JK 127-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende
JK 194-17-2.7
Justitiekanslern uttalar kritik mot Livsmedelsverket för brister i diarieföringen av vissa ärenden m.m.
JK 203-17-2.7
Justitiekanslern uttalar kritik mot Lunds universitet för brister i diarieföringen av vissa ärenden m.m.
JK 590-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende
JK 910-17-8.1
Promemorian Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1)
JK 1275-17-8.1
Delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)
JK 1340-17-8.1
Promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet
JK 1345-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats på grund av eget beteende
JK 1497-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till en förundersökning och ett vitesföreläggande
JK 1510-17-8.1
Delbetänkande om genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17)
JK 1511-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till ett ogillat åtal för ofredande
JK 1778-17-2.5
Inspektion vid Länsstyrelsen i Hallands län den 4–5 april 2017
JK 1781-17-2.5
Inspektion av Halmstads tingsrätt den 4-5 april 2017
JK 1820-17-4.2
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Kronofogdemyndighetens behandling av personuppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen
JK 1838-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till brister vid genomförande av förundersökningar och rättegångar angående mord
JK 1917-16-40
Inget skadestånd på grund av Läkemedelsverkets beslut om saluförbud
JK 1918-17-8.1
Promemorian Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)
JK 1990-17-4.1
Anspråk enligt frihetsinskränkningslagen har avslagits på grund av preskription
JK 2117-17-4.3
Skadeståndsanspråk med hänvisning till långsam handläggning av ett brottmål m.m.
JK 2243-17-8.1
Betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)
JK 2341-17-4.3
Fråga om en kontakttolkutbildning vid ABF Stockholm har innefattat myndighetsutövning
JK 2373-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende
JK 2503-17-4.3.1
Anspråk på grund av personuppgifter i det s.k. Kringresanderegistret
JK 2531-17-2.5
Inspektion av Polismyndigheten, lokalpolisområde Sollentuna den 30 och 31 maj 2017
JK 2737-17-4.3
Anspråk på grund av frihetsberövande efter beviljad resning. Även fråga om långsam handläggning
JK 2887-17-8.1
Betänkandet ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
JK 2890-17-4.1
Skadestånd med anledning av att kommuns beslut om frihetsberövande vid låst enhet (LVU) saknade rättslig grund
JK 2919-17-8.1
Remissyttrande Betänkandet Bättre skydd mot diskriminering
JK 2939-17-8.1
Betänkandet kvalificerad välfärdsbrottslighet (SOU 2017:37)
JK 2958-16-21
Dröjsmål med handläggningen av ärende om godkännande för anställning som väktare
JK 2987-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till Bergsstatens hantering av ställd säkerhet enligt minerallagen m.m.
JK 3007-17-2.4
Åklagarmyndighetens handläggning av två anmälningar om brott mot tystnadsplikt
JK 3104-16-21
Kritik mot personer i Skatteverkets högsta ledning med anledning av hur de agerat sedan de fått information om att vissa uppgifter lämnats ut till redaktionen för TV-programmet Uppdrag granskning
JK 3172-17-8.1
Remissyttrande - Promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21)
JK 3192-17-4.1
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende
JK 3249-16-21
Klagomål mot Uppsala universitet med anledning av innehållet i vissa skrivelser till en anställd
JK 3302-16-21
Klagomål rörande e-postmeddelande från Kammarkollegiet
JK 3422-16-40
Fråga om ett krav på engelskatest står i strid mot diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF
JK 3628-17-8.1
Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)
JK 3990-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till handläggningstiden i ett ärende om uppehållstillstånd
JK 4131-17-8.1
Betänkandet Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:45)
JK 4491-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten - påstådd särbehandling av samkönade gifta par vid bekräftelse av föräldraskap
JK 4709-17-8.1
Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
JK 4710-17-8.1
Remissyttrande - Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)
JK 4840-16-40
Skadeståndsanspråk med anledning av utdragen handläggningstid hos Kemikalieinspektionen
JK 5027-16-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats på grund av eget beteende
JK 5068-17-8.1
Remissyttrande - Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)
JK 5098-17-3.2
TV-program - fråga om förtal
JK 5172-17-8.1
Remissyttrande Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
JK 5219-16-30
Justitiekanslern lägger ner förundersökningen avseende misstänkt brott mot tystnadsplikt
JK 5350-16-21
Klagomål mot Uppsala universitet; fråga om regeringsformens förbud mot repressalier har åsidosatts
JK 5353-16-28
Inspektion av Västmanlands tingsrätt den 23-24 november 2016
JK 5358-17-8.1
Remissyttrande - Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
JK 5367-17-4.1
Kritik mot Migrationsverket p.g.a. felaktigt om beslut av förvar
JK 5468-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Skogsstyrelsens beslut om avverkningsförbud m.m.
