JO dnr 24-2009
En tingsrätts handläggning av ett kvarstadsyrkande i ett tvistemål – bl.a. frågor om talans utformning och materiell processledning
JO dnr 25-2010
Kritik mot Svea hovrätt för att ett intyg enligt Bryssel II-förordningen inte utfärdades vilket medförde att domen rörande umgänge med barn inte blev direkt erkänd och verkställbar i annan EU-medlemsstat
JO dnr 33-2009
trots att tiden för att överklaga beslutet inte hade gått ut
JO dnr 102-2009
Fråga om en rapport från en revisionsbyrå som haft visst uppdrag från en kommunal nämnd blev en allmän handling när den inkom till nämnden
JO dnr 103-2010
Kritik mot Fiskeriverket för att beslut har fattats i ett ärende innan tidsfristen för yttrande har löpt ut
JO dnr 124-2009
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov m.m.
JO dnr 140-2010
Kritik mot att ett beslag ägt rum hos en advokat samt uttalanden om ett beslut att inleda förundersökning för skyddande av brottsling
JO dnr 143-2009
miljöbalken
JO dnr 164-2009
Kritik mot en polisman för att han på egen hand skickat en framställan till länsstyrelsen om att en persons lämplighet att inneha körkort bör utredas
JO dnr 166-2010
Anmälan mot Försäkringskassan om bristande dokumentation m.m.
JO dnr 186-2009
Fråga om lämpligheten av att inhämta information till en s.k. barnavårdsutredning genom enskilda samtal med en tolk som anlitats med anledning av att mor och barn i ärendet inte talade svenska
JO dnr 189-2010
Kritik mot Rikspolisstyrelsen för långsam handläggning av ett skadeståndsärende
JO dnr 196-2009
Brister i flera avseenden i en anstalts verksamhet
JO dnr 213-2009
Anmälan mot Skatteverket för verkställigheten av ett beslut om tvångsåtgärder
JO dnr 259-2010
Anmälan mot Stockholms kommun
JO dnr 311-2009
6 § LVU
JO dnr 341-2010
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för långsam handläggning av en förundersökning om olaga hot m.m.
JO dnr 413-2009
; fråga om det var möjligt för socialnämnden att föreskriva att de omhändertagna barnen och deras bror skulle tala svenska med varandra när de träffades
JO dnr 432-2009
Anmälan mot Tekniska nämnden i Lomma kommun och Länsstyrelsen i Skåne län för brister i handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av länsstyrelsen utan av en länsrätt
JO dnr 433-2010
Anmälan mot Polismyndigheten i Kalmar län med anledning av att en utredningsman i en förundersökning om hemfridsbrott m.m. begärt att få ta del av målsägandens journal från en psykiatrisk klinik
JO dnr 461-2009
Initiativärende angående behandlingen av en intagen
JO dnr 476-2009
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Gävle, för handläggningen av en förundersökning
JO dnr 479-2010
(RF) om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp
JO dnr 488-2009
Avskildhetsplacering av en intagen
JO dnr 499-2009
Fråga om utformningen av ett beslut om bostadsbidrag
JO dnr 546-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett ärende om försäkringstillhörighet
JO dnr 566-2010
Kritik mot Boverket angående handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar
JO dnr 597-2009
Kritik mot polisen för att den inte lyckades säkerställa att demonstranter fick framföra sitt budskap – allmänna uttalanden om polisingripanden vid ordningsstörningar i samband med motdemonstrationer
JO dnr 687-2010
Försäkringskassan har ansetts kunna göra en ny prövning av en unionsmedborgares uppehållsrätt utan att vara bunden av Migrationsverkets tidigare ställningstagande
JO dnr 704-2009
Kritik mot Försvarshögskolans hantering av visst källmaterial som legat till grund för en rapport till regeringen
JO dnr 806-2009
övervägde vården beslutade nämnden om att tidsbegränsa placeringen. Genom att i samband med övervägandet fatta ett beslut i sak har bl.a. bestämmelsen om kommunikation blivit tillämplig.
