JK 19-04-80
Remissyttrande över betänkandet (SOU 2003:102) En öppen domarrekrytering
JK 91-02-21
En person som har begärt vissa upplysningar från en kommun har tillfrågats om syftet med sin begäran
JK 294-04-41
Ersättning för ett oriktigt frihetsberövande i samband med ett polisingripande
JK 346-04-41
En person som anhållits med stöd av utlämningslagen har beviljats ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen sedan begäran om utlämning avslagits
JK 383-02-21
Fråga om vilken myndighet som har ansvaret för bortforslandet av ett övergivet skeppsvrak - uttalanden ang. behovet av lagstiftning på området
JK 458-03-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att en person som är intagen på kriminalvårdsanstalt har placerats i avskildhet
JK 599-04-30
En politikers uttalanden om att tjänstemän hade lämnat uppgifter till massmedia. Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om skydd för meddelare
JK 716-04-30
Anmälan om påstått brott mot tystnadsplikt
JK 753-03-42
En person som i bilregistret antecknats som ägare till en bil har tillerkänts skadestånd sedan det visat sig att hans namnteckning på anmälan om ägarbyte var förfalskad
JK 960-04-31
Fråga om yttrandefrihetsgrundlagens tillämpning i förhållande till kreditupplysningslagen
JK 1043-02-40
Ersättningsanspråk med hänvisning till att sökanden blivit hämtad av polis till ett förhör
JK 1050-04-40
Körkortsingripande har inte ansetts innefatta uppenbart oriktig rättstillämpning. Fråga om stopplinjens betydelse vid bedömning av rödljuskörningar
JK 1066-04-28
Inspektion av Haparanda tingsrätt
JK 1068-04-80
Remissyttrande över Offentlighets- och sekretesskommitténs huvudbetänkande Ny sekretesslag (SOU 2003:99)
JK 1076-04-31
Spridningen av en cd-skiva har ansetts tillräckligt omfattande för att YGL skall bli tillämplig. Vissa uttalanden om en skolas möjlighet att ingripa mot spridningen av upptagningar som skyddas av YGL
JK 1080-04-32
Fråga om meddelarfrihet vid inspelningen av ett TV-program
JK 1094-04-28
Inspektion vid Länsrätten i Norrbottens län
JK 1095-04-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Norrbottens län
JK 1096-04-28
Inspektion av Polismyndigheten i Norrbottens län
JK 1102-04-28
Inspektion hos Tullverket, Övre Norrlandsregionen
JK 1143-04-80
Remissyttrande över betänkandet (SOU 2004:23) Från verksförordning till myndighetsförordning
JK 1219-03-40
Begäran om skadestånd med anledning av en husrannsakan
JK 1379-04-71
Begäran om att Justitiekanslern till förmån för en advokat skall överklaga ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd varigenom advokaten tilldelats en varning
JK 1451-04-21
Fråga om det på grund av offentlighetsprincipen finns en rätt att få en utskrift av inspelningen på en cd-skiva
JK 1502-03-21
Kritik mot Statens kärnkraftsinspektion för utformningen av en debattartikel på myndighetens hemsida och för vissa åtgärder med anledning av begäran om kopior av allmänna handlingar
JK 1675-04-31
Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott på Internet; särskilt fråga om identifieringen av en databas för vilken grundlagsskydd uppkommit efter registrering
JK 1708-04-71
Inledande av förundersökning för brott mot tystnadsplikt
JK 1712-04-40
Skadestånd med anledning av ett körkortsingripande när hastighetsbegränsningen visade sig ha varit ogiltig
JK 1750-04-80
Remissyttrande över betänkandet Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
JK 2039-04-22
Rättssäkerheten i brottmål
JK 2040-04-80
Remissyttrande över promemorian Effektivare regler om förverkande av fordon vid trafikbrottslighet (Ds 2004:24)
JK 2163-03-41
En person var frihetsberövad utomlands i avvaktan på utlämning för straffverkställighet. En förvaltningsdomstol fann att frihetsberövandet skulle avräknas. Ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen för den överskjutande tid personen kom att avtjäna
JK 2226-03-40
Skadestånd med anledning av att i beslag tagen egendom inte har återlämnats till den hos vilken beslaget gjordes
JK 2228-03-40
Ersättning för s.k. informationsskada har lämnats vid försenat inträde på arbetsmarknaden efter högskolestudier
