ARN 2005-2744
En resenär har ansetts berättigad till skadestånd när arrangören har ställt in avtalad paketresa före avresa (jämför 14 § paketreselagen).
ARN 2005-2884
Ett flygbolag är skyldigt att erbjuda assistans enligt artikel 8 och artikel 9 i förordning (EG) nr 261/2004 även när en flygning har ställts in på grund av extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Resenärer har ansetts berättigade till ersättning för de merkostnader de drabbats av till följd av utebliven assistans.
ARN 2005-3346
Fråga vilka justeringar av räntenivån som en låntagare är berättigad till vid lån mot rörlig ränta. Också fråga om låntagaren har ingått låneavtalet i egenskap av konsument.
ARN 2005-4282
Vid köp av en ny husvagn har parterna kommit överens om att köparen som delbetalning skulle lämna en äldre husvagn i inbyte. Avtalet har villkorats av att denna husvagn inte varit fuktskadad. Efter ett fukttest har säljaren begärt att köparen skulle betala en större kontantinsats för den nya husvagnen. Säljaren har inte ansetts ha stöd i avtalet för denna prishöjning. Oklarhetsregeln har tillämpats.
ARN 2005-4805
Fråga om ett hus beläget i glesbygd och som totalförstörts vid brand skall ersättas enligt försäkringsvillkorens kompletterande ersättnings- och värderingsregler angående byggnad med särskilt lågt marknadsvärde.
ARN 2005-5325
En flygtransport har ställts in efter det att flygplanet hade träffats av ett blixtnedslag som påverkat dess elektroniska utrustning och därefter bedömts inte vara lämpligt för passagerartransport. Händelsen har ansetts utgöra en extraordinär omständighet som befriat flygbolaget från ersättningsskyldighet enligt förordning (EG) nr 261/2004.
ARN 2005-6443
Ett flygbolag har inte visat att ett oljeläckage som påverkat flygplanets landningsställ och lett till att en flygning ställts in utgjort en sådan extraordinär omständighet som befriar det från ersättningsskyldighet enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004. Även fråga om nämndens behörighet att pröva tvisten.
ARN 2005-6811
Ett flygbolag har inte visat att ett läckage från en bränsletank som inträffade under en planerad reparation av ett flygplan och som i sin tur ledde till att en flygning ställdes in har utgjort en sådan extraordinär omständighet som enligt artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/2004 befriar flygbolaget från ersättningsskyldighet. Även fråga om nämndens behörighet att pröva tvisten.
ARN 2005-7511
En flygning har ställts in sedan flygplanet skadats efter att ha blivit påkört av ett lastningsfordon. Flygbolaget har inte förmått bevisa att händelsen varit en sådan extraordinär omständighet som enligt förordning (EG) nr 261/2004 befriat det från skyldighet att betala ersättning.
ARN 2005-7878
Frågan om ett postbefordringsföretags skadeståndsansvar för brevförsändelse som gått förlorad efter att den lämnats ut till adressaten har bedömts enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och inte enligt särskilda ansvarsbegränsande föreskrifter i postlagen och i företagets villkor för tjänsten.
ARN 2005-7995
Vid motorbyte på ett flygplan har dess batterier laddats ur. Batterierna har inte kunnat laddas i tid till en flygning som skulle utföras med flygplanet. Flygningen har därför ställts in. Frågan om flygbolaget visat att den inträffade händelsen har utgjort en sådan extraordinär omständighet som enligt förordning (EG) nr 261/2004 befriar det från ersättningsskyldighet har besvarats nekande. Även fråga om nämndens behörighet.
ARN 2005-8249
En flygning har ställts in till följd av att flygplanets ena motor plötsligt stannat. Händelsen har ansetts utgöra en sådan extraordinär omständighet som enligt förordning (EG) nr 261/2004 befriar flygbolaget från ersättningsskyldighet.
ARN 2005-8461
Ordet arvingar i ett förmånstagarförordnande har ansetts avse endast legala arvingar och inte universella testamentstagare.
ARN 2005-8501
Ett avtal om att reservera en katt har ingåtts uteslutande via Internet. Distans- och hemförsäljningslagens regler har därmed ansetts tillämpliga på avtalet. Köparen har därför haft rätt att ångra köpet och att få tillbaka betalad handpenning.
ARN 2005-8564
En friskrivning om att köparen hade granskat och godkänt varan vid avhämtning har förlorat sin verkan eftersom säljarens personal vid avhämtningen av den förpackade och inte granskade soffan hade meddelat att säljaren tog ansvar för eventuella fel som upptäcktes när soffan packades upp.
ARN 2005-8670
Frågan om resenärer har drabbats av nekad ombordstigning eller inställd flygning har besvarats nekande. De har därför inte ansetts ha rätt till ersättning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.
ARN 2006-0535
Rätt till ersättning vid inställd flygning har inte ansetts föreligga när passageraren bokats om till en avgång som anlänt till destinationen mindre än två timmar senare än den ursprungliga flygningen skulle ha gjort (Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar).
ARN 2006-0935
Ett EG-lufttrafikföretag som nekat passagerare ombordstigning vid en flygning från ett tredje land till en EU-stat har ansetts skyldigt att betala ersättning till passagerarna när den ersättning som betalats på avreseorten varit avsevärt lägre än som följer av förordning (EG) nr 261/2004 (artiklarna 3.1, 4.3 och 7.1).
ARN 2006-1349
Ett avtalsvillkor i en fraktsedel som skrivits på engelska och med mycket liten stil har ansetts oskäligt i konsumentförhållande och har lämnats utan avseende enligt 36 § avtalslagen.
ARN 2006-1485
Säljaren av en motorcykel har i samband med köpet överlämnat en garanti till köparen som utställts av generalagenten. Garantiutfästelsen har ansetts lämnad för säljarens räkning. Säljaren har därmed ansetts ansvarig för fel som omfattats av garantin.
ARN 2006-2271
Försäkringstagarens psykiska ohälsa har beaktats vid bedömningen av hans möjlighet att bevisa försäkringsfall.
ARN 2006-3407
En begränsningsklausul i en försäkring som tecknats som tillägg till reseförsäkring har inte ansetts bli en del av avtalet då försäkringsbolaget inte hade givit försäkringstagaren tillräcklig information om innehållet i klausulen.
ARN 2006-3505
Begreppet barn i försäkringsvillkor för avbeställningsskydd har ansetts omfatta inte bara biologiska barn utan också fosterbarn.
ARN 2006-3635
Rättsligt fel föreligger inte vid godtrosförvärv av stulen egendom. Grund för hävning av ett köp finns därmed inte (3 § lagen [1986:796] om godtrosförvärv av lösöre inte aktuell och prövad i ärendet).
ARN 2006-3900
Beräkning av nyttoavdrag vid hävning av köp av bil (44 § konsumentköplagen [1990:932]).
ARN 2006-4446
Betalningsskyldighet för obehöriga uttag som gjorts med ett stulet kontokort har ansetts uppkomma först om spärranmälan inte har gjorts snarast efter den faktiska upptäckten av förlusten av kortet.