JO dnr 825-2009
Kritik mot en tjänsteman vid ett sjukhus för kränkning av anställdas yttrandefrihet
JO dnr 874-2009
Allvarlig kritik mot Försäkringskassan för lång handläggningstid av ett ärende om föräldrapenning med internationell anknytning
JO dnr 908-2010
Kritik mot Linköpings tingsrätt för otillräcklig utredning om dödsbodelägare i ett ärende om förordnande av boutredningsman
JO dnr 1007-2009
Anmälan mot Sveriges ambassad i Brasilia för handläggningen i ett migrationsärende
JO dnr 1032-2009
En kommunal nämnd har hållit offentliga sammanträden i ärenden som rört myndighetsutövning
JO dnr 1053-2009
Kritik mot Försäkringskassan för hanteringen av en begäran om ett provisoriskt beslut
JO dnr 1060-2009
Kritik mot Byggnadsnämnden i Ekerö kommun för handläggningen av anmälningar om olovlig byggnation m.m.
JO dnr 1068-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, Göteborgs åklagarkammare, för långsam handläggning av förundersökningar där målsägandena var under 18 år m.m.
JO dnr 1081-2009
14 § LVU
JO dnr 1136-2009
Kritik mot grundskola som inför en elevs övergång till gymnasiet lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till den mottagande gymnasieskolan. De två skolorna tillhörde olika nämnder och ingick därmed i olika myndigheter
JO dnr 1150-2009
Tillhandahållandet av medicinsk vård åt intagen m.m.
JO dnr 1170-2009
Verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft
JO dnr 1173-2010
Kritik mot Varbergs tingsrätt för att det dröjde lång tid innan ett beslut i en fråga om jäv expedierades
JO dnr 1184-2009
Kritik mot Försäkringskassan för bristande tillämpning av 20 kap. 10 och 10 a §§ lagen om allmän försäkring
JO dnr 1214-2010
Handläggningen av en begäran från en intagen att få ett visst läkemedel
JO dnr 1238-2009
Anmälan mot Kriminalvården, anstalterna Tidaholm och Skogome, om avskildhetsplacering av en förvarstagen, underlåtenhet att besvara framställningar, ersättning och brevgranskning
JO dnr 1254-2009
Anmälan mot Försäkringskassan angående lång handläggningstid av ett ärende om barnbidrag
JO dnr 1255-2010
Kritik mot en rådman vid Vänersborgs tingsrätt med anledning av att parternas namn var felaktigt angivna i ett beslut
JO dnr 1279-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om bl.a. dröjsmål med att verkställa en länsrättsdom
JO dnr 1379-2010
Anmälan mot Pensionsmyndigheten beträffande bristande tillgänglighet och långsam handläggning
JO dnr 1411-2009
Anmälan mot Gröna Dalens skola i Håbo kommun m.fl. angående bl.a. mottagande av två elever i grundskola efter framställning från endast en av barnens båda vårdnadshavare
JO dnr 1432-2009
Kritik mot en överförmyndarnämnd för brister i handläggningen av ett ärende om entledigande av god man m.m.
JO dnr 1470-2009
Anmälan mot Skatteverket angående användandet av felaktiga adressuppgifter
JO dnr 1476-2009
Uttalanden om en tingsrätts skyldighet att kommunicera enskilda anspråk med åklagare och kritik mot Stockholms tingsrätt för att ett sådant anspråk inte prövades vid en huvudförhandling
JO dnr 1479-2009
Anmälan mot Kungl. biblioteket för handläggningen av begäran om handlingsutlämnande
JO dnr 1642-2009
En åklagares vägran att låta en offentlig försvarare ta del av en häktningspromemoria före häktningsförhandlingen
JO dnr 1647-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av ett ärende om sjukersättning
JO dnr 1708-2010
Initiativärende mot Transportstyrelsen angående långa handläggningstider och svårigheter att få kontakt med myndigheten m.m.
JO dnr 1718-2008
med anledning av att en flicka under viss tid har beretts vård vid en låsbar enhet inom ett s.k. särskilt ungdomshem, utan att det förelegat rättslig grund för detta
JO dnr 1721-2009
Anmälan mot Regeringskansliet, Näringsdepartementet, om bristfälliga rutiner för diarieföring av allmänna handlingar m.m.
