JK 16-03-30
Fråga om vissa texter i Bibeln kan anses utgöra hets mot folkgrupp
JK 57-03-41
Ersättningsposten förlorad arbetsförtjänst har ansetts omfatta utebliven ersättning för arbete vid kriminalvårdsanstalt
JK 295-01-30
Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om skydd för meddelare
JK 301-03-30
Får Posten vägra att distribuera trycksaker?
JK 358-01-40
Vid en samlad bedömning av myndighetsutövningen mot en person i ett ärende om körkortsbehörighet har beaktats att en bristfällig ändring av regleringen bidragit till att personen kommit att utsättas för ett ingrepp som sammantaget framstod som felaktigt
JK 378-01-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att en statlig myndighet överlåtit en fordran
JK 415-03-41
Ersättning för lidande har ej jämkats trots att en person i domstol tillerkänts kränkningsersättning för falsk tillvitelse
JK 435-03-44
Inget skadestånd enligt EG-rätten på grund av krav på partihandelstillstånd för alkohol
JK 480-01-40
Skadeståndsanspråk mot staten för att en länsstyrelse utan uttryckligt lagstöd förordnat en ersättare för ett begravningsombud. Uppenbart oriktig rättstillämpning?
JK 523-03-80
Yttrande till Justitiedepartementet över Kameraövervakningsutredningens betänkande
JK 606-03-22
Kritik mot tingsrätt för omfattningen av ett sekretessförordnande i en brottmålsdom
JK 693-03-41
Ersättning för lidande till en person som frikänts från ansvar för mord har jämkats till en fjärdedel på grund av eget beteende
JK 770-03-41
Vid jämkning på grund av avräkning har vid ersättningens bestämmande hänsyn tagits till förlusten av rätten till villkorligt medgiven frihet
JK 935-02-40
Ersättningsanspråk med anledning av en polischefs överträdelse av efterforskningsförbudet i 2 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen
JK 1116-02-40
Skadeståndsanspråk med anledning av att beslagtaget gods har lämnats ut till en annan än den som beslaget verkställdes hos
JK 1116-03-30
Tryckfrihetsförordningen har inte ansetts tillämplig på en annonsbilaga till en dagstidning
JK 1140-03-31
Kan det strida mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen att ett bibliotek spärrar tillgången till vissa hemsidor?
JK 1311-03-41
Ersättning till en person som fått tillgodoräkna sig frihetsberövandet vid straffverkställighet genom elektronisk intensivövervakning
JK 1476-01-40
Skadeståndsskyldighet mot staten för att en åklagare har hävt ett beslag utan att underrätta målsäganden om det.
JK 1561-01-40
Bevisvärdering i ett skadeståndsärende där ord står mot ord
JK 1568-03-28
Inspektion hos lokal åklagare i Visby
JK 1569-03-28
Inspektion av Gotlands tingsrätt
JK 1570-03-28
Inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län
JK 1810-03-80
Justitiekanslerns remissyttrande om överskottsinformation
JK 1812-03-30
Anonymitetsskyddet förutsätter publiceringssyfte hos meddelaren
JK 1916-02-41
Anspråk på skadestånd för ideell skada med direkt stöd av bestämmelser i Europakonventionen m.m.
