JK 254-99-30
Anmälan mot lagmannen vid Ystads tingsrätt för ifrågasatt överträdelse av tryckfrihetsförordningens regler till skydd för meddelare
JK 396-98-22
Diarieföring vid universitet
JK 402-98-30
Anmälan med anledning av att tidningen Värnpliktsnytt publicerat en artikel som beskrev hur värnpliktiga inom Försvarsmakten genom missbruk av övervakningskameror fotograferat badande eller lätt klädda kvinnor inom ett skärgårdsområde; ifrågasatt brott mot tryckfrihetsförordningen; brott mot tystnadsplikt, m.m.
JK 780-97-40
Anspråk på skadestånd på grund av påstått upphovsrättsintrång
JK 859-97-21
Klagomål mot en lantmäterimyndighet på grund av handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar, m.m. samt skadestånd
JK 968-99-41
Fråga om ersättning när åtalsunderlåtelse föranlett domstol såväl att meddela frikännande dom som att skriva av åtal
JK 1046-99-30
Fråga om vissa uttalanden i massmedia kunde anses innefatta tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp
JK 1050-97-21
Klagomål mot Arbetsmarknadsstyrelsen i anledning av dess tillsyn över arbetslöshetskassa samt skadeståndsanspråk
JK 1075-97-40
Klagomål mot Arbetsmarknadsstyrelsen i anledning av dess tillsyn över arbetslöshetskassa samt skadeståndsanspråk
JK 1099-96-40
Skadeståndsanspråk på grund av förverkande av fordon enligt 7 § trafikbrottslagen (1951:649)
JK 1142-99-42
Fråga om rätt till ersättning enligt skadeståndslagen när folkbokföringsregistret innehållit felaktig uppgift om modern till den som begär ersättning
JK 1188-99-21
Klagomål på vissa förhållanden vid Sametinget
JK 1263-97-21
Klagomål mot Arbetsmarknadsstyrelsen i anledning av dess tillsyn över arbetslöshetskassa samt skadeståndsanspråk
JK 1286-99-30
Fråga om uppvigling i skrift som tryckts utomlands och spritts i Sverige
JK 1381-99-80
Skrivelse till regeringen med redovisning av ett uppdrag att försöka nå en lösning av en tvist angående anspråk på skadestånd av staten
JK 1441-97-21
Klagomål mot en länsstyrelses handläggning av ett körkortsärende; bl.a. fråga om dröjsmål och utformning av ett föreläggande
JK 1499-98-21
Klagomål mot rektor vid Polishögskolan angående dröjsmål med att vidarebefordra ett överklagande i ett tjänstetillsättningsärende till regeringen
JK 1504-98-40
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av fastighetsdomstols underlåtenhet att iaktta en tvingande forumregel
JK 1543-98-40
Anspråk på staten i anledning av bristfällig nyhetsgranskning i ett patentansökningsärende, m.m.
JK 1567-98-20
Anmälan från Rikspolisstyrelsen angående ifrågasatt brott mot tystnadsplikt m.m.
JK 1624-98-21
Klagomål mot Statens konstmuseer för olämpligt uttalande samt mot Stiftelsen Östergötlands länsmuseums handläggning av en begäran om att få ut allmän handling
JK 1687-98-40
Klagomål med anledning av en inskrivningsmyndighets handläggning av ett stämpelskatteärende samt anspråk på skadestånd av staten
JK 1745-98-40
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av en kronofogdemyndighets försäljning av aktier i ett utmätningsärende
JK 1833-99-22
Fråga om Folkhälsoinstitutet brutit mot tryckfrihetsförordningens censurförbud genom att hindra spridningen av boken "Leva ihop"
JK 1986-98-30
Fråga om läkare gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten genom att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till media
JK 2093-97-41
Anspråk på skadestånd av staten enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning
JK 2117-98-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att Regeringsrätten vid rättsprövning upphävt ett regeringsbeslut
JK 2193-99-41
Ersättning har inte utgetts till person som verkställt samhällstjänst men sedermera frikänts
JK 2437-96-40
Anspråk på skadestånd av staten på grund av felaktiga beslut av Finsk-svenska gränsälvskommissionen
JK 2462-97-44
Ersättningsanspråk på grund av överträdelse av gemenskapsrätten avseende bl.a. EG-direktiv angående punktskatt på mineraloljor
JK 2500-98-40
Anspråk på skadestånd med anledning av en felaktigt registrerad uppgift om personnummer i ett mål om betalningsföreläggande
JK 2549-98-22
Initiativärende angående en polismyndighets handläggning av förundersöknings- och beslagsfrågor i samband med anmälningar om tryck- och yttrandefrihetsbrott
JK 2599-97-40
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av kriminalvårdsanstalts åtgärd att vidta kroppsbesiktning
JK 2600-97-21
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av kriminalvårdsanstalts åtgärd att vidta kroppsbesiktning
JK 2684-97-21
Klagomål mot Centrala studiestödsnämnden angående långsam handläggning, vägran att lämna ut telefonnummer m.m.; även anspråk på skadestånd
JK 2688-99-41
Ersättning har inte utgetts till en person som genom eget beteende orsakat ett frihetsberövande
JK 2770-99-41
Fråga om ersättning skall vägras vid s.k. förundersökningsbegränsning
JK 2778-99-30
Fråga om tryckfrihetsförordningens alternativt yttrandefrihetsgrundlagens tillämplighet på uppgifter som spritts på Internet
JK 2918-97-40
Klagomål och skadeståndsanspråk mot en polismyndighet med anledning av att ett utländskt körkort förstörts efter det att beslag av körkortet hävts
JK 3254-97-40
Fråga om Riksförsäkringsverkets åtgärder när verket uppträder som part i socialförsäkringsmål utgör myndighetsutövning
JK 3321-98-40
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av underlåtenhet av tingsrätt att kontrollera parts behörighet
JK 3344-98-41
Ersättningsanspråk på grund av förvarstagande enligt utlänningslagen (1989:529)
JK 3347-98-41
Anspråk enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning i anledning av anmälningsskyldighet och reseförbud
JK 3411-99-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av en länsstyrelses beslut om överlastavgift. Reglering avböjd med hänsyn till att möjligheterna att söka ändring inte uttömts
JK 3488-98-22
Initiativärende med anledning av Försvarsmaktens personalansvarsnämnds handläggning av disciplinärende
JK 3541-97-21
Klagomål mot en färdtjänstnämnds handläggning av ansökningar om extra tilldelning av resor
JK 3561-98-40
Anspråk på skadestånd av staten på grund av att en hovrätt angett en tilltalads adress i en dom
JK 3598-98-40
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av underlåtenhet av en tingsrätt att kontrollera parts behörighet
JK 3603-98-44
Ersättningsanspråk med anledning av beslut av Statens Jordbruksverk rörande införsel av djur, bl.a. fråga om överträdelse av gemenskapsrätten
JK 3641-97-21
Klagomål på utlandsmyndigheters tillvägagångssätt vid identitetskontroll av asylsökanden
JK 3776-97-40
Anspråk på skadestånd för underlåtenhet av bilprovningen vid fordonskontroll
JK 3814-97-40
Skadeståndsanspråk mot staten på grund av förverkande av ett fordon enligt 7 § trafikbrottslagen (1951:649)
JK 3997-97-21
Klagomål rörande vissa uttalanden av t.f. rektorn vid Polishögskolan; även fråga om s.k. meddelarfrihet
JK 4009-97-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att kammarrätt åsidosatt författningsföreskrift