JO dnr 1728-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om bl.a. handläggningstiden i ett ärende om sjukersättning
JO dnr 1762-2009
Kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län för handläggningen av en ansökan om utdömande av vite
JO dnr 1898-2008
) om rättspsykiatrisk vård. En journalist som önskade närvara vid förhandlingen har bl.a. utsatts för identitetskontroll och fått passera en s.k. larmbåge
JO dnr 1933-2009
utan båda vårdnadshavarnas samtycke
JO dnr 1941-2009
Anmälningar mot Kriminalvården, häktet Kronoberg, om neddragningar i personalstyrkan, vilket bl.a. lett till minskad tid i gemensamhet med andra intagna och försämrade möjligheter för intagna att genomföra bevakade besök och telefonsamtal med anhöriga m.m.
JO dnr 1977-2009
Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Bergs kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov m.m.
JO dnr 2024-2009
Anmälan mot Polismyndigheten i Västra Götaland för underlåtenhet att i förväg informera om vad ett förhör i en pågående utredning skulle handla om
JO dnr 2052-2009
Kritik mot Skatteverket för att verket underlåtit att i tid rätta ett felaktigt beskattningsbeslut, med följd att en skattfordran kom att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning
JO dnr 2084-2009
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Borås kommun m.fl., om handläggningen av en ansökan om förvaltarskap; bl.a. åtgärder för att finna lämplig ställföreträdare
JO dnr 2102-2009
Underrättelse per fax om beslut om upphörande av administrativt frihetsberövande har ansetts böra kompletteras av kontroll per telefon av att meddelandet mottagits
JO dnr 2155-2009
Fråga om det kan krävas att den som söker bistånd ska personligen lämna in ansökan till förvaltningen
JO dnr 2226-2009
Kritik mot Utrikesdepartementet och Migrationsverket, som inte skyndsamt handlagt frågor om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 2280-2009
Anmälan mot Migrationsverket för bristfällig information till en kommun om en flykting i samband med ett bosättningsärende
JO dnr 2306-2009
Kritik mot en åklagare för brister i en förundersökning och för utformningen av ett beslut om att lägga ned ett åtal
JO dnr 2333-2009
Kritik mot en skolsköterska som för annan personal vid skolan röjt sekretesskyddade uppgifter som elever lämnat till henne
JO dnr 2385-2009
Anmälan mot Försäkringskassan angående lång handläggningstid i ett ärende om tillfällig föräldrapenning m.m.
JO dnr 2389-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, för långsam handläggning av förundersökningar där målsägandena var under 18 år
JO dnr 2390-2009
Personal har kontaktat domstol för att kontrollera innehållet i brev till intagen m.m.
JO dnr 2400-2009
Kritik mot Försäkringskassan för att den i ett beslut om sjukpenning inte angett vilken tidsperiod som prövningen omfattat
JO dnr 2430-2009
Anmälningar mot Försäkringskassan angående handläggningen av en begäran om handlingsutlämnande m.m.
JO dnr 2449-2010
Anmälan mot Pensionsmyndigheten m.fl. om bl.a. långsam handläggning i ett ärende om omprövning av ett beslut om ålderspension
JO dnr 2504-2009
Kritik mot polisen för missvisande motivering till beslut att lägga ned förundersökningar om ringa narkotikabrott
JO dnr 2506-2009
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, om handläggningen av permissionsärenden
JO dnr 2531-2009
Försäkringskassas skyldighet att verkställa en kammarrättsdom om bilstöd
JO dnr 2574-2009
Fråga om hovrättens sammansättning vid beslut om avslag på en begäran om s.k. tilläggs- eller omförhör
JO dnr 2576-2009
Kritik mot polisen för långsam handläggning av bedrägeriärenden – en granskning av handläggningstiderna vid en bedrägerirotel i Stockholm
JO dnr 2596-2009
14 kap. 1 § fjärde stycket socialtjänstlagen (2001:453)
JO dnr 2618-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av ett ingripande mot en person som misstänktes för narkotikabrott
JO dnr 2622-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten som genomfört en förrättning trots att hovrätten dessförinnan hade förordnat att någon åtgärd för verkställighet tills vidare inte skulle vidtas
JO dnr 2623-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Göteborgs åklagarkammare, för långsam handläggning av en förundersökning där målsägandena var under 18 år
JO dnr 2628-2009
Kritik mot en domare för att ett avkunnat beslut gavs ett annat innehåll i protokollet från sammanträdet
JO dnr 2665-2009
om ett registerutdrag
JO dnr 2676-2009
Anmälan mot Länsstyrelsen i Stockholms län angående lång handläggningstid av överklagade bygglovsärenden
JO dnr 2676-2010
Anmälan mot Pensionsmyndigheten om långsam handläggning, m.m.