JK 5473-16-80
Promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)
JK 5567-16-40
Inget skadestånd på grund av lång rättegång m.m
JK 5639-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till verkställigheten av ett utvisningsbeslut
JK 5753-16-42
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Norrköpings tingsrätts hantering av kungörelser i två ärenden om anordnande av förvaltarskap
JK 5822-16-80
Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58).
JK 6617-16-21
Kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning
JK 6722-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av Livsmedelsverkets beslut i samband med slakt
JK 6740-16-22
Initiativärende angående Polismyndighetens rutiner vid omedelbart förverkande
JK 6869-16-41
Ersättning enligt frihetsberövandelagen har jämkats till noll på grund av eget beteende m.m.
JK 6912-16-80
Remissyttrande över betänkandet Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4)
JK 6918-15-40
Kritik mot Kriminalvården för att inte ha uppmärksammat att en person inte längre hade restriktioner
JK 6919-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till polisens beslut att hämta en person till ett förhör och omhänderta hans telefon
JK 6927-16-22
Kritik mot en rådman och Kriminalvården med anledning av ett felaktigt frihetsberövande
JK 7013-16-22
Kritik mot en kommun för hanteringen av allmänna handlingar
JK 7022-16-40
Inget skadestånd på grund av påstådda överträdelser av Europakonventionen och Regeringsformen
JK 7025-16-80
Departementspromemorian Strada – Transportstyrelsens olycksdatabas (Ds 2016:20)
JK 7037-15-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till för hög grad av övervakning och kontroll under verkställigheten av ett fängelsestraff
JK 7046-16-40
Allvarlig kritik mot Kronofogden för brister vid handläggningen av löneutmätning
JK 7052-16-80
Remissyttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 20165:74)
JK 7152-16-80
Promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna
JK 7338-16-22
Initiativärende - rättelser av personuppgifter i domstolarnas ärendehanteringssystem "Vera"
JK 7375-16-40
Skadeståndsanspråk med anledning av felaktig uppgift om skattereduktion
JK 7422-16-40
Ersättning har utgått när en husrannsakan har inneburit en överträdelse av Europakonventionen
JK 7424-16-41
Ersättning enligt 5 § frihetsberövandelagen till en person som anhållits och häktats med stöd av en europeisk arresteringsorder
JK 7552-16-40
Skadeståndsanspråk mot staten med hänvisning till handläggningstiden i ett ärende om uppehållstillstånd
JK 7757-16-80
Remissyttrande över promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål (Ju2016/09129/L6)
JK 7824-15-40
Anspråk mot staten med hänvisning till ett frihetsberövande och brister i handläggningen av en förundersökning
JK 7867-16-80
Remissyttrande över betänkandet En gränsöverskridande mediepolitik (SOU 2016:80)
JK 7897-16-80
Betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)
JK 7951-16-80
Betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:8​2)
JK 8482-17-8.1
Remissyttrande - En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)
JK 9055-17-8.1
Remissyttrande - En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:41)
JK 9666-17-8.1
Remissyttrande - Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. (SOU 2017:68)
JK 9702-17-3.1
Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)
JK 9840-17-3.1
Beslut att inte inleda förundersökning - ifrågasatt tryckfrihetsbrott (hets mot folkgrupp).
JK 10337-17-8.1
Remissyttrande - Genomförande av vissa straffrättsliga åtagande för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)
JK 10421-17-8.1
Betänkandet Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)
JK 11543-17-3.2
Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott vid satellitsändningar
JK 11704-17-2.5
Inspektion av Kronofogdemyndighetens enhet för betalningsföreläggande, kontoret i Visby den 28-29 november 2017
JK 11871-17-4.3
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av en långvarig placering i häkte i väntan på anstaltsplacering
JK 11873-17-2.4
Tillsyn av folkbokföringens ärenden avseende invandring till Sverige
JK 12086-17-3.2
Ifrågasatt tryck- eller yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp)