ARN 1999-2766
En förutsättning för att köparen skulle få köpa en mobiltelefon till ett förmånligt pris var att köparen samtidigt tecknade ett mobiltelefonabonnemang. Köpet av mobiltelefonen hävdes. Köparen har då ansetts ha rätt till ersättning för outnyttjad samtalspott.
ARN 1999-3016
Bottenplattan på en espressoapparat fick en rostskada eftersom den inte tålde vatten. Apparaten har ansetts vara behäftad med ett väsentligt fel som berättigade köparen att häva köpet.
ARN 1999-3910
Vid en tandskada på ett barn ersattes tandvårdskostnaderna ur den allmänna tandvårdsförsäkringen. Eftersom någon fordring inte hade uppkommit tidigare, riktades anspråk mot det egna försäkringsbolaget avseende ersättning för slutbehandling först sex år efter skadetillfället. Anspråket ansågs inte vara preskriberat.
ARN 1999-4392
Fråga om näringsidkarens ansvar för egendom som förkommer vid reparation.
ARN 1999-4433
Fråga om köparen hade rätt till ett ersättningsfordon när en reparation, som omfattades av säljarens garanti, utfördes.
ARN 1999-4689
Ett avtal som en konsument har träffat när hon var psykiskt sjuk har förklarats ogiltigt (lagen, 1924:323, om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning)
ARN 1999-4758
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen (fråga om mäklaren borde ha verkat för att köpet villkorades).
ARN 1999-4817
Fråga om standardavtal utgjorde del av köpeavtalet. Även fråga om ersättning vid avbeställning.
ARN 1999-5051
Fråga om rätt till pristillägg utöver lämnad prisuppgift för tilläggsarbete (8 och 38 §§ konsumenttjänstlagen).
ARN 1999-5075
Båtuthyrningsföretag som förmedlade hyra av båt ansågs vara med båtägaren solidariskt ansvarig för avtalets fullgörande.
ARN 1999-5238
Ändrade avtalsvillkor föranledda av tekniska förändringar som innebar inskränkningar av ett mobiltelefonsystems användningsområde har inte ansetts oskäliga.
ARN 1999-5604
Eftersom säljaren hade lämnat missvisande information ansågs köparen ha rätt att häva köpet.
ARN 1999-5617
Avtalsvillkor som vid hyra av klädesplagg ålade hyresmannen strikt ansvar för skador har ansetts oskäligt.
ARN 1999-5766
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen (mäklarens agerande i samband med överlåtelsen).
ARN 1999-5771
En stegvis felsökning vid reparation av en bil leder i allmänhet till att kostnaderna för konsumenten bli lägre än om omfattande reparationer utförs omedelbart. Enbart det förhållande att felsökningen har skett stegvis innebär därför inte att en reparation inte har utförts fackmässigt.
ARN 1999-5921
Fråga om friskrivningsklausul avseende funktionen hos extrautrustning. Avgörande 2000-03-10; Ärende 1999-5921
ARN 1999-6350
En köpare har inte rätt till prisavdrag vid fel i en vara som har köpts på auktion.
ARN 1999-6357
En researrangör har ansetts ansvara för att hotellområdet är säkert. En resenär som skadade sig på området fick ersättning för att resan blev förstörd (16 § paketreselagen).
ARN 1999-6454
Fråga om vilken utrustning som ingick i ett extra utrustningspaket vid köp av en ny bil.
ARN 1999-6489
Fråga om avbeställningsavgift vid avbeställning på grund av säljarens dröjsmål med leverans.
ARN 1999-6515
Fråga om mäklares skadeståndsansvar enligt fastighetsmäklarlagen (uppgift om vitvaror).
ARN 1999-6742
En researrangör ställde in en bokad paketresa. Resenärerna som varken underrättades om detta eller erbjöds någon likvärdig resa, har ansetts berättigade till ersättning.
ARN 1999-7092
Vid specialbeställning av textilvara har det ansetts åligga säljaren att inberäkna krympmån för tyget.
ARN 1999-7194
Vid ett transportuppdrag skadades viss egendom. Transportföretaget som var ersättningsskyldigt för skadan har inte ansetts ha rätt att utan stöd i avtalsvillkor överta äganderätten till den ersatta egendomen.
ARN 1999-7204
Den som från en konsument tar emot och genomför order att sälja värdepapper är skyldig att säkerställa att en och samma värdepapperspost inte kan säljas två gånger.
ARN 2000-0013
En person som köpte en begagnad bil ansågs inte ha varit vårdslös när han inte hade upptäckt att vissa elkablar som förorsakade en skada på bilen inte var fackmannamässigt monterade. Någon grund för att sätta ned försäkringsersättningen ur motorfordonsförsäkringen ansågs därför inte föreligga.