JO dnr 2700-2010
Uttalanden om tillämpningen av 15 § tingsrättsinstruktionen och fördelningen av arbetsuppgifter vid en tingsrätt med beredningsorganisation
JO dnr 2730-2010
Kritik mot bl.a. en åklagare vid åklagarkammaren i Halmstad för långsam handläggning av en förundersökning m.m.
JO dnr 2816-2009
8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
JO dnr 2823-2008
) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
JO dnr 2882-2009
Anmälan mot Försäkringskassan angående felaktig information till försäkrad m.m.
JO dnr 2898-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om bl.a. handläggningstiden i två ärenden om omprövning
JO dnr 2990-2009
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun angående handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar m.m.
JO dnr 3013-2008
Uttalanden om Polismyndighetens i Västernorrlands län och åklagares vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Sundsvall, handläggning av ett beslag m.m.
JO dnr 3026-2009
Mycket allvarlig kritik mot två kommuner för domstolstrots i upphandlingsärenden
JO dnr 3040-2008
En läkare ansåg sig ha behov av vissa journalhandlingar för att tillvarata sina rättigheter i ett mål om disciplinpåföljd. Kritik mot läkaren för att han inhämtade handlingarna från berörd klinik genom att be en sekreterare vid kliniken att ta fram dem. Läkaren borde i stället ha gjort en formell framställning om att få kopia av handlingarna och upplyst om skälet till att han ville få tillgång till materialet
JO dnr 3088-2010
Säkerhetspolisens underlåtenhet att förstöra upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning och teleövervakning
JO dnr 3098-2009
Kritik mot Servicenämnden i Malmö kommun för bristfällig handläggning av en ansökan om färdtjänst
JO dnr 3110-2009
Anmälan mot rektorn för Rosendalsgymnasiet i Uppsala kommun angående att ett politiskt parti har nekats tillträde till skolan för att delta i en debatt inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009, m.m.
JO dnr 3113-2009
) om rättspsykiatrisk vård, LRV
JO dnr 3129-2009
Verkställande av kommunala beslut som inte vunnit laga kraft
JO dnr 3134-2009
) med särskilda bestämmelser om vård av unga
JO dnr 3158-2010
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, Söderorts polismästardistrikt, för långsam handläggning av en förundersökning om vårdslöshet i trafik – allmänna uttalanden om arbetssituationen vid distriktets trafikgrupp
JO dnr 3171-2008
; fråga bl.a. om nämnden har kunnat avvisa ett överklagande därför att nämnden ansett att den som klagade på ett beslut inte var behörig
JO dnr 3218-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Uppsala, och Polismyndigheten i Uppsala län för handläggningen av en förundersökning där målsäganden var under 18 år
JO dnr 3223-2009
Socialförvaltningen i Kristinehamns kommun som utan att ha gjort sekretessprövning lämnat ut en s.k. barnavårdsutredning som innehöll känsliga uppgifter om andra personer till den person utredningen avsåg
JO dnr 3239-2010
)
JO dnr 3243-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för ett beslut att inte inleda förundersökning m.m. – brister i handläggningen av en tilläggsanmälan som tagits upp av polisens kontaktcenter i Skåne
JO dnr 3244-2008
Angående dröjsmål med att sammanställa en s.k. barnavårdsutredning i ett särskilt dokument
JO dnr 3270-2009
regel om hur valsedlar ska tillhandahållas på röstmottagningsställen
JO dnr 3288-2009
miljöbalken
JO dnr 3335-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som handlagt ärenden om utmätning av egendom i bankfack på ett felaktigt sätt
JO dnr 3393-2009
Kritik mot en rådman för hanteringen av en tilltalads adressuppgift
JO dnr 3406-2009
Kritik mot Försäkringskassan för bristande bemötande, m.m.
