JK 527-13-31
Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (hets mot folkgrupp) JK inleder inte förundersökning men gör vissa uttalanden om prövningen av frågor som gäller påstådda yttrandefrihetsbrott
JK 1496-12-40
Klagomål med anledning av en intagens begäran om att få ta del av handlingar m.m.
JK 1903-13-80
Justitiekanslerns remissyttrande över departementspromemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)
JK 1978-13-40
Vid prövningen av ett antal kumulerade mål om fastställelse av rätt till försäkringsersättning
JK 2045-13-40
Sökandes rätt till religionsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen har åsidosatts genom att rätten, på grund av att de bar niqab, nekade dem tillträde till de offentliga delarna av en häktningsförhandling
JK 2130-12-40
Skadeståndsanspråk mot staten med anledning av att en tingsnotarie förordnats att handlägga ett tvistigt konkursärende
JK 2198-13-40
Kritik mot Kronofogdemyndigheten och Ångermanlands tingsrätt för handläggningen av ett ärende angående utmätning
JK 2367-13-40
Åklagarmyndighetens handläggning en förundersökning med en förhållandevis ung misstänkt har ansetts innefatta ett åsidosättande av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 2566-12-40
Avgift som har bestämts i avtal, för tillhandahållande av tidsserier ur Konjunkturinstitutets databaser m.m., har ansetts inte överstiga det avgiftstak som föreskrivs i direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet)
JK 2602-12-40
Ett aktiebolag som har varit kärande i ett dispositivt tvistemål, har tillerkänts ersättning pga. åsidosättande av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen samt med anledning av att tingsrätten förfarit försumligt vid handläggningen av vissa tilläggsyrkanden
JK 2736-13-80
Remissyttrande över betänkandet Brottmålsprocessen (SOU 2013:17)
JK 3150-12-40
Kritik mot Åklagarmyndigheten för att myndigheten inte hade säkerställt att åklagare hade tillgång till fastställda rutiner kring skyldigheten att omedelbart underrätta Transportstyrelsen om vissa beslut av betydelse för frågan om återkallelse av körkort.
JK 3322-13-34
Justitiekanslern meddelar ett vitesföreläggande mot ett programföretag som vid upprepade tillfällen, i strid med 5 kap. 2 § radio- och TV-lagen, sänt ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär på sådana tider och på sådant sätt att det har funnits en betydande risk för att barn kunnat se dem.
JK 3535-13-21
Klagomål mot domstolar i anledning av tolkars begäran om att få del av handlingar före förhandling
JK 3782-13-30
Ifrågasatt tryck- och yttrandefrihetsbrott m.m. (anmälan från Försvarsmakten). Justitiekanslern inleder inte förundersökning beträffande uppgifter som publicerats i olika grundlagsskyddade medier med anledning av en rysk signalspaningsflygning och en rysk bombflygövning m.m.
JK 4194-13-31
Grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 § YGL har ansetts föreligga för redaktionellt material som publicerats på en webbplats med utgivningsbevis oaktat att det finns möjlighet att lämna s.k. läsarkommentarer på webbplatsen vilka inte förhandsgranskas innan de läggs ut
JK 4448-13-80
Promemorian Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)
JK 4498-13-80
Betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42)
JK 5087-12-40
I ett skadeståndsärende uttalar Justitiekanslern kritik mot polismyndigheten för att ha fattat beslut om husrannsakan i strid med regleringen i rättegångsbalken
JK 5655-12-41
Fråga om ersättning med stöd av 5 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder när en person varit frihetsberövad i ett ärende om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och överlämnande inte har kunnat verkställas
JK 5736-13-80
Remissvar till Socialdepartementet avseende betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)
JK 5844-12-40
Mark- och miljödomstolens beslut att avslå ett yrkande om syn och att avgöra målet utan muntlig förhandling samt mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd har inte innefattat någon överträdelse av artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 5936-12-22
Vissa uttalanden med anledning av polismyndigheternas rutiner för hantering av utlämnande av allmänna handlingar
JK 6095-13-80
Remissyttrande över betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62)
JK 6308-12-21
En polismyndighets hantering av anmälningar om ordningsstörningar
JK 6500-12-22
Initiativärende avseende publicering av information på domstolarnas digitala informationstavlor
JK 6816-12-80
Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55)
JK 6825-12-22
Initiativärende rörande Kriminalvårdens rutiner för placering av intagna i avskildhet
JK 7353-12-30
Anmälan med anledning av att polisen låtit en tidningsreporter och en fotograf följa med en polispatrull i arbete
JK 8307-12-21
Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen med anledning av styrelsens handläggning av ett ärende om körkortsingripande
JK 8322-12-40
Tingsrätts beslut att avvisa en stämningsansökan pga att den var så ofullständig att den inte utan väsentlig olägenhet kunde läggas till grund för rättegång har ansetts inte utgöra ett åsidosättande av kärandens rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen
JK 8412-12-40
Handläggningen av ett patentmål i Patentbesvärsrätten och Högsta förvaltingsdomstolen har dragit ut på tiden på ett sådant sätt att sökandes rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har åsidosatts
JK 8455-12-32
Ifrågasatt yttrandefrihetsbrott (förtal av avliden)
JK 8564-12-22
Initiativärende med anledning av en anmälan angående ifrågasatt brott mot repressalieförbudet
JK 8722-12-40
Rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har inte ansetts blivit åsidosatt i ett mål om sjukersättning där det under handläggningen i förvaltningsrätten har förekommit en period av inaktivitet om ett år