JK 1948-03-80
Betänkandet (SOU 2003:41) Förstärkt granskning av polis och åklagare
JK 1980-02-42
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av att personuppgifter sänts i ett kuvert som inte varit förslutet
JK 1993-02-41
Ersättning till en person som har varit frihetsberövad under åtta år misstänkt för mord och som frikänts efter resning
JK 2075-01-30
Teleavlyssning mot en enskild har bedömts inte stå i strid med reglerna om meddelarskydd
JK 2081-03-42
Skadestånd med anledning av en oriktig uppgift i belastningsregistret
JK 2129-03-41
Ersättning för lidande till en person vars beteende objektivt sett kan sägas ha föranlett frihetsinskränkningen har ej jämkats på grund av eget beteende
JK 2302-03-65
Yttrande angående återkallelse av kameratillstånd
JK 2491-03-31
Innebörden av "redaktion för en tryckt periodisk skrift" i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen
JK 2529-02-90
Regeringens uppdrag till Justitiekanslern att granska berednings- och beslutsprocessen avseende vissa utlåtanden och yttranden av Försvarsmakten
JK 2614-03-30
En bild av personer som gör s.k. hitlerhälsning har inte ansetts utgöra tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp
JK 2786-02-40
Skadeståndsanspråk med anledning av begränsat fiske inom Torne älvs fiskeområde. Orsakssamband mellan påstådd skada och regeringens bemyndigande
JK 2812-03-41
Ersättning för ett oriktigt kvarhållande för verkställande av kroppsbesiktning
JK 2908-02-30
Publicering av namn på personer som uppges ha haft anknytning till nazistiska sammanslutningar. Förtal?
JK 2944-01-40
Ett fel av lagstiftaren ledde till att ett förbud inte kunde göras gällande (lotterilagen).
JK 2966-03-30
Beslut om att inleda förundersökning beträffande misstänkt brott mot tystnadsplikt
JK 2967-01-21
Sekretess och rätt till insyn i fråga om vårdnads- och ungängesrättsutredningar
JK 2974-02-42
En person har tillerkänts ersättning för lidande sedan det felaktigt antecknats i vägtrafikregistret att hans körkort var indraget
JK 3051-02-41
Ersättning under posten förlorad arbetsförtjänst har utgått till en person som har tagit ut semester under frihetsberövandet
JK 3091-02-41
Fråga om rätt till ersättning enligt frihetsberövandelagen när ett frihetsberövande skall beaktas vid framtida straffverkställighet
JK 3139-03-31
Yttrandefrihetsgrundlagen har inte ansetts tillämplig beträffande en annons för ett utländskt spelbolag, vilken har tagits in på en tidnings hemsida
JK 3166-01-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av ett beslut om förvar enligt utlänningslagen, m.m.
JK 3191-02-41
Det har ansetts oskäligt att utge ersättning när det var klarlagt att sökanden begått viss brottslighet
JK 3195-02-90
Justitiekanslerns utlåtande angående neurosedynkatastrofen
JK 3217-03-30
Innehållet i insändare har inte ansetts kunna utgöra hets mot folkgrupp i förhållande till svenskar
JK 3218-03-30
Vägran att upplåta möteslokal - prövning av olika åtgärder som har inverkan på yttrandefriheten
JK 3318-03-40
Brott mot Europakonventionen att låta ett konkursbo stå för konkurskostnaderna trots att konkursbeslutet upphävts i högre rätt?
JK 3331-03-30
Innehållet i en debattartikel har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp
JK 3353-02-30
Fråga om tryckfrihetsrättsligt ansvar för förtal med anledning av innehållet i en kontaktannons
JK 3417-02-28
Inspektion av Umeå tingsrätt
JK 3476-03-71
Fråga om Justitiekanslern skall överklaga en tingsrätts beslut att inte entlediga en offentlig försvarare
JK 3559-02-40
Anspråk på skadestånd av staten med anledning av en åklagares uppgifter i media
JK 3589-03-30
Fråga om förundersökning skall inledas med anledning av tillhandahållandet av skrifterna "Mein Kampf" och "Sion vises protokoll"
JK 3591-02-41
Jämkning av ersättningen har underlåtits då obstruktionen saknat betydelse för frihetsberövandet
JK 3668-01-40
Skadestånd med anledning av en uppenbart oriktig firmaregistrering har jämkats eftersom sökandebolaget underlåtit att kontrollera om registreringen var korrekt
JK 3765-03-31
Innehållet i en debattartikel i Dagens Nyheter har inte ansetts utgöra hets mot folkgrupp