ARN 2000-0057
Vid anmälan om byte av elleverantör har det ansetts åligga den nuvarande leverantören att, om uppgifterna i anmälan ansågs vara ofullständiga, kontrollera dessa med den övertagande elleverantören.
ARN 2000-0090
Om en fastighetsägare inte kan visa att han inte kunde förhindra en skadan är han ersättningsskyldig för hyresgästs skada som beror på att fastighetsägaren har brustit i sin underhålls- och kontrollskyldighet.
ARN 2000-0252
En mobiltelefonoperatör informerade om en avgiftshöjning genom ett pressmeddelande och information på bolagets hemsida på Internet. Detta ansågs inte tillräckligt för att uppfylla kraven enligt abonnemangsvillkoren att sådan information skall göras allmänt tillgänglig. Grupptalan.
ARN 2000-0632
På grund av bilens skick och att den endast hade kunnat användas under en månad gjordes vid hävning av köpet inte något nyttoavdrag (44 § konsumentköplagen).
ARN 2000-0634
För personbil skall inte längre uppgift om årsmodell registreras. En ny bil som såldes med missvisande uppgift om årsmodell ansågs inte vara behäftad med fel.
ARN 2000-0789
En ny bil hade körts endast några månader varvid stenskott hade förorsakat ca 100 skador på motorhuven vilka hade lett till rostangrepp. Billack skall vara av sådan kvalitet att så omfattande skador inte uppkommer. Eftersom säljaren inte hade visat att skadorna berodde på något annat ålades säljaren att avhjälpa felet.
ARN 2000-0809
Gruppförsäkring. Fråga om försäkringsgivarens ansvar i förhållande till gruppmedlemmarna för gruppföreståndarens försummelse.
ARN 2000-0998
En konsument ansågs vara berättigad att häva köpet när ett klädesplagg förstördes vid kemtvätt trots att tvättrådet hade följts.
ARN 2000-1201
En elleverantör har ansetts ha bevisbördan för att ett avtal om fast pris för viss tid har kommit till stånd.
ARN 2000-1388
Vid sakskada skall, när den skadade egendomen repareras, skadevållaren utge full ersättning för reparationskostnaden och något åldersavdrag skall inte göras.
ARN 2000-1673
En researrangören svarar inte för avvikelser från normala väder- och klimatförhållanden för resmålet.
ARN 2000-1716
Vissa defekter, t.ex. att ett tyg torrfäller, skall säljaren upplysa köparen om även om varan säljs som andrasortering.
ARN 2000-1750
En resenär fick en resekatalog genom en resebyrå och bokade utifrån uppgifterna i katalogen en resa genom resebyrån. Researrangören ansågs bunden av uppgifterna i katalogen trots att en ny katalog med ändrade uppgifter hade kommit ut.
ARN 2000-1859
Strikt ansvar gäller inte i förhållandet mellan ägaren till en hund och den som har tagit hand om den. För att skadeståndsansvar skall föreligga för ägaren måste ägaren anses ha varit vårdslös.
ARN 2000-2242
Fråga om beskrivning i resekatalog av viss standard hade blivit del av avtalet, 8 § paketreselagen.
ARN 2000-2372
Vinterdäck ingår inte vid köp personbil som levereras under vintern.
ARN 2000-2443
Vid köp av en sju år gammal personbil saknades utlovade utrustning i form av AC. Avhjälpande av felet genom att montera AC ansågs leda till en oskälig kostnad för säljaren. Köparen fick i stället ett prisavdrag.
ARN 2000-3191
Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 29 § försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget har bevisbördan för att försäkringstagaren måste ha insett att en fordran på försäkringsersättning på grund av invaliditet förelåg.
ARN 2000-3354
Enbart den omständigheten att den skadelidande råkar ut för en olyckshändelse medför inte att den treåriga preskriptionsfristen börjar löpa. Rätten till försäkringsersättning ansågs därför inte vara preskriberad (29 § försäkringsavtalslagen).
ARN 2000-3361
En konsument har enligt de allmänna leveransbestämmelserna för personbilar vid beställning av en bil rätt att inom fyra vardagar utan kostnad avbeställa bilen.
ARN 2000-3757
Efter en ansökan bekräftade försäkringsbolaget i försäkringsbrevet att en försäkring innefattade bl.a. efterlevandeskydd. Av de allmänna försäkringsvillkoren framgick däremot att utbetalningarna från försäkringen upphörde vid den försäkrades död. Oklarhet i fråga om avtalets innehåll bör i denna situation gå ut över försäkringsbolaget som är den avtalspart som har ansvaret för hur avtalet har utformats.