JK 2252-02-42
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av felaktiga uppgifter i skatteregistret
JK 2309-01-44
Fråga om en länsstyrelses och miljödomstols rättstillämpning i ett ärende rörande vitesförbud enligt viss miljölagstiftning har grundat skadeståndsskyldighet för staten enligt skadeståndslagen. Tillika fråga om rätt till skadestånd enligt EG-rätten
JK 2346-02-40
Skadestånd på grund av beslut om registrering av varumärke
JK 2485-02-40
Anspråk på skadestånd av staten med hänvisning till att Livsmedelsverket har brustit vid kontrollen av vattenområden för upptagning av blåmusslor
JK 2489-04-41
En person mottog paket som visade sig innehålla narkotika. Att han dröjde med att kontakta polisen har inte föranlett jämkning på grund av eget beteende
JK 2538-03-41
Ersättning för frihetsberövande när frikännande skett efter resning med hänvisning till nöd. Även frågor om jämkning
JK 2719-04-30
Fråga (I) om vissa uttalanden i en tidning (Tidningen MARANATA! nr 2 år 2004) som ges ut av ett trossamfund kan anses utgöra hets mot folkgrupp
JK 2720-04-30
Fråga (II) om vissa uttalanden i en tidning (Tidningen MARANATA! nr 3 år 2004) som ges ut av ett trossamfund kan anses utgöra hets mot folkgrupp
JK 2793-04-31
Uttalanden i ett radioprogram har inte ansetts medföra straffansvar för uppvigling
JK 2805-03-22
Initiativärende angående hanteringen av beslagtaget material som sänds för analys till Statens kriminaltekniska laboratorium
JK 2811-02-40
Ett fel av lagstiftaren ledde till att ett förbud inte kunde göras gällande (lotterilagen). Ett bolag hade fått viss egendom förverkad med tillämpning av den bestämmelse i vilken förbudet föreskrevs. Bolaget har ansetts berättigat till skadestånd
JK 2819-04-30
Klagomål med anledning bl.a. av publicering av ett fotografi på en person taget vid gripandet av denne
JK 2861-04-41
Ersättningen har inte jämkats när en person frikänts i tingsrätten men undandragit sig lagföring i hovrätten
JK 2900-04-31
Uttalanden om homosexualitet i en predikan har bedömts inte utgöra hets mot folkgrupp.
JK 3029-02-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en tingsrätt bl.a. inte har hållit ny huvudförhandling i ett återförvisat mål
JK 3047-02-44
Förutsättningar för statens frivilliga skadereglering i sådana fall då rätts- och bevisfrågorna är oklara
JK 3072-03-40
Skadestånd med anledning av att en stulen moped av polisen behandlats som hittegods
JK 3078-04-80
Remissyttrande över rapporten Kriminalvården - en myndighet
JK 3093-04-31
Uttalanden i telefonsamtal som samtidigt har sänts i s.k. webbradio, har ansetts omfattade av yttrandefrihetsgrundlagen
JK 3207-04-30
Ifrågasatt tryckfrihetsbrott; hets mot folkgrupp
JK 3214-03-80
Remissyttrande över delbetänkandet (SOU 2003:74) Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen
JK 3237-01-20
Klagomål med anledning av en förundersökning angående miljöbrott
JK 3276-03-22
Kritik mot kriminalvården för brister i handläggningen i samband med ett beslut att placera en intagen i avskildhet
JK 3351-04-40
Skadestånd med anledning av ett felaktigt beslut om flyttning och skrotning av en bil
JK 3515-04-30
I en tidningsannons uttalas bl.a. ett tack till 1 650 namngivna personer. Annonsen har inte ansetts skyddad av TF
JK 3714-04-40
Uppdrag åt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen att handlägga vissa anspråk på skadestånd av staten
JK 3806-03-40
Inget skadestånd till borgenär som inte fått del av underrättelse om bevakningsförfarande i konkurs. Fråga bl.a. om beviskravet för att underrättelsen skickats
JK 3866-03-80
Justitiekanslerns remissyttrande över departementspromemorian (Ds 2003:55) Rättshjälp och ersättning till rättsliga biträden
JK 3894-03-41
Ersättning för intrång i näringsverksamhet
JK 4059-03-41
Ersättning till den s.k. 35-åringen
JK 4092-03-41
Ersättning för lidande när ett frihetsberövande har väckt stor uppmärksamhet i medierna
JK 4140-04-65
Överklagande av Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om tillstånd till allmän kameraövervakning av skolgård