JO dnr 3448-2009
skulle ha berett mormodern tillfälle att yttra sig över utredningen
JO dnr 3460-2009
på ett felaktigt sätt vid handläggningen av ett överklagande
JO dnr 3527-2009
Kritik mot Tekniska nämnden i Falköpings kommun och en tjänsteman vid Valnämnden i Falköpings kommun för brister vid registrering av allmänna handlingar
JO dnr 3534-2008
Kritik mot en åklagare för att ett uttalande under en sakframställning inte kompletterades på visst sätt
JO dnr 3614-2009
Kritik mot Skelleftebuss AB angående handläggningen av en begäran om handlingsutlämnande
JO dnr 3640-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningstiden i ett ärende om omprövning av ett beslut om återbetalning av tilläggspension
JO dnr 3691-2010
Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, för att en målsägande inte underrättades om beslut att avsluta utredning enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
JO dnr 3713-2009
I ett mål angående vård med stöd av LVM borde socialnämnden ha tillsett att ett läkarintyg angående den enskildes hälsotillstånd inhämtades
JO dnr 3714-2009
9 § LVM
JO dnr 3741-2008
Kritik mot Polismyndigheten Värmland och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Karlstad, för handläggningen av en förundersökning där den misstänkte var under 18 år – uttalanden om rätten till försvarare
JO dnr 3769-2009
Kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten inte återkallat en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin för en allvarligt sjuk person
JO dnr 3779-2009
Socialförvaltningen i Norrköpings kommun som utan att ha gjort sekretessprövning lämnat ut en s.k. barnavårdsutredning som innehöll känsliga uppgifter om andra personer till den person utredningen avsåg
JO dnr 3818-2008
Disciplinansvar för en polisman för otrevligt bemötande vid en anmälningsupptagning och för användande av ett påhittat namn
JO dnr 3834-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten i ett utsökningsmål begärt in intyg m.m. direkt från gäldenärens tandläkare
JO dnr 3843-2009
Kritik mot en överförmyndare för bristfällig hantering av frågor om utlämnande av handlingar m.m.
JO dnr 3913-2009
Bruket av engelskspråkiga e-postadresser i Regeringskansliet
JO dnr 3938-2009
Anmälan mot Socialnämnden i Sigtuna kommun angående handläggningen av ett biståndsärende
JO dnr 3949-2007
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, för hanteringen av pengar som först togs i beslag och sedan i förvar m.m.
JO dnr 3987-2009
Kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för avlyssning av meddelanden som lämnats i de anställdas röstbrevlådor
JO dnr 4006-2010
Kritik mot Halmstads tingsrätt med anledning av handläggningstiden i ett tvistemål
JO dnr 4013-2009
Stockholms stads användning av benämningar som Stockholm – the Capital of Scandinavia m.m.
JO dnr 4073-2009
miljöbalken
JO dnr 4098-2009
Anmälan mot Stockholms kommun
JO dnr 4114-2009
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Vellinge kommun om utlämnande av handlingar m.m.
JO dnr 4149-2009
Anmälan mot Kommunalförbundet Region Siljan, om utlämnande av allmänna handlingar m.m.
JO dnr 4184-2009
Anmälan mot Försäkringskassan, angående handläggningen av ett ärende om sjukersättning m.m.
