefter har verkställts genom intensivövervakning med elektronisk kontroll
JK 3779-10-80
Remissyttrande över betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29)
JK 4134-09-21
Justitiekanslern gör vissa uttalanden med anledning av en anmälan om bristfälliga polisresurser i en brottsutredning rörande korruption
JK 4504-10-80
Justitiekanslerns remissyttrande över betänkandet mutbrott (SOU 2010:38)
JK 5263-09-21
Fråga om uppgifter om resultatet av en DNA-analys borde ha gallrats ur det s.k. utredningsregistret tidigare än vad som skedde
JK 5391-10-30
Fråga om förundersökning ska inledas med anledning av att en person kan antas ha lämnat uppgifter rörande en övervakningskamera vid ett av Försvarsmaktens skyddsobjekt till en journalist (jfr 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen)
JK 5426-08-40
Skadeståndsanspråk p.g.a. att reglerna i 47 kap. inkomstskattelagen om uppskov med reavinstbeskattning vid försäljning av privatbostad har stått i strid med unionsrätten
JK 5555-10-31
Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)
JK 5767-10-31
Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott
JK 5866-10-31
YGL:s materiella tillämpningsområde - fråga om lagföring enligt allmän lag kan ske avseende misstanke om sexuellt ofredande vid ett telefonsamtal som, utan den uppringdas vetskap, samtidigt har direktsänts via webbradio
JK 6568-09-21
Kritik mot en polisanställd som har uttryckt sig nedsättande om en person i ett e-brev.
JK 6836-09-41
Ersättning vid frihetsberövande när tiden för frihetsinskränkning har avräknats vid fastställande av fängelsepåföljd som därefter har verkställts genom intensivövervakning med elektronisk kontroll.
JK 6920-09-40
Ett domstolsförfarande angående disciplinpåföljd för en läkare har inte ansetts gälla anmälarens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 6997-10-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av handläggningen av ett ärende om burskap hos en kommun
JK 7014-09-40
Ett domstolsförfarande angående laglighetsprövning av ett kommunalt beslut har inte ansetts gälla klagandens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 7070-09-40
Ett domstolsförfarande angående ett beslut av en allmänningsskogsstämma har ansetts gälla klagandens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 7136-09-40
En process i förvaltningsdomstol har likställts med förfarandet för extraordinära rättsmedel och har därför inte ansetts innefatta en prövning av civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 7174-09-40
Handläggningen av ett mål i allmän förvaltningsdomstol har, trots att den sammanlagda handläggningstiden uppgått till sex år och fyra månader, vid en helhetsbedömning av omständigheterna i ärendet inte ansetts innefatta en överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 7184-09-40
Artikel 6.1 i Europakonventionen har inte ansetts vara tillämplig på ett förfarande i allmän förvaltningsdomstol med hänsyn till att förfarandet inte har bedömts röra en reell och seriös tvist
JK 7405-09-41
Tillämpning av 2 § första stycket 2 samt andra stycket frihetsberövandelagen
JK 7463-09-40
Ett domstolsförfarande angående ändring av traktnamn har inte ansetts gälla klagandens civila rättigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 7529-09-40
Ett förfarande angående eftergift av en statlig fordran har innehållit ett sådant mått av skönsmässig bedömning att det inte har ansetts innefatta en prövning av civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 8012-09-40
Ett förfarande angående avställning av fordon har inte ansetts innefatta en prövning som var avgörande för klagandens civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 8043-08-42
Ersättning för bl.a. kränkning har utgått enligt personuppgiftslagen på grund av felaktig behandling av personuppgifter i belastningsregistret. Fråga om ytterligare kränkningsersättning kan utgå med stöd av Europakonventionen.
JK 8303-08-40
Ersättning på grund av olika fel som begicks av åklagaren och polisen i samband med avspärrning av bl.a. en lägenhet