JK 44-12-40
Skadestånd med anledning av efterforskning av påstådd uppgiftslämnare
JK 569-12-40
Skadeståndsanspråk med hänvisning till en överträdelse av Europakonventionen när en tingsrätt har avslagit ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett utmätningsärende
JK 592-12-40
Justitiekanslern har med hänsyn till vad som har upplysts om rutinerna för handläggning av förfrågningar och ansökningar rörande ålderspension som samordnas inom EU ansett att det inte har klarlagts att sökande har erhållit felaktiga uppgifter från svensk pensionsmyndighet om villkoren för fransk ålderspension
JK 600-11-21
Fråga om Polismyndigheten i Västra Götaland vidtagit tillräckliga åtgärder för att garantera mötesfriheten vid en tillståndsgiven allmän sammankomst m.m.
JK 1002-11-40
Rätt till ersättning för ideell skada på grund av en överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakoventionen har inte angetts föreligga för en juridisk person, bl.a. med hänsyn till att bolaget förvärvat fordringsanspråket efter talans väckande.
JK 1212-11-21
Justitiekanslern riktar kritik mot Rikspolischefen med anledning av hur en stabsanställd vid Rikspolisstyrelsen har besvarat ett brev ställt till Rikspolischefen
JK 1698-12-40
En kammarrätts alltför utdragna handläggning av ett LVM-mål har ansetts innefatta en överträdelse av artikel 5.4 i Europakonventionen
JK 1822-12-41
Handläggningen av ett brottmål som har dragit ut på tiden pga. att medtilltalade och ett vittne inte har kunnat nås har ansetts inte innefatta ett åsidosättande av den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 1856-11-30
Klagomål mot Arbetsförmedlingen med anledning av att en placering inom jobb- och utvecklingsgarantin har avbrutits
JK 2247-11-40
Tingsrätts skriftligen upprättade tredskodom har inte korrekt återspeglat den avkunnade domens innehåll i fråga om ersättning för rättegångskostnader. Skadestånd har inte utgått med hänsyn till att parterna, som företräddes av advokat, inte överklagat domen.
JK 2453-11-40
Rätt till ersättning för ideell skada med anledning av bristfällig utformning av domskäl, vilket har innefattat överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen, har inte ansetts föreligga med hänsyn till att möjlighet att genom överklagande få domen undanröjd och målet återförvisat för förnyad prövning har förelegat samt då JO i beslut har kritiserat den ansvariga domaren och Statens ansvarsnämnd har ålagt domaren disciplinpåföljd
JK 2476-11-21
Kritik mot Försäkringskassan och en arbetslöshetskassa för deras handläggning av ett ärende om tillfällig föräldrapenning
JK 3607-11-41
Justitiekanslern har jämkat den ersättning för lidande som har lämnats till en person som har varit frihetsberövad
JK 3878-12-80
Remissyttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
JK 4011-12-40
En tingsrätts handläggning av ett tvistemål, vilket förtursförklarats av tingsrätten, har inte ansetts innefatta någon överträdelse av artikel 6:1 i Europakonventionen.
JK 4235-11-21
Klagomål mot en åklagares uttalanden i medierna m.m.
JK 4392-12-80
Justitiekanslerns remissyttrande till Socialdepartementet avseende SOU 2012:33, Ds 2012:20 och Ds 2012:21
JK 4401-12-80
Remissyttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)
JK 4487-12-40
Handläggningen av ett dispositivt tvistemål som bl.a. i Högsta domstolen vid prövningen av en fråga om taleändring har dragit ut på tiden har ansetts inte innefatta en överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 4560-12-40
Rätten till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har åsidosatts i ett mål om omprövning avseende en återkallelse av en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program
JK 5050-12-80
Remissyttrande över betänkandet Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44).
JK 5631-10-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen samt viss kritik mot en förvaltningsrätt när en dom med innebörden att psykiatrisk tvångsvård skulle upphöra inte nådde fram från domstolen till sjukhuset per fax
JK 5650-11-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m. (II)
JK 5856-11-41
Ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen har utgått till en ungdom som omhändertagits enligt LVU och placerats i arrestcell i avvaktan på transport till behandlingshem
JK 6050-12-40
Rätten enligt artikel 5.3 i Europakonventionen till rättegång inom skälig tid eller att bli försatt på fri fot har ansetts inte ha åsidosatts i ett mål där den tilltalade var berövad friheten i drygt ett år
JK 6163-12-31
Kammarkollegiets åtgärder med anledning av en tolks medverkan i ett grundlagsskyddat medium har inte ansetts utgöra brott mot repressalieförbudet
JK 6350-10-40
Ersättning med stöd av 5 § frihetsberövandelagen, tolkad i ljuset av artiklarna 5 och 13 i Europakonventionen, har utgått till en person som vid straffverkställighet inte har fått tillgodoräkna sig frihetsberövande utomlands då frihetsberövandet skett med anledning av en begäran om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder
JK 6461-11-42
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av uppgifter som anslagits på en tingsrätts digitala uppropslista
JK 6674-12-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Jönköpings län den 9 – 10 oktober 2012
JK 6731-12-80
Justitiekanslerns remissyttrande över departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)
JK 6857-11-30
Beslut att lägga ner en förundersökning avseende misstänkt brott mot tystnadsplikt bestående i publicering av hemliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden i strid mot av domstol beslutat förbehåll
JK 7296-11-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m. (I)
JK 7381-11-40
Skadestånd när utmätning skett trots att gäldenären haft ett pågående ärende om skuldsanering.
JK 7559-12-28
Inspektion vid Malmö tingsrätt den 13 - 14 november 2012
JK 7569-12-28
Inspektion vid Kronofogden, Enheten för konkurstillsyn, i Malmö den 13 - 14 november 2012
JK 7589-11-40
Skadestånd pga. att Riksarkivet till Lantmäteriet, i ett ärende om legalisering av områdesförvärv, har lämnat en felaktig uppgift om hur en fastighet var taxerad
JK 7934-11-80
Remissyttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)
JK 8166-11-80
Remissyttrande över departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:4)