JO dnr 4226-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för dröjsmål med att underrätta vårdnadshavare om ett ingripande mot en 17-årig pojke
JO dnr 4245-2009
omedelbart omhänderta ett barn
JO dnr 4326-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av en parts begäran att ta del av handlingar
JO dnr 4338-2009
Kritik mot Krokomsbostäder AB för bolagets handläggning av begäran om handlingsutlämnande
JO dnr 4381-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om att ett partsombud inte har beviljats anstånd för komplettering
JO dnr 4405-2008
Kritik mot en socialförvaltning angående handläggningen av barnavårdsutredningar; bl.a. fråga om att det till utredningarna hade fogats kopior av patientjournalhandlingar rörande modern till berörda barn
JO dnr 4457-2009
Anmälan mot IF Metalls arbetslöshetskassa angående handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning
JO dnr 4591-2009
Fråga bl.a. om en socialnämnds skyldighet att kommunicera en utredning som låg till grund för ett beslut om omplacering av ett barn
JO dnr 4591-2010
Kritik mot Diskrimineringsombudsmannen för långsam handläggning
JO dnr 4612-2009
Anmälan mot Försäkringskassan angående underlåtenhet att omedelbart verkställa en länsrättsdom
JO dnr 4617-2009
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i anslutning till domstolsförhandling fått tillbringa två nätter i häkte
JO dnr 4622-2009
avseende såväl brister i utredningen som utformningen av beslutet
JO dnr 4624-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om felaktigheter i en försäkringsmedicinsk rådgivares yttrande m.m.
JO dnr 4748-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om dröjsmålet med att verkställa en länsrättsdom
JO dnr 4787-2009
Uttalanden angående polisens publicering av bilder från övervakningskameror på Internet i syfte att få allmänhetens hjälp att identifiera personer misstänkta för brott
JO dnr 4789-2009
Kritik mot Vägverket för dröjsmål med att överlämna ett överklagande, som innehöll en begäran om inhibition, till länsstyrelsen, även kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län för dröjsmål med att pröva en begäran om inhibition
JO dnr 4848-2009
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Salberga, angående rasistiska uttalanden, visitation, avskildhetsplacering m.m.
JO dnr 4867-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten som fortsatt verkställigheten i ett mål trots att full betalning erlagts
JO dnr 4882-2009
Kritik mot åklagare för dröjsmål med att ta ställning i åtalsfrågan i ett ärende vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm
JO dnr 4930-2010
Anmälan mot Diskrimineringsombudsmannen angående långsam handläggning m.m.
JO dnr 4935-2009
Krav på saklighet m.m. vid utformningen av pressmeddelanden på en myndighets webbplats
JO dnr 4957-2009
Anmälan mot Kriminalvården, häktet Österåker, om krav för att tillåta underårig att besöka häktad m.m.
JO dnr 4964-2009
Anmälan mot Överförmyndarnämnden i Gotlands kommun, angående handläggningen av en ansökan om godmanskapets upphörande m.m.
JO dnr 5015-2009
Anmälan mot Kriminalvården, placeringsenheten, om handläggningen av ett ärende om inställelse i anstalt
JO dnr 5127-2009
Kritik mot Forum för levande historia och utställningen Middag med Pol Pot
JO dnr 5183-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för att ett beslag som hade hävts inte lämnades ut och mot Göteborgs tingsrätt för brister i expedieringen av en dom
JO dnr 5192-2009
regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder
JO dnr 5242-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som inte beaktat sökandens intresse när en familj avhystes från en lägenhet som sökanden förvärvat på exekutiv auktion
JO dnr 5254-2009
Fråga om socialnämnden var skyldig att inleda en utredning med anledning av att en farförälder gjorde en framställning om umgänge med ett barnbarn
JO dnr 5255-2009
Kritik mot Lantmäteriet för brister i handläggningen av en lantmäteriförrättning
JO dnr 5258-2009
Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun
JO dnr 5296-2009
Anmälan mot Skatteverket för felaktig ändring av en folkbokföringsadress
JO dnr 5301-2009
Anmälan mot Göteborgs kommun om domstolstrots i ett ärende om offentlig upphandling
JO dnr 5353-2008
Uttalanden om offentlig försvarares rätt att närvara vid en rekonstruktion och om lämpligheten av en polismans SMSkommunikation med målsäganden under en förundersökning
JO dnr 5356-2008
Granskning av en socialnämnds handläggning av ett ärende om en sextonårig flicka som ”på eget bevåg” bosatt sig hos en annan familj än den egna
JO dnr 5363-2008
Uttalanden med anledning av en uppgift om att en åklagare utfäst sig att lägga ned ett åtal om parterna kom överens i skadeståndsfrågan
JO dnr 5409-2009
Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen en avanmälan av avgiftspliktigt TV-innehav
JO dnr 5436-2009
Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av ett återvändandeärende
JO dnr 5457-2009
Kritik mot en åklagare vid Åklagarmyndigheten, Västerorts åklagarkammare i Stockholm, för ett beslut att inte inleda förundersökning
JO dnr 5492-2010
Iakttagelser vid inspektioner rörande handläggningen av hemliga tvångsmedel vid tre tingsrätter
JO dnr 5493-2008
Uttalanden om rätten till försvarare för en underårig som var misstänkt för ett allvarligt brott m.m.
JO dnr 5498-2010
7 § förvaltningslagen (1986:223)
JO dnr 5515-2009
och om handläggningen av en begäran om utlämnande av handlingar
JO dnr 5564-2009
Kritik mot Försäkringskassan för fortsatt långa handläggningstider och svårigheter att komma i kontakt med myndigheten, m.m.
JO dnr 5566-2008
1 kap. 9 § regeringsformen
JO dnr 5588-2009
Uttalanden om anhörigas rätt att ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet m.m.
JO dnr 5597-2009
Kritik mot Försvarsmakten för dröjsmål med att överlämna ett överklagande till länsrätt
JO dnr 5671-2009
Kritik mot Gotlands tingsrätt för att inga åtgärder vidtogs med anledning av skrivelser som måste uppfattas som en ansökan om stämning m.m. och för att skrivelserna sedan förkommit
JO dnr 5683-2008
Fråga om en stadsdelsförvaltning kunde neka en journalist att närvara vid ett möte mellan en biståndssökande och hennes handläggare vid förvaltningen
JO dnr 5684-2008
Uttalanden om rätten till försvarare – kritik mot polisen med anledning av att en frihetsberövad person inte fick kontakta en försvarare m.m.
JO dnr 5698-2008
) om rättspsykiatrisk vård, m.m.
JO dnr 5749-2008
Begränsningar vad gäller intagnas innehav av cigaretter under promenad m.m.
JO dnr 5773-2008
Kritik mot en polisman vid Polismyndigheten i Skåne för handläggningen av ett kriminalärende som hade sitt ursprung i en tvist om en hund
JO dnr 5794-2009
Kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för bevakning och uppföljning av ett överklagat ärende i vilket kassan framställt yrkande om inhibition
JO dnr 5830-2009
Anmälan mot Luftfartsverket
JO dnr 5860-2009
Kritik mot Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt för långsam handläggning av ett tvistemål
JO dnr 5866-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om handläggningen av en framställning om utlämnande av handling
JO dnr 5944-2009
Anmälan mot Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun angående handläggningen av ett överklagande
JO dnr 5950-2009
Uttalanden om vikten av snabba utredningsåtgärder när någon avlidit eller skadats allvarligt vid ett polisingripande
JO dnr 5975-2008
) om rättspsykiatrisk vård, LRV, med beslut om särskild utskrivningsprövning vistats på behandlingshem utan att domstol beslutat om tillstånd för patienten att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller till chefsöverläkare överlämnat rätten att besluta om sådant tillstånd
JO dnr 5976-2008
) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
JO dnr 6033-2009
Kritik mot Attunda tingsrätt för långsam handläggning av ett tvistemål
JO dnr 6072-2008
Kritik mot en länsrätt som, trots att klaganden gjorde gällande att Försäkringskassan hade underlåtit att inhämta yttrande från försäkringsläkare, inte utredde huruvida det yttrande som fanns i Försäkringskassans akt hade kommunicerats
JO dnr 6108-2009
Anmälan mot Kriminalvården, anstalten Skogome och häktet Norrköping Drags, angående återkallelse av gynnande beslut, beslutsmotivering och brevgranskning
JO dnr 6113-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bristande information vid låsbyte i samband med en husrannsakan
JO dnr 6157-2009
Kritik mot en åklagare dels för utformningen av ett beslut att inte inleda förundersökning, dels för att denne inte inledde förundersökning när kompletterande uppgifter inkom
JO dnr 6169-2009
Kritik mot en rådman vid Helsingborgs tingsrätt för långsam handläggning av ett brottmål där den tilltalade var under 18 år
JO dnr 6197-2008
Anmälan mot Försäkringskassan om utlämnande av uppgifter i samband med domstols överprövning
JO dnr 6197-2009
Anmälan mot Försäkringskassan om utlämnande av uppgifter i samband med domstols överprövning
JO dnr 6200-2008
Anmälan mot bl.a. Länsrätten i Stockholms län angående handläggningen av ett mål om försörjningsstöd; fråga om delgivning av part på fel adress
JO dnr 6256-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som hanterat frågor om handlingsutlämnade på felaktigt sätt
JO dnr 6279-2009
6 kap. 6 § taxeringslagen (1990:324)
JO dnr 6320-2009
fattades
JO dnr 6329-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för handläggningen av ett ärende om upphävande av besöksförbud
JO dnr 6383-2009
om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra
JO dnr 6446-2009
Kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, som inte inhämtat bilagor till en handling som länsstyrelsen var skyldig att inneha
JO dnr 6448-2009
Angående dröjsmål med att sammanställa en s.k. barnavårdsutredning i ett särskilt dokument
JO dnr 6452-2009
Anmälan mot Allmänna reklamationsnämnden angående långsam handläggning, m.m.
JO dnr 6455-2009
Kritik mot Sveriges geologiska undersökning (SGU), som inte beaktat riskerna för jäv när myndigheten yttrat sig som remissinstans
JO dnr 6459-2009
Kritik mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Halmstad, för långsam handläggning av ärenden där målsäganden och/eller den misstänkte var under 18 år m.m.
JO dnr 6507-2008
4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
JO dnr 6508-2009
Anmälan mot Kristianstads kommun
JO dnr 6514-2009
Fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd
JO dnr 6589-2009
Kritik mot en polisman vid Polismyndigheten i Kalmar län för att hon, trots att hon var jävig, vidtog åtgärder i ett kriminalärende
JO dnr 6650-2009
En djurskyddsmyndighets rätt att bereda sig tillträde till en bostad
JO dnr 6651-2008
Möjligheterna att besluta om besöksförbud när den som förbudet avser inte tidigare gjort sig skyldig till brott mot skyddspersonen eller annan person m.m.
JO dnr 6673-2009
Utlämnande av uppgifter om en vd-lön i ett kommunalt bolag
JO dnr 6697-2009
4 kap. 33 a § fastighetsbildningslagen
JO dnr 6824-2010
Iakttagelser vid en inspektion hos Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål (Malmö) och Polismyndigheten i Skåne, internutredningssektionen
JO dnr 6826-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Östergötlands län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Linköping, för långsam handläggning av en förundersökning om misshandel m.m.
JO dnr 6853-2009
Anmälan mot Uppsala universitet angående handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
JO dnr 6892-2009
Kritik mot Elektrikernas arbetslöshetskassa, som i ett ersättningsärende drivit kravet på s.k. arbetsgivarintyg alltför långt
JO dnr 6917-2009
En begäran om att få ta del av filer med ljudupptagning av förhör från en huvudförhandling har av förbiseende lämnats utan åtgärd
JO dnr 6968-2009
Förbud mot fotografering och filmupptagning vid ett sammanträde som var öppet för allmänheten
JO dnr 6978-2009
Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som utmätt egendom som inte skulle utmätas och sedan låtit bli att rätta sitt misstag
JO dnr 7044-2009
Allvarlig kritik mot Skatteverket, som försökt förhandla med en skattskyldig
JO dnr 7085-2009
Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Uddevalla, för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år
JO dnr 7126-2009
Anmälan mot Diskrimineringsombudsmannen (DO) angående underlåtenhet att besvara frågor, m.m.
JO dnr 7171-2009
Kritik mot Tullverket för långsam handläggning av en teknisk undersökning av misstänkt smuggelgods
JO dnr 7179-2009
Fråga om att en äldre kvinna skulle tillförsäkras att få insatser utförda av hemtjänstpersonal som behärskar samiska eller meänkieli
JO dnr 7192-2009
Anmälan mot en inspektör vid Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av att en misstänkt inte fick tillfälle att granska uppteckningen av ett förhör
JO dnr 7245-2009
En åklagares åtgärd att återkalla sitt överklagande när nya uppgifter kunde tyda på att utmätt straff var alltför strängt